Politologie
Download
1 / 35

Politologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Politologie. 2. přednáška – 13.2 2014 Základní politické ideologie LIBERALISMUS a KONZERVATISMUS. Co je to ideologie a doktrína?. Politický program vždy vychází ze 2 skutečností:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politologie' - ziarre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Politologie

Politologie

2. přednáška – 13.2 2014

Základní politické ideologie

LIBERALISMUS a KONZERVATISMUS


Co je to ideologie a doktr na
Co je to ideologie a doktrína?

 • Politický program vždy vychází ze 2 skutečností:

  • jednak z reflexe skutečnosti (např. progresivní zdanění, milionářská daň, či naopak rovná daň, snížení daní apod.),

  • jednak z určité doktríny nebo ideologie


Ideologie x doktr na
IDEOLOGIE x DOKTRÍNA

 • IDEOLOGIE

  • soustava idejí, teorií a názorů

  • ucelený a obecný výklad člověka, ze kterého má vycházet politický program

 • DOKTRÍNA

  • doslovně učení, nauka

  • systematický soubor názorů na určitý problém


Ideologie x doktr na1
IDEOLOGIE x DOKTRÍNA

 • Porovnání:

  • ideologie je soubor základních, obecných tezí XXXX

  • doktrína pak soubor názorů na konkrétní problém, může tak vycházet z ideologie nebo být přímo její součástí

 • Příklad:

  • ideologie liberalismu má v ekonomické oblasti doktrínu laissez-faire


Ideologie xxx utopie
IDEOLOGIE xxx UTOPIE

 • autorem srovnání obou pojmů je něm. filosof Karl Manheim

 • ideologie – je ucelený systém hodnot, postojů a životních názorů, vychází přitom ale z realistických předpokladů a očekávání X

 • utopie – sytém, který ale na rozdíl od ideologie vychází z očekávání, která jsou v dané chvíli nereálná

  • např. předpoklad že lidé budou žít všichni v naprosté rovnosti, míru a lásce


Vznik pojmu ideologie
Vznik pojmu ideologie

 • použil je franc. filosof A. Destutt de Tracy (1754-1836)

 • významu učení o idejích jako pevném základu pro vytvoření řádu politiky, morálky i výchovy

 • zrod v době franc. osvícenství, v době racionalismu a reformace

  • Především v době pozdější industrializace vyvolané průmyslovou revolucí vedla k relativizaci původních tradičních hodnot a institucí (rodina, církev), změně životního stylu přesunem četného venkovského obyvatelstva do měst, vzniku nových sociálních problémů (urbanizace, chudoba, růst sociálního napětí)

  • ideologie tak obnovuje potřebu identity i sounáležitosti v rámci většího celku lidí

  • politické ideologie bývají spojovány s určitými společenskými třídami: liberalismus se střední třídou, konzervatizmus s pozemkovou šlechtou, socialismus s dělnickou třídou


Ideologie nen n bo ensk dogma
ideologie není náboženské dogma

 • každá ideologie má svůj charakteristický soubor idejí a názorů

  • tyto ideje se neustále revidují a znovu definují → politické ideologie se vyvíjely a vyvíjejí pod tlakem měnících se okolností, v diskusích a argumentacích


Ideologie v demokratick m re imu
Ideologie v demokratickém režimu

 • neexistuje důsledně objektivní pohled nezatížený určitou ideologií

 • demokratický režim dbá na existenci pluralitního prostředí sice soupeřících, ale vzájemně se respektujících ideologií

 • oslabení vlivu ideologií v prostředích, kde je důležitá rovnováha

  • Stát

  • Policie

  • Armáda

  • soudy


Ideologie v totalitn m re imu
Ideologie v totalitním režimu

 • považuje sama sebe za neomylnou

 • často vědecky podloženou

 • tedy nezpochybnitelnou a dogmatickou

  • odmítá svou falzifikaci

  • Stává se oficiálním státním učením a činí si nároky prostřednictvím státu ovládat celého člověka i společnost - např. marximus či nacismus

 • Falzifikace

  • je pojem K. Poppera

  • zdůrazňuje, že jen ideologie, která od počátku připouští, a dokonce usiluje o vlastní zpochybnění je vědecká a demokratická (viz např. Einstein a jeho přístup ke své teorii relativity)

 • Totalita a totalitní myšlení

  • tvůrcem pojmu Hanah Arendtová


Tradi n z padn demokratick ideologie
Tradiční západní demokratické ideologie

 • liberalismu

 • konzervatizmus

 • socialismu (sociální demokratismus)


Liberalismus
LIBERALISMUS

 • „metaideologie“

  • ideologie vyššího stupně

  • je schopen zahrnout široké spektrum hodnot a názorů

 • liberty = svoboda

 • liberální principy se uplatňují již v době Anglické revoluce (17. st.), Americké a Francouzské revoluce (18. st.)

 • „liberalismus“ poprvé použit v politickém smyslu – španělská ústava 1812


Liberalismus1
LIBERALISMUS

 • raný liberalismus (od 1840´s)

  • spíše doktrína než propracovaná ideologie

  • liberálové zpochybňovali absolutní moc monarchů

  • kritizovali privilegia pozemkové šlechty

  • autoritu církve

  • prosazovali ústavní a později zastupitelský stát

 • ekonomický liberalismus (poč. 19.st.)

  • – laissez-faire – tržní ekonomika

  • svobodný obchod (odsuzuje zásahy státu do ekonomiky)

 • sociální liberalismus (konec 19.st.)

  • vláda má garantovat sociální a zdravotní péči, bydlení, penze, vzdělání obyvatel

  • včetně zásahů do ekonomiky (welfare state)


Definice liberalismu
Definice liberalismu

 • myšlenkový a politický směr

 • věří v lidskost člověka

  • jeho schopnost ctít zákony, respektovat druhé a umět naložit se svou svobodou

 • ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a otevřená společnost svobodných individuí


Liber ln demokracie
liberální demokracie

 • politické systémy usilující o:

  • omezení státní moci

  • zabezpečení občanských svobod (svoboda slova, vyznání, právo na vlastnictví majetku)

 • fungující na principu zastupitelské vlády (soutěživé volby)


Principy liberalismu
Principy liberalismu

 • Individualismus

 • Osobní svoboda

 • Racionalismus

 • Rovnost příležitostí a sociální rovnost

 • Občanská společnost

 • Liberální stát

 • Ústavní vláda


D len liberalismu
Dělení liberalismu:

 • Klasický liberalismus

 • Sociální liberalismus

 • Neoliberalismus


Klasick liberalismus
Klasický liberalismus

 • 18.-19.st.

 • orientován především na ekonomickou svobodu založenou na laissez-faire, laissez-passer ( nechat být, nechat probíhat)

 • stát jen v úloze nočního hlídače, který dbá na dodržování zákonů

  • zajišťuje vnější i vnitřní bezpečnost

 • trh se řídí sám „neviditelnou rukou“ (A.Smith)

  • klasická koncepce tržní ekonomika „bez přívlastků“

 • Vznik spjat s průmyslovou revolucí a ranou fází kapitalismu

 • Zařazení v politickém spektru: pravice


Klasick liberalismus1
Klasický liberalismus

 • Adam Smith -Bohatství národů

  • svobodný trh je veden neviditelnou rukou která sama bez zásahu státu stabilizuje systém a přináší všeobecný prospěch

  • firmy se snaží o max. zisk a domácnosti o užitek a vzájemně vyrovnávají nabídku a poptávku v nižší ceně a vyšší kvalitě

 • Jeremy Bentham - Fragmenty o vládě

  • kritika Lockových nezcizitelných práv

  • odmítání spol. smlouvy i precedentů

  • utilitarismus – člověk je veden pouze touhou po vlastním prospěchu, řídí se pouze maximalizací blaha a minimalizací bolesti (ekonomický princip prospěšnosti


Soci ln liberalismus
Sociální liberalismus

 • 20.-21.st.

 • snaží se původní laissez-faire ovlivnit státními zásahy

  • sociální podpora v nezaměstnanosti, důchody, ochrana zaměstnanců proti zaměstnavatelům)

 • smíšená tržní ekonomika (keynnesiánství)

  • dosahuje toho ale za cenu zvyšování daní, byrokratizace a snížení pružnosti ekonomiky

 • Vznik:

  • a) 1.sv. válka

  • b) 30.léta: Světová hospodářská

  • c) 2.pol.20.st.: další omezování trhu

 • Zařazení v politickém spektru: levý střed

  • Labour Party

  • US demokraté


Soci ln liberalismus1
Sociální liberalismus

 • John Stuart Mill - Utilitarismus

  • nejdůležitější společenskou užitečností je spravedlnost a všeobecné štěstí i svoboda

  • příklon od klasického liberal. k socialismu

  • kritika kapitalismu

 • John Rawls - Teorie spravedlnosti

  • blahobyt je dosažitelný jedině sociální spravedlností a to tak, že lidé s lepším sociálním postavením vyrovnávají sociální situaci méně úspěšným

  • vychází z Rousseaovy společenské smlouvy

  • brání sociálnímu napětí


Neoliberalismus
Neoliberalismus

 • 2. pol. 20.-21.st

 • navazuje na klasický liberalismus, a to především svou orientací na ekonomické svobody a volný trh

 • vznik:v 2.pol. 20.st., prosazenív 80. letech 20.st.

  • Ukázalo se, že státy se silnou sociální politikou a státními zásahy do ekonomiky (keynnesiánství) nemohou dále fungovat, proto sociální škrty, liberalizace ekonomiky, privatizace, decentralizace moci a pokles daní

 • zařazení: pravice


Neoliberalismus1
Neoliberalismus

 • Milton Friedman -Kapitalismus a svoboda

  • staví se proti zásahům státu do ekonomiky

  • trh má samoregulační schopnost

  • „přirozená míra nezaměstnanosti“ – snaha státu o plnou zaměstnanost je neefektivní, brání konkurenci pracovních sil

  • Nobelova cena za ekonomii

  • hl. představitel Chicagské školy

  • doktrína monetarismus - ekonomika státu ovlivňována prostřednictvím množství peněz v oběhu


Neoliberalismus2
Neoliberalismus

 • Fridrich August von Hayek -Cesta do otroctví

  • zachování řádu je možné jen díky svobodě, vlastnictví a spravedlnosti

  • jakékoli zásahy státu proti pilířům řádu způsobují pád kultury a zotročení člověka

  • Na vině je především socialismus, keynnesiánství

  • Nobelova cena za ekonomii

 • James Buchanan-Teorie veřejné (racionální) volby

  • politické rozhodování se děje na základě ekonomického principu max. užitku - být znovu zvolen


Neoliberalismus3
Neoliberalismus

 • Robert Nozick - Stát a utopie

  • je proti Rawlesově teorii spravedlnosti

  • spravedlnost mají zajišťovat pouze tržní procesy

  • stát má dbát jen o bezpečnost

 • Ludwig von Mises - Liberalismus

  • odmítal jako liberály uznat kohokoli, kdo usiluje o zasahování státu do tržních procesů


Sou asn neoliberalismus
Současný neoliberalismus

 • Francis Fukuyama - Konec dějin a poslední člověk

  • na poč. 90. let poukázal na převahu liberalismu v celkovém myšlení západní civilizace

  • podle něj to znamená vstup do post-historické epochy

  • zároveň liberalismus ovlivnil i ostatní ideologie (konservatismus, křesťanský demokratismus, soc. demokratismus, neomarxismus, feminismus)

  • to ale přineslo jeho vlastní vyčerpání a liberální strany ztratily voliče


Konzervatismus
KONZERVATISMUS

 • Lat. conservare – uchovávat

 • jedna ze dvou hlavních ideologií 19. st.

 • „konzervativní“:

  • umírněné nebo opatrné jednání

  • konvenční a konformistický životní styl

  • odmítání změn nebo opatrnost vůči změnám

 • reakce na VFR, liberalismus, socialismus →

  • obrana ancien régime, tradičního společenského řádu (autorita, hierarchie)

 • není však striktní ideologií, nenechal se nikdy svázat pevným ideovým systémem

  • důraz na vše zažité, prověřené tradicí (tradice je v každé zemi jiná)

  • konzervativci odmítají abstraktní ideje a doktríny, soustředí se na realitu a praxi


Konzervatismus1
KONZERVATISMUS

 • Klasický konzervatismus

  • základní principy vychází především z kritiky unáhlených revolučních změn

 • Kulturní konzervatismus

  • nedůvěra ve schopnost lidísi spravedlivě vládnout

 • Tradiční konzervatismus

  • přílišná ekonomická liberalizace vede k rozšíření propasti mezi vrstvami bohatými a chudými

 • Libertiariánský konzervatismus (neokonzervatismus)

  • je pojítkem mezi liberalismem a konzervatismem

  • vychází se stejných historických potřeb překonat ekonom. i celospolečenskou stagnaci


Definice konzervatismu
Definice konzervatismu

 • myšlenkový, politický a životní názor

 • uctívá tradiční hodnoty a instituce (řád, rodina, náboženství)

 • odmítá jejich zrušení

 • připouští max. změnu v zájmu jejich uchování

  • např. legalizace rozvodů ke snížení napětí v rodině


Principy konzervatismu
Principy konzervatismu

 • Tradice

 • Lidská nedokonalost

 • Pragmatismus

 • Organická společnost

 • Hierarchie

 • Autorita

 • Majetek


Klasick konzervatismus
Klasický konzervatismus

 • Edmund Burke - Reflexe revoluce ve Francii

  • odmítal všechny teorie o společenské smlouvě

  • společnost je výsledkem organického přirozeného růstu od pravěku

  • partnerství mezi mrtvými, živými a ještě nenarozenými

 • David Hume - Politický diskurs

  • zajištění spravedlnosti a vlastnictví bylo důvodem vzniku státu a ten je jejich jediným ochráncem

  • přirozená práva totiž neexistují, stejně jako další racionalistické konstrukce > skepticismus

 • Joseph de Maistre

  • žádá návrat předrevolučních poměrů: obnova autority církve, národních tradic

  • reakčnost:

   • kritika liberalismu

   • ohrožuje řád a destabilizuje politický systém


Kulturn konzervatismus
Kulturní konzervatismus

 • Samuel T. Coleridge

 • Karl Manheim

 • José Ortega y Gasset -Vzpoura davů

  • kritik masové společnosti


Tradi n konzervatismus
Tradiční konzervatismus

 • Benjamin Disraeli

  • doktrína jednoho národa – tedy bohatých i chudých (

  • sociální reformy, rozšíření volebního práva

 • Russel Kirk

  • křesťanskému demokratismu

   • reprezentovaném především německými stranami CDU a CSU, vedle tradičních témat (rodina, omezení imigrace, sociální solidarita/soucit) se stále více prosazují liberální ekonom. principy: snížení daňové zátěže, reforma financování EU

 • K.Adenauer – zakl. CDU, zasloužil se o začlenění Německa do ESOU

 • H.Kohl, CDU, jako premiér se zasloužil o pád komunismu ve Východní Evropě a o sjednocení Německa


Libertiari nsk konzervatismus neokonzervatismus
Libertiariánský konzervatismus (neokonzervatismus)

 • Michael Oakeshott

 • Roger Scruton - Smysl konzervatismu

 • Margaret Thatcher

 • Ronald Reagan


Nov pravice
Nová pravice

 • široký pojem – zahrnuje požadavky na snížení daní i přísnější cenzuru či kampaně proti přistěhovalectví

 • 2 hlavní témata/proudy, které se často překrývají:

  • klasická liberální ekonomická teorie (volný trh) → neoliberalismus

  • tradiční konzervatizmus 19. st. – autorita, řád, disciplína → neokonzervatizmus

  • 70. léta – neúspěch keynesiánské sociální demokracie, konec ekonomické konjunktury, krize státu blahobytu, obavy ze zhroucení společnosti a úpadku autority

  • 80. léta – VB (thatcherismus), USA (reaganismus)

  • odklon od státního intervencionismu, příklon k trhu

  • silný, ale (svými funkcemi) minimální stát

  • „svobodná ekonomika a silný stát“ (Andrew Gable)


Sou asn neokonzervatismus
Současný neokonzervatismus

 • konzervatismus s „lidskou tváří“ - tzv. sociální neokonzervatismus

 • George W. Bushem

 • Arnoldem Schwarzenegger

 • Rudy Guliani

 • Václav Klaus