1 / 28

Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce

Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce. Zhodnotenie projektu. WORKSHOP Kód ITMS projektu : 26110130127. 2011 ZŠ s MŠ Bežovce. Obsah. História školy Súčasnosť Projekty školy

zazu
Download Presentation

Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce Zhodnotenie projektu WORKSHOP Kód ITMS projektu : 26110130127 2011 ZŠ s MŠ Bežovce

 2. Obsah • História školy • Súčasnosť • Projekty školy • Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce • 1.aktivita • 2.aktivita • 3.aktivita • Prínos projektu • Záver

 3. História školy I. História Poloha: • Škola sa nachádza v najstaršej obci v okrese Sobrance, v Bežovciach. Susediace obce: • Jenkovce,Záhor, Lekárovce,Tašuľa, Vysoká nad Uhom • niektoré z obcí sú zároveň spádovou oblasťou pre ZŠ s MŠ v Bežovciach

 4. História školy: II. História: • október 1964- dokončenie budovy ZDŠ aškolskej dielne • 22.10.1964 - daná do užívania • 25.10.1964 - prví žiaci v jej priestoroch Dovtedy: • triedy 1. – 9. ročníka umiestnené v štyroch budovách • na hlavnej ulici v obci • zborovňa a riaditeľňa ZDŠ umiestnená v jednej z nich • presun učiteľov na ďalšiu vyučovaciu hodinu súčasťou prestávky • v tom období na škole 500 žiakov

 5. Súčasnosť školy Škola po rekonštrukcii V kalendárnom roku 2009 naša škola v spolupráci s Obecným úradom Bežovce, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ, realizuje tri projekty v celkovej hodnote 660 000 Eur.

 6. Projekty školy Názvy projektov: • Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia strechy objektu ZŠ s MŠ Bežovce • Výstavba multifunkčného ihriska • Implementácia inovatívnych foriem a metód výučbyna ZŠ Bežovce Ďalšie projekty : • Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ • Modernizácia vzdelávania v cudzích jazykoch na ZŠ • 72 hodín bez kompromisu A JE TO! • Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

 7. Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia strechy objektu ZŠ s MŠ Bežovce I. projekt: júl 2009 -  31.12.2009 • Počas realizácie projektu došlo k nasledovným akciám: • celková výmena strechy, výmena okien • zateplenie celej budovy školy • nákup školského nábytku - stoly a stoličky • výmena svietidiel • kompletná výbava jednej počítačovej miestnosti – 16 PC • dve interaktívne tabule a jedno jazykové laboratóri.

 8. Výstavba multifunkčného ihriska II. projekt: júl 2009 -  31.12.2009 Povrch ihriska s umelým trávnikom, vybavenosť a mantinely Financoval úrad vlády. Výstavbu podlažia, prípravné zemné, podkladové práce a oplotenie financuje obec z vlastných zdrojov.

 9. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách III. projekt: júl 2009 -  31.12.2009 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ škola získala : • 2 notebooky vybavené MS Office 2007, ktoré sú využívané frekventantkami projektu: Mgr. Mária Halajčíková - Geografia Ing. Anna Bumberová - Chémia • 6 stolových PC – MS Vista 2007   • 1 dataprojektor

 10. 72 hodín bez kompromisu A JE TO! IV. projekt: október 2010 V rámci projektu bolo vymaľovaných 11 tried, 3 chodby a 2 schodištia. V MŠ vymaľovaná kotolňa, jedáleň, triedy a chodby. Na projektových aktivitách spolupracovali viaceré subjekty, okrem organizátora OPTPM (zodpovedná Mária Andričíková), pracovníci aktivačných prác, boli zapojení miestni mladí dobrovoľníci z organizácie ZK IMA Pčolka, boli pozvaní dobrovoľníci, ktorí pôsobia na Slovensku (Európska dobrovoľnícka služba), naši zamestnanci, žiaci a rodičia. Celkovo bolo do projektu zapojených 103 dobrovoľníkov.

 11. Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania V. projekt: školský rok 2011/2012 Tento projekt bol schválený a bude sa realizovať v školskom roku 2011/2012. Prípadnú učebňu kontinuálneho vzdelávania by sme zriadili v priestoroch spoločenskej miestnosti.

 12. Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce VI. projekt: 1.10. 2009 – 30.6.2011 Realizácia projektu pozostáva z 3 aktivít: 1. 09/2009 -12/2009 Vzdelávanie pre pedagógov v oblasti inovatívnych foriem a metód a výučby. 2. 01/2010 - 08/2010 Tvorba inovatívnych vzdelávacích programov a zabezpečenie didaktickej techniky a techniky IKT 3. 09/2010 - 06/2011 Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu.

 13. 1. Aktivita Odborné vzdelávanie - tak sme začínali Do projektu je zapojených 12 učiteľov Výstupom tejto aktivity sú odborne vyškolení pedagogickí zamestnanci, ktorí sú schopní teoretickej prípravy na implementáciu nových metód a foriem vyučovania.

 14. 1. Aktivita Zabezpečenie odbornej literatúry. Odborná literatúra

 15. 2. Aktivita Tvorba inovatívnych foriem a metód vzdelávania a inovácia didaktických prostriedkov. Výstupom tejto aktivity sú: I. Tvorba • nové vzdelávacie programy • pracovné zošity • edukačné materiály pre žiakov s rôznym obsahovým zameraním a podľa jednotlivých predmetov

 16. 2. Aktivita Tvorba inovatívnych foriem a metód vzdelávania a inovácia didaktických prostriedkov. II. Nákup didaktických pomôcok a IKT techniky: • 20 ks PC zostáv • 1 ks multifunkčná laserová tlačiareň • 30 ks USB kľúčov • 30 ks kalkulačiek • 1 ks tablet k PC • 1 ks dataprojektorov • Lineárne pomôcky • Symbolické zobrazenia • Učebné pomôcky • Výukové programy na CD • Dotykové pomôcky

 17. 2. Aktivita Zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok v sume 34 050 EUR Výukové programy na CD pre jednotlivé predmety.

 18. 2. Aktivita Zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok. Učebné pomôcky pre jednotlivé predmety.

 19. 2. Aktivita Zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok. Symbolické zobrazenia pre jednotlivé predmety.

 20. 2. Aktivita Zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok. Lineárne pomôcky pre jednotlivé predmety.

 21. 2. Aktivita Zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok. Dotykové pomôcky pre jednotlivé predmety.

 22. 3. Aktivita Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu Cieľ aktivity: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného procesu novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a foriem vzdelávania s využitím nových didaktických prostriedkov.

 23. 3. Aktivita Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu Výstupom tejto aktivity sú: • zavádzanie a aplikovanie 24 novovytvorených programov, vyučovacích metód a foriem výučby • efektívnejšie a kvalitnejšie dosahovanie študijných výsledkov u žiakov • atraktívnejšia forma vyučovania • využitie IKT a internetu počas vyučovania • zvýšenie jazykovej gramotnosti žiakov

 24. 3. Aktivita Učitelia vytvorili: - učebné osnovy- pracovné listy- prezentácie - učebné materiály- interaktívne cvičenia (HotPot)- testy- zábavné úlohy- didaktické pomôcky

 25. 3. Aktivita Učitelia využívali tieto metódy a formy práce: • Blokové vyučovanie • Projektové vyučovanie • Dramatizáciu • Didaktické hry • Skupinové vyučovanie • Prácu vo dvojiciach • Zážitkové vyučovanie • Besedy a exkurzie • Práca s IKT

 26. Prínos • vytvoril sa širší priestor pre uplatnenie samostatnosti žiakov • žiaci dokázali lepšie manažovať svoj čas • dosiahli sme vyšší stupeň aktivity žiakov počas celej vyučovacej hodiny • vytvorili sme podnetnú atmosféru v práci so žiakmi – radosť, optimizmus, kreativita, zodpovednosť. • zvýšila sa počítačová gramotnosť žiakov efektívnejším využitím IKT • zvýšil sa záujem o vyučovací proces a zlepšili sa priebežné výsledky žiakov

 27. Záver Význam a zistenia pre prax Jedným z našich výchovno-vzdelávacích cieľov, ktorý sa našim učiteľom darí plniť je vychovať kreatívnych mladých ľudí, schopných využívať nové a stále dostupnejšie informačné a komunikačné technológie a médiá. Príprava vyučovacích hodín s využívaním IKT pre učiteľov bola veľmi náročná, hlavne časovo. O to ľahšia bola práca na vyučovacej hodine, kde ako učitelia, sme vyučovací proces iba riadili, koordinovali a usmerňovali prácu žiakov, konzultovali s nimi problémy, orientovali ich v literatúre, zdrojoch, metodike práce a pod. Nevyhnutné je, aby každý jeden učiteľ IKT využíval aktívne. Iba školeniami, bez praxe na hodinách v triedach, zručnosti nezískame.

 28. Ďakujem za pozornosť. „Zrekonštruovaná škola, výborné vybavenie výpočtovou technikou a didaktickými pomôckami zo zlého učiteľa dobrého neurobí. Ale dobrému učiteľovi pomôže skvalitniť vyučovací proces a dosiahnuť lepšie vyučovacie výsledky.“ PaedDr. Milan Morovský

More Related