Mana ment a ekonomick aspekty regener cie brownfieldov
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Manažment a ekonomické aspekty regenerácie brownfieldov. Mária Zúbková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mana ment a ekonomick aspekty regener cie brownfieldov

Manažment a ekonomické aspekty regenerácie brownfieldov

Mária Zúbková

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“


Obsah
Obsah

 • Manažment a ekonomické nástroje v proceseregenerácie brownfieldov.

 • Ekonomickétrhy a trhy nehnuteľností v proceseregenerácie brownfieldov.

 • Typy brownfieldov z hľadiska ekonomických aspektov – ABCD model kategórií brownfieldov.

 • Verejno – súkromné partnerstvo v proceseregenerácie brownfieldov.

 • Úloha akčných plánov v proceseregenerácie brownfieldov.


E k onomic k n stroje
Ekonomické nástroje

 • Intervencie na trhu s nehnuteľnosťami

 • Územie, infraštruktúra, vlastníctvo, dostupnosť

 • Príspevky na nájom

 • Garancie ponuky a predaja

 • Spoločné podniky, napr. PPP (verejno – súkromné partnerstvo)

 • Podpora reklame a marketingu

 • Iné ekonomické nástroje, ako napr. verejné príjmy z regenerácie prostredníctvom daňovej politiky .


N stroje mana mentu
Nástroje manažmentu

Manažment obsahuje:

 • plánovanie,

 • organizáciu,

 • personálne obsadenie,

 • vedenie alebo riadenie, a

 • kontrolovanieorganizácie (skupina ľudí alebo jednotiek) alebo vynaloženého úsilia dosiahnuť cieľ.


Trhy v procese regener cie brownfieldov
Trhy v procese regenerácie brownfieldov

 • Regenerácia brownfieldov predstavuje stimul pre miestny ekonomický rozvoj a ovplyvňuje niekoľko trhov hospodárstva:

  • trh s pozemkami;

  • trh s nehnuteľnosťami;

  • trh práce;

  • kapitálový trh;

  • finančný trh;

  • trh zdrojov;

  • trh s infraštruktúrou;

  • trh inovácií.Ekonomick podmienky regener cie
Ekonomické podmienky regenerácie

 • Charakteristika rozličných typov území z hľadiska ich ekonomickej životnosti je založená na kombinácii premenných:

 • lokalizácia - poloha,

 • náklady na vyčistenie pozemku, a

 • iné ekonomické podmienky, ako vlastníctvo, situácia na trhu s nehnuteľnosťami (cena pozemkov, prenájom pozemkov).

 • Identifikácia týchto podmienok dokáže pomôcť pri navrhnutí stratégie, ktorá zlepší ekonomickú životnosť a status pozemkov pre regeneráciu .


Klasifik cia pozemkov z ekonomick ho h adiska pod a projektu cabernet
Klasifikácia pozemkov z ekonomického hľadiska (podľa projektu CABERNET )

 • A pozemky– predstavujú pozemky, ktoré sú vysoko ekonomickyživotaschopné a projekty regenerácie sú zaujímavé pre súkromných investorov.

 • B pozemky– tieto pozemky sú charakterizované ako tie, ktoré sú na hranici ziskovosti. Tieto projekty majú tendenciu regenerácie cez verejno-súkromnú spoluprácu alebo partnerstvo.

 • C – D pozemky – nie sú v situácii, kedy regenerácia môže priniesť zisk. O ich regeneráciu má záujem predovšetkým verejný sektor alebo mestá a obce.


Abcd model
ABCD model projektu CABERNET

 • A pozemky : výhodná lokalizácia

  Tento druh pozemkov je komerčne výhodný a ujme sa ich trh. Výhody pre obyvateľov sa môžu zvýšiť nepeňažnou politikou verejnej správy.

 • B pozemky : menejvýhodná lokalizácia

  Tieto pozemky sú na pokraji výhodnosti. Vyžadujú si intervenciu a aj spolufinancovanie zo strany verejného sektoru. Zvyčajný pomer medzi verejnými a súkromnými fin. prostriedkami je 1:5.


Abcd model1
ABCD model projektu CABERNET

 • C pozemky : nevýhodná lokalizácia

  Tieto pozemky sú komerčne nevýhodné. Ciele ich regenerácie zvyčajne sledujú skôr sociálne aspekty alebo ochranu životného prostredia. Podiel verejnýchfin. prostriedkov je vyšší, zvyčajne od 1:1 až po 1:4.

 • D pozemky : ohrozujúca situácia

  Tieto pozemky predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť alebo zdravie. Ak tam nie je nikto zodpovedný za vzniknutú situáciu, tak odstránenie škôdsa musí zaplatiť z verejných fin. prostriedkov.


Obr zok lokaliz cia pozemkov a b c d v zem
Obrázok: Lokalizácia pozemkov A, B, C-D projektu CABERNET v území


Abcd model obr zok
ABCD model - obrázok projektu CABERNET


Abcd model a trhov ekonomika
ABCD model a trhová ekonomika projektu CABERNET

 • V kategóriiA pozemkov sa územie brownfieldov regeneruje na užitočnú funkciu len v rámci trhového mechanizmu.

 • Vkategórii B a C-D pozemkov opustené a zanedbané územie brownfieldov pretrváva dlhšie. Tieto pretrvávajúce zanedbané územia brownfieldov sú často koncentrované v oblastiach sociálneho úpadku, takže politika na riešenie nahromadených problémov opustených a zanedbaných území je dôležitou súčasťou regnerácie mesta.


Kateg rie b a c d pozemkov
Kategórie B a C-D pozemkov projektu CABERNET

 • Kategória B pozemkov – sú potrebné len úpravy menšieho rozsahu vo vzťahu k predpokladaným nákladom a hosnotám na to, aby sa trh ujal regenerácie brownfieldov v tejto kategórii.

 • Kategória C-D pozemkov – je nepravdepodobné, že by sa trh ujal tejto kategórie pozemkov. Niektoré z nich môže prevziať aj súkromný sektor za predpokladu, že verejný sektor bude môcť pomôcť s určitými nákladmi, (napr. formou daňnových prázdnin, priamy a nepriamych príspevkov na prevádzku).


Kateg ria c d pozemkov
Kategória C-D pozemkov projektu CABERNET

 • C-D pozemky predstavujú značný problém, pretože môžu mať negatívny vplyv na okolie a celú oblasť a obyvateľov.

 • Tieto pozemky vo všeobecnosti vyžadujú podstatné prípravné investície zo strany verejného sektoru, a to často ešte predtým než sú odovzdané na ďalšiu regeneráciu súkromným developerom alebo verejno-súkromnému partnerstvu alebo sú dočasne zazelenené a ponechané ako rezervné plochy tzv. zelená vybavenosť.


Partnerstvo v procese regener cie
Partnerstvo v procese regenerácie projektu CABERNET

 • Verejno-súkromné partnerstvo (PPP) je definované ako spolupráca medzi verejným sektorom a súkromným sektorom s cieľom zabezpečiť fungujúcu verejnú infraštruktúru, verejné priestory a služby.

 • Verejno-súkromné partnerstvo vychádza zo skutočnosti, že tak verejný sektor ako aj súkromný sektor získajú pre seba určité výhody, ak zabezpečia a vykonajú špecifické úlohy.


Partnerstv v procese regener cie
Partnerstvá v procese regenerácie projektu CABERNET

A-B-C-D model tiež vysvetľuje možnostipartnerstvav procese regenerácie.

 • A pozemkypredstavujú rozvojové projekty, ktoré sa budú realizovať na báze súkromných investícií.

 • B pozemky sa zvyčajnerealizujú formou verejno-súkromného partnerstva alebo spolupráce. Do tejto kategórie patria mnohé priemyselné parky, ktoré boli podporované s úmyslom vytvoriť nové pracovné miesta.

 • C-D pozemky predstavujú najmä rozvojové projekty, ktoré sa budú realizovať na báze verejného sektoru alebo za pomoci spolufinancovania miest a obcí alebošpecifických právnych nástrojov.


A b c d model a ppp
A-B-C-D model a PPP projektu CABERNET


Integr ovan ak n pl ny
Integr projektu CABERNET ované akčné plány

 • Integrované akčné plány pre regeneráciu brownfieldovpredstavujú hlavný nástroj,in ktorý je vo forme balíka opatrení na dosiahnutiemanažmentu regenerácie brownfieldov v oblastiach plánovania, informovania, organizácie a spolupráce, financovania a rozpočtu, marketingua usporiadania potrebných záležitostí, ktorý je možné iniciovať a realizovať na lokálnej alebo regionálnej úrovni.

 • Zahrňuje špecifické balíky opatrení na dosiahnutie plynulého postupu v procese regenerácie.


Form t integrovan ho ak n ho pl nu
Formát integrovaného akčného plánu projektu CABERNET

 • Formát integrovaného akčného plánuzávisí na druhu regenerácie, ktorá musí byť definovaná v stratégii. Akčný plán pre realizáciu stratégie musíšpecifikovť najmä:

  • cieľ(e), ktoré sa majú dosiahnuť,

  • prínos každého cieľa k celkovým cieľom stratégie,

  • akéšpecifické výsledky (alebo ciele) sa majú dosiahnuť,

  • ako tieto výsledky dosiahnuť,

  • časový harmonogram dosiahnutie každého cieľa.


Z very
Závery projektu CABERNET

 • Typy brownfieldov z ekonomického a manažérskeho pohľadu sú dôležité na rozlíšenie z hľadiska objasnenia druhu nástrojov, ktoré sa v process regenerácie brownfieldov môžu využiť.

 • Manažment regenerácie brownfieldovobsahujeplánovanie, organizovanie, personálne zabezpečenie, určenie zodpovednostiza úlohy a kontrolovanie výkonu.

 • Partnerstvo a spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom je v procese regenerácie brownfieldovveľmi potrebná.

 • Hlavným nástrojom manažmentu procesov regenerácie brownfieldov je integrovaný akčný plán.


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť projektu CABERNET

http://browntrans.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“