slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) - PowerPoint PPT Presentation

zeus-webster
95 Views
Download Presentation

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike RAZVOJNI SVETI REGIJ DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ mag. Igor Gabrenja

 2. USTANOVITEV RAZVOJNEGA SVETA REGIJE • je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji (11. čl.), • ustanovijo ga občine v regiji z aktom o ustanovitvi: • določijo seznam sodelujočih občin • sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, • naloge, organizacijo dela, predstavljanje/zastopanje… • RSR je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme 2/3 občinskih svetov občin, ki skupaj predstavljajo najmanj 2/3 večino prebivalstva regije.

 3. ČLANSTVO RSR (1) • člani RSR so predstavniki občin (40%), predstavniki gospodarstva (40%) in predstavniki NVO (20%), • št. članov sveta se določi z aktom o ustanovitvi, • člani RSR se volijo po območjih UE v regiji, pri čemer je treba vsakemu območju UE zagotoviti najmanj 1 člana RSR, • kandidate za članstvo v RSR se lahko predlaga iz: • predstavniki občin: občinski funkcionarji • predstavniki gospodarstva in NVO: zbornice, združenja

 4. ČLANSTVO RSR (2) • za člane RSR so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalcev vseh občin na območju posamezne UE, • dodatni predstavniki v RSR (pogojno): • 1 predstavnik območnega razvojnega partnerstva, • 1 predstavnik narodne skupnosti v regiji.

 5. DELOVANJE RSR (1) • RSR ima naslednje naloge (12. čl.): • usmerja pripravo, sprejme in spremlja izvajanje RRP, • usklajuje, sklepa in spremlja izvajanje dogovora za razvoj regij, • opravlja druge naloge v skladu z ZSRR-2; • Odločitev o RRP in dogovoru za razvoj regij mora naknadno potrditi 60% županov z večino prebivalstva regije. • Na seje RSR se vabi predstavnik SVLR (predvidoma skrbnik regije), ki nima pravice glasovanja.

 6. DELOVANJE RSR (2) • za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja RRP na prioritetnih območjih regije imenuje svet odbore, ki jih sestavljajo predstavniki: • regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij • odbore vodijo regionalni menedžerji (RRA); • RSR podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom.

 7. DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE • RRP se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga Vlada RS in RSR skleneta za obdobje 4 let (15. čl.). • Dogovor vključuje regijske in sektorske projekte: • regijske projekte sofinancira SVLR, • sektorske projekte (so)financirajo drugi vladni resorji. • Dogovor mora upoštevati usmeritve za pripravo proračuna, in že sprejetih proračunov države in občin. • Projekti iz dogovora se uvrščajo v NRP države in občin

 8. POVABILO SVLR ZA PRIPRAVO DOGOVORA (1) • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.l. RS št. 24/11 z dne 1.4.2011). • SVLR posreduje povabilo RSR in ministrstvom za pripravo in podpis dogovora (2. čl. uredbe): • za pripravo povabila SVLR predhodno pridobi od RRA povzetek RRP, ki obsega: • določitev razvojnih potencialov in prednosti razvojne regije, • opredelitev ključnih razvojnih ovir v regiji, • razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju, • opis razvojne specializacije regije.

 9. POVABILO SVLR ZA PRIPRAVO DOGOVORA (2) • Vsebina povabila SVLR: • povabilo ministrstvom za pripravo predlogov za vključitev prioritetnih sektorskih projektov v dogovor, • povabilo razvojnemu svetu regije za pripravo predlogov regijskih projektov, razvrščenih po prioriteti. • indikativno kvoto razpoložljivih sredstev za sofinanciranje regijskih projektov na proračunskih postavkah službe ter druge pogoje sofinanciranja, • splošne pogoje za uvrščanje regijskih projektov v dogovor, • navodila razvojnim svetom regij za pripravo regijskih specifičnih meril za uvrščanje regijskih projektov v dogovor, • okvirno časovnico priprave in sklepanja dogovora in • povzetke regionalnih razvojnih programov.

 10. POVABILO SVLR ZA PRIPRAVO DOGOVORA (3) • Splošni pogoji za uvrščanje regijskih projektov v dogovor: • skladnost projekta z RRP, • skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga za sofinanciranje regijskih projektov (npr. program, OP…), • trajnostni vpliv projekta na razvoj regije, • merljivost učinkov in rezultatov projekta, • zaprtost finančne konstrukcije projekta, • izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.

 11. IZBOR PROJEKTOV ZA VKLJUČITEV V DOGOVOR (1) • Razvojni svet regije (4. čl. uredbe): • sprejme regijsko specifična merila (na osnovi navodil SVLR iz povabila, merljiva, kvantificirana-točkovanje), • sprejme časovnico priprave gradiva za pripravo dogovora, • objavi javno povabilo regije za predložitev predlogov regijskih projektov, • sprejme predlog regijskih projektov, ki izpolnjujejo splošne pogoje, po prioriteti, na osnovi regijsko specifičnih meril.

 12. IZBOR PROJEKTOV ZA VKLJUČITEV V DOGOVOR (2) • RRA usmerja pripravo regijskih projektov v okviru regijske razvojne mreže in odborov RSR. • Ko SVLR prejme spiske sektorskih projektov s strani ministrstev, jih posreduje RRA-jem. • RRA posreduje SVLR: • sklep RSR s predlogom regijskih, razvrščenih po prioriteti in sektorskih projektov, razvrščenih po izboru regije, • opis postopka izbora regijskih projektov z navedbo uporabljenih regijsko specifičnih meril.

 13. USKLAJEVANJE DOGOVORA • Odločitve Vlade RS, ki so potrebne za sklenitev dogovora predlaga in usklajuje Svet za teritorialno usklajevanje razvojnih pobud. • V okviru STURP se oblikuje delovna skupina za usklajevanje dogovora, ki jo vodi predstavnik službe - skrbnik regije. V njej so zastopani predstavniki RSR in ministrstev, ki predlagajo sektorske projekte za vključitev v dogovor. • Projekti se umeščajo v NRP občin in države.

 14. JAVNI POZIV • Namenjen sofinanciranju regijskih projektov (7. in 8. čl. uredbe). • Podobno kot dosedanji javni poziv (JP-5 iz l. 2010). • Komisija pregleda popolne vloge in preveri izpolnjevanje pogojev, ki so bili navedeni v javnem pozivu. Komisija po potrebi zahteva, da vlagatelj uskladi vlogo. • Na odločitev SVLR lahko vlagatelj zavrnjenega/zavrženega projekta vloži ugovor.

 15. Konec