1 / 28

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Hovedmål - kortversjon:.

zilya
Download Presentation

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Hovedmål - kortversjon: sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør at ladbare biler er et praktisk sett like godt alternativ som fossilt drevne biler, og kan brukes ved de aller fleste transportbehov der kjøretøy benyttes for så mange som mulig i området

 2. Hva oppgaven går ut på: • Hvor mange ladbare biler blir det? • Hvor mange ladere er det behov for av hhv. normal og hurtig? • På hvilke typer steder skal normalladere plasseres? • På hvilke konkrete lokaliteter skal hurtigladere plasseres? • Hvem skal sette opp ladere? • Hva kan fylkeskommunene bidra med? Tidsperspektiv: 2020 Område: De fire fylkene

 3. Hvorfor elbiler og ladbare hybrider? • Lave CO2-utslipp • Lokal forurensing • NOx = 0 • Mindre svevestøv • Støyfri ved lave hastigheter • Men krever like mye areal

 4. Hva er elbiler i dag?

 5. Det store flertall av bilførere på en vanlig dag har en samlet reiselengde som ligger innenfor rekkevidden for en elbil

 6. 2012: 5000? Registrerte elbiler pr. år. • Norge i særstilling i verden som elbilnasjon

 7. Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 91 000

 8. Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold • 200 000 ladbare biler i Norge 2020 • Utviklingen i Oppland/Hedmark noe etter Akershus/Østfold • Anslag Hedmark 2020: • 6000 elbiler: 50 % av 2-bilshussholdningene • 2000 ladbare hybrider • 3000 i bilflåter • Samlet 11 000 ladbare biler • Utviklingen av kundegrupper • Relative bilpriser • Relative drivstoffpriser • Tilgjengelig infrastruktur • Modellutvalg • Teknologiutviklingen • Insentivpolitikken

 9. Hedmark – et elbilfylke? • Klima – kulde ikke optimalt • Topografi – ikke vesentlig • Krevende kollektivdekning • Høy andel 2-bilshusholdninger – potensial for elbiler • Offentlig virksomhet • Godt egnet for ladbare hybrider

 10. Fylkeskommunens roller • Økonomiske tilskudd: • Normallading • Hurtiglading • Prosjektbasert eller faste tilskudd • Planmyndighet og partner for kommunenes planlegging (bl.a. klima- og energiplanene) • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport • Grunneier og virksomhetseier • Bileier og annen tjenestekjøring • Veimyndighet: planlegging og eierskap

 11. Ladeprinsipper

 12. Normallading

 13. Normalladere – utbyggingsstrategi • Gjennomsnittlig daglig kjørelengde (pr. bil): 48,5 km • Daglig kjørelengde mindre enn 100 km: 88 % av ant. biler ikke stort behov for lading utenom hjemme • innfartsparkeringer ved kollektivnettet • offentlige parkeringsanlegg • prioriterelokaliteter og områder med svak kollektivdekning • bilflåter f.eks. kommunale omsorgstjenester, servicebedrifter, vareleveransebiler osv • ikke tillegg til, men komme til erstatning for, ordinære parkeringsplasser

 14. Normalladere – teknologivalg

 15. Etablering av normalladere • Ikke fungerende marked for normallading – vil neppe være mange interesserte kommersielle aktører • Parkering av elbiler er gratis • Transaksjonskostnad / salgsinntekt • Kan være aktuelt med «ladebillett» via p-automat for ladbare hybrider • Utbyggere: • Vesentlig private utbyggere for egne biler • Offentlige; kommune, fylke, stat

 16. Fylkeskommunens roller - normallading • Eksisterende områder - økonomiske tilskudd etter foreslåtte prioriteringer • Nye områder – mål og krav etter plan- og bygningsloven • Regionale og kommunale klima- og energiplaner • Bindende bestemmelser til kommuneplanene • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport • Grunneier: Fylkeshus, vgs mm. • Bileier og annen tjenestekjøring – 1,4 mill km

 17. Normalladepunkter – bestemmelser etter plan- og bygningsloven Horten kommune: • Ved alle større utbyggingsprosjekter skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler. Disse skal utgjøre minimum tre prosent av den samlede parkerings-dekningen. Stavanger kommune: • Ved alle parkeringsanlegg skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler

 18. Utbygging av normalladere – mål og virkemidler

 19. Hurtiglading • Rekkeviddeforlenger: Bygges for å brukes • Rekkeviddesikkerhet: Ikke nødvendigvis for å brukes

 20. Hurtigladere – utbyggingsprinsipper: Klynge Korridor

 21. Hurtigladere – tilkoblingsstandarder: Chademo – lader dagens biler «Combo» – under utvikling, blir ventelig europeisk standard Tesla – kombinert AC semihurtig, DC hurtiglading

 22. Ladesteder • Prioritere å bygge interregionale korridorer • Viktigste kriterier: • Tilstrekkelig nettkapasitet og –kvalitet • Servicetilbud • Funksjonssikkerhet ekstremt viktig: • et ladested skal ha minst to hurtigladere • hurtigladerne skal være tilknyttet etablert serviceapparat 24/7 • Type hurtigladere: Inntil videre Chademo-standard, men Combo kommer raskt! • Bygge med fleksibilitet i teknologi og kapasitet

 23. Utbyggere hurtigladere: • Til nå; kraftselskap, Statoil, Nissan • Høye investerings- og driftskostnader – høy risiko • Transnova støttet over 50 ladere, men få er bygd • Strømsalg er «uinteressant» • Pr. i dag for få biler for å kommersiell virksomhet • Abonnementsordninger i første fase • Videre utbygging avhengig av tilskuddsnivå • Høye driftskostnader – bør trolig være et fåtall aktører

 24. Fylkeskommunens roller - hurtiglading • Økonomiske tilskudd: • Prosjektbasert eller faste tilskudd • Forsterke de statlige tilskuddene • Veimyndighet: • Sikre tilrettelegging ved nybygging av veier • Bidra til framføring av nettkapasitet • Samferdselsmyndighet: • Hurtigladestasjoner for El-taxi

 25. Utbygging av hurtigladere

 26. Utbygging av hurtigladere –Oppland

More Related