Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme
Download
1 / 5

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME. SITI NUR AMIRAH BT MOHD ASRI A146194. PUAN KHALIJAH BINTI AHMAD. PROGRAM : FORUM ‘SUAMIKU ISTERI ORANG’ ANJURAN : KELAB KEROHANIAN & SIVIK, KOLEJ DATO’ ONN, UKM. TARIKH : 21 FEBRUARI 2014

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME' - burian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

SITI NUR AMIRAH BT MOHD ASRI

A146194

PUAN KHALIJAH BINTI AHMAD


PROGRAM : FORUM ‘SUAMIKU ISTERI ORANG’

ANJURAN : KELAB KEROHANIAN & SIVIK, KOLEJ DATO’ ONN,

UKM.

TARIKH : 21 FEBRUARI 2014

TEMPAT : KAFETARIA KOLEJ DATO’ ONN

MASA : 9.00 – 11.00 MALAM

JAWATAN : PENGARAH JAMUAN


HASIL PEMBELAJARAN

Program inimerupakan program yang dirangcangolehKelabKerohanian& Sivik, KolejDato’ Onn. Pihakkamitelahmenjemputfelokanankolejkamisendirisebagai moderator sertaduaahli panel iaitu Prof. Dr. ZulkifliZainuddindan Prof. Madya. Dr. Salasiah Bt Hanin Hamjah. Dalamprogram ini, tugasan yang telahdiberikepadasayaialahsebagaiPengarahJamuan. Walaupuntugasaninisepertitidakberattetapisebenarnyaiamemerlukan perancangan.Terdapat pelbagaiperkarabaru yang sayapelajarisepanjangmelakukan program inisebagaipengarahjamuan. Antaranyaialah, sayabelajarbagaimanauntukmelakukanperancangantentang menu yang akandihidangkan agar sesuaidenganwaktudanbajet yang diperuntukkan, belajarbagaimanauntukmenghidangkanmakanankepada VIP mengikutprotokoldanberkomunikasidenganmerekaketikamenghidangkan makanan dan sebagainya. Saya juga dapat belajar untuk bekerja secara berpasuka dengan ahli – ahli jawatan kuasa yang lain kerana kami saling tolong – menolong dalam melengkapi tugasan masing – masing agar berjalan dengan lancar. Saya merasakan tugasan ini banyak melatih saya untuk memupuk sikap nilai, etika dan profesionalisme yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, kemahiran insaniah ini amat penting untuk diterapkan dalam setiap pelajar agar dapat melatih diri mereka untuk menjadi pelajar yang berkebolehan dalam pelbagai bidang.


Kesimpulan
KESIMPULAN

Etikaadalahmerupakanhimpunannilaidan moral yang menjadipiawaibagitingkahlakuindividudanditetapkanolehperadabanmanusia. Etika professional bolehdiamalkanmelaluipenerapannilai-nilaimurnidalamkehidupaanseharian. Antaranilai-nilaimurni yang sayaperolehiketikamelakukan program iniialah;

1. Adabsopan

2. Peramah

3. Komitmen

4. Bertanggungjawab

5. Berilmupengetahuan

6. Berfikiranpositif

Olehitu, sayadapatmengamalkannilai-nilaimurnidalamkehidupansayauntukmembentukkeperibadianmulia.


Antarasikapprofesionalisme yang sayapelajariialah :

1. kebaikandirisendiri- merupakanasasdanpanduandalampengalamanautonomidantanggungjawab moral. Penekanannyaialahkefahamandankeprihatinanterhadapprinsip moral. Contohnyamemahamidirisendiridarisegikekuatandankelemahan.

2. kebaikanuntukmasyarakat – merupakankebaikankepadamasyarakatmementingkankebaikan yang diperoleholehkliendanmasyarakatumumberikutansesuatutindakan. Perkara yang diutamakanialahkeadilandalamhalmenghormatihakseseorangkhususnyahakuntukmembuatkeputusan.

3. kebaikankepadakumpulan- merupakanaspekpenting yang ditekankaniailahsemangatkerjaberpasukan, bekerjasama, kebolehankomunikasisecaraberkesandankepimpinan.

4. kebaikankemahiran – adalahberkaitandengankecekapan, ketekunandankreativiti. Ciri-cirikeperibadianmuliamempunyaikaitanrapatdengansifatintegritidanmenghormatidiri.


ad