1 / 6

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO. ZASADY RUCHU NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ. POSTÓJ W WYNIKU AWARII. AUTOSTRADA – droga dwujezdniowa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów

winola
Download Presentation

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO ZASADY RUCHU NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ. POSTÓJ W WYNIKU AWARII.

  2. AUTOSTRADA – droga dwujezdniowa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. D-9autostrada D-10koniec autostrady DROGA EKSPRESOWA – droga dwu lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych. D-7droga ekspresowa D-8koniec drogi ekspresowej

  3. ZAKAZY : • Na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdów w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu, • zabrania się zawracania na autostradzie – całkowicie, • na drodze ekspresowej z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego, • zabrania się cofania pojazdem na autostradzie i drodze ekspresowej • zabrania się holowania na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych, • zabrania się zatrzymania pojazdu na pasie między jezdniami.

  4. P O S T Ó J P O J A Z D U W W Y N I K U A W A R I I • W razie postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować obecność pojazdu : • na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku, • na pozostałych drogach twardych: • a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości, • b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione • Postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku należy sygnalizować w sposób następujący : • na autostradzie i drodze ekspresowej przez : • a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie

  5. wyposażony – włączenie świateł pozycyjnych, b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem, trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu. 2) Na pozostałych drogach : a) poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych, w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne b) na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

  6. Sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

More Related