zm ny v paktu stability a r stu z kladn p ehled n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled). Michal Andrle (MFČR). Základní principy SGP -- nezměněny. Nominální referenční hodnoty SGP, resp. Smlouvy jsou zachovány (3% deficitní a 60% dluhové kritérium) SGP si zachovává svou „preventivní“ i „nápravnou“ funkci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled)' - zwi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn principy sgp nezm n ny
Základní principy SGP -- nezměněny
 • Nominální referenční hodnoty SGP, resp. Smlouvy jsou zachovány

(3% deficitní a 60% dluhové kritérium)

 • SGP si zachovává svou „preventivní“ i „nápravnou“ funkci
 • Nelze jednoznačně hovořit o tom, zda je SGP nyní slabší či silnější…
d vody pro zm nu prevence
Důvody pro změnu… (prevence)
 • Deklarována nespokojenost s ekonomickou logikou paktu…
  • Malý důraz na střední a delší období a udržitelnost veřejných rozpočtů
  • Podpora krátkodobé rozpočtové kázně na úkor strukturních reforem
  • Praktická absence dluhového kritéria a trajektorie dluhu
d vody pro zm nu n prava
Důvody pro změnu… (náprava)
 • Deklarována nespokojenost s rigiditou Procedury nadměrného deficitu (EDP)
  • Nevyhovující lhůty pro rozpočtovou nápravu, nemožnost prodloužení lhůt
  • Příliš striktní definice „vážného ekonomického poklesu“
  • Neflexibilita, malý prostor pro diskreční posouzení…

…otázkou je, zda toto jsou POTÍŽE Paktu

z kladn zm ny
Základní změny
 • Velmi obtížné nalézt kompromis mezi jednotlivými účastníky diskusí…
 • 22.-23. Března 2005 Rada přijímá zprávu

„Improving the implementation of the SGP.“

   • Velmi obecný a politický text
   • Navazují odborné texty a diskuse směřující k praktickému naplnění obecných tezí tohoto dokumentu
  • Červen 05 – „new code of conduct“, Guidelines for the implementation of the Stability and Growth Pact
zm ny v preventivn sti
Změny v preventivní části
 • Redefinice střednědobého cíle (MTO) rozpočtové politiky a konvergenci k MTO
 • Závazek k fiskální konsolidaci v tzv. „dobrých časech“ a explicitní vymezení „dobrých časů“
 • Explicitní zohlednění strukturálních reforem v SGP a prostřednictvím modifikace trajektorie k MTO
zm ny v n pravn sti
Změny v „nápravné“ části
 • Zmírnění definice „severe economic downturn“
 • Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě
 • Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě
 • Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP
 • Aktivace dluhového kritéria
 • Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP
medium term objective mto i
Medium-Term Objective (MTO) (I)
 • Původní nastavení SGP mělo jako MTO dosažení „vyrovnaných či přebytkových“ veřejných rozpočtů

(CTBOIS – Close to Balance or in Surplus)

 • V průběhu diskuse navržena různá pravidla (i velmi formální) pro určení MTO
 • MTO nyní nemusí být CTBOIS, ale může
 • MTO je individuální pro každou zemi a zohledňuje výši veřejného zadlužení a potenciální růst (výhledový), v budoucnu je snahou zohlednit rovněž implicitní závazky
medium term objective mto ii
Medium-Term Objective (MTO) (II)
 • Cíle MTO:
  • Udržovat bezpečnou vzdálenost od 3% limitu deficitu
  • Zajišťovat rychlý postup v „udržitelnosti“ VR (rozuměna konvergence dluhu k „obezřetným“ úrovním z MR a LR hlediska)
  • Vytvořit prostor pro rozpočtovou politiku či zohledňovat vládní investice
 • MTO se liší pro jednotlivé země a ty si jej samy stanoví dle svých rozpočtových záměrů a výše uvedených principů
 • Horní mez MTO je v současné době strukturní deficit 1 % HDP pro země s nadprůměrným růstem (výhled) a nízkým zadlužením
medium term objective mto iii
Medium-Term Objective (MTO) (III)
 • Členské státy prezentují své MTO v Konvergenčním/Stabilizačním programu
 • MTO jsou „hodnocena“ (examined) Radou a Komisí, které mohou členský stát vyzvat ke změně, zdá-li se jim MTO málo ambiciózní
 • Znovunastavení MTO proběhne každé čtyři roky a v případě uskutečnění významných reforem…
 • Česká republika: KOPR 2005 – stanovena trajektorie VR do roku 2008, dále snižování deficitu VR o 0,5 p.b. ročně k MTO deficitu ve výši 1 % v roce 2012.
cesta k mto a dobr asy
Cesta k MTO a „dobré časy“
 • Nadále trvá důraz na automatické stabilizátory
 • Důraz na zamezení pro-cyklických politik v „dobrých časech“ (pozice v cyklu)
 • Členské země vzdálené od MTO mají vyvíjet výraznou konsolidační snahu, zejména v dobrých časech, mírně slevit lze v časech těžkých
 • Členové EMU a ERM-II neplnící MTO musí dosahovat rozpočtové konsolidace 0,5 p.b. deficitu ročně
cesta k mto a struktur ln reformy
Cesta k MTO a strukturální reformy
 • Strukturální reformy lze brát v úvahu při cestě k MTO (či dočasné odchylky od MTO)
 • Důležité strukturální reformy s přímými rozpočtovými náklady a „prokazatelnými“ přínosy pro dlouhodobou udržitelnost VF
 • V úvahu lze brát jen již schválené reformy, o nichž vláda podá dostatečné informace (KOPR) a cost-benefit analýzu
 • Nutné podmínky:
  • Nesmí být ohrožena 3% deficitní hranice (tj. safety margin)
  • VF se vrátí k MTO (trajektorii) v horizontu KOPRu
cesta k mto a struktur ln reformy1
Cesta k MTO a strukturální reformy
 • Zvláštním případem je penzijní reforma zavádějící více-pilířový systém vč. plně fondového pilíře
 • Navržen pětiletý degresívní „pardon“ pro MTO za předpokladu, že jsou splněny safety margins. Zohledňovat tak lze část nákladů na implementaci reformy.

(100 %, 80 %, 60 %, 40 % a 20 %)

zm ny v n pravn sti edp
Změny v „nápravné“ části (EDP)
 • Zpráva podle A104(3) se připraví vždy
 • Zmírnění definice „severe economic downturn“
 • Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě
 • Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě
 • Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP
 • Aktivace dluhového kritéria
 • Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP
p prava zpr vy o nadm rn m deficitu a104 3
Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)
 • Komise vždy vydá zprávu o „nadměrném deficitu“, pokud skutečný či plánovaný překročí 3% def hranici
 • Zprávu může vydat i v případě, že Komise překročení odhaduje
 • Zohlední se možnost výjimky, pokud překročení hranice není výrazné, pravděpodobně dočasné… případně jedná-li se o „severe economic downturn“ (obsahuje i původní SGP)
 • Zpráva zohlední tzv. „Ostatní relevantní skutečnosti“

(MT vývoj, pozice v cyklu, Lisabon, LR udržitelnost, vládní investice…)

p prava zpr vy o nadm rn m deficitu a104 31
Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)
 • Zpráva o nadměrném deficitu bude nově vydána i v případě nepříznivé dynamiky a úrovně dluhu – aktivace dluhového kritéria v SGP
 • Zpráva podle A104(3) o nadměrném deficitu bude vydána pokud dluh vyšší než 60 % HDP se nesnižuje uspokojivým tempem
 • Různé pokusy o (např. více formální) definici „uspokojivého tempa“ neuspěly => diskrece
zm ny vybran ch lh t v edp
Změny vybraných lhůt v EDP
 • Rozhodnutí o ED 104(6) lhůta prodloužena na 4M z 3M
 • Přijetí účinných opatření dle doporučení Rady(104(7)) nyní 6M (dříve 4M). Důvodem je náročnost příprav, legislativní proces a harmonizace s predikčním cyklem EK
 • Rada zkoumá, zda stát po uplynutí 6M veřejné oznámil implementaci opatření v souladu s doporučením vedoucí k odstranění ED. Při neplnění Rada vydává upozornění (notice) dle 104(9), lhůta prodloužena na 2M z 1M
odstran n nadm rn ho deficitu ed
Odstranění nadměrného deficitu (ED)
 • V EDP je vyžadována fiskální konsolidace alespoň o 0,5 p.b. deficitu VR
 • Zůstává pravidlo, že první návrh na odstranění ED je JEDEN rok po identifikaci ED (tj. dva roky po ED, tj. náprava je třetí rok)
 • Nově lze lhůtu k odstranění prodloužit, pokud bylo splněno minimální nutné úsilí (0,5 p.b.) a existují „ostatní relevantní události“