o ver de brug handhavingsestafette gooi en vechtstreek 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ O ver de brug ” Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ O ver de brug ” Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013

play fullscreen
1 / 10

“ O ver de brug ” Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013

103 Views Download Presentation
Download Presentation

“ O ver de brug ” Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Over de brug”HandhavingsestafetteGooi en Vechtstreek 2013

  2. P1 ResultatenIntegraleTransportcontrole De voorlopige resultaten van de transportcontrole Naarden woensdag 30 oktober. - Gecontroleerde vrachtwagens       23 - Totaal gecontroleerde wagens       ca. 40

  3. P2 ResultatenBedrijfsverzamelgebouwen Integralecontrole op bedrijventerrein Gooimeer Zuid: • Bouwkundigmoetennogeenaantalzakenwordengelegaliseerd, (vergunningaanvragen). • Aantalbedrijvenmoetenmilieumeldingdoen • 1melding Activiteitenbesluit (AIM) m.b.t. opslaggevaarlijkestoffen

  4. P3 ResultatenTrekpad • 10 tot 15 man van o.a. politie, plassenschap en OM hebben controles uitgevoerd. • Constatering stroperij en er zijn spullenvoorvisstroperijaangetroffen • Er is in- en opmeten van bouwwerken van de kavels nodig • Veelillegalebouwwerkentegengekomen die in strijdzijn met het bestemmingsplan. • Er is afvalen asbestaangetroffen

  5. P4 ResultatenCorverbos/Spanderswoud

  6. P5 resultatenbuitengebied: Water, Bodem en Natuur • Goede vangst 16 controles met 8 verbalen m.b.t. visserijwet. • Stroperij met levendaas (35 voorntjes) • Wetboek van Strafrecht art 461 “zich bevinden op verboden grond” 4 x geconstateerd 4 x waarschuwing.  • 2 x Eenvoudige stroperij 314 Strafrecht • “het wegnemen van veldvruchten” 2 x waarschuwing.  • 1 x melding paddenstoelen plukkerij: niets aangetroffen

  7. P6 Denktvoordat u schenkt Erzijn 6 horecagelegenhedengecontroleerd, waarvaner 5 de zakenniet op ordehadden. Constateringen: • geenaanwezigheidvergunning, • 2 keukensernstigvervuild • 3 milieu overtredingen, • ontbrekenvan 3 noodverlichtingen, • 2 uitgangengeblokkeerd • 2x geenbrandveiligeconstructie • 1x afzuigingniet in orde

  8. P7 ResultatenBussum: controleleegstand Geconstateerd: • 12 panden staan (nog steeds) leeg • 6 onbekend, geen gehoor • 9 adressen met nieuwe bedrijven (soms meerdere bedrijven op 1 adres) • Illegale uitbreiding van supermarkt • Leegstandpandtoch in werking: bedrijfmet Italiaansemotoren, brandveiligheidwel op orde.

  9. P8: Tot op de bodemuitgezocht • Opslaggrond van onbekendeoorsprong • Opmengen van partijen • Illegaalophoging van weiland met grondzonderkwaliteitsgegevens, zonderBBk melding • Inzamelen van afvalstoffenzondervergunning • Opslag 600 liter brandbarestoffenzonderopslagvoorzieningen, propaantank

  10. P9:Gevelcontrole leegstandin Huizen • Buitenkantgevelsgecontroleerdbijbedrijfsverzamelgebouwen. Erzijntotaal 50 bedrijvengevestigd, waarvan 4 meldingplichtebedrijven (garages). Hiervoorwordtnagegaan of dezebedrijvenvoldaanhebbenaan de wet- en regelgeving. • Met 5 bedrijvenzijnafsprakengemaakt