Download
spole ensk odpov dnost firem jako objekt z jmu v dy pohledem andragoga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga

Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga PhDr. Dana Pokorná Doc. PhDr. Kateřina Ivanová

  2. Definice „CSR“ „Společenská odpovědnost firem je naplňování ekonomických, právních, Etických, ostatních filantropických očekávání společnosti, která společnost má vůči organizacím v dané době“. (Carroll, 1991)

  3. Další častá vymezení CSR • …je jednání firem nad rámec zákonných povinností (Davis, 1973) • …firmy jsou odpovědné nejen svým akcionářům, ale širším zainteresovaným skupinám společnosti, tzv. „stakeholders“(Freeman, 1984)

  4. Frederick William C. od CSR1 k CSR4 • CSR1 = „odpovědnost“ • období od 1953 (Bowen) do 1970: • filozofické pojetí, • volnomyšlenkářský přístup, • jakákoliv aktivita firem.

  5. Frederick William C. od CSR1 k CSR4 • CSR2 = „vstřícnost“ • Od 1970 do současnosti: • pragmatický přístup, • strukturovaný popis, • vládní opory, • odlišení na makro x mikro úroveň, • požadavky na manažery.

  6. Frederick William C. od CSR1 k CSR4 • CSR3 = „čestnost“ • od 90.let: • požadavek normativů - podmínka pro přechod z CSR2 na CSR3), • vyčlenili se odborníci na problematiku CSR (stanovit normativy, spolupracovat s teoretiky etiky, přenášet poznatky do praxe, vytvořit techniky a programy – prognózy, audity, měření, vzdělávací programy), • požadavky na manažery (přijmout normativy, studovat best practise, diskutovat s teoretiky, vzdělávat se).

  7. Frederick William C. od CSR1 k CSR4 • CSR4 = „C- kosmos, S – věda, R – víra“: • úkol pro současnost a budoucnost, • zaměřit se na globální problémy lidstva, • využívat poznatky přírodních i společenských věd, • klást požadavky na vědu a spolupracovat, • přijmout odpovědnost za svět jako „víru“.

  8. Může být CSR mostem mezi vědou a praxí? Děkuji za pozornost. • dana.pokorna@mvso.cz • katerina.ivanova@mvso.cz