podjetno inovativna slovenija 2011 v loga kompeten nih centrov za razvoj kadrov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PODJETNO INOVATIVNA SLOVENIJA 2011 V loga kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

PODJETNO INOVATIVNA SLOVENIJA 2011 V loga kompetenčnih centrov za razvoj kadrov - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

PODJETNO INOVATIVNA SLOVENIJA 2011 V loga kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Namen predstavitve. Kompetenčni centri za razvoj kadrov – vsebinska izhodišča, namen in cilji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODJETNO INOVATIVNA SLOVENIJA 2011 V loga kompetenčnih centrov za razvoj kadrov' - ziya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podjetno inovativna slovenija 2011 v loga kompeten nih centrov za razvoj kadrov

PODJETNO INOVATIVNA SLOVENIJA 2011 Vloga kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

namen predstavitve
Namen predstavitve

Kompetenčni centri za razvoj kadrov – vsebinska izhodišča, namen in cilji

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010 – 2013

Predstavitev novega javnega razpisa vzpostavitev Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2011 – 2014

Povratne informacije

kompeten ni centri za razvoj kadrov izvajalska struktura
Kompetenčni centri za razvoj kadrov Izvajalska struktura

Vir financiranja: Evropski socialni sklad

Posredniško telo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Organ upravljanja: Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Izvajalec: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

zakaj kompeten ni centri za razvoj kadrov
Zakaj kompetenčni centri za razvoj kadrov
 • Sistemska izhodišča za izvedbo projekta:
 • potrebe podjetij na področju razvoja kadrov,
 • intenzivnejše panožno povezovanje na področju razvoja kadrov, prenosa znanja in dobrih praks – sinergijski učinki,
 • Organiziran pristop k izvedbi projekta – vzpostavitev organizacijske strukture projekta in sistematično izvajanje.
slide5

Strokovna izhodišča

- Januar 2009: strokovne podlage za izvedbo JR za vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov:

  • Omogoča razvoj kritične mase specializiranega znanja,
  • Partnerstvo: lažji in učinkovitejši pretok informacij in znanja med akterji – generiranje novih pristopov in znanja,
  • Povezovanje različnih področij in različnih institucij,
  • Razvoj kadrov in pristopov k razvoju kadrov v podjetjih,
  • Zahtevnost izoblikovanja meril in določitve panog za javni razpis.
sinteza izhodi namen
Sinteza izhodišč - namen

Namen aktivnosti je ustvariti pogoje za vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov:

 • Princip izvajanja je partnerskega povezovanja,
 • Doseganje sinergijskih učinkov med podjetji oz. sodelovalna tekmovalnost (t.i. coopetition)
 • Združevanje znanja in izkušenj gospodarskih subjektov in posredovanja le-tega nazaj v posamezno panogo - dvigu ravni kompetenc zaposlenih
cilji
Cilji
 • doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti preko izmenjave znanj in veščin med partnerji in višjo usposobljenostjo zaposlenih,
 • združevanje panožnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov,
 • zagotavljanje enotnih pristopov k razvoju kadrov, razvoj in kroženje znanja in kompetenc, prenos dobrih praks znotraj posameznih panog,
 • definiranje kompetenčnih profilov za določene poklice in delovna mesta v panogi,
 • razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela,
 • pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti in zmanjševanja primanjkljajev kompetenc zaposlenih v posameznih panožnih gospodarskih dejavnostih,
 • spodbujanje izvedbe (predvsem notranjih) usposabljanj v panogi, za panožno specifična znanja ter posledično zmanjševanje strukturnega neskladja potrebnih kompetenc in znanj za definirane deficitarne kompetenčne profile panoge.
za elen output pilotna izvedba
Zaželen output / pilotna izvedba
 • definiranje kompetenčnih profilov za določene poklice in delovna mesta v panogi;
 • razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela;
 • Ohranjanje delovanja kompetenčnega centra zaradi pozitivnih učinkov še vsaj 1 leto po zaključku sofinanciranja.
 • Usposobljeni zaposleni v podjetjih partnerstva glede na potrebe podjetja / panoge in v skladu z definiranimi kompetenčnimi profili,
model kompetenc pano ni profil
Model kompetenc, panožni profil
 • model kompetenc ještudija oz. strateški izvedbeni načrt, ki ga partnerstva izdelajo pred izvajanjem vsebine projekta in vsebuje:
  • izdelane panožne kompetenčne profile (nabor kompetenc, lastnosti in drugih specifičnih znanj) za ključne poklice oz. delovna mesta v podjetjih partnerstva:
  • na podlagi analize trenutnega stanja kompetenc pri zaposlenih v podjetjih opredeljene cilje in področja kadrovskega razvoja podjetij ter
  • izdelan natančen načrt razvoja kadrov/usposabljanj za zaposlene v podjetjih partnerstva, ki ustrezajo določenim panožnim kompetenčnim profilom (oz. poklicem, delovnim mestom),
slide10

v dokumentu mora biti opredeljena tudi metodologija oz. sistem merjenja napredka pri razvoju definiranih kompetenčnih profilov, kot tudi kazalniki napredka na področju usposobljenosti podjetja in posameznika v okviru projekta.

kazalniki
Kazalniki

Število vzpostavljenih kompetenčnih centrov,

Število delujočih kompetenčnih centrov 1 leto po zaključku projekta,

Število podprtih podjetij (na partnerstvo in skupaj),

Število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje,

Število vključenih žensk

Povprečno število ur usposabljanja/zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta

1 pogoji za prijavo na razpis
1. Pogoji za prijavo na razpis
 • V partnerstvu: vsaj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij
 • sodelujejo lahko tudi velika podjetja in druge organizacije
 • posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem partnerstvu
 • partnerji, ki niso podjetja (npr. zbornice)
  • lahko sodelujejo v več partnerstvih,
  • ne morejo pa uveljavljati stroškov za usposabljanje
pogoj izbor panoge
Pogoj: izbor panoge
 • Panožni pristop: partnerstvo mora sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v prijavi in sicer na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti 2009 (SKD, na primer: C.30).
  • Podjetja, ki se povežejo v partnerstvo, morajo imeti skupno področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge.
   • registrirano za opravljanje te dejavnosti
   • delno deluje tudi v tej dejavnosti
   • delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo - npr. kot dobavitelj, posrednik
   • drugo
slide15

Prednost pri izboru so imela partnerstva, ki so delovala v panogi, ki je bila umeščena v eno od prioritetnih razvojnih tem (tehnoloških platform (TIA))

splo ni pogoji posamezen partner nosilec
Splošni pogoji – posamezen partner/nosilec
 • je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano opravlja svojo dejavnost najmanj 2 koledarski leti;
 • opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
  • za vlagatelja pomeni to – zmožnost vodenja projektne pisarne oz. projekta
splo ni pogoji posamezen partner nosilec1
Splošni pogoji – posamezen partner/nosilec
 • ni presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«:

Posamezen prejemnik pomoči (posamezno podjetje v partnerstvu) lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.

2 upravi eni stro ki sofinanciranje
2. Upravičeni stroški - sofinanciranje
 • EU projekti nikoli ne pokrijejo 100% vseh stroškov
  • (ne)upravičenost stroškov
  • sofinanciranje deleža vseh stroškov.

Možnost 100% sofinanciranja izbranega projekta

Zagotavljanje lastne finančne soudeležbe = eno ključnih meril

3 merila za izbor
3. Merila za izbor
 • Projekt bo prispeval k dvigu usposobljenosti in kvalifikacijske ravni v panogi in k razvoju ključnih panožnih kompetenc:
  • projekt bo izdelal enega ali več kompetenčnih modelov za panožne profile, poklice oz. delovna mesta, ki bodo omogočali zmanjševanje primanjkljajev kompetenc med zaposlenimi v panogi.
 • Z vlaganjem v usposabljanje bo projekt vplival na trajno uporabnost in pretok znanj v panogi ter tako prispeval k večanju prilagodljivosti, učinkovitosti ter konkurenčnosti panožnih podjetij in zaposlenih:
  • projekt načrtuje izdelavo konkretne strategije za doseganje ciljev razvoja definiranih panožnih profilov poklicev oz. delovnih mest. Projekt bo prispeval pri pretoku znanj med podjetji v panogi.
4 aktivnosti projekta
4. AKTIVNOSTI PROJEKTA
 • vodenje projekta (projektna pisarna), ki zagotavlja
  • izvedbo projekta,
  • aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov,
  • promocijo kompetenčnega centra, panoge, zaposlitvenih priložnosti ali potreb po usposobljeni delovni sili in
  • opremljanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov  stroji, oprema, neopredmetene investicije ,
  • izdelavo panožnega modela kompetenc (na ravni panoge, konzorcija, podjetij, profila, delovnega mesta, …), ki je podlaga za/vsebzuje
  • načrt razvoja kompetenc oz. usposabljanj, ki je podlaga za
 • usposabljanjas posebnim poudarkom na notranjih usposabljanjih med podjetji (namenjenih 50% sredstev projekta).
slide22

SISTEM IZVAJANJA

Aktivnost 1:

Izvajanje projekta

KOC

Aktivnost 2:

usposabljanje

Izvedba 1:

Izdelava kompetenčnega

modela

Vzpostavitev projektne

pisarne (do 2 polni zaposlitvi +

ostali stroški)-

vodilni partner za namen

UPRAVLJANJA PROJEKTA

Namenjeno izključno

zaposlenim v

panožnih podjetjih

partnerstva

Je osnova za določitev kompetenčnih profilov in

za določitev načrta usposabljanja za zaposlene

v podjetjih partnerstva.

(izdelana študija – v roku 3 mes. po podpisu

Pogodbe o sof. – v roku 1 mes. po podpisu

ZUNANJA

NOTRANJA

 • V okviru aktivnosti 1 lahko stroške
 • uveljavljajo tudi partnerji, ki niso podjetja.
 • (gre za stroške strokovnega sodelovanja
 • glede na zgradbo KOC – in dogovor med
 • Partnerji)

Izvajajo se lahko kjerkoli,

glede na komp. model in

potrjen načrt usposabljanja

v skladu s pogoji

Izvajajo se lahko zgolj v

podjetjih partnerstva

predvsem s strani

panožnih podjetij

v konzorciju.

vodenje projekta projektna pisarna
Vodenje projekta – projektna pisarna
 • Centralizirano pri nosilcu partnerstva oz. prijavitelju
  • Podjetje oz. tudi druga organizacija zasebnega prava

naloge

  • projektni management (vsebinsko in administrativno),
  • koordinacija aktivnosti in usposabljanj,
  • nadzira izvedbo in implementacijo modela kompetenc,
  • poroča, zbira dokazila, vnaša v ISARR
  • prevzame odgovornost
  • kontaktira s skladom
  • izvaja podporo partnerstvu
naloge projektne pisarne
Naloge projektne pisarne
 • projektni management (vsebinsko in administrativno),
 • koordinacija aktivnosti in usposabljanj,
 • nadzira izvedbo in implementacijo modela kompetenc,
 • poroča, zbira dokazila, vnaša v ISARR
 • prevzame odgovornost
 • kontaktira s skladom
 • izvaja podporo partnerstvu
aktivnost usposabljanja
Aktivnost usposabljanja

Potekajo v skladu z izdelanim kompetenčnim modelom,

Vključuje se zaposlene v podjetjih,

Zunanja: lahko se izvajajo kjerkoli,

Notranja: se izvajajo pri partnerju iz konzorcija (minimalni standard 1 notranjega usposabljanja: 4 vključitve, 4 šolske ure).

rezultati javnega razpisa 2010 2013
Rezultati Javnega razpisa 2010 - 2013
 • Vlogo oddalo 68 konzorcijev (skoraj 1000 podjetij)

- Vrednost cca 30.000.000 EUR

- Zaprošenih 25.681595 EUR

slide28

Izbranih 7 konzorcijev (cca 100 podjetij):

 • KC za uvajanje najboljših praks v razvojne procese na področju inf. Sistemov (Računalniško programiranje)
 • Kompetence za napreden informacijske in telekomunikacijske sisteme in aplikacije
 • KS robotika

- Orodjarstvo kot nosilec tehnološkega razvoja NKR

 • KC za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti
 • KC kemijske industrije

- KC za kadre v steklarstvu

-

koc 2011 2014
KOC 2011 - 2014
 • Ohranja namen in cilje iz prejšnjega razpisa,
 • Ohranja pogoje, sistem izvajanja in način financiranja iz prejšnjega razpisa (KOC 2010 – 2013),
 • Omogoča sodelovanje kot partner v projektu tudi institucijam, ki niso podjetja,
 • Poudarek na večji fleksibilnosti izvajanja,
 • Ohranjanje panožnega pristopa (širše od SKD)
  • Regionalni pristop?
  • Sklopi (mali projekti)
velikost konzorcija in odobreni znesek opcije
Velikost konzorcija in odobreni znesek (opcije)
 • Raznoliko velika podjetja
  • prenos praks iz velikih na manjša podjetja (omejitev na pos. podjetje)
  • vključitev malih podjetij
 • Odobreni znesek (opcije)
  • od 50.000 € - 100.000 € za vključitev in delovanje mikro podjetij, kjer je panoga (in konzorcij) sestavljena iz mikro podjetij
  • do 300.000 € - več projektov odobrenih, ožji cilji, bolj razvojno usmerjeni (priprava “ponudbe” za izobraževanja KoC)
  • do 500.000 € - več partnerjev in vključitev na posamezni projekt
pano ni pristop poseben poudarek neizklju ujo
Panožni pristop – poseben poudarek (neizključujoč)

Poseben poudarek (ne izključujoč!) na panogah,

 • ki zaposlujejo veliko delavcev
 • kjer primanjkujejo usposobljeni delavci (ni primernih programov izobraževanja (npr. ukinjeni programi ali še ne obstajajo)
 • kjer je izrazito nizka izobrazbena struktura
 • panoge, ki so strateškega pomena (velik delež BDP ali izvoza)
 • relevanca izpostavljena na ravni posameznega projekta.
partnerstvo sodelovanje z izobra evalno sfero stroko
Partnerstvo Sodelovanje z izobraževalno sfero, stroko
 • Ni nujno, da so vključeni kot partnerji ali neposredni prejemniki sredstev (partnerji)
 • Ponudniki storitev
 • Razvoj modela kompetenc
 • Poudarek na potrebah delodajalcev!
trajnost delovanja po preteku financiranj
Trajnost delovanja po preteku financiranj
 • Poudarek (tudi pri izboru) in zaveza k nadaljnjemu delovanju:
  • na trajno delujočih KoC, ki podjetjem iz panoge ponujajo:
   • infrastrukturo,
   • Kakovostna in specializirana usposabljanja za podjetja iz panoge.
  • na razvoju vsebin in usposabljanj, ki se nadaljujejo po preteku uvajanja,
  • iskanje metod, ki so “nadgradnja” kadrovske službe in v interesu podjetij, a ni bilo volje ali sredstev,
  • hkrati se dopuščajo odprte možnosti za nadaljnje sodelovanje.
koc 2011 20141
KOC 2011 - 2014

Ohranja namen in cilje iz prejšnjega razpisa,

Ohranja pogoje, sistem izvajanja in način financiranja iz prejšnjega razpisa (KOC 2010 – 2013),

Omogoča sodelovanje kot partner v projektu tudi institucijam, ki niso podjetja,

Poudarek na večji fleksibilnosti izvajanja,

(ne)omejevanje panog?

za ve informacij
Za več informacij

www.mddsz.gov.si

Simon Škvor

simon.skvor@gov.si ali 01 369 79 22

www.sklad-kadri.si

ales.vidmar@sklad-kadri.si ali 01 43 45 887

Hvala za pozornost!