1 / 19

LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen

LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen. Orientering om: Nye områdefag og valgfrie specialefag Fagenes placering på skoleperioderne Skoleperiodernes længde og opbygning Skole-praktikplaner. Nye områdefag SSA. Nye valgfrie specialefag. Dansk Engelsk naturfag. Grundfag.

zelia
Download Presentation

LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen

 2. Orientering om: • Nye områdefag og valgfrie specialefag • Fagenes placering på skoleperioderne • Skoleperiodernes længde og opbygning • Skole-praktikplaner

 3. Nye områdefag SSA

 4. Nye valgfrie specialefag

 5. Dansk • Engelsk • naturfag Grundfag

 6. Naturfag:Varighed 20 dageNaturfag er også integreret i læringselementerne på 1. og 2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode, evt. m. prøve

 7. Læringsværksted eller Personlig sundhed Grundfag

 8. Varighed 10 dage2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode evt. m. prøve

 9. 14 8 6 Skoleperiodernes længde i uger: 4

 10. Praksisnær undervisning, hvor fagene spiller sammen. • Områdefagene skal så vidt muligt integrereres i alle skoleperioder og alle læringselementer. • Målet er at afspejle virkeligheden og give eleverne større mulighed for at overføre deres læring til praksis. • Fokus på progression Skoleperiodernes opbygning

 11. 1. Skoleperiodernes opbygning:

 12. Social og sundhedsassistentens rolle indenfor det somatiske arbejdsområde • Den somatiske patient. • Det sammenhængende patientforløb og mennesket bag patienten. • Ændringer i sundhedstilstanden og palliation • Projekt 1. Den medicinske patient • Læringsaktivitet: Valgfag • Projekt 2. Den kirurgiske patient • Evaluering og praktikforberedelse Læringselementer 1. skoleperiode

 13. Læringselementer 2. skoleperiode 1. Social- og sundhedsassistens rolle og kompetencer i psykiatrien2. Psykiatrisk sygepleje, farmakologi og dokumentation3. Den psykiatriske patient/borger med affektive lidelser4. Den psykiatriske patient/borger med personlighedsforstyrrelser5. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag6. Den psykiatriske patient/borger med demens7. Projekt: Den psykiatriske patient/borger med skizofreni8. Evaluering og praktikforberedelse

 14. Læringselementer 3. skoleperiode 1.Social- og sundhedsassistens rolle i nden for det primærkommunale arbejdsområdeområde2. Det hele menneske og den normale aldring3. Ændringer i sundhedstilstanden og palliation4. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag5. Projekt: Det sammenhængende patientforløb inden for det primærkommunale arbejdsområde6. Evaluering og praktikforberedelse

 15. Læringselementer 4. skoleperiode 1. Social- og sundhedsassistens arbejdsområde2 Afsluttende projekt3. Områdefagsprøve4. Afsluttende prøve

 16. Struktur i den lokale undervisningsplan Niveau 1: Generelle forhold på skolenNiveau 2: Et indgangs- eller uddannelses niveauNiveau 3: Niveauet med lærings aktiviteter

 17. Skolens Pædagogiske og didaktiske overvejelser • SOSU Nords mål med undervisningen er, at eleverne udvikler de relevante erhvervsfaglige kompetencer. • Uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, skolen og praktikken. Uddannelserne og undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning mellem teori og praksis. • Skolens pædagogiske grundholdning er, at eleven udvikler sine kompetencer gennem læreprocesser tilrettelagt i sociale fællesskaber. Denne pædagogiske holdning til elevens læreproces medfører, at mange didaktiske metoder inddrages i undervisningen. Arbejdsformer og metoder som fx gruppearbejde, par-arbejde, selvstændigt arbejde, case arbejde og projektarbejde, vil i vekselvirkning med forskellige didaktiske metoder bidrage til den enkelte elevs læring. • Undervisning planlægges differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og læringsstil, med det mål at skabe rum for udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer.

 18. Særligt om refleksion Elevens evne til at reflektere er i centrum for elevens læring. Refleksionsevnen udvikles ved hjælp af forskellige refleksionsmetoder, fx skriftlige og mundtlige logbøger, porte folio opgaver, praksisbeskrivelser, refleksionscirkler og andre modeller. Refleksionsmetoderne tilpasses den enkelte elev. Faglærere og kontaktlæreren sikrer sammen med eleven udviklingen i elevens evne til refleksion i løbet af uddannelsen. Dette gøres i den daglige undervisning, og som en del af kontaktlærerens samtaler med eleven.

 19. Særligt om roller Faglærerens rolle er at være faglig formidler, igangsætter og inspirator i de tilrettelagte læreprocesser. Desuden at støtte og vejlede den enkelte elev i dennes udvikling af erhvervsfaglige kompetencer. Elevens rolle er at være aktivt deltagende i de tilrettelagte læreprocesser og tilegne sig den viden og de erhvervsfaglige kompetencer, som den valgte uddannelse sigter mod.

More Related