Elektron k kamu alimlari platformu ekap
Download
1 / 26

ELEKTRON?K KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP). EKAP Nedir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTRON?K KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP)' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • EKAP Nedir?

  • 4734 sayılı Kanundaki temel ilkeler gözetilerek, ihale sürecindeki uyulması gereken esas ve usullerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi ve satınalma işlemlerinin en az iş yükü ve maliyetle yapılmasına imkan tanınması için kurulan bilişim altyapısıdır.


Faydalar
Faydaları

 • İhale Sürecinde Etkinlik ve Verimlilik

 • Saydamlığın Artması

 • Eşit Muamele

 • İş Dünyasında Aktivasyon

 • Ekonomik Kalkınma ve Rekabet


Ekap n ana unsurlar
EKAP’ın Ana Unsurları

 • İdareler

  • Yaklaşık 50 bin kamu idaresinin;

   • İdari yapısı,

   • Adres,

   • Bütçe ve diğer bilgilerinin olduğu veritabanı,

 • İstekliler

  • Yaklaşık 100 bin potansiyel istekliye ilişkin;

   • Ticaret sicil kayıtları,

   • Katılım ve yeterliğe ilişkin bilgilerin tutulduğu veritabanları


Ekap n ana unsurlar1
EKAP’ın Ana Unsurları

 • Satınalma Kalemleri

  • Temin edilecek mal veya hizmetlerin sektörel bazda sınıflandırılmış hiyerarşik bir yapıda kodlanarak standartlaştırılması,

 • Kamu İhale Mevzuatı

  • İhale mevzuatında uyulması gerekli esas ve usullerin sisteme entegre edilmesi ve güncellenmesi,


Ekap nas l uygulanacak
EKAP Nasıl Uygulanacak?

 • Alıcı ve Satıcının Elektronik Ortamda Buluşturulması

 • Kamu Alımlarında Saydamlık, Hız ve Erişim Kolaylığı

 • İdareler Arası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

 • Satınalma Kalemi Standardizasyonu, Fiyat/Kalite Rekabeti

  • Yeterlik Koşullarında Kesinlik ve Açıklık

  • İhalelere Katılımda Kolaylık, Rekabet Artışı

  • Hatasız ve Geçerli Teklif

  • Bilgisayar Destekli Teklif Değerlendirme


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

1) Kamu SatınalımlarıAğı

Türkiye’de kamu kaynağı kullanarak ihale yapan tüm kamu kurumları İnternet üzerinde kurulacak elektronik kamu satınalımları platformuna dahil edilecektir.

Yapılan tüm ihaleler, bu platform üzerinden teklif vermek isteyen firmalara duyurulacaktırveyailetilecektir.İhale sürecine ilişkin tüm işlemler bu elektronik platform üzerindevatandaşların da izleyebileceği bir ortamda gerçekleşecektir.

Böylece alıcı ve satıcıelektronik ortamda buluşturulurken, kamu alımlarında saydamlık, hız ve erişim kolaylığı sağlanmış olacaktır.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

2) Elektronik Teknik Şartname

Satınalma kalemi bazında hazırlanacak elektronik teknik şartname uygulaması ile bir kamu idaresinin hazırladığı ve başarı ile uygulamaya koyduğu teknik şartname, aynı işi yapmak isteyen diğer kamu idaresi için baz oluşturacaktır.

Böylece kamu idareleri arası pozitif bilgi ve tecrübepaylaşımı sağlanarak satınalma kalemi standardizasyonu gerçekleştirilecektir.

Elektronik teknik şartname uygulaması ile ihalelerdekirekabet,fiyat / kalite oranı üzerinden gerçekleşecektir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

3) Elektronik İdari Şartname

İhalelere teklif verecek isteklilere ilişkin;

Mesleki ve teknik yeterlilik,

Ekonomik ve mali yeterlilik ve

Katılım koşulları gibi hususlar,

Bir veritabanında kaydedilip güncellenecektir.

Yeterlikve katılım koşulları bilgisayar tarafından işlenerek sayısal kesinlik veaçıklık kazanacaktır.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

4) Elektronik Teklif ve Değerlendirme

Elektronik ortamda hazırlanan ihale teklif dokümanları, güvenli bir şekilde kamu satınalımları platformuna gönderilecektir.

İhale saati geldiğinde tüm teklifler açılacak ve ihale komisyonunun sonuç kararını vermesini kolaylaştıracak karşılaştırma ve değerlendirme tabloları bilgisayar tarafından hazırlanacaktır.

Bu uygulama ile “geçersiz teklif olgusu”ortadan kaldırılırken, ihalelerin daha sağlıklı değerlendirilmesi sağlanacaktır.


S stem nasil ali acak
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

11

1- Şifreli, zaman damgalı ve imzalı şekilde istekli tarafından Kamu Satınalma Platformuna gönderilmiş teklifler,

Platform üzerinde güvenli bir alanda (Tender Box) ihale tarih ve saatine kadar muhafaza edilecektir.

2- İhale komisyonu üyelerine özel olarak verilecek şifreliteklif dosyası çözme anahtarı yardımıyla ihale tarih ve saatinden sonrateklif dosyaları açılabilecektir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

3-Teklif Değerlendirme Modülü, tüm teklifleri işleyerek, değerlendirmeye esas olacak özellikler bazında karşılaştırma tablosunu otomatik olarak oluşturacaktır.

4-İhale komisyonu, Teklif Değerlendirme Modülünün hazırladığı tablo ve diğer fiyat dışı unsurları kullanarak, ihalenin kimin üzerinde kalacağına karar verecektir.

5- İhale komisyonunun kararı, elektronik ortamda tüm isteklilere tebliğ edilecek ve vatandaşlaraduyurulacaktır.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kamu İhale Kurumu, kamu alımları alanındaki düzenleme ve denetlemegörevi kapsamında Yönetim Konsolu aracılığı ile Platformun yönetimi ve işletimini gerçekleştirecektir.

 • Vatandaşlar,Saydamlık Modülü aracılığı ile kamu ihaleleri sürecini anlaşılır bir yapıda izleyebilecektir.

 • Sözleşme Yönetimi Modülünün, e-ihale sistemindetamamlayıcı bileşen ve geri besleme unsuru olarak çalışması öngörülmektedir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 4734 Sayılı Kanun Ek Madde 2:

  • Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde;

  • Kanunun 13 üncü maddesi (İhale ilan süre ve usulleri) hükümleri saklı kalmak üzere,

  • İlan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi,

  • Katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması,

14


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi,

 • İhalenin karara bağlanması ve onaylanması,

 • Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması

  • gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile

 • Her türlü bildirimler;

 • Kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan EKAP üzerinden gerçekleştirilebilir.

15


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak değerlendirilmesi, bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.

 • Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir.

16


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 24.02.2010 tarihi değerlendirilmesi, itibariyle EKAP’ta idare ile gerçek ve tüzel kişi kayıtlarına başlanmıştır.

 • İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler EKAP üzerinden kayıtlarını gerçekleştirip protokolün çıktısını alacaklardır. İmzalı, mühürlü KİK’e gönderilecek. İdareler protokol dışında herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.

 • Protokole imza idare adına sözleşme veya protokol imzalamaya yetkili idare yetkilisi veya yönetim kurulu tarafından atılacaktır.

 • Protokolde hata yapılmışsa, sistem üzerinden düzeltme yapılabilecektir.

17


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kurumsal kod, değerlendirilmesi, idarenin kendi saymanlık/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Geliştirme Başkanlıklarından öğrenilmelidir.

 • Saymanlık kodu, idarenin kendi saymanlık/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Geliştirme Başkanlıklarından öğrenilmelidir.

 • İdare bünyesinde ihale işlemlerini yürüten birimde çalışan bir personel (yetkili olması gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

18


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama birimi olarak belirlenen tüm idarelerin EKAP’a kayıt olması gerekmektedir.

 • Aynı idarenin diğer harcama birimlerinin ise sadece idare kayıtlarını gerçekleştirmeleri yeterli olacaktır.

 • Kamu Satınalma Platformunda kaydı bulunan idarelerin ve isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP’a tekrar kayıt yaptırması gerekmekte midir?

19


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) kullanımı ile ilgili önemli bir husus 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımı yapılan Güvenli Elektronik İmza (e-imza veya m-imza) teminidir.

 • Ancak, ihaleye katılmak için istekli olabilecek sıfatının kazanılması zorunlu olup, bu sıfat, ihale dokümanının mevcut uygulamada olduğu gibi ihaleyi yapan idareden satın alınması ya da ihale dokümanının Güvenli Elektronik İmza kullanılarak indirilmesi ile kazanılabilecektir.

20


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) veya mobil iletişim (GSM) operatörlerinden temin edilebilir.

 • Elektronik ihalelerde Geçici Teminat ve Banka Referans MektuplarınınElektronik Kamu Alımları Platformu üzerindençevrimiçi (online) edinilmesine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokoller T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş. ve Finansbank A.Ş ile karşılıklı olarak imzalanmıştır.

21


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kamu Satınalma Platformu İdare Bölümü; İhale Yapan İdarelerin Tüm İhale İşlemlerini tek bir pencere yardımı ile gerçekleştirmesini sağlayacak, İhalelerin Takip ve Kontrol edilebileceği bir uygulamadır.

 • Kamu Satınalma Platformunda; - İhale Bilgileri Düzeltme, - İlan Bilgileri Düzeltme, - Sonuç Formu Değişiklik, - Doğrudan Temin Güncelleme, - Şifre Değişikliği, - İdare Bilgileri Güncelleme İşlemleri yapılabilmektedir.   

22


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • EKAP’ın 1.0 sürümü için geliştirmeler tamamlanmış ve elektronik ihalenin alt yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu 1.0 sürümünde, Kanun kapsamındaki bütün ihaleler için ihale dokümanlarının hazırlanması; ilgili uygulama yönetmeliklerine, tip idari şartnamelere, sözleşme tasarılarına ve standart formlara uygun olarak EKAP üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca, hazırlanan dokümanlardan ihale ilanının otomatik olarak oluşturulması da sağlanmış olacaktır.

 • EKAP’ın 1.0 sürümü 01 Eylül 2010 tarihinde devreye alınmıştır.

23


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Bu çerçevede; ve elektronik ihalenin alt yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu

  • İhale Kayıt Numarası (İKN) Kamu Satınalma Platformundan (KSP) alınan ihalelere ilişkin tüm iş ve işlemler (çerçeve anlaşması KSP üzerinde yapılan münferit sözleşmeler için İKN alma, ihale ilanı oluşturma, teyit, sonuç bildirimi, sözleşme devri bildirimi gibi işlemler) halihazırda hizmetin yürütüldüğü KSP üzerinden yürütülmeye devam edecektir,

  • KSP üzerinden yeni İKN verilmesi işlemi durdurulacaktır,

  • Yeni yapılacak olan ihaleler için İKN almak isteyen idareler, bu işlemi sadece EKAP üzerinden yapabileceklerdir.

24


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Vergi borcu ve İstekli Veri Tabanı İyileştirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) ile sigorta borcu için Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile nüfus bilgileri için MERNİS ile geçici teminat mektubu için Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB) ile idare kayıtları için Muhasebat Genel Müdürlüğü ile e-Devlet Kapısı için TÜRKSAT ile ve satınalma kalemleri için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) ile entegrasyon halinde olunacak.

25


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Elektronik ihale “Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)” üzerinden yürütülecek. Sistemin “Elektronik İhale Dokümanı”, “Elektronik Teklif”,“Elektronik TeklifDeğerlendirme” ve “Elektronik Sözleşme” bölümleri olacak.

 • KİK ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında işbirliği protokolü yapılmış olup, bu işbirliği kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması SGK tarafından sağlanacak web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için TC kimlik numarası, tüzel kişi istekliler için ise vergi kimlik numarası kullanılarak idarelerce EKAP üzerinden yapılacaktır.

26