slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce ID grupy: 96_57_MP_G1 Opiekun: Marek Zdancewicz Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: MY A ZASOBY NATURALNE ZIEMI Semestr/rok szkolny: semestr drugi , 2011/2012. Cele projektu. Wiedza:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół w Słobódce
 • ID grupy: 96_57_MP_G1
 • Opiekun: Marek Zdancewicz
 • Kompetencja:
 • Matematyczno-przyrodnicza
 • Temat projektowy:
 • MY A ZASOBY NATURALNE ZIEMI
 • Semestr/rok szkolny: semestr drugi , 2011/2012
cele projektu
Cele projektu
 • Wiedza:
 • - rozwijanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego,
 • - znajomość głównych zasobów naturalnych,
 • - poznanie zagrożenia środowiska,
 • - poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody i sposobów jej oszczędzania,
 • - rozmieszczenie gleb i lasów w Polsce i określenie ich znaczenia gospodarczego.
cel projektu cd
Cel projektu cd.
 • Umiejętności:
 • - rozróżnianie naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych ich położenie,
 • - rozumie czym grozi zanieczyszczenie wód,
 • - kształtuje umiejętności przeprowadzania i opracowywania ankiet,
 • - rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • - wyrabia umiejętności dokonywania obliczeń.
cel projektu cd1
Cel projektu cd.
 • Postawy:
 • - wyrabianie postaw szacunku wobec elementów przyrody,
 • - wyrabianie nawyku oszczędzania wody i energii,
 • - wyrabianie nawyku dbałości o własne zdrowie higienę własną i otoczenia,
 • - kreowanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
stosowane metody formy i narz dzia
Stosowane - Metody, Formy i narzędzia
 • Zajęcia prowadzone metodą projektu z zastosowaniem sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetowych. Z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych, stanowiących teoretyczne wsparcie tematu.
zapoznanie uczni w z tematem projektowym
Zapoznanie uczniów z tematem projektowym
 • 1.Zapoznaliśmy się z istotą projektu.
 • „My a zasoby naturalne Ziemi”
 • 2.Ustaliliśmy zasad współpracy i przekazywania informacji.
 • 3. Powołaliśmy zespoły zadaniowe, przydzieliliśmy zadania do realizacji oraz określenie terminów ich realizacji.
 • 4. Opracowaliśmy zasady współpracy w grupie.
zasoby naturalne polski i w asnego regionu
Zasoby naturalne Polski i własnego regionu
 • 1. Wyszukanie w literaturze i Internecie informacji dotyczących zasobów naturalnych: woda, gleby, surowce mineralne, rośliny, zwierzęta.
 • 2. Ustalenie przyczyn niedoboru wód w Polsce i regionie.
 • 3. Wykonanie mapy gleb gminy lub województwa.
 • 4. Przyczyny degradacji gleb.
 • 5. Zapoznanie się z wielkością wydobycia głównych surowców mineralnych
zasoby naturalne polski i w asnego regionu1
Zasoby naturalne Polski i własnego regionu .
 • 6. Baza surowcowa własnego regionu.
 • 7. Jak zapobiec wyczerpywaniu się zasobów surowców?
 • 8. Analiza zebranych informacji i opracowanie ich za pomocą komputera.
 • 9. Multimedialna prezentacja opracowanego zagadnienia.
zasoby wodne

ZASOBY WODNE

Opracowały :

Ewelina Wasilewska

Monika Wasilewska

zasoby wodne wiata

Zasoby wodne świata

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość zasobów wody zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi. Wśród nich wyróżniamy oceany, morza, rzeki, jeziora i stawy.

zasoby wodne wiata cz 2

Zasoby wodne świata cz.2

Ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

Głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim płynące oraz wody podziemne zalegające w płytkich warstwach geologicznych.

zasoby wodne gminy szypliszki

Zasoby wodne Gminy Szypliszki

Gmina zajmuje obszar 15650 ha z czego 272 ha stanowią wody płynące.

globalne problemy gospodarki wodnej

Globalne problemy gospodarki wodnej

Światowe źródła słodkiej wody są zagrożone z różnych powodów. Wzrost liczby ludności powoduje zwiększenie zapotrzebowania na wodę do picia, celów sanitarnych, produkcji żywności i rozwoju przemysłu. Tymczasem zmiany klimatu nasilają występowanie susz i zmniejszają zasoby wodne na wielu obszarach.

globalne problemy gospodarki wodnej cz 2

Globalne problemy gospodarki wodnej cz.2

Naukowcy przewidują, że niedobór wody będzie powszechną bolączką, ponieważ liczba ludności na Ziemi stale rośnie, ponadto zmiany klimatyczne na świecie nasilają występowanie susz i zmniejszają zasoby wodne na wielu obszarach. Co gorsza, wiele źródeł wody jest zagrożonych wskutek złego zagospodarowania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych, zanieczyszczenia nawozami sztucznymi spłukiwanymi z pól, a także przesiąkania słonej wody do poziomu wodonośnego w strefie nadbrzeżnej, gdy obniża się poziom wód gruntowych. Brak dostępu do wody może prowadzić do głodu, chorób, destabilizacji politycznej, a nawet do konfliktów zbrojnych.

przyczyny niedoboru wody

Przyczyny niedoboru wody

1. Stale wzrastające zużycie wody.

2. Nieracjonalne gospodarowanie wodą.

3. Zniszczenia zasobów wód podziemnych.

4. Położenie na granicach działów wód.

5. Niska ilość opadów atmosferycznych.

6. Pochłanianie wód podziemnych przez skały wapienne.

7. Ogromne ilości wód zużywanych przez ludzi, przemysł itd.

surowce mineralne polski

Surowce mineralne Polski

Sebastian Chrapowicki

Marek Moroz

og lny podzia surowc w mineralnych

Surowiec mineralny - wydobyta ze złoża kopalina użyteczna, mająca zastosowanie w gospodarce, produkt przemysłu wydobywczego. Jest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery.Należą do nich:

 • surowce energetyczne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, bituminy ( łupki bitumiczne, ropa naftowa, wosk ziemny, gaz ziemny).
 • rudy metali żelaznych - żelazo, mangan, chrom, nikiel, kobalt, wolfram, wanad, molibden
 • rudy metali kolorowych - cynk, cyna, miedź, ołów, arsen, rtęć
 • metale szlachetne - złoto, srebro, platynowce
 • rudy metali lekkich - glin, magnez, beryl
 • surowce chemiczne - sól kamienna, sól potasowa, saletry, fosforyty, gips, siarka
 • surowce skalne - granity, sjenity, bazalty, piaskowce, wapienie, gliny, żwiry, piaski.
 • surowce ceramiczne i surowce ogniotrwałe - wapienie, margle, gliny, iły, kaoliny,
 • kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne
Ogólny podział surowców mineralnych
rozmieszczenie surowc w mineralnych w polsce
Rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce

w. kamienny

w. brunatny

Ropa naftowa i gaz

Rudy żelaza

Rudy miedzi

Rudy cynku i ołowiu

Nikiel

Cyna

Arsen z domieszką złota

Siarka

Sól kamienna i potasowo –magn.

Fosforyty

baryt

Granity

Kwarcyty

Kreda pisząca

Wapienie, margle, dolomity

Gipsy

piaskowce

Kaolin

Piaski szklarskie

Piaski i żwiry

surowce mineralne

Polska to kraj zasobny w surowce mineralne, rozmieszczenie i ilość złóż surowcowych jest jednak zróżnicowana. Występowanie bogactw naturalnych wiąże się z przeszłością geologiczną, zjawiskami, jakie zachodziły przez miliony lat oraz budową geologiczną.

 • Rozmieszczenie surowców jest nierównomierne. Najwięcej występuje ich w południowej części kraju:
 • Sudety
 • Przedgórze Sudeckie
 • Wyżyna Śląska
 • Wyżyna Małopolska
 • Wyżyna Lubelska
 • Najmniej zasobnymi obszarami Polski w surowce mineralne są:
 • Pojezierze Pomorskie
 • Pojezierze Mazurskie
 • Nizina Mazowiecka
 • Nizina Podlaska
Surowce mineralne
w giel brunatny

Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

 • Miejsca wydobycia w Polsce:
 • Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek)
 • Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia)
 • Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów, Szczerców)
 • Sieniawa Lubuska
 • Wydobycie w Polsce na 1999r. to 63 mln ton a na 2004 aż 61,2 mln ton.
 • W rankingu państw -wydobywczych potentatów - Polska zajmuje siódme miejsce za Niemcami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie, ze swoim prawie 35% udziałem węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej, zajmujemy jeszcze wyższą piątą pozycję w świecie.
 • Węgiel brunatny jest obecnie najtańszym nośnikiem energii pierwotnej, stosowanym do wytwarzania energii elektrycznej w polskiej elektroenergetyce.
Węgiel brunatny
kopalnie w gla brunatnego

Kopalnie węgla brunatnego:

•    KWB „Adamów” •    KWB „Bełchatów”•    KWB „Konin” •    KWB „Turów” •    KWB „Sieniawa”

W kopalniach „Konin” i „Turów” wydobycie węgla trwa już 61 lat, w kopalni „Adamów” 45 lat, a w kopalni „Bełchatów” 29 lat. Najwięcej węgla wydobyto w kopalni „Turów” - 828 mln Mg, najmniej w kopalni „Adamów” - 173,5 mln Mg.

Węgiel brunatny jest skałą osadową pochodzenia roślinnego nadającą się do użycia jako paliwo. Stanowi formą pośrednią między torfem i węglem kamiennym. Jego transport jest trudny i mało opłacalny ze względu na duże zawilgocenie i stosunkowo niską wartość opałową. Dlatego najczęściej wykorzystuje się go lokalnie – tzn. elektrownie buduje się blisko kopalni odkrywkowej.

Kopalnie węgla brunatnego

Kopalnia i elektrownia Bełchatów

surowce skalne
Surowce skalne

wapienie, dolomity i margle – występują głownie w Górach Świętokrzyskich (Chęciny, Opatów, Wierzbica), na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (od Krakowa po Wieluń), na Wyżynie Lubelskiej (Rejowiec), w okolicach Opola i na Kujawach; z wapieni wyrabia się przede wszystkim cement i wapno

gips – wydobywany na obszarze Niecki Nidziańskiej (Gacki, Wiślica, Pińczów), służą do produkcji wyrobów gipsowych

glina, piasek, żwir, ił – eksploatowane niemal na terenie całego kraju

kaolin, gliny i iły ceramiczne – wydobywane w bardzo wielu miejscach na terenie całej Polski (przede wszystkim na terenie województwa lubelskiego, śląskiego, wielkopolskiego; służą do produkcji ceramiki sanitarnej i ceramiki elektrotechnicznej

kaolin - złoża występują w całej Polsce; wyrabia się z niego ceramikę ozdobną i stołową;

piaski szklarskie – najzasobniejsze złoża występują w rejonie Bolesławca, Kamiennej Góry, Tomaszowa Mazowieckiego i Baranowa; stosowane do produkcji szkła

lessy - bardzo duże pokłady zalegają na terenie województwa lubelskiego i mniejsze w województwie świętokrzyskim; Wyrabia się z nich  cegłę i klinkier

Wielki kanion Tarnogórski, pozostałość po dawnej kopalni dolomitu

kaolin

Kopalnia Biała Góra- piaski szklarskie

g wne metody wydobywania surowc w mineralnych
Główne metody wydobywania surowców mineralnych
 • Metoda odkrywkowa- wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowców. jej zaletą jest bardzo niski koszt wydobycia, wadą jest wielka degradacja środowiska. Kopalnie odkrywkowe mogą wydobywać węgiel zlokalizowany stosunkowo płytko. W Polsce ta metodą wydobywa się głównie węgiel brunatny, piaski, siarkę, surowce skalne, miedź
 • Metoda głębinowa - Zaletą takich zakładów jest to, że mogą wydobywać surowiec nawet w silnie zurbanizowanych regionach. Nie potrzebują bowiem zbyt wiele miejsca na powierzchni. Kopalnie głębinowe umożliwiają sięgnięcie do złóż leżących nawet ponad kilometr pod powierzchnią. W Polsce wydobywamy tak węgiel kamienny
 • Metoda otworowa Wydobycie siarki metodą otworową polega na odwierceniu otworów eksploatacyjnych, do których wprowadzone są współśrodkowe rury, którymi do złoża tłoczy się przegrzaną wodę i sprężone powietrze, oraz wydobywa wytopioną siarkę.
 • Odwierty pionowe ( odwierty wiertnicze) - prowadzenie odwiertów wiertniczych poprzez które wydobywa się płynne surowce, a więc ropę naftową i gaz ziemny;
 • Metoda górnicza – w Polsce prowadzono prace górnicze w kilku rejonach, między innymi na Dolnym Śląsku oraz w Górach Świętokrzyskich. Wydobywano tam rudy kruszconośne - srebra, złota, ołowiu, miedzi i żelaza. W Bochni i Wieliczce eksploatowano od XIII wieku sól kamienną
rudy metali
Rudy metali
 • Inna grupa surowców występujących w Polsce są rudy metali, głównie kolorowych, czyli rudy cynku, ołowiu i miedzi.
 • Rudy miedzi te bogate złożaodgrywają bardzo ważnąrolę w gospodarce kraju i eksporcie. W 2003 roku Polska osiągnęła 9 miejsce w świecie w ich wydobyciu (500 tyś ton)Obszary wydobywania miedzi to: Legnicko – Głogowskie Zagłębie Miedziowe (największe wśród krajów europejskich) oraz w rejonie Bolesławca i Złotoryji.
 • Rudy miedzi powstały w osadach wieku permskiego, w tzw. Łupkach miedzionośnych;
 • Bogate złoża miedzi to ważny element polskiej gospodarki, ważniejszy tym bardziej ze złoża miedzi mają domieszki metaliczne, przede wszystkim srebra, ołowiu, niklu, złota, wanadu, kobaltu, selenu, które można pozyskiwać z rudy miedzi. Dlatego też Polska odznacza się znacznym wydobyciem srebra. Według danych za 2003 rok zajmowała siódme miejsce na świecie w produkcji srebra (wielkość na poziomie 1200 ton rocznie).
 • W 2008 roku Polska wydobyła 26 mln ton miedzi i srebra
 • rudy cynku i ołowiu pochodzą z triasu a powstały w dolomitach kruszconośnych. Rudy te wydobywa się w trzech rejonach :- Tarnowskie Góry – Bytom- Olkusz – Zawiercie- Chrzanów – Trzebina
 • Pod względem wydobycia Polska w 2003 r. miała 11 miejsce w świecie
zwierz ta yj ce w polsce

ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W POLSCE

Marcin Nieszczerzewski

Mateusz Chrapowicki

ba ant

Bażant - ptak  rodziny krukowatych. 

Występowanie: Delta Wołgi, Kaukaz, Zakaukazie, pas od Iranu po Mandżurię, północną część Półwyspu Indochińskiego. Żyje na otwartych terenach o licznych krzewach, skraje pól, nadrzeczne zarośla.

Bażant

Dzięcioł

Występowanie: Lasy na całym świecie, poza Nową Gwineą, Australią, Madagaskarem.

bocian bia y

Występowanie: Gatunek Ciconia ciconia ciconia - Europa Środkowa, północno-zachodnia Afryka, Azja Mniejsza. Zimuje w Afryce Równikowej i Wschodniej, a także w Indiach.

Jaskółka

Bocian biały

Występowanie: Zamieszkuje cały świat poza najwyższymi szerokościami geograficznymi

borsuk

Występowanie, siedliska: Europa (cala Polska) i Azja. Żyje głównie w lasach liściastych, na terenach podmokłych

Borsuk

Jastrząb 

Występowanie, siedliska: Europa, Azja, Ameryka Północna, Afryka Północna

slide31

Występowanie: Eurazja, Archipelag Malajski, północno-wschodnia Afryka. Żyje w lasach liściastych i mieszanych.

Dzik

Kret europejski

Występowanie: łąki i pola Europy i Azji Środkowej, w Polsce jest chroniony.

slide32

Lis - ssak z rodziny psow

Występowanie: Europa, Azja, Ameryka Północna, Australiaatych

Łoś

Lis

Łoś (Alces alces) – gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych.

Występowanie, siedliska: Eurazja, Ameryka Północna. Lasy, podmokłe tereny.

nied wied brunatny

Niedźwiedź brunatny (Ursusarctos) – ssak z rodziny niedźwiedzio

Występowanie, siedliska: Eurazja, Ameryka Północna, północny Meksyk. Występuje w lasach górskich, trudno dostępnych dla człowieka. Watych, należący do rzędu drapieżnych.

Ryś, ryś eurazjatycki (Lynxlynx) - ssak należący do rodziny kotowatych.

Występowanie, siedliska: Kraje Europy Południowej i Zachodniej, Skandynawia, niektóre obszary Azji 

Niedźwiedź brunatny
sarna

Występowanie, siedliska: Europa, Azja Mniejsza, region Morza Kaspijskiego. Żyje głównie w lasach liściastych, mieszanych, w miejscach gdzie występuje duża ilość zarośli, spotykana także na terenach łąkowych i uprawowych.

Świstak

Świstak

Świstak (Marmotamarmota) - gatunek z rodziny wiewiórkowatych nale

Występowanie, siedliska: Tereny górskie. Głównie Alpy, Karpaty, Pireneje, Tatry wysokie. żący do rzędu gryzoni.

Sarna
slide35

Wilk (Canislupus) - ssak z rodziny psowatych z rzędu drapieżnych.

Występowanie, siedliska: Azja, Europa, Ameryka Północna. Najwięcej wilków występuje na terenie Kanady, Rosji, Alaski.

Wydra

Wydra (Lutrinae) - Ssak drapieżny z rodziny łasicowatych.

Występowanie: zamieszkują wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Australii, środowisko wodne.

Wilk 
zaj c

Zając: Zającowate (Leporidae) – rodzina zającowatych z rzędu zajęczaków.

Występowanie, siedliska Wszystkie kontynenty

poza Antarktydą.

Żubr

Żubr (Bisonbonasus) - gatunek ssaka łożyskowego z rodzaju Bison, należący do parzystokopytnych.

Występowanie, siedliska: Kraje Europy Wschodniej: Polska, Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja. Żyje na terenach lasów mieszanych oraz terenach podmokłych.

Zając
slide37

Żuraw (Grus grus) - duży ptak z rodziny żurawiowatych

Występowanie: Eurazja, Półwysep Iberyjski, Afryka Północna, Azja zachodnia. Żyje na łąkach, w okolicach jezior, na polach uprawnych, jednak z daleka od siedlisk ludzkich.

Żuraw
problemy wsp czesnego wiata
Problemy współczesnego świata
 • 1. Opracowanie ankiety na temat zużycia energii/wody w gospodarstwach domowych.
 • 2. Przeprowadzenie ankiety zużycia energii/wody w gospodarstwach domowych we własnych domach.
 • 3. Analiza wyników ankiety i ich przedstawienie w formie np. pisemnej, wykresów, diagramów.
 • 4. Przedstawienie danych z ankiety w postaci wykresu obrazującego tendencje zużycia energii/wody w gospodarstwach.
 • 5. Opracowanie propozycji oszczędzania energii/wody w gospodarstwach domowych
zu ycie energii elektrycznej
Zużycie energii elektrycznej
 • Zużywanie energii w domu oraz jej oszczędzanie, młodzież przygotowała specjalną ankietę, przy pomocy której 8 osób przez cały tygodnie prowadziło obserwacje dotyczące zużycia energii w swoich domach. Ankieta obejmowała następujące zagadnienia:
 • a. typ ogrzewania stosowany w domu
 • b. wszelkie urządzenia pobierające prąd oraz ich ilość w gospodarstwie domowym
 • c. rodzaj i liczbę stosowanych żarówek
zu ycie energii elektrycznej1
Zużycie energii elektrycznej
 • d. liczbę domowników
 • e. szczegółowy pomiar ilości pobieranej energii
zu ycie energii elektrycznej wnioski
Zużycie energii elektrycznej - wnioski
 • 1. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wiejskie gospodarstwa domowe są w porównywalny sposób wyposażone w elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego i charakteryzują się podobnym zużyciem energii.
 • 2. Większe różnice występują w odniesieniu do gospodarstw rolnych /Gospodarstwa o większej powierzchni użytków rolnych charakteryzują się wyższym zużyciem energii elektrycznej/.
zu ycie energii elektrycznej wnioski1
Zużycie energii elektrycznej - wnioski
 • 3. Najczęściej 40% zużywanej energii elektrycznej przeznaczona jest na cele produkcyjne, a pozostała część na utrzymanie gospodarstwa domowego.
 • 4. Zaznacza się wyraźnie zwiększona zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej.
szkolna akcja oszcz dzania
Szkolna akcja oszczędzania
 • 1. Przygotowano ulotki zawierającej informacje dotyczące akcji selektywnej zbiórki odpadów.
 • 2. Rozdano ulotek uczniom w szkole.
 • 3. Przygotowano plakat informacyjnych o planowanej akcji.
 • 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się odbiorem odpadów.
pi kno z odpad w
Piękno z odpadów
 • 1. Konkurs na ekologiczny plakat.
 • 2. Świąteczne warsztaty ekologiczne – wykonanie kart świątecznych lub ozdób z wykorzystaniem odpadów.
podsumowanie podj tych dzia a to si uda o
Podsumowanie podjętych działań – to się udało
 • Realizacja zaplanowanych celów:
 • - uczniowie znają znaczenie wymieniają i wskazują rodzaje zasobów naturalnych;
 • - uczniowie znają problemy współczesnego świata, wiedzą jakie działania ograniczają zużycie wody i energii;
 • - uczniowie potrafią dokonywać właściwej analizy wyników z ankiet;
 • - uczniowie potrafią sprawnie posługiwać się mapą;
podsumowanie to si uda o
Podsumowanie – to się udało

- zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce;

- umiejętność prezentowania wyników własnej pracy;

- rozwijanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego,

- znajomość głównych zasobów naturalnych,

- poznanie zagrożenia środowiska,