1 / 40

Sposoby ograniczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych

Sposoby ograniczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych. Zadania ciepłownictwa. Promocja ciepła sieciowego. Podwyższenie sprawności wytwarzania, i dystrybucji energii.

zola
Download Presentation

Sposoby ograniczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sposoby ograniczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych

 2. Zadania ciepłownictwa • Promocja ciepła sieciowego. • Podwyższenie sprawności wytwarzania, i dystrybucji energii. • Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego. • Obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. • i wiele innych...

 3. Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych • Straty ciepła w sieciach kanałowych – obliczenia zgodnie z normą PN-85/B-02421, • Straty ciepła w sieciach preizolowanych izolacja Standard, • Straty ciepła w sieciach preizolowanych izolacja Plus, • Zmiana grubości izolacji – aspekty ekonomiczne • Straty ciepła sieci preizolowanych w zależności od stosowanego systemu surowcowego PUR i sposobu produkcji, • Zmiana parametrów pracy sieci ciepłowniczej • Systemy wielorurowe – system rur TwinPipe

 4. Straty ciepła w sieciach kanałowych – PN-85/B-02421 • Porównanie strat ciepła rurociągu w kanale betonowym i rury preizolowanej. • Straty ciepła rurociągu kanałowego – przyjęte max. wg PN-85/B-02421 tabl Z1-1 • Straty ciepła rur preizolowanych wg PN-EN 13941:2006 lPUR=0.0280 W/mK • redukcja strat ciepła w stosunku do rury kanałowej • Izolacja Standard 28% • Izolacja Plus 43% • redukcja strat ciepła w stosunku do rury kanałowej • Izolacja Standard 38% • Izolacja Plus 51%

 5. Zmiana grubości izolacji Wpływ zmiany grubości izolacji na straty ciepła sieci preizolowanej z uwzględnieniem czasu zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zakupem materiałów i kosztami montażu. obliczeń przyjęto: sezon grzewczy 205 dni średnia temp zasilania 820C, powrotu 500C, sezon letni 160 dni średnia temp zasilania 70,40C, powrotu 540C, cena energii 34 zł/GJ średnice-długości DN700 łącznie długość 1150m średnice-długości DN50-DN200 łącznie dług. 600m

 6. Zmiana czynnika pieniącego i zjawisko dyfuzji • Praktyczna wiedza potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych pokazuje, że dla nowych rur preizolowanych wartość współczynnika przewodzenia ciepła wynosi w przybliżeniu: • dla systemów pienionych CO2l50=0,030 – 0,031 W/mK • dla systemów pienionych Cyklopentanem l50=0,0275 – 0,029 W/mK - dla metody tradyc. • dla systemów pienionych Cyklopentanem l50=0,024 – 0,026 W/mK - dla metody CONTI

 7. Zmiana czynnika pieniącego i zjawisko dyfuzji • W wyniku starzenia się izolacji w skali 30 lat stosowanie: • Cyklopentanu zamiast CO2 daje oszczędności strat ciepła o ok. 18%, • Zastosowanie bariery antydyfuzyjnej w rurach preizolowanych pienionych cyklopentanem daje kolejne 9%.

 8. Zmiana parametrów pracy sieci ciepłowniczej Analiza porównawcza sieci cieplnej: Moc cieplna kotłowni 13 MW

 9. Straty ciepła rury TwinPipe • Porównanie strat ciepła rur preizolowanych dla różnych rodzajów izolacji: • Standard-Standard • Plus-Standard • Plus-Plus • TwinPipe

 10. System rur TwinPipe - efektywny sposób budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Spis treści: 1. Specyfikacja techniczna systemu TwinPipe 2. Różnice w stosunku do rur pojedynczych 3. Aspekty ekonomiczne 4. Wpływ na środowisko naturalne 5. Podsumowanie i wnioski

 11. Specyfikacja techniczna systemu TwinPipe 1. Rura przewodowa stalowa: • P235TR2 wg PN-EN 10216-1, • P235TR2 wg PN-EN 10217-1 • P235GH wg PN-EN 10217-2 • granica plastyczności Re=235 MPa 2. Izolacja poliuretanowa: • pieniona Cyklopentanem, • współczynnik przewodzenia ciepła l50=0.0275-0.0280 W/mK • spełnia wymagania PN-EN 253 3. Płaszcz PE-HD: • polietylen wysokiej gęstości, • Spełnia wymagania PN-EN 253 Rury TwinPipe spełniają wymagania: • normy PN-EN 253, • projektu normy prEN 15680-1

 12. Specyfikacja techniczna systemu TwinPipe W systemie rur Twin Pipe rury przewodowe umieszcza się zawsze w pozycji pionowej zasilanie na dole, powrót na górze. Odległość pomiędzy rurami stalowymi dobrana jest tak, aby umożliwić poprawne wykonanie spoin spawanych na połączeniach rur.

 13. Specyfikacja techniczna systemu TwinPipe W rezultacie powstałyby niebezpieczne punkty na łukach kompensacyjnych, Trójnikach i wejściach do komór oraz budynków. Ponieważ rury zasilająca i powrotna mają różne temperatury, wydłużenia termiczne tych rur byłyby różne. Aby temu zapobiec rury zasilająca i powrotna na łukach, Trójnikach i zakończeniach łączone są ze sobą za pomocą kotew. Kotwy powodują: • Zmniejszenie wydłużeń rurociągu w stosunku do rur pojedynczych, • Pozwalaja na wydłużenie długosci instalacyjnych • Eliminuja ryzyko utraty stateczności systemu.

 14. Różnice w stosunku do rur pojedynczych 1. Większe długości instalacyjne pozwalają na prowadzenie dłuższych prostych odcinków rurociągu co w konsekwencji pozwala na redukcję ilosci załamań kompensacyjnych. 2. Możliwość wykonania odgałęzień prostopadle w jednej płaszczyźnie z rurociągiem głównym. 3. Znaczne zmniejszenie ilości złączy mufowych i połączeń spawanych. 4. Zmniejszenie wymiarów wykopów i w konsekwencji kosztów robót ziemnych. 5. Zmniejszenie jednostkowych strat ciepła i emisji CO2.

 15. Różnice w stosunku do rur pojedynczych Średnia temperatura pracy zespołu rur TwinPipe jest niższa niż temperatura pracy zasilania w systemie rur pojdynczych. Niższy poziom naprężeń osiowych pozwala na stosowanie większych długości instalacyjnych czego skutkiem jest możliwość układania dłuższych prostych odcinków rurociągu w stosunku do rur pojedynczych. Tepm. zasilania: 1300C Temp powrotu: 700C Temp. Gruntu: 100C Maksymalna różnica temperatur: rury pojedyncze 130-10=1200C rury TwinPipe (130+70)/2-10 = 900C Max. Poziom naprężeń osiowych: rury pojedyncze: 300 MPa rury TwinPipe: 226 MPa

 16. Różnice w stosunku do rur pojedynczych długości instalacyjne

 17. Różnice w stosunku do rur pojedynczych W systemie rur TwinPipe odgałęzienia wykonuje się bez konieczności stosowania załamań kompensacyjnych na rurze odgałęźnej. Pozwala to na uzyskanie sporych oszczędności w stosunku do systemu rur pojedynczych.

 18. Różnice w stosunku do rur pojedynczych W systemie rur TwinPipe odgałęzienia można wykonać również jako elementy prefabrykowane. W tym przypadku również występuje mniejsza ilość złączy.

 19. Różnice w stosunku do rur pojedynczych wykopy rury pojedyncze wykopy rury TWIN 0.534 m2 =79.1% Roboty ziemne: 0.675 m2 0.87 m = 87% 1.1 m Odtworzenie nawierzchni:

 20. Różnice w stosunku do rur pojedynczych Wykop w terenie zurbanizowanym

 21. Różnice w stosunku do rur pojedynczych Wykop w trawnikach i na terenie posesji jednorodzinnych

 22. Różnice w stosunku do rur pojedynczych Przepływ i straty ciepła w rurach TwinPipe Rozkład temperatur w rurze TwinPipe Straty ciepła na ruy TwinPipe są o 30% mniejsze niż dla 2 rur pojedynczych z izolacja standard dla tych samych parametrów pracy.

 23. System Rur TwinPipe – elementy systemu

 24. Łuki poziome System Rur TwinPipe – elementy systemu zmiany kierunków Łuki pionowe Rury gięte

 25. System Rur TwinPipe – elementy systemu zmiany kierunków W systemie rur TwinPipe załamania trasy oraz łuki kompensacyjne dla średnic płaszcza osłonowego do f315mm wykonać można za pomocą złączy kolanowych termokurczliwych usieciowanych typu SXB. Pozwala to na uzyskanie oszczędności w ilości stosowanych połączeń mufowych w stosunku do systemu rur pojedynczych – jedno złącze TwinPipe zamiast 4 złączy mufowych prostych w przypadku stosowania łuków prefabrykowanych.

 26. System Rur TwinPipe – elementy systemu Trójniki Prefabrykowany Twin-Twin Składany stalowy Twin-Twin Składany stalowy Twin-2 pojedyncze Prefabrykowany Twin – 2 pojedyncze

 27. termokurczliwy Twin-Twin zgrzewany Twin-Twin termokurczliwy Twin-2 pojedyncze zgrzewany Twin – 2 pojedyncze System Rur TwinPipe – elementy systemu Trójniki

 28. System Rur TwinPipe – elementy systemu zwężki W systemie rur TwinPipe zmiany średnic można wykonać na budowie z zastosowaniem zwężek prefabrykowanych i złączy mufowych prostych średnicy płaszcza do f315mm : • zwężki prefabrykowane • stosowane w całym zakresie średnic od f26.0 do f273 mm • złączy sieciowanych SX • złączy niesieciowanych z podwójnym uszczelnieniem • złączy składanych stalowych W przypadku stosowania złączy redukcyjnych należy pamietać o zastosowaniu kotew na rurociągu o wiekszej średnicy

 29. System Rur TwinPipe – pozostałe elementy systemu Armatura preizolowana Elementy przejść TwinPipe rury pojedyncze

 30. System Rur TwinPipe - 2007 realizowane inwestycje Nazwa zadania koszt materiałów wykonawstwo razem Gdańsk ul Kręta: rury pojedyncze 39.30 tyś 140.3 tyś 179.6 tyś rury TwinPipe 44.50 tyś 124.0 tyś 168.5 tyś Różnica: + 13% - 12% - 6% Suwałki: rury pojedyncze nie projektowano z założenia TwinPipe rury TwinPipe 406.90 tyś własne brak danych Reda: rury pojedyncze 45.40 tyś 84.0 tyś 129.4 tyś rury TwinPipe 47.40 tyś 72.3 tyś 119.7 tyś Różnica + 4.4% - 13.9% - 7.5%

 31. System rur TwinPipe - Projekt Choroszczy 2007 Dane projektu: • Sieć rozdzielcza DN20-DN150, • Długość sieci 2200 m, • Lokalizacja – teren zurbanizowany – konieczność oddtworzenia nawierzchni, • Realizacja – w ramach przetargu publicznego – pod klucz Dane systemu ciepłowniczego: • sezon grzewczy 217 dni: średnia temp. zasilania t=82,30C, powrotu 47,30C • Sezon letniy 148 dni: średnia temp. zasilania t=72,00C, powrotu 47,00C, • Cena energii cieplnej 36 zł/GJ, • Paliwo – węgiel kamienny – sprawność kotla 85%

 32. Projekt Choroszczy 2007 analiza kosztów Rok 0 – uruchomienie sieci cieplnej

 33. Projekt Choroszczy 2007- analiza kosztów Po okresie 5 lat eksploatacji

 34. Projekt Choroszczy 2007 - analiza kosztów Po okresie 10 lat eksploatacji

 35. Projekt Choroszczy 2007 - analiza kosztów Po okresie 10 lat eksploatacji

 36. Projekt Choroszczy 2007 - analiza kosztów

 37. Wpływ na środowisko naturalne emisja CO2 2.1 km sieci Po okresie: 5 lat eksploatacji 10 lat eksploatacji

 38. Projekt Choroszczy 2007 - analiza kosztów Porównanie: rury pojedynczerury TWIN • Rury 12 m 307 szt 163 szt • Elementy prefabrykowane 230 szt 47 szt • Złącza mufowe 690 szt 252 szt -63,5% • Połączenia spawane: 690 szt 401 szt -41,9% • Koszt materiałów w tyś zł: 557,0 612,0 +9,9% • Koszt montażu w tyś zł: 961,5 866,5 -11,0% • razem koszty w tyś zł: 1538,5 1498,5 -2,7% • roczne straty ciepła tyś zł: 72,7 47,1 -35,2% • emisja CO2/ 10lat T: 28,9 18,7 -35,3%

 39. Możliwości zmniejszania kosztów oraz strat ciepła w sieciach ciepłowniczych • Wymiana sieci kanałowych na preizolowane: oszczędności 23% izolacja standard oraz 40% izolacja PLUS w stosunku do strat dopuszczlnych przez PN-85/B-02421. • Zwiększenie grubości izolacji: • dla sieci rozdzielczych zwrot nakładów inwestycyjnych:po około 6-8 latach dla izolacji zasilanie Plus, powrót standard,po około 10-12 latach dla izolacji zasilanie PLUS, powrót PLUS. • dla sieci magistralnych zwrot nakładów inwestycyjnych: po około 18 latach dla izolacji zasilanie Plus, powrót standard, po około 30 latach dla izolacji zasilanie PLUS, powrót PLUS. • Izolacje o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła i eliminacja zjawiska dyfuzjiw skutek starzenia się izolacji w skali 30 lat stosowanie: • Cyklopentanu zamiast CO2 jako substancji pieniącej daje oszczędności ok. 18%, • zastosowanie bariery antydyfuzyjnej w rurach preizolowanych pienionych cyklopentanem daje oszczędnosci około 9%. • Zastosowanie rur TwinPipe daje oszczędnościokoło 30-35% w stosunku do rur pojedynczych z izolacja standard

 40. System rur TwinPipe Logstor

More Related