velkommen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELKOMMEN … PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELKOMMEN …

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

VELKOMMEN … - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

VELKOMMEN …. TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008. Hovedtariffavtalen 2008-2010. Kapitel 1 Fellesbestemmelser Noen endringer. § 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VELKOMMEN …' - charo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen

VELKOMMEN …

TIL SKOLERINGSKURS

Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger

Bodø

Torsdag 28. og fredag 29. august 2008

hovedtariffavtalen 2008 2010

Hovedtariffavtalen2008-2010

Kapitel 1

Fellesbestemmelser

Noen endringer

2 3 deltid midlertidig tilsatt

§ 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt

Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling

Nytt: Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig

….drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året

5 godtgj ring for s rskilt arbeidstid
§ 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid

5.1.4 Satsene i 5.2, 5.4 og 5.9 kan endres etter drøfting

5.2 Tillegg økt fra kr. 27 til kr. 35

5.3.1 Nytt: Onsdag før skjærtorsdag kommer i tillegg til de andre dagene

5.4.2 Tillegg økt fra kr. 18 til minst kr. 21

6 3 arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene
§ 6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene
 • Kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning

….kan tilstås inntil 10 fridager (tidligere:7)

10 ytelser etter d dsfall
§ 10 Ytelser etter dødsfall

10.2

Deltidsansatte gis samme ytelse som heltidsansatte

10.4 c

Aldersgrensene er nå harmonisert til 25 år

10.5 Harmonisering til 2 G for alle

14 permisjon
§ 14 Permisjon
 • Velferdspermisjon med full lønn er økt fra

10 (12) dager til 12 (14) arbeidsdager

 • Med halv lønn fra 20 (24) dager til 24 (28) dager
fra m teboka pkt v protokoll side 5
Fra møteboka pkt V Protokoll (side 5)
 • Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver
 • Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse innen 1.4. 2009
 • De lokale parter kan forhandle fram endret lønn eller bruk av avansementstilling/stillingsbenevnelse etter vurdering av arbeidstakers kompetanse
 • Tvister kan ikke ankes
 • Men dersom en stillings arbeids- og ansvarsområde er endret som følge av fullført kompetansegivende etter- og videreutdanning, kan forhandlinger opptas i henhold til pkt 4. A.2
slide9
(Fra møteboka forts)

e)Kap. 4 C.Lokale forhandlinger iht HTA 4.A.1

 • Lønnstillegg til lærere som tar ansvar for faglige og administrative oppgaver knyttet til utvikling av læringsmiljøet, kompetansebygging og kvalitetsheving gjennom faglig samordnings- og veiledningsarbeid, metodisk og faglig utvikling av læringsopplegg, teambygging/faglig nettverk, koordinering, mentorordninger m.m
 • Lønnstillegg til arbeidslag/team/grupper for elevrettet arbeid. Partene skal tilstrebe enighet om kriterier for slike tillegg
slide10
(Fra møteboka forts)

f) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213

Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunkt den nedlegges

slide11
(Fra møteboka forts)

g) Regulering av lønnsinnplassering, jf. SFS 2213, Diverse bestemmelser pkt. 2.3

Lønnssikring ved innplassering av rektorer, assisterende rektorer og inspektører gjeldende pr. 30.4 2008 blir justert med de generelle tilleggene gitt ved tariffoppgjørene i 2007 og 2008 med virkning fra 1. mai 2008

l nnsinnplassering
LØNNSINNPLASSERING
 • Kompetanselønnssystemet s. 92

Ingen endringer

l nnsplassering pr 01 05 2008
Lønnsplassering pr. 01.05.2008

Generelt tillegg

 • Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2008.
 • ELLER
 • Ny minstelønnsplassering
generelt tillegg beregnes av n r og legges til den enkeltes grunnl nn
Generelt tillegg: Beregnes av (når %) og legges til den enkeltes grunnlønn
 • Grunnlønn = lønn uten faste og variable tillegg
 • Variable tillegg= for eksempel kvelds/nattillegg
 • Faste tillegg = for eksempel Kontaktlærertillegg
l nnsgrunnlag for beregning av pott til lokale forhandlinger
Lønnsgrunnlag for beregning av pott til lokale forhandlinger:
 • GRUNNLØNN + FASTE TILLEGG
 • Politiske stillinger og stillinger under kap. 3 og 5 trekkes ut. Bare stilllinger som er med i pottgrunnlaget kan få tillegg fra potten
 • Nærmere beregning av pott: Se Rundskriv B 11/08
ny bestemmelse
Ny bestemmelse

Pr. 1. mai 2008 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 290 000 i 100 % stilling

Pr. 1. mai 2009 økes dette til kr. 300 000

Deretter skal beløpet reguleres etter bestemte retningsslinjer (se side 95)

hva blir l nna
Hva blir lønna?
 • Fra 1. mai i år et generelt tillegg på 2,5 % av grunnlønna.
 • GRUNNLØNN er lønna du har minus funksjonstillegg
 • Adjunkt med tillegg på topp, kontakt- lærer, 10 000 i lokalt tillegg fra før:
hva blir l nna forts
Hva blir lønna (forts)
 • Årslønn før 01.05. 08: Kr. 417 300
 • Tillegg pr. 01.05.08: 2,5 % av grunnlønn
 • Grunnlønn: Kr. 417 300

minus Kr. 12 000 (kontaktlærertill.)

= Kr. 405 300

 • Tillegg: 2,5 % av 405 300 = 10 132
 • Ny lønn: 417 300 + 10 132 = 427 432
hva blir l nna forts20
Hva blir lønna (forts)

MEN:

Ny minstelønn (i tab) 422 000

+ kontaktlærer 12 000

= Ny lønn 434 000

hva blir l nna forts21
Hva blir lønna (forts)
 • Lokale forhandlinger høsten 08:
 • Pott på 1,6 %, virkningsdato 1. mai i år

”vår mann” får kr. 7 000 (ca pro rata)

 • Ny lønn: Kr. 441 000
hva blir l nna forts22
Hva blir lønna (forts)
 • Fra 1. mai 2009:
 • Generelt tillegg på 3,1%: Kr 13 299
 • Ny lønn for ”vår mann”: Kr. 454 299

MEN: Ny minstelønnsats (i tab) 437 400

+”beholde” lokalt tillegg 7 000

+ kontaktlærer 12 000

= Ny lønn 456 400

3 2 lokal l nnspolitikk
3.2. Lokal lønnspolitikk
 • Arbeidstakere i adopsjon-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger
3 2 1 lokale dr ftinger
3.2.1 Lokale drøftinger
 • De lokale parter avholder etterinitiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flerelønnspolitiske drøftingsmøtersom samlet omfatter alle lønnskapitlene.
 • Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/ bedriftens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokaleforhandlinger og bruk av hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser.
3 2 1 lokale dr ftinger forts
3.2.1 Lokale drøftinger (forts)
 • Videre drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for lønnsforhandlingene.
 • Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn.
3 2 1 lokale dr ftinger forts26
3.2.1 Lokale drøftinger (forts)
 • De sentrale parter forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor det skal fremgå om det foreligger enighet.
 • Vedlegg 3 «Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk”, gjelder med mindre partene lokalt er blitt enige om annet
hovedavtalens 4 7 forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3 4 og 5
Hovedavtalens § 4.7 Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3,4 og 5
 • Lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune og den enkelte arbeidstakerorganisasjons eller forhandlingssammenslutnings lokale ledd. At en arbeidstakerorganisasjon kun har ett medlem på forhandlingsstedet, utelater ikke vedkommendes adgang til å la seg representere i forhandlingene, jfr. dog 2. ledd
de forskjellige l nnskapitlene
De forskjellige lønnskapitlene
 • Ledere Kap. 3.4.1 og 3.4.2: Lønnsutvikling uten sentral eller lokalt avsatt pott
 • Kap. 4 B (”andre” kommunalt ansatte)

og Kap. 4 C (undervisningsstillinger):

Sentralt bestemt lønn + ev. pott avsettes til lokale forhandlinger

 • Kap. 5: Uten pott- forhandlinger på individuell basis lokalt
3 4 2 andre ledere avl nning
3.4.2 Andre ledere – avlønning
 • Lønn til ledere som i sin stilling innehar et selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar fastsettes etter forhandlinger lokalt. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år.
3 4 2 andre ledere avl nning forts
3.4.2 Andre ledere – avlønning (forts)

Grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av

følgende kriterier:

 • Endret ansvarsområde
 • Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
 • Utøvelse av lederskap
 • Betydelige organisatoriske endringer
 • Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
 • Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift jf Hovedavtalen del A § 6-2.
3 4 3 andre ledere forts
3.4.3 (Andre ledere-forts)
 • 3.4.1 og 3.4.2 erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for berørte stillinger.
 • Ledere omfattet av 3.4.1 og 3.4.2 skal være sikret en lønnsutvikling i tariffperioden.
3 4 4 andre ledere forts
3.4.4 (Andre ledere- forts)
 • Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift fører oversikt over hvilke stillinger som omfattes av dette kapittel og utarbeider årlig statistisk materiale over lønnsnivå og lønnsutvikling.
lokale forhandlinger etter hta kap 4 pkt 4 a 1
Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 pkt 4.A.1
 • Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,6 % pr. 1. 5. 2008
 • Lønnsrelasjonene lokalt må ta høyde for relasjonsproblematikk knyttet til at ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold.
frister
Frister
 • Ankefrist 1. november 2008
vedlegg 3 retningslinjer for lokale forhandlinger god forhandlingsskikk
Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger– God forhandlingsskikk

Det vises til HTA kapittel 3, punkt 3.2.1.

 • Hensikten med retningslinjene er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger.

Lønnspolitiske drøftinger

 • Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 er et lønnspolitisk drøftingsmøte og partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det anbefales at det også avholdes særskilte drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter pkt. 3.4 og 5.2. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings og forhandlingsmøter.
vedl 3 forts l nnspol dr ft
Vedl. 3. (forts) Lønnspol.drøft.
 • Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres, bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå.
 • De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter forhandlingssammenslutningsmodellen
vedl 3 forts i dr ftingsm te tar partene blant annet opp
Vedl. 3 (forts)I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:
 • Erfaringer fra tidligere forhandlinger.
 • Forhandlingsforløp.
 • Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning.
 • Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte. Lokal lønnspolitikk og – kriterier
vedl 3 forts
Vedl.3 (forts)
 • Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1 dersom partene lokalt ikke blir enige om annet:
 • Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver.
 • Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott.
 • Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori.
 • Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud.
vedl 3 forts39
Vedl.3 (forts)
 • Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter.
 • Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten.
vedl 3 forts40
Vedl. 3 (forts)
 • I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3,4 og 5 har tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene
forhandlingsbestemmelser
FORHANDLINGSBESTEMMELSER

Lokale forhandlinger HTA pkt. 4.A.1 (s.44)

I år:

 • 1,6 % av lønnsmassen
 • Virkningstidspunkt 1. mai
 • Ankefrist er 1. november (absolutt)
 • Tvisteløsning: Organisatorisk behandling

(+ ev. HA 6.3 sentralt ankeutvalg)

forhandlingsbestemmelser forts
FORHANDLINGSBESTEMMELSER (forts)
 • Særskilte forhandlinger HTA pkt. 4.A.2 (s. 44)
 • Dette er en forhandlingsbestemmelse vi ikke tidligere har ønsket å ta i bruk for undervisningspersonalet, Tvistebestemmelse: HA § 6-2. Lokal nemnd
forhandlingsbestemmelser forts43
Forhandlingsbestemmelser (Forts)
 • Rekruttere og beholde HTA pkt. 4.A.3 (s.45)
 • Brukes i forhold til enkeltpersoner
 • Ingen tvistebestemmelse
kap 4 b gjennomg ende stillinger
KAP 4 B Gjennomgående stillinger
 • Innledende merknader (s. 45)
 • Lønnsfastsettelse gjennom vurdering ved tilsetting
 • Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting (jf. Kap.1, § 12)
 • Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjonerskalavlønnes høyere enn dem de er satt til å lede
lokale forhandlinger
LOKALE FORHANDLINGER
 • Å motvirke skjevheter som måtte være oppstått i de sentrale forhandlingene
 • Å motvirke arbeidsgivers ønske om ensidig styring av lønnstilleggene
 • Å sikre at tillegg gis etter objektive og akseptable kriterier
 • Å søke i størst mulig grad å få gjennomslag for gjenstående krav fra hovedtariffoppgjøret
lokale forhandlinger forts
LOKALE FORHANDLINGER (forts)
 • Nye eller ”resirkulerte krav”?
 • Grupper
 • Funksjonstillegg pro et kontra og mulig kulturkollisjon?
 • ”Flate tillegg” pga reform?
 • Ulik situasjon i kommunene kontra fylkene?
 • 4B og C i samme pott og samme forhandling- hvilke utfordringer?
 • Brudd- når? Og på hvilket grunnlag?