1 / 16

Sociální kognice

Sociální kognice. Vymezení, funkce, zdroje. Sociální kognice. = „start“ sociální interakce jak vnímáme druhé, jaké obrázky si o nich vytvoříme, podle toho k nim následně přistupujeme. Sociální kognice x sociální percepce.

zola
Download Presentation

Sociální kognice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sociální kognice Vymezení, funkce, zdroje

 2. Sociální kognice • = „start“ sociální interakce • jak vnímáme druhé, jaké obrázky si o nich vytvoříme, podle toho k nim následně přistupujeme

 3. Sociální kognice x sociální percepce • Sociální percepce = vyvolání smyslových dojmů, tj. vnímání druhých jako fyzických objektů X • Sociální kognice = poznávání, poznávání druhých je více než vjem, je to proces zpracovávání informací • Kognice je nadřazený pojem percepce

 4. Sociální percepce Triáda základních percepčních procesů: • 1. Kategorizace • 2. Selekce • 3. Interference

 5. Sociální percepce • Vnímání a posuzování druhých osob i sebe sama • Kategorizace = zařazujeme vnímané osoby/události do určitých tříd/kategorií – podle míry shodnosti • V průběhu percepce se často dopouštíme chyb

 6. Časté chyby v sociální percepci • Haló efekt – první dojmy často přetrvávají • Implicitní teorie osobnosti, např. je-li někdo označen jako sympatický – implicitně očekáváme i další vlastnosti – důvěryhodný, poctivý, apod. • Efekt mírnosti a shovívavosti – ten, kdo je nám sympatický, hodnotíme jeho pozitivní vlastnosti výše a negativní níže

 7. Selekce a interference • Selekce: vnímáme určitý objekt, ale selektivně vybíráme jen některé znaky nebo vlastnosti • Př. Vstoupíme-li do místnosti, zaujme nás zpravidla nějaký konkrétní nábytek, doplněk apod. • Podobně při seznámení se s novým člověkem

 8. Selekce a interference • Interference : do vnímaného vnášíme i to, co skutečně nevnímáme (další data,údaje, ..) • Např. z oblečení člověka usuzujeme na jeho vlastnosti, status, apod.

 9. Styly sociální percepce • Vjemové postoje vedou ke vzniku různých vjemů, přesto, že působí stejný podnět • Ovlivněno např. zaměřením osobnosti optimista x pesimista • Př. Vězni se dívají z okna …. • Sociální percepce je subjektivní

 10. Interpretace fyzických znaků vnímaných osob(Allport, In: Nakonený, Sociální psychologie,2000, s. 88) • Tmavá pleť – nižší míra přátelskosti, nižší smysl pro humor • Muž se světlými vlasy – hrdina(ve filmu) x „zlý“ má tmavé vlasy • Starší muž – odpovědnější a vzdělanější než mladší muž • Brýle, vysoké čelo – inteligentnější, pilnější

 11. Interpretace fyzických znaků vnímaných osob(Allport, In: Nakonený, Sociální psychologie,2000, s. 88) • Smějící se člověk - chytřejší • Žena s plnými rty – sexuálně založená • Černošský obličej – pověrčivost • Symetrický obličej – celkově příznivější vlastnosti x odchylné formy – tvar nosu, brady apod.

 12. Vnímání a posuzování sebe sama • Sebe-percepce probíhá tak, že • Částečně vyvozujeme závěry ze svého chování • Částečně vycházíme z důsledků různých interakcí • Sebe-percepce obsahuje i informace o oblastech, které jsou vnějšímu světu skryté

 13. Vnímání a posuzování sebe sama • Při sebe percepci se dopouštíme často mnoha chyb • Možné zkreslení je dáno existencí obranných mechanismů

 14. Vnímání sociálních situací Závisí na tom, zda • 1. jsme sami aktivními účastníky dané situace • 2. jsme pouze pozorovateli • Jsme-li pozorovateli, záleží, zda má situace charakter „výzvy“ – zda se aktivně zapojíme a také kdo jsou účastníci takové situace (jaký k nim máme vztah)

 15. Sociální kognice a emoce • Vliv emocí v sociální kognici resp. v její nejsilnější složce sociální percepci je značný • Př. afektivní vzrušení – vnímáme a posuzujeme jinak než ve stavu klidu – dochází k deformaci • Kognice předchází afektům, afekty následně ovlivňují kognici

 16. Literatura • Nakonečný Milan, Sociální psychologie, Academia Praha, 2000 ISBN 80-200-0690-7, s. 81 - 97

More Related