1 / 17

Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

Platobná bilancia + Obchodná bilancia. Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Fakulta: Obchodná fakulta Ročník: tretí Krúžok: 3 Dátum: 06.11.2013. Platobná bilancia – Balance of Payments BOP.

zelda
Download Presentation

Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Platobná bilancia + Obchodná bilancia Medzinárodný obchod Autor: Dominika Rexová Študijný odbor: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Fakulta: Obchodná fakulta Ročník: tretí Krúžok: 3 Dátum: 06.11.2013

 2. Platobná bilancia – Balance of Payments BOP Zostavuje ju štát a jeho inštitúcie, aby zistil, či do štátu pritekajú alebo odtekajú peniaze v štátnom sektore. Hodnota menového kurzu (umelo udržaná štátom, alebo stanovená na trhu cudzích mien) určí, či peniaze budú z danej krajiny odtekať alebo do nej pritekať.

 3. Platobná bilancia štátu Zostavujú ju štátne orgány, aby zistili príjmy a výdaje rezidentov daného štátu vo vzťahu k rezidentom z iných štátov v priebehu roka, alebo iného obdobia. Zachytáva medzinárodné platobné transakcie vo všetkých formách bez ohľadu na to či iniciátorom bol štátny orgán, firma alebo obyvateľstvo.

 4. Dôležitosť platobnej bilancie – štátne orgány Určenie konkurencieschopnosti štátu voči iným štátom. Správne stanovenie menového kurzu. Stanovenie optimálnej výšky úrokových mier. Nastavenie ostatných fiškálnych a hospodárskych politík.

 5. Dôležitosť platobnej bilancie – manažéri podnikov, investori a spotrebitelia Využívajú údaje z PB na anticipovanie zmien v politike štátu. Pri kritickom vývoji v PB sa dajú očakávať obmedzenia pre pohyb kapitálu, aby sa zastavil odlev peňazí z krajiny (zákaz výplaty zahraničných dividend, devízové licencie).

 6. Štruktúra platobnej bilancie • Vychádza z metodiky medzinárodného menového fondu. • Základné časti: • bežný účet, • kapitálový a finančný účet, • účet pre chyby a nepresnosti, • účet pre rezervné aktíva.

 7. Bežný účet Transakcie sa zachytávajú v 4 skupinách Tovar Služby Výnosy Bežné transfery

 8. Kapitálový a finančný účet Kapitálový účet – transakcie súvisiace s prevodmi neprodukčných a nefinančných aktív napr. nehnuteľnosti. Finančný účet – transakcie súvisiace s finančnými investíciami alebo operáciami.

 9. Účet pre chyby a nepresnosti Na vyrovnanie nevysvetlených rozdielov pri príjmoch a výdajoch v rámci daného obdobia.

 10. Účet pre rezervné aktíva Zachytávajú sa príjmy a výdavky oficiálnych štátnych inštitúcií súvisiace s prevodmi zlata, tvrdých mien, cenných papierov

 11. Platobná bilancia SR - január až august 2013

 12. Obchodná bilancia Obchodná bilancia (Trade balance) alebo čistý export je rozdiel medzi peňažnou hodnotou exportu a importu krajiny za určité časové obdobie. Pozitívna obchodná bilancia sa označuje ako obchodný prebytok a negatívna ako obchodný deficit.

 13. Obchodná bilancia aktívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu. Saldo nazývame aktívnym saldom obchodnej bilancie. pasívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu. Saldo sa nazýva pasívne saldo obchodnej bilancie. vyrovnaná obchodná bilancia – hodnota dovozu = hodnota vývozu. Saldo je nulové.

 14. Delenie obchodnej bilancie • Obchodná bilancia: • bilanciu tovarov, • služieb. • Obchodná bilancia je časťou bežného účtu platobnej bilancie.

 15. Vývoj salda obchodnej bilancie v rokoch 2009 - 2013

 16. OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

 17. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

More Related