usmeritve za prostorski razvoj jugovzhodna slovenija
Download
Skip this Video
Download Presentation
Usmeritve za prostorski razvoj Jugovzhodna Slovenija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Usmeritve za prostorski razvoj Jugovzhodna Slovenija - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Usmeritve za prostorski razvoj Jugovzhodna Slovenija. 10. maj 2013. Prostorske smernice za RRP. Priložnost za vključevanje prostorskih vidikov v razvojno vizijo regije in priprava podlag za integralne prostorske investicije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Usmeritve za prostorski razvoj Jugovzhodna Slovenija' - love


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prostorske smernice za rrp
Prostorske smernice za RRP
 • Priložnost za vključevanje prostorskih vidikov v razvojno vizijo regije in priprava podlag za integralne prostorske investicije
 • Upoštevanje endogenih potencialov regij, urbanih in podeželskih območij, in tudi omejitev
 • Specifični poudarek na urbanih območjih v novi kohezijski politiki (5% ERDF sredstev mestom oziroma funkcionalnih urbanim območjem)
f unkcionalna urbana obmo ja kot potencial za razvoj
Funkcionalna urbana območja kot potencial za razvoj
 • Na osnovi trendov in dostopnosti do delovnih mest
 • Doseganje ekonomije obsega
 • Več urbanih središč
 • Komplementarnost povezav med njimi
vsebina smernic usmeritve sprs na regionalni ravni za jugovzhodno slovenijo 1
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Usmeritve SPRS na regionalni ravni - za Jugovzhodno Slovenijo (1)
 • Razvoj in krepitev središč - skupna obravnava problemov in potencialov ter načrtovanje na širših mestnih območjih / funkcionalnih urbanih območjih:
  • Novo mesto - območje poselitvenega razvoja, središče nacionalnega pomena (razvija vse funkcije središča nacionalnega pomena)
  • Kočevje, Črnomelj– se razvijata kot središče regionalnega pomena in pomembno regijsko vozlišče
  • Metlika, Ribnica, Trebnje- se razvijajo kot

središča medobčinskega pomena

 • Zaokrožena funkcionalna območja :
  • Trebnje –NM z Belokranjskim zaledjem
  • Ribnica – Kočevsko z zaledjem v navezavi na LJ

5

migracije in sprememba preb v naseljih 2002 2010 vpliv ac krepitev sredi
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorMigracije in sprememba preb. v naseljih 2002 – 2010: vpliv AC / krepitev središč

+ NM se krepi v smeri JV, Bela krajina proti NM

 • Trebnje se navezuje na Lj

Potencial: če krepitev NM (delovna mesta) se bo morda trend obrnil

vsebina smernic usmeritve sprs na regionalni ravni za jugovzhodno slovenijo 2
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Usmeritve SPRS na regionalni ravni - za Jugovzhodno Slovenijo (2)
 • Na širših mestnih območjih in drugih poselitvenih območjih usklajeno načrtovanje/razvoj:
  • Javna stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva - na podlagi potreb v širšem funkcionalnem območju določiti stanovanjska območja, območja funkcionalne prenove stanovanj ali degradiranih urbanih območij
  • Gospodarske cone - vzpostavljanje večjih gospodarskih con z upoštevanjem prostorskih in drugih kriterijev (1 / razvojna regija): cone v Pivki, Cerknici, Podgradu in Starem trgu, dodatno? – ob prometnem vozlišču v Pivki in na območju mejnega prehoda Jelšane.
  • Centralne dejavnosti/storitve javnega pomena/skupne komunalne naprave in omrežja - razvijati v skladu s funkcijo središča in potrebami gravitacijskih/funkcionalnih območij ter sočasno dostop z javnim prometom
  • Razvoj regionalnih središč v prometna vozlišča (potniški terminali in postajališča) – zagotavljanje dobre povezanost vseh prometnih podsistemov, zlasti povečevanje in izboljšanje dostopnosti z javnim prometom

8

vsebina smernic usmeritve sprs na regionalni ravni za jugovzhodno slovenijo 4
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Usmeritve SPRS na regionalni ravni - za Jugovzhodno Slovenijo (4)
 • Oskrba regij z energijo - regionalni energetski koncepti:
  • Proizvodnja in raba obnovljivih virov energije na ravni regije (povečanje deleža OVE, nadgradnja lokalnih energetskih konceptov)
  • Povečanje energetske učinkovitosti na ravni regije na področju:
   • gospodarstva
   • stanovanj (stavbni fond v mestih in na podeželju)
   • prometa (čistejši, učinkovitejši, bolje organiziran javni promet)
vsebina smernic usmeritve sprs na regionalni ravni za jugovzhodno slovenijo 5
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Usmeritve SPRS na regionalni ravni - za Jugovzhodno Slovenijo (5)
 • Krepitev kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine → prepoznavanje in ohranitev identitete regije, navezava/podpora ohranjanju identitete z gospodarskimi dejavnostmi :
 • Pomen za privlačnost regij za druge gospodarske dejavnosti , ne le turizem in prostočasne dejavnosti (prepoznavnost krajine: dolina Kolpe pod Starim trgom, dolina Soteske, Starih Žag, območje Gorjancev, Podgorja, Mirenska dolina, Otočec, del Belokranjskega ravnika )
 • Skupna turistična /rekreacijska infrastruktura
 • Prilagajanje turističnih dejavnosti podnebnim in demografskih spremembam !

10

vsebina smernic usmeritve sprs na regionalni ravni za jugovzhodno slovenijo 6
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Usmeritve SPRS na regionalni ravni - za Jugovzhodno Slovenijo (6)
 • Prostorski problemi
  • vododeficitarnost, vodni sistemi (primer Bela krajina), naravne nesreče…
  • Podnebne spremembe: prilagajanje na spremenjene razmere – poudarek na preventivi (zadrževalniki, razlivna območja, zmanjševanje tveganj zaradi požarne ogroženosti, erozijska območja - plazovi)

11

vsebina smernic priporo ila za jugovzhodno slovenijo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorVsebina smernic: Priporočila za Jugovzhodno Slovenijo
 • Oblika prostorskega dela RRP:
  • Vključenost prostorskih vsebin v strateški del RRP (v celoti ali večji razvojni projekti oziroma prostorske ureditve)
  • Strateški del pripraviti analogno vsebini strateškega dela OPN
  • Opredeliti skupna razvojna izhodišča za RPN
 • Medobčinski projekti - regionalni prostorski načrti (RPN):
  • Skupne prostorske ureditve na območjih več občin ali na območju ene občine in razvojni vpliv na območja več občin
  • Področja: gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena in drugi projekti (razvoj naselij, turistični razvoj, cestne povezave, energetska oskrba)
  • RPN nadomesti OPN in je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja

12

priloge smernic
Ministrstvo za infrastrukturo in prostorPriloge smernic:
 • Državni prostorski načrti na območju Jugovzhodne Slovenije - trenutno stanje
  • Pomembno za povezovanje projektov države in regije v partnerski pogodbi (dogovor za razvoj regije)
  • ……..
 • Občinski prostorski načrti na območju Jugovzhodne Slovenije – trenutno stanje
  • Pomembno zaradi oblikovanja skupnih (medobčinskih/regionalnih) projektov ter pravočasno prostorsko umestitev projektov (kot podlaga za investicije)
  • …..

13

ad