tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
zulema

Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

 2. TIETEELLISEN TEKSTIN TYÖSKENTELYVAIHEET • Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja lähdeaineiston etsiminen • Jäsentely ja rakenteen suunnittelu • Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen • Luonnosteleva kirjoittaminen • Palautteen hankkiminen ja tekstin työstäminen

 3. TIETEELLISEN TEKSTIN TYÖSKENTELYVAIHEET • Lisäpalautteen hankkiminen • Tekstin hiominen saadun palautteen pohjalta • Tekstin sisällön, rakenteen ja kieliasun tarkistaminen ja viimeistely • Sisällys- ja lähdeluettelon tuottaminen ja liitteiden lisääminen

 4. 1. Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja lähdeaineiston etsiminen • Ensin on idea • Valitse mielenkiintoinen aihe • Rajaa aihe, jottei tekstisi rönsyile turhaan

 5. 2. Jäsentely ja rakenteen suunnittelu 3. Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen • Tee miellekartta tai asialista – tai käytä möhkäle- tai suikaletekniikkaa • Huomioi kohderyhmä • Valitse näkökulma

 6. Miellekartta eli ideakartta

 7. Ns. möhkäletekniikkaa käyttäen voit • ryhtyä keräämään tietoa muistilapuille, kasata monisteita ja kirjallisuutta, hahmotella runkoa • ruveta järjestelemään muistilappuja, monisteita ja kirjoja • ryhtyä hahmottelemaan sopivia kappaleita ja loogisesti etenevää kokonaisuutta.

 8. Ns. suikaletekniikkaa käyttäen voit • laatia alustavan sisältörungon alustavine lukuineen ja otsikkoineen • tehdä muistiinpanoja väljästi (ja tarkoin lähdeviittein varustettuina) suoraan näiden kohtien alle • ryhmitellä muistiinpanot • kirjoittaa uudelleen muistiinpanoissa olevat ajatukset.

 9. Jäsentelytavat • aikajärjestys • menneestä tulevaan • paikkajärjestys • sijainnin mukaan • luokittelujärjestys • tyypillinen piirre • vertailu • edut - haitat, ennen - nyt • analyysi • syyt, seuraukset, ratkaisuehdotukset

 10. Kirjoittamisesta ja jäsentelystä • http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/aid/lu.html#kirjo > Timo Niemen materiaali • http://www.avoinyliopisto.fi/neuvonta/prosvaiheet.html • http://kiepc10.cc.tut.fi/~suomi/ (Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskuksen materiaalia)

 11. 4. Luonnosteleva kirjoittaminen • Kirjoita jokaisesta pääkohdasta ainakin yksi kappale • Kappale • on tekstin perusyksikkö • ei ole liian lyhyt eikä liian pitkä • tuo jotain uutta • esittää yhden asiakokonaisuuden, jossa ydinvirkkeessä on pääasia (uusi asia tai näkökulma) ja tukivirkkeet selittävät, täsmentävät, perustelevat tai esimerkittävät. Ydinvirke voi olla kappaleen alussa tai sekä alussa että lopussa. • Muista lähdeviitteet

 12. 5. ja 6. Palautteen hankkiminen ja tekstin työstäminen • Hanki vakituinen palautepari • Pyydä palautetta kirjoittamisen eri vaiheissa • Kerro palautetta pyytäessäsi, mikä on ollut tehtävänanto ja mistä seikoista kaipaat palautetta

 13. 7. Tekstin hiominen saadun palautteen pohjalta • Tarkastele tekstiä suhteessa tavoitteisiin: • Sisältö • Rakenne • Kieli • Tyyli • Ulkoasu

 14. 8. Tekstin tarkistaminen ja viimeistely • Tarkista tektisi sisällön, rakenteen ja kieliasun oikeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Seuraavilla sivuilla näet, mitä tarkastuksessa täytyy ottaa huomioon.

 15. Sisältö • Onko tekstissä kaikki olennainen asia? • Eroavatko pää- ja sivuasiat toisistaan ts. onko asioiden tärkeysjärjestys selkeä? • Ovatko asioiden väliset muut suhteet selkeitä?

 16. Rakenne • Onko tekstin rakenne selkeä ja tarkoituksenmukainen? • Ovatko kappaleet loogisia? • Onko tekstissä koheesiota eli voiko tekstin juonta seurata helposti?

 17. Kieli • Ovatko tekstin lause- ja virkerakenteet ymmärrettävät? • Onko käsitteitä käytetty lukijan kannalta havainnollisesti? • Edistävätkö otsikot tekstin tavoitetta? • Ovatko taulukot ja kuvatekstit yhtenäisiä? • Onko teksti oikeakielistä? • Onko kieliasu yhtenäinen?

 18. Tyyli • Onko valittu tyyli tarkoituksenmukainen? • Ovatko lause- ja virkerakenteet valitun tyylin mukaisia? • Sopivatko sananvalinnat tekstin tyyliin? • Onko tekstin näkökulma valittu lukijan kannalta mielekkäästi? • Onko tekstin tyyli yhtenäinen?

 19. Ulkoasu • Kuinka monta tasoa otsikoinnissa tulisi olla ja miten tasot erotellaan? • Miten tekstissä korostetaan sen osia ja miten mahdolliset esimerkit erotetaan? • Millainen taitto ja kuvitus tulisi valita? • Millaisia typografisia keinoja kannattaisi käyttää? Lähteet: Helenius, Jutta Tieteellisen kirjoittamisen opetusmoniste ja Kaakkolammi, Katriina kalvo- ja monistemateriaali