Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

207 Views Download Presentation
Download Presentation

Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Platobná bilancia + Obchodná bilancia Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Fakulta: Obchodná fakulta Ročník: tretí Krúžok: 3 Dátum: 06.11.2013

 2. Platobná bilancia – Balance of Payments BOP Zostavuje ju štát a jeho inštitúcie, aby zistil, či do štátu pritekajú alebo odtekajú peniaze v štátnom sektore. Hodnota menového kurzu (umelo udržaná štátom, alebo stanovená na trhu cudzích mien) určí, či peniaze budú z danej krajiny odtekať alebo do nej pritekať.

 3. Platobná bilancia štátu Zostavujú ju štátne orgány, aby zistili príjmy a výdaje rezidentov daného štátu vo vzťahu k rezidentom z iných štátov v priebehu roka, alebo iného obdobia. Zachytáva medzinárodné platobné transakcie vo všetkých formách bez ohľadu na to či iniciátorom bol štátny orgán, firma alebo obyvateľstvo.

 4. Dôležitosť platobnej bilancie – štátne orgány Určenie konkurencieschopnosti štátu voči iným štátom. Správne stanovenie menového kurzu. Stanovenie optimálnej výšky úrokových mier. Nastavenie ostatných fiškálnych a hospodárskych politík.

 5. Dôležitosť platobnej bilancie – manažéri podnikov, investori a spotrebitelia Využívajú údaje z PB na anticipovanie zmien v politike štátu. Pri kritickom vývoji v PB sa dajú očakávať obmedzenia pre pohyb kapitálu, aby sa zastavil odlev peňazí z krajiny (zákaz výplaty zahraničných dividend, devízové licencie).

 6. Štruktúra platobnej bilancie • Vychádza z metodiky medzinárodného menového fondu. • Základné časti: • bežný účet, • kapitálový a finančný účet, • účet pre chyby a nepresnosti, • účet pre rezervné aktíva.

 7. Bežný účet Transakcie sa zachytávajú v 4 skupinách Tovar Služby Výnosy Bežné transfery

 8. Kapitálový a finančný účet Kapitálový účet – transakcie súvisiace s prevodmi neprodukčných a nefinančných aktív napr. nehnuteľnosti. Finančný účet – transakcie súvisiace s finančnými investíciami alebo operáciami.

 9. Účet pre chyby a nepresnosti Na vyrovnanie nevysvetlených rozdielov pri príjmoch a výdajoch v rámci daného obdobia.

 10. Účet pre rezervné aktíva Zachytávajú sa príjmy a výdavky oficiálnych štátnych inštitúcií súvisiace s prevodmi zlata, tvrdých mien, cenných papierov

 11. Platobná bilancia SR - január až august 2013

 12. Obchodná bilancia Obchodná bilancia (Trade balance) alebo čistý export je rozdiel medzi peňažnou hodnotou exportu a importu krajiny za určité časové obdobie. Pozitívna obchodná bilancia sa označuje ako obchodný prebytok a negatívna ako obchodný deficit.

 13. Obchodná bilancia aktívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu. Saldo nazývame aktívnym saldom obchodnej bilancie. pasívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu. Saldo sa nazýva pasívne saldo obchodnej bilancie. vyrovnaná obchodná bilancia – hodnota dovozu = hodnota vývozu. Saldo je nulové.

 14. Delenie obchodnej bilancie • Obchodná bilancia: • bilanciu tovarov, • služieb. • Obchodná bilancia je časťou bežného účtu platobnej bilancie.

 15. Vývoj salda obchodnej bilancie v rokoch 2009 - 2013

 16. OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

 17. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ