egyetemist k r sbeli sz vegalkot si teljes tm nye a nat s a vizsg k t kr ben
Download
Skip this Video
Download Presentation
Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében. XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos Anikó NYME-AK. Mottó: „Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között”. Nyelvromlás? „… újragondolásra szorul a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében' - zeroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egyetemist k r sbeli sz vegalkot si teljes tm nye a nat s a vizsg k t kr ben
Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében

XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

Győr, 2012. október 26.

Makkos Anikó

NYME-AK

mott szolidarit s s p rbesz d a nemzed kek k z tt
Mottó: „Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között”
 • Nyelvromlás?
 • „… újragondolásra szorul a

nyelvi norma a magyarban”

(Szépe 2001:91)

  • idegen szavak beilleszkedése
  • a hivatalos és a magánszféra nyelvhelyességének elválasztása
milyenek di kjaink sz vegei
Milyenek diákjaink szövegei?

Csak akkor tudunk segíteni, ha megértjük, hogy miért ilyenek a szövegek.

r sbeli sz vegalkot s a nat ban
Írásbeli szövegalkotás a NAT-ban
 • NAT 2003 (2007)
 • A 3. évfolyamtól jelenik meg
 • 1-4., 5-6., 7-8. és 9-12. évfolyamok → vizsgák
 • végső célja a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi fogalmazási feladatára való felkészítés(Adamikné 2001)
magyar nyelv s irodalom alapelvek c lok
Magyar nyelv és irodalom: Alapelvek, célok
 • „az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata” (5. o.)

(élő idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, ember a természetben, földünk-környezetünk, művészetek, informatika, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport)

 • „Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze.”(5. o., 3. mondat)(kiemelések tőlem)

http://www.knok.sulinet.hu//konyvtar/dokumentumok/NAT-2003.pdf

ltal nos elv r s
Általános elvárás
 • „Képes legyen önállóan olyan szövegek megalkotására, amelyek figyelembe veszik a beszédhelyzetet és a hallgatóság igényeit, a különféle szövegműfajok normáit, a morális, esztétikai és kulturális elvárásokat.” (5. o.)(kiemelések tőlem)
a fejleszt si feladatok szerkezete
A fejlesztési feladatok szerkezete
 • Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
 • Olvasás, írott szöveg megértése
 • Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
 • A tanulási képesség fejlesztése
 • Ismeretek az anyanyelvről
 • Ismeretek az irodalomról
 • Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
r sbeli sz vegek alkot sa r sk p helyes r s
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
 • íráskép – olvasható, esztétikus, hatékony
 • mondat- és szövegalkotás – világos, kifejező, különféle szövegtípusokban
 • nyelvtan, helyesírás, nyelvhelyesség – biztonságos, tudatos
 • önkifejezés, kreativitás, nézőpontváltás, egyéni stílus
 • anyaggyűjtés- és elrendezés, terjedelmesebb szövegek írása
a m velts gter let hangs lyos elemei
A műveltségterület hangsúlyos elemei
 • műfaji sokszínűség (min. 15)

7-8. évfolyamok

  • leírás, jellemzés, elbeszélés
  • személyes és olvasmányélmény
  • ismertetés különböző nézőpontokból
  • érvelés

9-12. évfolyamok

  • Az eddigiek, + levél, önéletrajz, kérvény, pályázat
  • sajtóműfajok, beszámoló
  • esszé, egyszerűbb értekezés, műértelmezés
a m velts gter let kiemelked elemei
A műveltségterület kiemelkedő elemei
 • személyes, élményszerű írás
 • önkifejező, kreatív írás
 • stílusok és hangnemek sokszínűsége, egyéni stílus fejlesztése
vizsgasz vegek i
Vizsgaszövegek I.
 • felvételi feladatok

(2004-2012)

  • 10 perc
  • 10-12 mondat
  • kettő - négy műfaj: vélemény kifejtése, saját élmény elbeszélése (1x érvelés és leírás)
  • változatos feladattípusok (kép, cím, szövegrészlet, csattanó)
  • stílus: művelt köznyelv
vizsgasz vegek i1
Vizsgaszövegek I.
 • hiányosságok
  • a szövegek 31%-ának nincs címe
  • nincs a szövegeknek címzettük, kontextusuk (kivéve 2007)
  • a műfaj általában nincs megnevezve, csak a „fogalmazás” kifejezés jelenik meg
  • csak egy irányító szempont van (kivéve 2012)
  • csak egy hangnem, stílus
  • nincs választási lehetőség 2007-től
vizsgasz vegek ii
Vizsgaszövegek II.
 • érettségi feladatok

(2005-2012)

  • 180 perc
  • 3-4 oldal (2005-6), 3-5 oldal (2007), 3-8 oldal (2008-)
  • két műfaj: érvelés és műelemző esszé (önálló vagy összehasonlító)
  • irányított fogalmazás több szempont alapján
  • választási lehetőség
  • stílus: művelt köznyelv
vizsgasz vegek ii1
Vizsgaszövegek II.
 • ellentmondások
  • a szövegalkotási feladat az irodalom tantárgy tárgyi tudásának ellenőrzését szolgálja elsősorban
  • nincs műfaji, stílusbéli sokszínűség
  • nincs kreatív, önkifejező írás
  • nincs cím
  • kontextus a vizsgahelyzet, címzett a tanár
k vetkeztet sek
Következtetések
 • a vizsgák szövegalkotási feladatai nem tükrözik a NAT-ban megfogalmazott, hangsúlyos elvárásokat (műfajok, stílusok, hangnemek sokszínűsége, önkifejező, élményszerű írás, a beszédhelyzet és a hallgatóság igényeinek megfelelő írásmű)
 • jól ismert jelenség a vizsgák visszahatása az oktatása
 • Mi lehet a gyakorlat?
a fogalmaz s oktat s r l
A fogalmazás oktatásáról
 • „Míg az alsó tagozatban a

szövegalkotási készség

fejlesztése többé-kevésbé

szervezetten történik,

az általános iskola felsőbb évfolyamain, valamint a középiskolában a tapasztalataim szerint a tantervek iránymutatása ellenére

igennagy nehézségekkel folyik a fogalmazástanítás.” (Antalné 2003:14)

a fogalmaz sr l
A fogalmazásról
 • „… legnehezebb készség a gyerek számára…, mert a fogalmazás elkészítéséhez mozgósítani kell az összes anyanyelvi készséget, s … mert többszörösen megosztott figyelmet kíván.” (Adamikné 2001:64)
 • elmélyült figyelmet, kitartó

koncentrálást igényel

az r sbeli sz vegalkot s rt kel se a vizsg kon
Az írásbeli szövegalkotás értékelése a vizsgákon

FELVÉTELI

 • tartalom 30%
 • szerkesztés 30%
 • kifejezésmód /stílus/szóhasználat

10% (5%)

 • helyesírás 20%
 • nyelvhelyesség 10% (5%)
 • íráskép 0% (10%)

ÉRETTSÉGI

 • tartalom 33,3%
 • szövegalkotás 33,3%
 • nyelvi megformálás 33,3%
 • helyesírás -25%
 • íráskép -5%
r sbeli sz vegalkot s a fels oktat sban
Írásbeli szövegalkotás a felsőoktatásban
 • A tartalom az elsődleges, de
  • a lexikai elemek konnexitása
  • a mondatok kohéziója
  • a szöveg tagolása, koherenciája
  • az írásmű stílusa
  • a nyelvhasználat
  • a helyesírás
  • a központozás

komolyan befolyásolja a tartalom megítélését.

kutat s
Kutatás
 • hallgatók egy vagy két anyanyelvi szövege (maximum egy-egy gépelt oldal)
 • a szövegek vizsgálata egy módosított, saját szempontsor alapján
  • tartalom, íráskép nem része
  • a szövegszerkesztők

használatával módosul a

helyesírás és megítélése is

a vizsg lat c lja
A vizsgálat célja
 • a szövegalkotás problémás területeinek feltárása, egy általános helyzetkép felvázolása
 • a felsőoktatásban célzott képzés biztosítása, ami minőségi javulást eredményezhet az írásbeli munkák terén
felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Adamikné Jászó Anna (2001) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig Trezor Kiadó, Budapest.
 • Antalné Szabó Ágnes (2003) Az anyanyelvi nevelés új stratégiái Az előadás elhangzott: Szöveg-(félre)értés, A szövegértés helyzete mint nyelvstratégiai kérdés című konferencián, Budapest.
 • Szépe György (2001) Nyelvpolitika: múlt és jövő Iskolakultúra, Pécs.
ad