LES 1 - PowerPoint PPT Presentation

Les 1
Download
1 / 96

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LES 1. Algemene inleiding, juridische begrippen, wetgeving en rechterlijke macht. Huishoudelijke mededelingen. (door docent in te vullen). Wijze van studeren. boek bevat veel details boek is van 2009, dus actueel hoofdzaken van bijzaken leren onderscheiden regelmatig studeren.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LES 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Les 1

LES 1

Algemene inleiding,

juridische begrippen, wetgeving en

rechterlijke macht


Huishoudelijke mededelingen

Huishoudelijke mededelingen

 • (door docent in te vullen)


Wijze van studeren

Wijze van studeren

 • boek bevat veel details

 • boek is van 2009, dus actueel

 • hoofdzaken van bijzaken leren onderscheiden

 • regelmatig studeren


Colleges en examen

Colleges en examen

 • acht colleges

 • schriftelijk examen van 2½ uur

 • mengeling van weetjesvragen en casusposities

 • laatste halfuur van college: casuspositie(s)


Indeling van het nederlands recht

Indeling van het Nederlands recht

 • privaatrecht

 • publiekrecht (staats-, bestuurs- en strafrecht)


De vier rechtsbronnen

De vier rechtsbronnen

 • wet

 • verdrag

 • jurisprudentie

 • gewoonte


De wetgevers in nederland

De wetgevers in Nederland

Centraal

1nationale wetgever (de formele wetgever)

2regering

Decentraal

1provinciale staten

2gemeenteraad


Onderscheidingen binnen het recht

Onderscheidingen binnen het recht

objectief recht = geheel van rechtsregels

1privaatrecht en publiekrecht

2materieel en formeel recht

3dwingend en aanvullend recht

subjectief recht = bevoegdheid die de

burger heeft op grond van objectief recht


Procesrecht

Procesrecht

beginselen procesrecht:

 • hoor en wederhoor

 • openbaarheid procedure

 • onpartijdigheid en onafhankelijkheid rechter

 • motivering beslissing

 • partijautonomie

 • onderzoek in twee instanties

 • toezicht door cassatie

 • verplichte vertegenwoordiging

 • afhandeling binnen redelijke termijn

 • misbruik procesrecht/goede procesorde

 • rechtspraak niet gratis


Bevoegdheid burgerlijke rechter

Bevoegdheid burgerlijke rechter

 • rechtsmacht

 • absolute competentie

 • sectorcompetentie

 • relatieve competentie


De procedure

De procedure

 • dagvaarding

 • verstek en verschijning

 • conclusies en pleidooi

 • bewijs

 • vonnis

 • bijzondere procedures: verzoekschriftprocedure, kort geding, arbitrage en bindend advies


Executie en beslagrecht

Executie- en beslagrecht

 • reële executie

 • beslag: executoriaal en conservatoir

 • indirecte dwangmiddelen: lijfsdwang en dwangsom


Les 2

LES 2

Verbintenissen en overeenkomsten


Les 1

Definitie verbinteniseen verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee (of meer) personen, waarbij de een verplicht is tot een bepaalde prestatie tegenover de ander die tot de prestatie gerechtigd is

Ontstaansbronnen verbintenis

1de wet zelf

2bronnen waarnaar de wet verwijst

3het stelsel van de wet


Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid

 • aanvullende werking

 • beperkende werking


Natuurlijke verbintenis

Natuurlijke verbintenis

 • wet of rechtshandeling onthoudt afdwingbaarheid

 • dringende morele verplichting

  Rechtsgevolgen natuurlijkeverbintenis

 • voldoening niet zonder rechtsgrond

 • voldoening is niet schenking of gift


Rechtshandeling

Rechtshandeling

rechtshandeling = de handeling die erop gericht is

een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen

vereisten rechtshandeling:

 • handelingsbekwaamheid

 • handelingsbevoegdheid

  handelingsbekwaamheid = de geschiktheid van

  een persoon om voor zichzelf rechtshandelingen

  tot stand te brengen; handelingsonbekwaam zijn

  minderjarigen en ondercuratelegestelden

  handelingsbevoegdheid = de geschiktheid van een

  persoon om een bepaalde rechtshandeling te

  verrichten


Gebrek rechtshandeling

Gebrek rechtshandeling

 • nietig

 • vernietigbaar

 • niettemin geldig


Oorzaken nietige rechtshandelingen

Oorzaken nietige rechtshandelingen

1gebrek wil en/of verklaring

2strijd met openbare orde en met

de wet

3de handelingsonbevoegdheid van een persoon


Oorzaken vernietigbare rechtshandelingen

Oorzaken vernietigbare rechtshandelingen

1onbekwaamheid

2geestelijke stoornis

3wilsgebreken


Overeenkomst

Overeenkomst

overeenkomst = meerzijdige rechtshandeling,

waarbij een of meer partijen jegens een of

meer anderen een verbintenis aangaan

voorbeelden: koop en huur

verschillende overeenkomsten:

1wederkerige en eenzijdige overeenkomsten

2benoemde en onbenoemde overeenkomsten


Totstandkoming overeenkomsten

Totstandkoming overeenkomsten

1aanbod en aanvaarding

2bepaalbaarheid van de

verbintenissen

3vernietigbaarheid in geval van

dwaling

4vernietigbaarheid in geval van

algemene voorwaarden


Aanbod en aanvaarding

Aanbod en aanvaarding

 • rechtskarakter van aanbod

 • rechtskarakter van aanvaarding


Dwaling en diversen

Dwaling en Diversen

Dwaling

 • causaal verband

 • betrokkenheid wederpartij

 • uitzonderingen die niet tot vernietiging leiden

  Diversen

 • algemene voorwaarden

 • uitleg en rechtsgevolgen van overeenkomsten

 • Haviltex-criterium


Les 3

LES 3

Personenrecht


Persoon drager van rechten en verplichtingen

Persoon = drager van rechten en verplichtingen

 • natuurlijke personen

 • rechtspersonen


Naamrecht

Naamrecht

 • uitgangspunt: keuze bij de geboorteaangifte

 • geen keuze: kind krijgt naam vader, behalve wanneer kind alleen in familierechtelijke relatie tot moeder staat


Burgerlijke stand

Burgerlijke stand

Akten van de burgerlijke stand

 • geboorteakte

 • huwelijksakte

 • de akte van registratie van partnerschap

 • akte van overlijden

  Registers van de burgerlijke stand

 • geboorte

 • huwelijken

 • geregistreerde partnerschappen

 • overlijden


Afstammingsrecht

Afstammingsrecht

 • kind staat altijd in familierechtelijke betrekking tot

  zijn moeder

 • juridische vader van kind is de man:

  1die op tijdstip van geboorte gehuwd was

  met moeder van kind

  2die het kind heeft erkend

  3wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld

  4die het kind heeft geadopteerd

 • bij overlijden man vóór geboorte kind:

  man is vader indien geboorte binnen 306 dagen

  na overlijden, tenzij ontkenning door moeder

 • Ontkenning van het vaderschap


Erkenning gerechtelijke vaststelling vaderschap

Erkenning + gerechtelijke vaststelling vaderschap

 • erkenning is rechtshandeling (geen bewijsmiddel)

 • geen terugwerkende kracht

 • door erkenning ontstaat familierechtelijke betrekking tussen kind en erkennende man

 • gerechtelijke vaststelling van vaderschap


Adoptie

Adoptie

 • bestaat sinds 1956

 • belangrijke wijziging per 1 april 1998:

  •éénouderadoptie is mogelijk

  •adoptie door ongehuwden is mogelijk

 • voor adoptie rechterlijke uitspraak nodig

 • voorwaarden ter zake van hoedanigheid adoptanten, het te adopteren kind en ouders die in familierechtelijke betrekking staan tot het kind

 • voor adoptie buitenlandse kinderen gelden bijzondere voorwaarden


Minderjarigheid

Minderjarigheid

 • minderjarig = jonger dan 18 jaar en

  niet gehuwd of gehuwd geweest

 • handelingsonbekwaamheid

 • minderjarige handelingsonbekwaam, tenzij toestemming wettelijke vertegenwoordiger

 • handlichting: minderjarige krijgt verdergaande bevoegdheden

 • meerderjaigverklaring

 • meerderjarig worden door huwelijk


Gezag over minderjarigen

Gezag over minderjarigen

 • ouderlijk gezag binnen situatie

  huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • twee aspecten:

  1toezicht over persoon van minderjarige

  2bewind over vermogen van minderjarige

 • gezamenlijk gezag:

  - huwelijk + geregistreerd partnerschap

  - een ouder met niet-gehuwde of niet-geregis-

  treerde partner met rechterlijke beslissing

 • eenhoofdig gezag (rechtswege/rechterlijke beslissing)


Voogdij

Voogdij

 • voogdij: gezag door anderen dan juridische ouders

 • twee aspecten

  1toezicht over persoon van minderjarige

  2bewind over vermogen minderjarige

 • ontstaan voogdij

  1testamentaire voogdij

  2door de rechter opgedragen voogdij


Curatele

Curatele

 • geldt voor meerderjarigen

 • gronden

  1geestelijke stoornis

  2verkwisting

  3gewoonte van drankmisbruik

 • bevoegdheden curator

 • publiciteit


Onderbewindstelling

Onderbewindstelling

 • voor meerderjarige die zijn belangen niet behoorlijk kan behartigen wegens een lichamelijk gebrek

 • belangrijkste verschillen met curatele:

  1curatele geestelijke stoornis, onderbewindstelling

  lichamelijke stoornis

  2onderbewindstelling wordt in beginsel niet gepubliceerd

 • mentorschap

  voor meerderjarige die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet

  vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen


Les 4

LES 4

Huwelijksvermogensrecht


Hoe geregeld

Hoe geregeld?

 • huwelijk: bij wet geregeld

 • geregistreerd partnerschap:

  bij wet geregeld

 • samenleven (“hokken”): vormloos


Totstandkoming huwelijk

Totstandkominghuwelijk

 • monogamie

 • leeftijd

 • toestemming

 • overige beletselen


Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • nagenoeg dezelfde eisen als huwelijk bij aangaan geregistreerd partnerschap

 • totstandkoming: opmaken van akte door ambtenaar burgerlijke stand

 • gevolgen: dezelfde als bij huwelijk

 • een uitzondering: er vloeien geen betrekkingen voort met kinderen

 • beëindiging: dood, vermissing, wederzijds goedvinden en ontbinding door rechter

 • flitsscheiding


Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

 • aansprakelijkheid: alleen handelende echtgenoot is aansprakelijk, tenzij bij verbintenissen “gewone gang van de huishouding”

 • voor sommige transacties toestemming andere echtgenoot nodig

 • geen toestemming betekent vernietigbaarheid van de rechtshandeling

 • bij vernietigbaarheid wel aan termijn gebonden en onder omstandigheden derdenbescherming


Algehele gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen

 • wetsvoorstel 28867 nog steeds in TK (ligt stil)

 • uitgangspunt: één vermogen

 • alle goederen die echtgenoten hadden worden gemeenschappelijk (ook de schulden)

 • uitzondering: goederen verkregen door uitsluitingsclausule en verknochte goederen


Algehele gemeenschap van goederen1

Algehele gemeenschap van goederen

 • door wettelijke gemeenschap van goederen wordt verhaalsobject van schuldeisers groter

 • geen verhaal mogelijk op privé-objecten

 • bestuur: beide echtgenoten zijn rechthebbende, maar als regel heeft slechts een van hen het bestuur over een bepaald goed


Ontbinding gemeenschap

Ontbinding gemeenschap

 • einde huwelijk

 • scheiding van tafel en bed

 • opheffing gemeenschap door beschikking

 • opheffing gemeenschap door latere huwelijkse voorwaarden


Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

 • vóór het huwelijk

 • staande het huwelijk wel goedkeuring nodig van Rechtbank (ter bescherming van schuldeisers)

 • koude uitsluiting

 • periodiek of finaal verrekenbeding


Echtscheiding

Echtscheiding

 • 1/3 van de huwelijken eindigt in echtscheiding

 • reden: duurzame ontwrichting van het huwelijk

 • totstandkoming echtscheiding: inschrijving van echtscheidingsbeschikking (moet wel binnen zes maanden nadat echtscheidingsbeschikking kracht van gewijsde heeft gekregen)


Alimentatie en echtscheiding

Alimentatie en echtscheiding

 • limitering alimentatie: maximaal twaalf jaar

 • bij huwelijk korter dan vijf jaar en zonder kinderen: alimentatieplicht maximaal de duur van het huwelijk

 • beëindiging alimentatie: huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen

 • na verbreking ongehuwd samenwonen: geen alimentatierecht, tenzij overeengekomen


Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

 • huwelijk blijft in stand

 • scheiding wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister

 • scheiding eindigt door verzoening

 • echtscheiding kan alsnog na scheiding van tafel en bed, maar pas na drie jaar


Les 5

LES 5

Samenwerkingsvormen en

rechtspersonen


Ondernemingsvormen

Ondernemingsvormen

 • eenmanszaak

 • personenvennootschappen: vennootschap, commanditaire vennootschap

 • rechtspersonen: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en Europese vennootschap


Personen vennootschappen

Personen-vennootschappen

•kernbegrippen vennootschap: overeenkomst, voordeel, inbreng,

gemeenschap

 • bestuur en vertegenwoordiging

 • aansprakelijkheid


Ontbinding personen vennootschappen

Ontbinding personen-vennootschappen

 • verstrijken van de tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan

 • overeenkomst tussen vennoten

 • uittreding van vennoten waardoor niet ten minste twee vennoten overblijven

 • door de rechter om de gevallen die de wet bepaalt


Openbare en stille vennootschap

Openbare en stille vennootschap

 • stille vennootschap

 • openbare vennootschap: wilsovereenstemming, overeenkomst, rechtspersoonlijkheid en notariële akte

 • rechtspersoonlijkheid en hoofdelijke verbondenheid


Commanditaire vennootschap

Commanditaire vennootschap

 • bijzondere vereisten voor een CV

 • afgescheiden vermogen

 • bijzondere positie van de commanditaire vennoot: naam vennoot en naam CV, werkzaamheden van de vennoot ten behoeve van de CV


Rechtspersonen

Rechtspersonen

 • wat zijn rechtspersonen?

 • functioneren rechtspersonen

 • besluiten

 • doel en doeloverschrijding

 • jaarrekeningenrecht en boekhoudplicht

 • omzetting van rechtspersonen

 • juridische fusie en splitsing/enquête


Vereniging

Vereniging

 • vereniging kan beperkte rechtsbevoegdheid hebben

 • bijzondere vormen van vereniging: coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

  Stichting

 • geen leden

 • enige orgaan is bestuur


Naamloze en besloten vennootschap

Naamloze en besloten vennootschap

 • NV/BV zijn kapitaalvennootschappen

 • aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk

 • verschillen NV en BV

  1BV kent alleen aandelen op naam (geen uitgegeven deelnamebewijzen)

  2aandelen BV beperkt overdraagbaar


Kapitaal

Kapitaal

 • maatschappelijk kapitaal

 • geplaatst kapitaal

 • gestort kapitaal


Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen

NV

 • toonderaandeel : bezitsverschaffing

 • aandeel op naam: notariële akte van levering plus betekening aan/erkenning door NV

  BV

 • Notariële akte van levering plus betekening aan/erkenning door BV

 • BV moet wel een blokkeringsregeling hebben

  •goedkeuringsregeling

  •aanbiedingsregeling

  •combinatie van beide


Organen van nv bv

Organen van NV/BV

 • algemene vergadering

 • bestuur

 • toezicht op bestuur

 • raad van commissarissen


Les 6

LES 6

Goederenrecht, pand en

hypotheek


Vereisten geldige overdracht

Vereisten geldige overdracht

1levering

2geldige titel

3beschikkingsbevoegdheid


Levering

Levering

 • levering van onroerende zaken: notariële akte + inschrijving openbare registers

 • levering van roerende zaken: bezitsverschaffing door cp-levering, brevi-manulevering en longa-manulevering

 • levering van vorderingen op naam: akte + mededeling aan schuldenaar (bij ‘stille cessie’: geen mededeling)


Derdenbescherming

Derdenbescherming

vier categorieën:

1bij verkrijging registergoederen

2bij verkrijging roerende zaken

3bij verkrijging vorderingen op naam

4bij andere omstandigheden


Eigendom

Eigendom

 • beperking aan eigendom

 • kwalitatieve rechten

 • kwalitatieve verplichtingen


Uitoefening verhaalsrechten

Uitoefening verhaalsrechten

 • executoriaal beslag

 • faillissement

 • voorrang bij verhaal

 • wettelijke schuldsanering


Pand en hypotheekrecht

Pand- en hypotheekrecht

pandgever = degene die pandrecht op zijn

goed verleent = geldnemer (tenzij goed

wordt verpand ten behoeve van een ander)

pandhouder = degene die pandrecht

verkrijgt op het goed van een ander =

geldgever

hypotheekgever en hypotheekhouder:

mutatis mutandis


Les 1

Pand

• kenmerken

1absoluut karakter

2droit de suite

3prioriteitsregel


Les 1

Pand

 • vereisten: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en vestiging

 • bevoegdheden pandhouder

  1recht van parate executie

  2separatist

  3voorrang bij verhaal


Les 1

Pand

verplichtingen pandhouder:

 • als goed pandhouder voor de zaak zorgdragen

 • pandhouder moet surplus uitkeren

 • bij tenietgaan moet pandgever feitelijke macht over zaak herkrijgen


Hypotheek

Hypotheek

 • vereisten: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en vestiging

 • bevoegdheden hypotheekhouder:

  1recht van parate executie

  2separatist

  3voorrang bij verhaal

  4speciale bedingen in hypotheekakte (niet verplicht)


Functies hypotheek

Functies hypotheek

belangrijkste voordeel: schuldenaar kan in

huis blijven wonen, terwijl hypotheekhouder

aan het registergoed een onderpand met een

vrij hoge waarde heeft

speciale functies bij:

 • bouwhypotheek

 • krediethypotheek

 • bankhypotheek


Les 7

LES 7

Aansprakelijkheidsrecht en

faillissementsrecht


Vijf vereisten onrechtmatige daad

Vijf vereisten onrechtmatige daad

1onrechtmatigheid (inbreuk op recht, doen of nalaten in strijd met wettelijke

plicht en/of onzorgvuldigheid)

2toerekenbaarheid

3schade

4causaal verband

5relativiteit


V ereisten onrechtmatige daad

Vereisten onrechtmatige daad

toerekenbaarheid:

aschuld

boorzaak die krachtens wet voor zijn rekening komt

coorzaak die krachtens verkeersopvattingen voor zijn rekening komt


Kwalitatieve aansprakelijkheden

Kwalitatieve aansprakelijkheden

1aansprakelijkheid van ouders voor kinderen:

a kinderen < 14 jaar

b kinderen 14 of 15 jaar

c kinderen 16 jaar of ouder

2aansprakelijkheid voor ondergeschikten

3aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten

4aansprakelijkheid voor opstallen

5aansprakelijkheid voor roerende zaken

6aansprakelijkheid voor dieren


Verhaalsmogelijkheden bij betalingsproblemen

Verhaalsmogelijkheden bij betalingsproblemen

 • beslag

 • faillissement

 • surseance van betaling

 • wettelijke schuldsanering bij natuurlijke personen


Faillissement

Faillissement

 • een algemeen beslag

 • op het gehele vermogen van een schuldenaar

 • ten behoeve van zijn gezamen-

  lijke schuldeisers


Gevolgen faillissement

Gevolgen faillissement

 • schuldenaar verliest beheer en beschikking over vermogen

 • failliet blijft handelingsbekwaam, alleen t.a.v. zijn vermogen handelingsonbevoegd

 • curator beschikt namens failliet


Afhandeling faillissement

Afhandeling faillissement

 • opheffing wegens gebrek aan baten

 • de vereenvoudigde afwikkeling

 • faillissementsakkoord

 • beëindiging na slotuitdelingslijst


Surseance van betaling

Surseance van betaling

 • algemeen uitstel van betaling van concurrente schulden

 • gevolgen surseance

  •schuldenaar verliest vrij beheer en vrije beschikking over vermogen

  •schuldenaar is voor handelingen

  aangewezen op toestemming

  bewindvoerder


Schuldsanering natuurlijke personen

Schuldsanering natuurlijke personen

 • sinds 1 december 1998

 • vereisten

  •natuurlijke persoon is opgehouden te betalen

  •er is redelijkerwijze te voorzien dat

  hij niet zal kunnen voortgaan met

  betalen

 • wetswijziging aanstaande (nog in TK; mrt 2007)


Wat is schuldsanering

Wat is schuldsanering?

 • een mogelijkheid voor natuurlijke personen (ook die ondernemer zijn)

 • om na een periode van in beginsel drie jaar

 • schuldenvrij te worden


Einde schuldsanering

Einde schuldsanering

 • vorderingen zijn voldaan en schuldenaar kan betalingen hervatten

 • schuldenaar houdt zich niet aan het plan

 • schuldenaar creëert bovenmatige schulden

 • schuldenaar benadeelt schuldeisers

 • schuldenaar (rechtswege) failliet


Les 8

LES 8

Vruchtgebruik en erfrecht


Vruchtgebruik

Vruchtgebruik

 • bevoegdheid om goed van een ander te gebruiken en de vruchten daarvan te genieten

 • totstandkoming: vestiging, geldige titel en beschikkingsbevoegdheid

 • relevant bij testamenten

 • einde bij dood vruchtgebruiker, rechtspersoon na dertig jaar, bloot eigendom gaat teniet, verloop van overeengekomen termijn of door afstand


Erfrecht

Erfrecht

1erven krachtens de wet (wettelijk erfrecht

of versterferfrecht)

2erven krachtens testament

verkrijgers bij een nalatenschap: erfgenaam,

legataris, legitimaris en lastbevoordeelde

nalatenschap = geheel van bezittingen en

schulden van de overleden persoon (=erflater)


Erfgenamen volgens de wet

Erfgenamen volgens de wet

vier groepen, waarbij de volgende groep pas aan bod

komt als in de eerdere groep geen erfgenamen zijn

ade niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot (gelijkgesteld met een geregistreerde partner) van de erflater, tezamen met de kinderen van de erflater

bde ouders van de erflater, tezamen met de broers en zusters van de erflater

cde grootouders van de erflater

dde overgrootouders van de erflater

let op! plaatsvervulling bij kind, broer, zuster en

(over)grootouder


Plaatsvervulling

Plaatsvervulling

 • alleen aan de orde als er geen testament is gemaakt

 • plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van openvallen nalatenschap

  a niet meer bestaan

  b onwaardig zijn

  c onterfd zijn

  d verwerpen

  e wier erfrecht is vervallen


Langstlevende echtgenoot

Langstlevende echtgenoot

 • valt in eerste groep erfgenamen

 • erft in beginsel evenveel als kinderen

 • geen kinderen, dan erft echtgenoot alles

 • echtgenoot kan worden onterfd (heeft geen legitieme portie), maar hij kan wel aanspraak maken op vruchtgebruik van woning en inboedel (eventueel ook van andere goederen, indien nodig voor verzorging)


Wettelijke verdeling

Wettelijke verdeling

 • nalatenschap wordt van rechtswege verdeeld

 • alle goederen nalatenschap worden verkregen door langstlevende echtgenoot onder verplichting alle schulden voor zijn rekening te nemen

 • langstlevende zou alles kunnen opmaken, maar ingrijpen is mogelijk bij verkwisting

 • kinderen krijgen als erfgenaam onderbedelingsvordering ter grootte van erfdeel

 • beperkte opeisbaarheid vordering

 • enkelvoudige rente (= wettelijke rente (bij 6% of hoger)

  – 6%)

 • ongedaanmaking door langstlevende echtgenoot binnen drie maanden na overlijden


Wilsrecht

Wilsrecht

 • gevolg van stieffamiliegevaar

 • aanspraak op goederen in volle of blote eigendom

 • zolang stiefouder leeft, kan worden volstaan met vruchtgebruik

 • na overlijden stiefouder kunnen kinderen volledige eigendom opvorderen


Testament

Testament

 • notarieel testament

 • depot-testament

 • Centraal Testamenten Register

 • verstandelijke vermogens hebben voor maken testament

 • testateur minimaal zestien jaar oud

 • niet onder curatele


Legitieme portie

Legitieme portie

 • testeervrijheid

 • kinderen kunnen worden onterfd, maar hebben recht op een geldvordering ten bedrage van de helft van de waarde van hun normale erfdeel

 • speciale positie stiefkinderen

 • berekeningsgrondslag legitieme portie: nalatenschap + bepaalde giften door de erflater gedaan

 • inroepen legitieme portie kan tot ‘inkorting’ leiden


Openvallen nalatenschap

Openvallen nalatenschap

 • aanvaarden

 • verwerpen

 • benificiair aanvaarden


Ongehuwd samenwonenden

Ongehuwd samenwonenden

 • geen speciale regeling in BW

 • maken testament daarom aanbevolen

 • met legitieme portie kan wel rekening worden gehouden

 • langstlevende `veilig’ bij notarieel samenlevingscontract of gemeenschappelijke huishouding


 • Login