Zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps
Download
1 / 19

Zarz?dzanie ryzykiem p?ynno?ci w Zrzeszeniu BPS - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS. Warszawa, 8 września 2008 r. Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarz?dzanie ryzykiem p?ynno?ci w Zrzeszeniu BPS' - zariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

Warszawa, 8 września 2008 r.


Ryzyko p ynno ci

Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Ryzyko płynności


Struktura p ynno ci z uwzgl dnieniem przedzia w czasowych

płynność natychmiastowa, i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

płynność bieżąca,

płynność krótkoterminowa,

płynność średniookresowa,

płynność długookresowa.

Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów czasowych


Schemat zarz dzania ryzykiem p ynno ci
Schemat zarządzania ryzykiem płynności i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

IDENTYFIKACJA

POMIAR

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM PŁYNNOŚCI

RAPORTOWANIE

ZARZĄDZANIE

MONITOROWANIE


Proces zarz dzania p ynno ci
Proces zarządzania płynnością i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Rekomendacja P

Strategia

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Strategia

Banku BPS S.A.

Uchwała nr 9/2007

KNB

Polityka

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Plan finansowy

Banku BPS S.A.

Inne wewnętrzne

akty normatywne dotyczące ryzyka płynności


Zarz dzanie p ynno ci w banku

struktura organizacyjna, i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

zewnętrzne normy płynności,

wewnętrzne limity płynności,

plan awaryjny,

systemy informatyczne,

działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością,

wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością.

Zarządzanie płynnością w Banku


Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Operacyjna działalność rynkowa

Niezależna ocena i kontrola ryzyka

Rada Nadzorcza

Departament Skarbu

Departament Audytu

Departament OKiZ

Zarząd

Samodzielne Stanowisko Kontroli Ryzyk

Departament Bankowości Spółdzielczej

KZAiP

Departament Ryzyk Finansowych

Jednostki sprzedażowe

Banki Spółdzielcze


Zewn trzne normy p ynno ci
Zewnętrzne normy płynności i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Uchwała nr 9/2007 KNB


Zewn trzne normy p ynno ci cd w okresie czerwiec sierpie 2008
Zewnętrzne normy płynności cd. i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. w okresie czerwiec – sierpień 2008

w mln zł


Zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps

Wewnętrzne normy płynności i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI

LIMITY ZGODNE

ZE STRATEGIĄ BANKU

LIMITY

OPERACYJNE BANKU


Wewn trzne normy p ynno ci cd
Wewnętrzne normy płynności cd. i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Limity luki płynności

wskaźnik płynności do 1 m-ca

wskaźnik płynności do 3 m-cy

wskaźnik płynności do 1 roku

Limity na aktywa płynne

min. poziom aktywów płynnych

min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart.

Stabilność bazy depozytowej

Pozostałe limity

Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto

Suma osadów we wkładach dla depozytów podm. niefin. oraz depoz. termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku

Duże depozyty / depozyty pozyskane od podmiotów niebankowych

Limit pozycji pozabilansowych

Wskaźnik płynności rynku dla łatwo zbywalnych papierów wartościowych


Plan awaryjny
Plan awaryjny i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,

monitorowanie oznak zagrożenia płynności,

analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia,

określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientów


Systemy informatyczne
Systemy informatyczne i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowym

FERMAT

System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynności

Kondor+

Autodealing

System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczych


Dzia ania operacyjne
Działania operacyjne i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,

udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,

obrót dłużnymi papierami wartościowymi,

administrowanie funduszami pomocowymi,

utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,

udzielanie kredytów technicznych,

zasilenia i odprowadzenia gotówki.


Dzia ania operacyjne cd
Działania operacyjne cd. i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

  • Lokowanie nadwyżek środków finansowych

  • w bezpieczne instrumenty

Lokaty na rynku międzybankowym

Dłużne papiery skarbowe

Bony pieniężne


Alokacja pozyskanych rodk w w okresie marzec sierpie 2008
Alokacja pozyskanych środków i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. w okresie marzec – sierpień 2008

w mln zł


Wspomaganie bank w sp dzielczych w zarz dzaniu p ynno ci
Wspomaganie banków spółdzielczych i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. w zarządzaniu płynnością

wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,

produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:

  • bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,

  • lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,

    doradztwo w zakresie ryzyka płynności.


Wspomaganie bank w sp dzielczych w zarz dzaniu p ynno ci cd
Wspomaganie banków spółdzielczych i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. w zarządzaniu płynnością cd.


Zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.