slovenija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovenija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovenija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Slovenija - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Slovenija. 200 7 : 13,3 % BDP 200 7 : 3 6 % davčnih prihodkov. Slovenija. Slovenija. Osnova navzgor ni omejena Pravice so omejene. Prispevki za obvezno socialno varnost. pla č ujejo delodajalci in delojemalci, samozaposleni pla č ajo oba dela sami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovenija' - ogden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovenija
Slovenija

2007: 13,3 % BDP

2007: 36 % davčnih prihodkov

slovenija3
Slovenija
 • Osnova navzgor ni omejena
 • Pravice so omejene
prispevki za obvezno socialno varnost
Prispevki za obvezno socialno varnost
 • plačujejo delodajalci in delojemalci, samozaposleni plačajo oba dela sami
 • enake osnove za pokojninsko, obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in prispevek za zaposlovanje - bruto plača + nadomestila + vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja (razen odpravnin in premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja)
 • zavezanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevke od osnove, določene s predpisi
obvezno pokojninsko zavarovanje
Obvezno pokojninsko zavarovanje
 • plačujejo zavarovanci, delodajalci, za nekatere kategorije proračun RS
 • osnova
    • zaposleni – plača (najmanj minimalna)
    • samozaposleni, kmetje (osnova glede na dosežen dobiček)
    • brezposleni – višina nadomestila
    • prostovoljno vključevanje – najmanj zajamčena plača
 • stopnja:
    • 5,50 (zavarovanci)
    • 8,85 (delodajalci)
 • prispevki se plačujejo tudi od pogodbenega dela – 6%
obvezno pokojninsko zavarovanje6
Obvezno pokojninsko zavarovanje
 • Pravice:
    • pravica do pokojnine (starostne, državna, invalidske, vdovske, družinske, delne pokojnine)
    • pravice iz invalidskega zavarovanja (invalidska pokojnina, poklicna rehabilitacija, delo s skrajšanim delovnim časom idr.)
    • dodatne pravice (dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina, varstveni dodatek)
    • druge pravice (oskrbnina, dodatek za rekreacijo idr.)
pokojninsko zavarovanje
Pokojninsko zavarovanje
 • struktura zavarovancev
 • razmerje

http://www.zpiz.si/src/zavarovanci/

starostna pokojnina pred in po reformi
Starostna pokojnina pred in po reformi

http://www.zpiz.si/src/pravice/starostna09.html

dodatno pokojninsko zavarovanje
Dodatno pokojninsko zavarovanje
 • drugi steber
   • pogoj – obvezno zavarovanje
   • kapitalsko kritje
   • obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
   • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
    • pokojninske načrte lahko oblikuje delodajalec, zavarovalnica, banka ali pokojninska družba
    • individualno in kolektivno
    • olajšave: dohodninska olajšava, priznan odhodek pri davku na dobiček, od vplačanih premij se ne plačuje socialnih prispevkov
    • http://www.pokojninskad-a.si/
dodatno pokojninsko zavarovanje14
Dodatno pokojninsko zavarovanje
 • tretji steber
   • zavarovalnice, banke (npr. življenjska zavarovanja)
   • druge oblike varčevanja

http://www.kd-zivljenje.si/sl/insurance.cp2?cid=5A110F49-B38E-2825-6B2A-796E42BE291B&linkid=insurance

zdravstveno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
 • obvezno (ZZZS)
  • obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodb izven dela ter zavarovanje za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni
  • pravice
    • nekatere zdravstvene storitve krite v celoti, nekatere delno
    • rehabilitacija in usposabljanje
    • nadomestilo plač (nad 30 dni), 80-100% osnove
    • zdravila, potni stroški, pogrebnina, posmrtnina
  • plačilo zdravstvenih storitev se zagotavlja v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravljenje in rehabilitacijo:
    • otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo,
    • otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
    • otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov
 • http://www.zzzs.si/
zdravstveno zavarovanje16
Zdravstveno zavarovanje
 • prostovoljno (zavarovalnice)
   • prostovoljna zavarovanja za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti (storitve iz 2. do 6. točke 23. člena ZZVZZ) - dopolnilna zdravstvena zavarovanja
   • prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zavarovanju, in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju - dodatna oz. nadstandardna zdravstvena zavarovanja
   • http://www.vzajemna.si/default.asp?CatId=225
dru inski prejemki in star evsko varstvo
Družinski prejemki in starševsko varstvo
 • plačujejo
  • delavci, delodajalci, samozaposleni, pokojninsko zavarovani kmetje in člani njihovih gospodinjstev
 • pravice
  • pravice starševskega varstva
    • starševski dopust (mati: porodniški dopust 105 dni, očetovski dopust 15+75 dni, dopust za nego in varstvo otroka 260 dni, posvojiteljski dopust)
    • pravice do starševskega nadomestila
    • pravica iz naslova krajšega delovnega časa
  • pravice do družinskih prejemkov
    • starševski dodatek, pomoč za opremo novorojenčka, otroški dodatek, pomoč za nego otroka, dodatek za veliko družino, delno plačilo za izgubljen dohodek
zaposlovalni prispevki
Zaposlovalni prispevki
 • steka se direktno v proračun
 • plačujejo
  • zaposleni, delodajalci, zavarovanci, RS, ZPIZ in ZZZ
 • pravice
  • denarno nadomestilo od treh mesecev do dveh let
  • osnova za določitev nadomestila je povp. neto plača v zadnjih 12 mesecih pred izgubo zaposlitve
  • tri mesece 70% osnove, potem 60%
  • po izteku pravica do denarne pomoči
s ocialno varstvo
Socialno varstvo
 • storitve in ukrepi (izvajajo javni socialno varstveni zavodi)
  • namenjeni odpravljanju socialnih stisk in težav
    • prva socialna pomoč
    • osebna pomoč
    • pomoč družini
    • institucionalno varstvo...
  • financira se iz sredstev države in lokalnih skupnosti
 • denarno socialna pomoč
  • namenjene za zagotovitev sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb
    • za posameznike, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati