Politologie
Download
1 / 52

Politologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Politologie. 1. přednáška – 7.2 2013 Úvod do politologie – základní pojmy. Organizační záležitosti. Organizace semestru Studijní plán Stránky kurzu: http://kurz.hostuju.cz/ Kontakt: kurzaz@centrum.cz Povinná literatura Závěrečný test Pojmy. Co je to politika ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politologie' - hoshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Politologie

Politologie

1. přednáška – 7.2 2013

Úvod do politologie – základní pojmy


Organiza n z le itosti
Organizační záležitosti

 • Organizace semestru

 • Studijní plán

 • Stránky kurzu:

  • http://kurz.hostuju.cz/

 • Kontakt:

  • kurzaz@centrum.cz

 • Povinná literatura

 • Závěrečný test

 • Pojmy


Co je to politika
Co je to politika ?

 • společenský nástroj k vytváření, ochraně, a měnění obecných společenských pravidel

 • politika je to co se týká státu – studium vládnutí (Easton)

 • klíčová idea – umění vládnout


Politi
Politi

 • společnost politicky organizovaná, tj. pomocí uplatňování autority

 • tato definice je však zastaralá a platí hlavně pro národní státy, dnes se spíše politika chápe ne jako government ale jako governance, což je správa věcí veřejných.


Antipolitika
Antipolitika

 • politika vnímaná jako prostředek dosažení vlastních sobeckých cílů

 • datuje se od Machiavelliho a jeho spisu Vladař


Governance
Governance

 • dělí se na veřejnou a soukromou sféru

  • veřejná je financovaná z daní a slouží všem

  • soukromou sféru si financují sami občané a sledují tak vlastní cíle


Politologie
Stát

 • stát je politická organizace, která v jasně stanovených územních hranicích vykonává svrchovanou jurisdikci

 • Na rozdíl od vlády , která je pouze jednou jeho součástí, zahrnuje stát všechny veřejné organizace a neosobní autoritu uplatňuje na základě předpokladu, že reprezentuje trvalé zájmy společnosti, nikoli jen stranické zájmy kterékoliv skupiny politiků


3 p stupy ch p n st tu
3 přístupy chápání státu:

 • idealistické pojetí

  • pochází od Hegela

  • stát jako vzájemná sympatie jeho občanů,

  • probouzí nekritickou úctu ke státu

  • nedokáže jasně odlišit instituce

 • funkcionalistický přístup

  • zaměřen na účel a funkci státních institucí

  • hlavní funkce státu je udržování pořádku

 • organizační přístup

  • nejčastější

  • rozlišuje stát a občanskou společnost nejzřetelněji

  • stát zde zahrnuje rozmanité instituce od armády až po soudy nebo systém sociálního zabezpečení


5 hlavn ch rys st tu
5. Hlavních rysů státu:

 • stát je suverénní

 • státní instituce jsou jasně veřejné

 • stát je a priori legitimní

 • stát je nástrojem ovládání

 • stát je územní organizace


4 z kladn teorie st tu
4 základní teorie státu:

 • PLURALISTICKÝ STÁT

 • KAPITALISTICKÝ STÁT

 • STÁT LEVIATHAN

 • PATRIARCHÁLNÍ STÁT


Pluralistick st t
PLURALISTICKÝ STÁT

 • stát působí ve společnosti jako rozhodčí

 • je zde patrná snaha stát ignorovat

  • platí jen pro angloamerický způsob myšlení, protože je v základu myšlenka neutrality státu, což nemusí být vždy pravda, stát může být ve sféře vlivu někoho jiného

 • teorie pluralismus tvrdí, že v liberálních demokraciích je moc široce a rovnoměrně rozptýlena


Kapitalistick st t
KAPITALISTICKÝ STÁT

 • teorie vznikla na základě učení Karla Marxe

  • charakterizoval stát jako prostředek vládnoucí vrstvy(buržoazie) k ovládání nižších tříd(proletariát)

  • podle něj v dokonalém komunismu není místo pro stát jako takový, protože už nebude jedna třída vykořisťována druhou

  • přesto jeho teorie nebyla koncipována příliš jasně, což dalo prostor neomarxistům k rozvinutí teorie státu

  • např. v jedné teorii je stát postaven do role agenta bohatých, a zdůrazňuje že k moci se dostává jen skupina privilegovaných.


St t leviathan
STÁT LEVIATHAN

 • tato teorie vychází z přesvědčení, že stát je parazit, který ohrožuje jak individuální svobodu, tak i ekonomickou bezpečnost

 • místo aby byl soudcem, je spíše jakýmsi pečovatelem

 • stát v této teorii sleduje jiné zájmy než zájmy společnosti, v tomto modelu se stát snaží zvyšovat své pravomoci a sféru působení

 • nejčastěji je tato teorie spojena se stranami Nové pravice

  • tyto strany kritizují tzv. nadměrnou nabídku ze strany vlády, což znamená, že při snaze získat co nejvíce voličů strany slibují pořád víc a víc a tím pádem dochází k zadlužování

 • teorie je na bázi státní byrokracie versus zbytek


Patriarch ln st t
PATRIARCHÁLNÍ STÁT

 • feministické teorie státu

 • kritika mužského řízení a správy věcí veřejných

 • genderový rozkol ve společnosti


5 z kladn ch atribut st tu
5 základních atributů státu

 • 1. atribut – území

 • 2. atribut – obyvatelstvo

 • 3. atribut – vláda

 • 4. atribut – nezávislost, svrchovanost

 • 5. atribut – schopnost + ochota počínat si jako nezávislý aktér v MV


Funkce st tu
Funkce státu

 • udržení pořádku ve společnosti

 • vykonávání očekávané moci tak, aby stát prosperoval (politicky i ekonomicky)

 • koordinace aktivit a postojů ve společnosti

 • podpora

 • učení se nových přístupů (ekologie, obnovitelné zdroje)

 • specifické (právo šaría)


Moc autorita
MOC - autorita

 • Max Weber – snažil se najít ideál-typy, které by objasnily podstatu politického vládnutí

 • 3 druhy vládnutí (autorit) dle Maxe Webera:

 • tradiční autorita

 • charismatická autorita

 • právně-racionální autorita


Tradi n autorita
Tradiční autorita

 • opírá se o zavedené zvyky a tradice

 • tvrdí, že existuje odpradávna

 • funguje podle určitého souboru konkrétních pravidel

 • dnes spjata se systémy, kde se moc a autorita dělí

  • dynastie v Saúdské Arábii, Maroku...zároveň i ve VB nebo Belgii,

 • pomáhá formovat politickou kulturu, jelikož udržuje při životě hodnoty (úcta, respekt a povinnost)


Charismatick autorita
Charismatická autorita

 • opírá se o sílu osobnosti jednotlivce

 • funguje na principu ovlivňování - jak daná autorita ovlivňuje své spojence a podřízené

 • moderní političtí vůdcové jsou např. Napoleon, Hitler, Fidel Castro nebo Kaddáfí

 • systémy osobní moci jsou podpírány kultem osobnosti, jehož účelem je vyrábět charisma

 • to že legitimita vyvěrá zčásti nebo zcela z moci a síly vůdcovy osobnosti, má dva důsledky:

  • 1. neopírá se o formální pravidla nebo postupy- je často bezbřehá

  • 2. je natolik spjata s konkrétním jednotlivcem, že systém osobní moci jen stěží přežije svého zakladatele


Pr vn racion ln autorita
Právně-racionální autorita

 • váže se na jasně stanovený soubor pravidel

 • je příznačná pro většinu moderních států

 • moc všech orgánů je dána formálními, ústavními pravidly vymezující jasná pravidla

 • spíše než s osobou je tak spjata s funkcí, a tím je menší pravděpodobnost zneužití

 • zachovává omezenou vládu a racionální dělbu práce, čímž zvyšuje výkonnost

 • odvrácenou tváří pak je vznik odosobněného a nelidského sociálního prostředí

 • kritika - neustálý růst byrokratických forem


V dcovstv
Vůdcovství

 • určitý vzorec chování nebo jako určitou vlastnost člověka

 • je to vliv, který jednotlivec nebo skupina má na nějaký širší kolektiv

 • využívá ho k dosáhnutí žádoucích cílůPolitika
Politika

 • Společenský nástroj k:

  • Vytváření

  • Ochraně

  • Změně obecně platných pravidel

 • Vše co se týká státu (Platí i dnes ??)

 • Studium zabývající se vládnutím

 • „Umění vládnou“


Antipolitika1
Antipolitika

Politika vnímaná jako prostředek k dosažení vlastních sobeckých cílů

Podpora anti-systémových prvků

Negativní vymezení

Od dob Machiavelliho


Governance1
Governance

 • „government“ (vládnutí)

  X „governance“ (správa věcí veřejných)

 • Veřejná sféra

  • Financována z daní

  • Slouží všem

 • Soukromá sféra

  • Financováno občany

  • Vlastní cíle a zájmy

 • Veřejná sdružení

  • Kombinace obou


Polis
Polis

Městský stát

Ve starověkém Řecku

Také označení nejvyšší a nejvíce žádoucí formy společnosti


Polity
Polity

Politicky organizovaná společnost

Organizace pomocí uplatňování politické autority

Viz. Aristoteles – vláda mnohých v zájmu všech


Autorita
Autorita

 • Legitimní moc (= oprávněnost)

 • Právo na ovlivňování chování lidí ( x moc je pouze schopnost k ovlivňování)

 • „povinnost poslouchat“

 • M. Weber - 3 druhy autority

  • Tradiční

  • Charismatická

  • Právně-racionální


Konflikt
Konflikt

 • Svár (spor) proti sobě vzájemně stojících sil

 • Rozdílnost:

  • Názorů

  • Preferencí

  • Potřeb

  • Zájmů


Kooperace
Kooperace

Spolupráce

Dosažení cíle společným postupem


Politologie
Moc

 • Schopnost dosažení žádoucího výsledku

 • Moc – vztah

  • Schopnost ovlivnit chování a jednání jiných s cílem ke prospěchu nám či ostatních

 • Moc – trest či odměna

  • Síla či manipulace


Ob ansk spole nost
Občanská společnost

 • „Civil society“

 • Společenství vlády práva pod autoritou státu

 • Později oddělení od státu

  • Popis institucí nezávislých na státu

  • Sféra autonomních skupin a sdružení (podniky, kluby, rodiny)


Konsensus
Konsensus

 • Shoda

 • „široká shoda“ -neshoda v podrobnostech (detailech)

 • Konsenzuální politika

  • Procedurální (ochota při vyjednávání)

  • Materiální (základní shoda v určitých tématech)


Objektivn
Objektivní

= Vnější ve vztahu k pozorovateli

= Prokazatelný

= Nepředpojatý


Normativn
Normativní

Předepisující hodnoty – normy chování

„Co má být“ X ne „to co je“


Empirick
Empirický

Opřený o pozorování

Důležitost experimentu

Odvození od smyslových údajů

Role zkušenosti


Behavioralismus
Behavioralismus

Společenské vědy (teorie o společnosti) by se měly vytvářet pouze na základě pozorovatelného chování (behaviour)

Kvantifikovatelná data pro výzkum

Např. důležitost statistiky


Instituce
Instituce

Útvar (orgán) mající určitou formalizovanou roli – status

Soubor norem zajišťující pravidelné a předvídatelné chování

„pravidla hry“


Diskurs
Diskurs

Interakce

Komunikace mezi lidmi

Odhalování a doplňování mocenských vztahů


Determinismus
Determinismus

Lidské jednání a chování je podmíněno vnějšími faktory

„svobodná vůle je mýtus“


Teorie
Teorie

Systematizování empirických dat

Předpoklad spolehlivého poznání (na rozdíl od hypotézy)


Paradigma
Paradigma

Vzorec (model) zdůrazňující podstatné rysy konkrétního jevu

Intelektuální rámec tvořený vzájemně spjatými hodnotami a teoriemi usilující o poznání


Demagogie
Demagogie

Způsob na první pohled působivého, ale ve skutečnosti klamného veřejného vystupování

Typické pro řečníky


Racionalismus
Racionalismus

Přesvědčení o pochopení a vysvětlení světa lidským rozumem

Nutný předpoklad racionální struktury světa


Pragmatismus
Pragmatismus

Důraz na praktické okolnosti a cíle

Nedůvěra k abstraktním hodnotám i idejím


Metaideologie
Metaideologie

Ideologie vyššího stupně (meta) či druhého řádu formující základ (základ diskuze)


Meritokracie
Meritokracie

Vláda nadaných

Zásada odměňování a udílení funkcí na základě schopností


Atomismus
Atomismus

Společnost je složena z poměrně soběstačných jedinců

XXX

Tendence k rozbití společnosti a izolovanosti


Ancien r gime
Ancien régime

„starý pořádek“

Absolutistické struktury z období před VFR (1789)


Noblesse oblige
Noblesse oblige

„šlechtictví zavazuje“

Povinnost starat se a chránit méně majetné a méně privilegované


Permisivita
Permisivita

„povolnost“

Lidé se v otázkách morálky mohou rozhodovat sami

Neexistence autoritativních hodnot


Revizionismus
Revizionismus

Pozměňování původních či obecně uznávaných názorů

Ztráta určitého přesvědčení