Download
vizika sd lov n pohledem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM

VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM

216 Views Download Presentation
Download Presentation

VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIZIKA – SDĚLOVÁNÍ POHLEDEM VY-32-INOVACE-PED-303 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE:Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: vizika, zornice, délka pohledu, směr pohledu, zpřístupňující oční klíče, tvar a barva očí

 2. Úvodem • oční nervy obsahují osmnáctkrát více neuronů než nervy sluchové, což svědčí o tom, že vedou asi osmnáctkrát více informací • pro pozorování oko dokáže rozeznat obrovské množství detailních informací asi do 30 metrů a je stále účinné pro lidskou komunikaci i v kilometrových vzdálenostech • naše oči prohlížejí obličej druhého člověka v sérii trojúhelníkových pohybů. Přitom se náš pohled nejprve pohybuje od jednoho oka k druhému a potom cestuje dolů k ústům

 3. přibližně 75% času je věnováno na průzkum trojúhelníku tvořeného očima a ústy, 10% čelu a vlasům, 5% bradě a posledních 10% zbývajícím částem • průměrná doba průzkumu obličeje druhého člověka při prvním setkání je okolo tří vteřin • stejně tak, jako existují zakázané zóny v dotycích, existují i zakázané zóny v pohledu na druhého člověka

 4. Zornice • pracuje nezávisle na naší vůli • rozšiřuje se a zužuje podle množství dopadajícího světla do oka • stejně tak se ale může rozšiřovat a zužovat za nezměněných světelných podmínek a to vlivem našeho emočního stavu • je- li člověk rozrušený nebo spatří něco přitažlivého, zajímavého, mohou se jeho zornice rozšířit až na několikanásobek obvyklé velikosti

 5. opačným příkladem emočního stavu může být hněv, zlost nebo nepřátelství, kdy se zornice stáhne až do velikosti špendlíkové hlavičky • na tyto signály reagujeme, aniž bychom si toho byli vědomi, a zároveň je i vysíláme • batolata a malé děti mají větší zornice než dospělí • v přítomnosti dospělých se dětské zornice rozšiřují, aby dítě vypadalo co nejroztomileji a udrželo tak stálou pozornost dospělého

 6. velikost zornice je velmi důležitým indikátorem při odhalování lži, protože při každé lži dochází k emočnímu napětí • malé zornice nemusejí znamenat pouze nepřátelství a zlost, ale vyjadřují také psychický útlum nebo nudu

 7. Tvar a barva očí • široce otevřené oči jsou znakem spolehlivosti, vůle a energie jejich nositele • nápadně malé oči pak prozrazují sklony k agresi a nízké spolehlivosti • pokud jsou oči výrazně vzdálené, jedná se o slabou osobnost s výrazně pomalým psychickým tempem a značnou nerozhodností • oči uložené velmi blízko u sebe mohou signalizovat sklony k dominanci, neústupnosti a agresivnímu chování

 8. tmavé oči– zvýšená čilost a výkonnost, ale také nedostatek sebekázně, se kterou souvisí i snadnější popudlivost. Jejich nositelé mají sklony k náruživosti i vášnivosti a žijí intenzivním vnitřním životem. Protože mají velký sebecit, dají se jen těžko ovládat • modré oči– jsou považovány za znak soucitnosti, přátelskosti a dobrosrdečnosti • zelené oči– prozrazují nestálost, falešnost svých nositelů, kteří často jednají unáhleně a prchlivě. Nelze jim však upřít vášnivost, energičnost a smělost v jejich činech;

 9. šedé oči– mohou prozrazovat citový chlad, někdy provázený vypočítavostí a jednáním ve svůj vlastní prospěch. Znamenají také rozhodnost, odvahu a schopnost vytvořit si náhled ? Jaké oči máte vy? Ztotožňujete se s charakteristikou?

 10. Délka pohledu • setkání pohledů z očí do očí je nejcitlivějším okamžikem komunikace • lidé pečlivě sledují, kdo začal, kdo se přidal, jak dlouho toto vzájemné hledění z očí do očí trvalo, kdo dříve uhnul pohledem apod. • dlouhý pohled pak může v člověku vyvolat pocit nervozity a nejistoty • délka pohledu podléhá kulturním odlišnostem

 11. Američané posuzují dlouhý pohled jako projev poctivosti a otevřenosti • pro Japonce je dlouhý pohled signálem nedostatečného respektu k druhé osobě • všeobecně pak platí pravidlo, že ženy udržují zrakový kontakt při mluvení a naslouchání déle než muži • ženám je však více nepříjemné než mužům, když je někdo upřeně pozoruje, obzvláště pozorují-li je muži. V takové situaci většina žen, pokud nejsou nadprůměrně sebevědomé, odvrací pohled

 12. v závislosti na dalších signálech řeči těla může prodloužený zrakový kontakt znamenat nepřátelské úmysly nebo přání větší intimnosti • oproti tomu velmi krátký pohled může působit dojmem nezájmu • nevěnuje-li vám člověk dostatek pohledů, může být příčina v jeho nesmělosti, nedůvěře, úzkosti nebo nezájmu

 13. Směr pohledu • chceme-li navázat co nejlepší vztah s naším komunikačním partnerem, podíváme se na něj vždy, když začíná hovořit • krátce před svou odpovědí lehce odvrátíme zrak, což nám zajistí její lepší promyšlení • je-li však náš zrakový kontakt odvrácen jiným směrem než dolů, můžeme tím vyjádřit nedostatek zájmu o odpověď • pozorné sledování zrakem je obvykle spojováno s pečlivějším nasloucháním

 14. 87% informací, jež dorazí do mozku, přichází prostřednictvím zraku, 9% prostřednictvím sluchu a pouhá 4% prostřednictvím ostatních smyslů • sklopený pohled rovně dolů spolu se skloněnou hlavou je používán jako znamení podřízenosti a signál uznání práva nadřízeného na vedoucí postavení • to, že se někdo dívá úkosem nebo přes rameno, naznačuje podezíravý přístup, nejistotu a nepřátelství. I kdyby jeho slova vyjadřovala souhlas, pohled stranou ho bude popírat

 15. Zpřístupňující oční klíče • fotografie znázorňují oční klíče u praváků. U leváků platí stejně, ale zrcadlově • vizuální konstrukce– jde o pohled očí doprava a nahoru. Jedná se o vnitřní vidění věcí, které jsme ještě neviděli nebo vidění věcí jinak

 16. vizuální vzpomínky– pohled očí doleva a nahoru. Jedná se o vidění věcí, které jsme už viděli • v takovém případě je vhodné dopřát člověku na odpověď více času

 17. auditivní konstrukce– jedná se o vnitřní slyšení zvuků, které jsme nikdy předtím neslyšeli.

 18. auditivní vzpomínky– jde o vnitřní slyšení zvuků, které jsme už slyšeli

 19. kinestetické myšlení– vybavujeme si pocity nebo emoce vztahující se na dotyk

 20. auditivní vnitřní dialog– neboli vnitřní řeč. Mluvení se sebou samým

 21. Přesilové hry • chceme-li získat nad někým převahu, nikdy neodvracíme pohled dolů, neboť by vyjádřil naše submisivní postavení. Pohled tedy při přesilové hře odvracíme doleva nebo doprava • příležitostně ho lze odvrátit směrem vzhůru. Protože se jedná o neobvyklý manévr, může druhého vyvést z rovnováhy • kde je pro nás důležité prosadit svou autoritu, tam je nezbytný delší pohled. Delší pohled může být velmi nelibě vnímán. Budeme-li se na „soupeře“ dívat každou chvíli o dvě vteřiny déle než normálně, zajisté dojde k jeho zneklidnění

 22. dostaneme-li se do konfliktu s člověkem, u kterého máme podezření na lež, použijeme zpřístupňující oční klíče. Jestliže tato technika selže (člověk je zkušený lhář a hledí nám přímo do očí), můžeme zapůsobit způsobem našeho mrkání • počet mrkání při nervozitě a rozčilení je častější, až 100x za minutu. Při stavu klidu a sebejistoty to bývá 5-6x za minutu

 23. budeme-li tedy mrkat méně a hledět člověku přímo do očí, rychlostí a počtem jeho mrkání můžeme odhalit případnou lež. Pokud člověk při častém mrkání také přikyvuje, je stvořen pouze pro podřízená postavení. Když však mrká méně často než my a bez obav hledí do naší tváře, pak nás může překvapit svou neústupností, sebejistotou a tvrdostí Úkol: Vytvořte dvojice a pokuste se odhalit na komunikačním partnerovi lež na základě neverbálních signálů, které vydává.

 24. POUŽITÉ ZDROJE: DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8 HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9 HOUSE, David Dale. Řeč těla. 1.vyd. Praha: Fragment, 2002. 240 s. ISBN 80-7200-611-8 LEWIS, David. Tajná řeč těla. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. 230 s. ISBN 80-85605-49-X MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4 BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006 Obrázky jsou použity ze soukromého archivu fotografií tvůrce DUM www.glassschool.cz