slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právní postavení náboženských společností v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právní postavení náboženských společností v ČR

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Právní postavení náboženských společností v ČR - PowerPoint PPT Presentation

zorina
91 Views
Download Presentation

Právní postavení náboženských společností v ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Právní postavení náboženských společností v ČR Listina základních práv a svobod Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

 2. Právní postavení náboženských společností v ČR Listina základních práv a svobod Článek 16 (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. ...

 3. Právní postavení náboženských společností v ČR Listina základních práv a svobod Článek 16 ... (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

 4. Právní postavení náboženských společností v ČR Zákon 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (CNS) svoboda náboženského vyznání § 2 podmínky vzniku a působení CNS § 5 vznikat a vyvíjet činnost nemůže CNS, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy, principy lidskosti ... která omezuje práva pro národnost, rasu, pohlaví..., rozněcuje nenávist ... „omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, ...

 5. Právní postavení náboženských společností v ČR Zákon 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností „omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, neboje utajována vcelku nebo v některých částech...“

 6. Právní postavení náboženských společností v ČR • Zákon 3/2002 • právnickou osobou se CNS stává registrací § 6 • registrace § 10 • podmínkou kromě jiného podpisy 300 zletilých občanů • zvláštní práva registrovaných CNS § 7 • vyučování náboženství • duchovenská činnost v armádě, vězení apod. • právo na finanční zabezpečení • právo uzavírat sňatky • právo zakládat školy • právo zachovávat mlčenlivost • povinnost zveřejnění výroční zprávy o výkonu práv

 7. Právní postavení náboženských společností v ČR • Zákon 3/2002 • podmínky pro přiznání zvláštních práv § 11 • deset let registrace • deset let výročních zpráv • podpisy 1 promile obyvatel ČR, kteří se hlásí k CNS • zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv § 21 • podnět: doloženo „závažné nebo opakované porušování povinností pro působení registrované CNS“

 8. Právní postavení náboženských společností v ČR Zákon 3/2002 registrované před přijetím zákona = se zvláštními právy 1. Apoštolská církev v České republice 2. Bratrská jednota baptistů 3. Církev adventistů sedmého dne 4. Církev bratrská 5. Církev československá husitská 6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 7. Církev řeckokatolická 8. Církev římskokatolická 9. Českobratrská církev evangelická 10. Evangelická církev a. v. v České republice

 9. Právní postavení náboženských společností v ČR Zákon 3/2002 registrované před přijetím zákona = se zvláštními právy 11. Evangelická církev metodistická 12. Federace židovských obcí v České republice 13. Jednota bratrská 14. Křesťanské sbory 15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice 16. Náboženská společnost českých unitářů 17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 18. Novoapoštolská církev v České republice 19. Pravoslavná církev v českých zemích 20. Slezská církev evangelická a. v. 21. Starokatolická církev

 10. Právní postavení náboženských společností v ČR Zákon 3/2002 registrované po přijetí zákona = bez zvláštních práv 22. Církev Křesťanská společenství 2002 23. Obec křesťanů v České republice 2002 24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 2002 hnutí Hare Krišna 25. Česká hinduistická náboženská společnost 2002 26. Ústředí muslimských obcí 2004 27. Buddhismus Diamantové cesty 2007 28. Ruská pravoslavná církev, 2007 podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi 29. Višva Nirmala Dharma 2007 30. Církev živého Boha 2007

 11. Právní postavení náboženských společností v ČR Od kdy jsou registrovány? Církev řeckokatolická (kromě let 1950-1968) Rak.–Uh. Církev římskokatolická Rak.–Uh. Českobratrská církev evangelická Rak.–Uh. Evangelická církev a. v. v České republice Rak.–Uh. Federace židovských obcí v České republice Rak.–Uh. Jednota bratrská Rak.–Uh. Pravoslavná církev v českých zemích Rak.–Uh. Slezská církev evangelická a. v. Rak.–Uh. Starokatolická církev Rak.–Uh. Církev československá husitská 1920 Náboženská společnost českých unitářů 1930

 12. Právní postavení náboženských společností v ČR Od kdy jsou registrovány? Evangelická církev metodistická 1951 Bratrská jednota baptistů 1951 Církev adventistů sedmého dne (kromě let 1952-1956) 1951 Církev bratrská 1951 Novoapoštolská církev v České republice 1956 Křesťanské sbory 1956 Apoštolská církev v České republice 1989 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1990 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 1993 Luterská evangelická církev a. v. v České republice 1995

 13. Právní postavení náboženských společností v ČR Od kdy jsou registrovány? Církev Křesťanská společenství 2002 Obec křesťanů v České republice 2002 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 2002 hnutí Hare Krišna Česká hinduistická náboženská společnost 2002 Ústředí muslimských obcí 2004 Buddhismus Diamantové cesty 2007 Ruská pravoslavná církev, 2007 podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi Višva Nirmala Dharma 2007 Církev živého Boha 2007