Velkommen til med uddannelsen
Download
1 / 31

Velkommen til MED-uddannelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Velkommen til MED-uddannelsen. MED-uddannelsens forløb. Dagens program 9.00 – 15.30. Velkomst og præsentation Test din viden MED-ideen og MED-aftalen – alt hvad man skal vide! Gruppearbejde om MED-begreberne Frokost Opgaver, roller, funktioner i MED Møder Hjemmeopgave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Velkommen til MED-uddannelsen' - brianna-sampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Dagens program 9 00 15 30
Dagens program 9.00 – 15.30

 • Velkomst og præsentation

 • Test din viden

 • MED-ideen og MED-aftalen – alt hvad man skal vide!

 • Gruppearbejde om MED-begreberne

 • Frokost

 • Opgaver, roller, funktioner i MED

 • Møder

 • Hjemmeopgave

 • Tak for i dag – vi ses på 2. modul!


Dagens udbytte
Dagens udbytte

 • Overblik over formål og ideen med MED-aftalen

 • Kendskab til de vigtigste begreber og fokusområder i MED-aftalen

 • Styr på ansvar og opgaver i MED-samarbejdet

 • Inspiration til det videre samarbejde i eget MED

 • Fælles hjemmeopgave til udvalget
Selvejende institutioner
Selvejende institutioner

 • Institutioner i netværk:

  > 25 medarbejdere  LokalMED

  < 25 medarbejdere  TRIO

 • Netværksudvalg: Dialog mellem ledere og medarbejdere i forhold til netværksaftalen samt til udvikling af samarbejdet i netværket

 • Selvejende klynger:

  LokalMED i Klyngen – TRIO på enhederne


Med aftalen i buf
MED-aftalen i BUF

 • MED-aftalen er en ambitiøs aftale. Den vil forbedre, styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 • Målsætningen er, at MED-aftalen er demokratifremmende og hæver sig over gennemsnittet af andre MED-aftaler.

 • Det helt særlige ved MED-aftalen er, at medindflydelse, medbestemmelse og medansvar er ligestillet.

 • MED-aftalen bygger på en tillidsbaseret ledelses- og samarbejdspraksis.


Obs arbejdsmilj
OBS – Arbejdsmiljø!

 • MED er et én-strenget system, hvor arbejdsmiljø indgår på lige fod med samarbejdsdelen (SU-systemet)

 • MED-aftalen indebærer hermed en opprioritering og styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet

 • Og det betyder, at det er alle i udvalget/trioen, der har ansvar for arbejdsmiljøet – ikke kun AMR

 • Arbejdsmiljø skal inddrages i alle væsentlige beslutninger i BUF indenfor alle arbejdsfelter og på alle niveauer.


Tillidsdagsorden
Tillidsdagsorden

 • Tillidsdagsorden er grundstenen i MED-aftalen

 • Dagsorden indebærer en styrkelse af tillidskulturen og den dialogbaserede ledelse

 • MED-aftalen vil bidrage til udvikling af tillidsdagsordenen i BUF via medbestemmelse, medindflydelse og medansvar

 • MED-aftalen kan være medskaber af tillidskulturen og dermed den ønskede kulturforandring

  • Afskaffelse af krav og regler

  • Pejlemærker

  • Forenkling af planer og strategier


St rk tydelig og professionel ledelse
Stærk, tydelig og professionel ledelse

En stærk, tydelig og professionel leder:

 • Har tillid til sine medarbejdere og er bevidst om sin ledelsesrolle og sin ledelsesadfærd

 • Skaber tydelige grundlag for sine beslutninger

 • Tager sine medarbejdere med på råd

 • Skjuler ikke ubehagelige beslutninger, men tør sige tingene, som de er

 • Tør lade sig repræsentere af andre, og kan repræsentere sin enhed i professionelle sammenhænge


Professionel uenighed
Professionel uenighed

 • Vi har forskellige fagligheder, og det har værdi for kulturen, hvis alle fagligheder kommer i spil

 • På den måde kan vi fremme den faglige kreativitet og skabe rum til forskelligheder

 • Der skal være plads til en åben, aktiv og fordomsfri dialog

 • Vi skal turde sige vores mening om forhold på arbejdspladsen, og vi skal lytte til hinandens meninger

 • VI skal turde udfordre hinanden

 • Der skal være plads til at være fagligt uenige, og det er lederens opgave at skabe rum til den professionelle uenighed


Summe velse tillid st rk og tydelig ledelse professionel uenighed
Summeøvelse tillid - stærk og tydelig ledelse - professionel uenighed

 • Hvordan er det hos jer?

 • Hvad er vigtigst?

 • Hvad er sværest?


Med begreberne
MED-begreberne

Hvordan kobles tillid, stærk, tydelig ledelse og professionel uenighed til medansvar, medindflydelse og medbestemmelse i MED-aftalen?


Medansvar
MEDansvar

 • Medansvar er et begreb, som BUF har valgt at ligestille med medindflydelse og medbestemmelse

 • Kernen i medansvar er den gensidige forpligtelse

 • Medansvar gennemsyrer således hele MED-aftalen og ambitionerne heri


Medansvar1
MEDansvar

 • Både ledelse og medarbejdere har ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø

 • Det indebærer en fælles forpligtelse i MED-samarbejdet og forudsætter engagement og mod til at deltage og formidle relevante synspunkter

 • Både medarbejdere og ledere skal tage ansvar for at bakke aktivt op om de beslutninger, I træffer i fællesskab – også når beslutningen strider mod egne overbevisninger


Medindflydelse medbestemmelse
MEDindflydelse & MEDbestemmelse

Der er to former for samarbejde i MED

 • Medindflydelse: gensidig information og drøftelse, kvalificering og videndeling, hvorefter ledelsen træffer sin beslutning

 • Medbestemmelse: fælles beslutning på baggrund af samarbejde. Udformning af retningslinjer, der er en aftale mellem leder og medarbejderrepræsentanter og som herefter er bindende for begge parter


Medindflydelse
MEDindflydelse

 • Ledelsen skal informere om alle væsentlige forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold på så tidligt et tidspunkt som muligt, så der kan ske en reel drøftelse

 • Medarbejderne skal informere om synspunkter og forhold hos medarbejderne som er betydning for samarbejdet.

 • Der skal gives information om forslag og beslutninger truffet i det politiske system, hvis de har betydning for arbejdsområdet.

 • Alle forhold skal drøftes, hvis en af parterne ønsker det.

 • Alle udvalg skal sørge for, at samtlige medarbejdere bliver orienteret om udvalgets arbejde


Medbestemmelse retningslinjer
MEDbestemmelse - retningslinjer

 • Medbestemmelse defineres overordnet set som en fælles beslutning, truffet i enighed på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere.

 • Medbestemmelse indebærer fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og kompetenceområde

 • Der er mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler indenfor det ansvarsområde, som MED dækker


Forst elsesrammen i med med trappen
Forståelsesrammen i MED – MED-trappen

Medbestemmelse - fælles beslutning om:

Retningslinjer, (procedurer og politikker, principper)

§ 12-14

Medindflydelse

§12-13

Information

Drøftelse

Ledelsens beslutning


De 4 forhold
De 4 forhold

MED-udvalg skal beskæftige sig med:

 • Arbejdsforhold

 • Personaleforhold

 • Samarbejdsforhold

 • Arbejdsmiljøforhold


De 4 forhold1
De 4 forhold

Arbejdsforhold: Arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse, velfærdsforanstaltninger, ”ordensregler” etc.

Ikke selve driften, dvs. arbejdet og opgaveløsningen

Personaleforhold: Sygefraværspolitik, ansættelse/afskedigelse, kompetenceudvikling, personalegoder etc.

Ikke personer eller personalesager


De 4 forhold2
De 4 forhold

Samarbejdsforhold: Kommunikation, samarbejde, møder, information

Ikke konkrete (kollegiale) samarbejdsrelationer eller overenskomstforhold

Arbejdsmiljøforhold: Støj, indeklima, APV, trivselsundersøgelse

Ikke den enkelte medarbejders trivsel, arbejdsskader etc.


Ledelsens kompetence og ansvar ledelsesret og pligt
Ledelsens kompetence og ansvarLedelsesret- og pligt

Ikke MED

MED

Arbejdsforhold

Personaleforhold

Arbejdsmiljøforhold

Samarbejdsforhold

Emner

Overenskomstspørgsmål

Personalesager (enkeltpersoner)

Daglige driftsmæssige beslutninger, konkrete sager

Arbejdsrelaterede beslutninger, fx fortolkning af regler, service og undervisning/pædagogik

Hvordan

Medindflydelse

Medbestemmelse

Lederens endelige beslutning

Drøftelse

Information

Fælles beslutning om en retningslinje, politik, procedure

Drøftelse

Information


Formkrav for med samarbejdet
Formkrav for MED-samarbejdet

§ 12, stk.3:

Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller de politiske beslutninger

(se i øvrigt bemærkninger til § 13, stk. 2)

 • Dette stiller i praksis krav til mødekadence, udformning og udsendelse af dagsorden, udsendelse af referat mv.

 • Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal have reel mulighed for at drøfte forhold med kolleger/bagland for at kunne deltage kvalificeret i drøftelser og beslutningstagning

 • Der er gensidigt medansvar for at sikre, at præmisserne overholdes


Med i system velse
MED i system – øvelse

Lav jeres årshjul med udgangspunkt i årsplan, forretningsorden og minimumsdagsorden, og præciser, hvilke konkrete temaer I vil arbejde med over året

Overvej særligt:

 • Hvordan sikrer vi samspil og samarbejde mellem Trio og MED?

 • Hvordan sikrer vi medansvar, medindflydelse og medbestemmelse hos os?

 • Se bilag 8 og 9 i MED-aftalen!Roller opgaver funktioner i med
Roller, opgaver, funktioner i MED

Dilemmaer

Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og ledere

Skriv på post-it, hvad DU synes, er svært, hvad der undrer dig, hvad du mangler svar på, hjælp til eller lign. i MED-samarbejdet.

Forklar det for og diskuter med en kollega i gruppen – gerne én, du ikke kender i forvejen!


Roller opgaver og funktioner i med
Roller, opgaver og funktioner i MED

Ansvar og opgaver

Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og ledere – og diskuter og noter på planchen, hvilke opgaver I har i MED-samarbejdet

Vær konkrete og beskriv opgaver og ansvar tydeligt


M der i med
Møder i MED

Øvelse

Gå sammen med eget MED-udvalg og diskuter og skriv ned, hvad der er vigtigt OG hvordan det kan realiseres:

 • Før mødet

 • Under mødet

 • Efter mødet


Hjemmeopgave
Hjemmeopgave

Hjemmeopgave: Mit virke som MED-udvalgsmedlem/TRIO-medlem på min egen arbejdsplads

Hvad er de første vigtige initiativer, du som MED–udvalgsmedlem/TRIO-medlem nu vil tage på din egen arbejdsplads?

Overvej - og drøft evt. med medlemmerne af dit eget MED–udvalg - hvilke tre initiativer du som MED–udvalgsmedlem vil tage, inden vi mødes på næste modul..

Det kan være:

Drøftelser med ledere og medarbejdere vedr. forventninger, ønsker og krav til din funktion som medlem af MED–udvalget

Undersøgelse af forskellige forhold

Indsamling af information

Fordybelse i de forskellige retningslinier, aftaler, politikker ol.

Opgaven er obligatorisk. Opgaven præsenteres på næste modul og vil indgå i drøftelserne. Der er ingen formkrav til opgaven i øvrigt. Og husk på at såfremt I har nogle gode politikker, retningslinier eller lignende, så tag dem med – til glæde for dine kollegaer!

 God fornøjelse!