urz d marsza kowski wojew dztwa pomorskiego departament program w rozwoju obszar w wiejskich n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - PowerPoint PPT Presentation

zbigniew
154 Views
Download Presentation

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1) nabór: luty – marzec 2009 2) liczba złożonych wniosków: 150 * gminy – 92; * instytucje kultury – 41; * kościoły, związki wyznaniowe – 12; * organizacje pozarządowe – 5. 3) liczba projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji – 135 * gminy – 89; * instytucje kultury – 35; * kościoły, związki wyznaniowe – 8 * organizacje pozarządowe – 3

  3. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  4. ODNOWA I ROZWÓJ WSI • kwota zakontraktowanych w ramach pierwszego konkursu środków 47 mln zł.(prawie 11 mln euro); • kwota dla województwa pomorskiego na lata w całym okresie programowania: 22 772 528 euro; • kwota środków udostępniona obecnie przez MRiRW w rozporządzeniu w sprawie podziału środków: 17 079 396 euro, tj. 74 876 072,06 zł; • dostępna kwota: ponad 27 mln zł. • Kolejny nabór odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie I i II kwartału 2010 roku.

  5. PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ • trzy odrębne nabory: maj – czerwiec 2009 • * gospodarka wodno – ściekowa; • * gospodarka odpadami; • * wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; • 2) liczba złożonych wniosków: 94 • * gospodarka wodno – ściekowa – 80; • * gospodarka odpadami – 7; • * energia odnawialna – 7. • 3) liczba projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji – 81 (realizowanych 80). • * gospodarka wodno – ściekowa – 69; • * gospodarka odpadami – 6; • * energia odnawialna – 5.

  6. PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ

  7. PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ • kwota zakontraktowanych w ramach pierwszego konkursu środków 148 mln zł.(prawie 33,7 mln euro); • kwota dla województwa pomorskiego na lata w całym okresie programowania: 56 834 382euro; • kwota środków udostępniona obecnie przez MRiRW w rozporządzeniu w sprawie podziału środków: 53 992 663 euro, tj. 236 703 834,59 zł • dostępna kwota: ponad 88,6 mln zł. • Kolejny nabór odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku.

  8. „MELIORACJE” • nabór: czerwiec – lipiec 2009 • 2) liczba złożonych wniosków: 5 • * melioracje podstawowe – 3; • * melioracje szczegółowe – 2. • 3) liczba projektów przeznaczonych do realizacji: 5; • 4) całkowita wartość projektów: ponad 26,5 mln zł; • 5) jedyny beneficjent: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku

  9. LEADER • w maju Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z 16 Lokalnymi Grupami Działania umowy dofinansowanie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju; • 2. podpisane umowy opiewają na ponad 135 mln zł; • 106 mln zł – na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; • 26,5 mln zł – na funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację; • 2,7 mln zł – na realizację projektów współpracy • 3. istniejące na terenie województwa pomorskiego Lokalne Grupy Działania obejmują swoim zasięgiem teren wszystkich gmin uprawnionych do korzystania z tych środków.

  10. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl