energia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ENERGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ENERGIA. Disenyador : Josep Migens Correu del disenyador : ilsmigensperezjosep @ gmail.com. QUÈ ÉS?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGIA' - zita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energia

ENERGIA

Disenyador: Josep Migens

Correu del disenyador: ilsmigensperezjosep@gmail.com

slide2
QUÈ ÉS?
 • L'energiaés el conjunt de fontsd'energia que periòdicament es troben a disposiciódelshumans i que aquestssóncapaços de transformar en energia útil.Teòricamentsóninesgotables, ja que majoritàriamentprovenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera mésràpida a la velocitat que les consumim. Algunsexemples en sónl'escalfor solar, el vent, les marees i l'escalfordins de la terra.
tipus d energia
Tipus D’Energia
 • Classificació:
 • El Sol: energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica
 • El vent: energiaeòlica
 • Elsrius i correntsd'aiguadolça: energiahidràulica, energiaminihidràulica
 • Elsmars i oceans: energiamareomotriu, energia de les ones, energiadelscorrentsmarins,energia de diferències de temperatura
 • La matèriaorgànica: crema de biomassa, residussòlids, biogàs
 • La calor de la Terra: energiageotèrmica
energia electrica
Energia Electrica
 • En física, l'electricitatés un termegenèric que engloba tot un conjunt de fenòmens que són la manifestació de la presènciad'unmoviment de càrregueselèctriques. Podem aplicar el termeelectricitat a fenòmensprouconegutscom a el llamp o l'electricitatestàticaperò també a d'altrescom el camp electromagnètic o la induccióelectromagnètica. La paraula també serveix per designar la branca de la física que estudia elsfenòmenselèctric i les sevesaplicacions.
slide5
ENERGIA RENOVABLE

ENERGIA NO RENOVABLE

 • L'energia renovableés el conjunt de fontsd'energia que periòdicament es troben a disposiciódelshumans i que aquestssóncapaços de transformar en energia útil. Teòricamentsóninesgotables, ja que majoritàriamentprovenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera mésràpida a la velocitat que les consumim. Algunsexemples en sónl'escalfor solar, el vent, les marees i l'escalfordins de la terra.
 • L'energia no renovable o energiaexhauribleés aquella fontd'energia que una vegada exhaurida no es podrà o seràmoltcostós i difícil tornar a ser aconseguida. Fa referència a l'escala de vida humana, ja que processoscoml'acumulació de carboni han tardatfins cinc-cents milionsd'anys. Es basa en general en el consum de combustibles, motiupelqual de vegadess'esmentacom a combustibles exhauribles, energia a partir de combustibles o fins i totsenzillamentcombustibles, encara que pròpiamentparlantels combustibles en un futurproper poden consistir en matèria primera considerada renovables, com per exemplel'hidrogen.
energia e lica
Energia Eòlica
 • L'energiaeòlicaésl'energiaobtinguda del vent, és a dir, l'energiacinètica generada per l'efectedelscorrentsd'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. El termeeòlicprové del llatíAeolicus, pertanyent o relatiu a Èol, Déudelsvents a lamitologiagrega. L'energiaeòlica ha estataprofitada des de l'antiguitat per a moureelsvaixellsimpulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.
 • Actualment, l'energiaeòlicaésutilitzadaprincipalment per a produirenergiaelèctricamitjançantaerogeneradors. 
energia solar
Energia Solar

EXPILCACIÓ

FOTO

 • L'energia solarésl'energia que prové del Sol en oneselectromagnètiques. La utilitzaciód'aquestaenergia per a finshumansés renovable, ja que l'energiarebuda del Sol no canviapelfetd'utilitzar-la.
energia hidr ulica
ENERGIA HIDRÀULICA

QUE ES

FOTO

 • Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Des de temps molt antics s'han abastit molins hidràulics la peça de treball dels quals era moguda per la força d'un corrent d'aigua. Des del segle XIX la capacitat potencial i energia cinètica de l'aigua s'ha transformat en energia elèctrica en una instal·lació anomenada central hidroelèctrica .
energia geotermica
EnergiaGeotermica
 • L'energiageotèrmicaés una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegraciód'elementsradioactius i de la calor que es va originar en les primersmoments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. Aquestaenergia renovable es manifesta per mitjà de processosgeològicscom ara volcans, guèisers que expulsen aiguacalenta i aigüestermals.
 • Per a poder obteniraquestaenergiaésnecessària la presència de jacimentsd'aiguacalentapropd'aquesteszones. Es perfora el sòl i s'extrau el líquid, el qualsortirà en forma de vapor si la seva temperatura éssuficientment alta i es podràaprofitar per accionar una turbina que amb la sevarotaciómou un generador que produeixenergiaelèctrica.
la biomassa
La Biomassa
 • La biomassaésmatèriaorgànica conreada per a ser usada com a combustible per a la generaciód'energiaelèctricaprincipalment. En general es dóna en termes de matèria seca per unitatd'àrea (per exemplekg/ha o g/m²). Algunes formes de biomassasón el biogàsel bioetanol i l'biodièsel.
 • En termes energètics, s'utilitzacomenergia, comés el cas de la llenya, delsolis per produirbiodièsel, del agroalcohol, del biogàs i del bloc sòl c ombustible. No es considera renovable perquèel seu cicle de regeneracióésmésllarg que el seutemps de consum. A més, pelseubaix poder calorífic, produirbiomassanecessitariamolteshectàrees de plantacions que caldria llevar a cultius per a aliments o acaparar mésterrenysalvatge.
 • La biomassapot usada en petitesquantitatscom a producte de reciclat de residus, comocorreamb el biogàs (metà) obtingut de le escombrariesorgàniques o amb el petroliblau per a ferbaixar el diòxid de carboniemès per cimenteres i altresindústries. Tanmateix, la biomassa no pot ser mai una font principal d'energia, ja que seria absurdhaver de produirquantitatsmoltsmajorsd'escombrairesnomés per a poder obtenir-la. A més, faria falta la superfície total d'unsquantsplanetesTerranomésambelsconreus de biomassanecessaris per a substituir l'energiaobtingudaactualmentpels combustibles fòssils.