BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA - PowerPoint PPT Presentation

bbm 3411 ketrampilan berbahasa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA

play fullscreen
1 / 105
BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA
246 Views
Download Presentation
zareh
Download Presentation

BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

 2. KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1 TRAMPIL • Terampil • Cekap • Mampu melakukan sesuatu dengan baik dan cermat • Mahir berbahasa • Lisan • Tulisan • Berkomunikasi • Menerang • Memberitahu • Memujuk • Meyakinkan • Mempengaruhi • Bercerita

 3. PEMEROLEHAN BAHASA Proses yang berlaku dalam otak ketika memperolehi bahasa ibunda Mulai peringkat bayi melalui perlakuan dan kecekapan pancaindera; dengar dan tutur Meliputi peringkat Fonologi Bunyi-bunyi rambang (membabel) Fonem-fonem kasar (fitur ketara) Fonem-fonem halus (fitur tak ketara) Semantik Morfem bebas (kata-kata) Kata konkrit dan kata abstrak Morfem terikat Cuba jaya KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 4. PEMEROLEHAN BAHASA Sintaksis Gabungan kata Penafian, pertanyaan Ayat pelbagai ragam Wacana Gabungan idea Kefahaman ekstrinsik Kefahaman intrinsik Penguasaan gaya bahasa Kefahaman laras bahasa KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 5. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behavioris Pemerolehan sesuatu perlakuan melalui proses perulangan Kemahiran berbahasa sama dengan kemahiran fizikal yang lain J.B. Watson kajian lakuan sedar dan lakuan bawah sedar Bahasa mesti bersifat objektif KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 6. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA E.R. Guthrie Kajian lakuan rangsangan dan tindak balas Perulangan situasi menghasilkan perulangan bahasa B.F. Skinner Konsep pengukuhan dalam perlakuan rangsangan dan tindak balas Lakuan automatis Berlaku jika ada rangsangan Lakuan operan Berlaku dalam lingkungan/keadaan Pembelajaran berlaku setelah beberapa perulangan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 7. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Biologis Potensi dan fungsi otak dalam pemerolehan bahasa Otak mempunyai saraf; mampu menerima, memproses dan menghasilkan bahasa N. Chomsky Jentera penguasaan bahasa Upaya semulajadi merumus dan membentuk hukum nahu KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 8. E.H. Lenneberg Semua kanak-kanak sihat/normal mulai bertutur pada tahap usia yang sama Tidak terikat dengan persekitaran dan pengalaman perlakuan bahasa J. Piaget Kelahiran – 2 tahun Kebijaksanaan sensori motor 2 – 7 tahun Praolahan 7 – 12 tahun Olahan konkrit 12 – dewasa Olahan formal KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM1

 9. DUA SUDUT PENELITIAN PEMEROLEHAN BAHASA Behavioris/empiris Perlakuan berulang-ulang Stimulus dan respons Gerak fizikal Biologis/mentalis Kebolehan sedia ada Naluri Artikulator KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 10. PERINGKAT PEMEROLEHAN BAHASA Membabel, mengagah Bunyi tanpa makna Sama bagi semua bayi Holofrasa Ujaran kata-kata tidak lengkap Ucapan dua kata Menggabung dua morfem Permulaan tatabahasa Pengenalan elemen tatabahasa Tatabahasa dewasa Ayat-ayat kompleks Kecekapan penuh Menerbit dan memahami elemen sintaksis yang lebih kompleks KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 11. 3bln-angkat kepala 6bln-duduk dengan bantuan 9bln-duduk tanpa bantuan, merangkak, cuba berdiri, jatuh 1th-mulai berjalan apabila tangan dipegang, dapat berdiri 1th3bln-jalan huyung-hayang, merangkak naik tangga Mulai membabel Pembabelan semakin rancak Intonasi babel seperti bahasa Holofrasa muncul Pemanjangan kata, penyempitan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 12. 1th6bln-dapat berjalan dengan baik, merangkak turun tangga dengan berundur 1th9bln-berjalan cepat dan cuba berlari 2th-berlari dengan baik, naik-turun tangga dengan satu kaki ke depan Pengucapan 2 holofrasa, berturutan dan cepat Mulai mengucapkan ayat 2 kata Mulai mengucapkan ayat 3 kata KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 13. 2th6bln-mulai naik basikal roda 3, dua kaki menolak 3th-dapat naik basikal roda 3, naik tangga berselang kaki 3th6bln-mulai belajar melompat 4th-turun tangga berselang kaki 5th-naik-turun tangga dengan berlari, melompat dengan baik Mulai mengucapkan ayat 4 kata, sistem vokal lengkap Tahu guna kata ganti diri, kata nama Konsonan dikuasai kecuali gugus konsonan Sintaksis baik tapi terhad Gugus konsonan tepat KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 14. FAKTOR PERSEKITARAN PERTUTURAN Kedudukan sosioekonomi Taraf pendidikan, jenis kediaman, jenis permainan Perhubungan dalam keluarga Sistem panggilan, saiz keluarga, hubungan Kehidupan rumah tangga Jenis bahasa, jenis ujaran, gaya bahasa KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 15. Kawasan tempat tinggal Bandar, pinggir bandar, kampung, setinggan Rakan sebaya Jiran, sekolah Media massa Elektronik, cetak Pendedahan dan rangsangan Potensi bahasa digilap secara formal KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM2

 16. KOMUNIKASI Proses menyampai dan menerima maklumat antara dua pihak Menggunakan bahasa sebagai medium Bahasa Nonbahasa Membentuk idea Proses dalam minda Dipengaruhi rangsangan luaran dan dalaman Mencerminkan nilai dan daya trampil KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 17. Mengubah idea kepada simbol Memilih wahana penyampai; bahasa, simbol, rajah Menghantar mesej Memilih saluran, latar Menerima mesej Menggunakan deria dengar, lihat Memahami mesej Menggunakan kemahiran mentafsir Mengambil tindakan Tindak balas sewajarnya KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 18. BENTUK KOMUNIKASI Lisan Perbualan tidak dirancang Perbualan dirancang secara tidak formal Perbualan melalui telefon Mesyuarat, pengajaran, temu duga, pengucapan awam Komunikasi visual Grafik; foto, sketsa, lukisan Animasi; televisyen, video Komunikasi isyarat Gestur; mimik muka Postur; gerak tubuh Bahasa isyarat Komunikasi bertulis Memo Surat pekeliling Notis Laporan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 19. KREDIBILITI KOMUNIKATOR Kebolehpercayaan Berupaya meningkatkan keyakinan khalayak terhadap isu Kepakaran Tahu apa yang diperkatakan berbanding khalayak Dinamik Bertenaga, aktif, berminat, menghayati Tetap pendirian istiqamah KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 20. Mesra Bersikap positif, senyum, lemah lembut, tidak sombong, berbudi bahasa Jujur Bercakap benar, tidak prejudis Ikhlas Telus dan tulus, setimpal dengan imbuhan Empati dan sensitiviti Ambil kira keselesaan dan kebajikan khalayak Personaliti Daya tarikan – ketrampilan dan penampilan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 21. HALANGAN DALAM BERKOMUNIKASI Tiada maklum balas Komunikasi satu hala Gangguan saraf / deria penerima Salah faham / prasangka Kesilapan memilih saluran Penyampaian melalui saluran kedua Masalah semantik Kesilapan mentafsir kod Kekeliruan bahasa KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 22. Keadaan persekitaran Latar komunikasi Sikap peribadi yang negatif Berkaitan nilai diri seseorang; taksub, negatif, berat mulut Tidak faham budaya orang lain Lain padang lain belalang Rambut sama hitam, hati lain-lain Perbezaan status Ilmu, ekonomi, sosial KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM3

 23. KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran berbahasa paling asas Proses terawal sebelum komunikasi berlaku PROSES MENDENGAR Receiving Mendengar deretan bunyi bahasa Attending Membuka minda untuk menerima kod KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 24. Understanding Menggerakkan proses mental untuk membuat tafsiran Menyusun kata, ayat dan wacana Responding Memberi maklum balas Menyerlahkan daya trampil dan nilai Remembering Merakam dalam minda segala proses dan kesan komunikasi yang berlaku KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 25. PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Peringkat awal Mengecam, mengajuk, memilih bunyi Mendengar, mengecam makna perkataan Melakukan sesuatu yang disuruh Bertindak terhadap soalan-soalan mudah Peringkat pertengahan Mengecam dan mengingat fakta secara tepat Mengenal informasi spesifik Mengenal hubungan orang yang berinteraksi Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 26. Peringkat maju Mengenal isi penting Mengenal peranan dan hubungan orang yang bercakap Mentafsir Mengikut aliran dalam perbualan Mengenal fungsi intonasi, tekanan Mentafsir tujuan penutur KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 27. JENIS MENDENGAR Informative listening Mendengar untuk memahami maklumat Bergantung kepada tiga variabel Penguasaan kosa kata Konsentrasi Daya ingatan Relationship listening Mendengar untuk menjalin hubungan Melayan penutur Memberi sokongan; tidak mengganggu Empati; merasai/menghayati pertuturan orang lain KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 28. Appreciative listening Mendengar untuk kepuasan diri Corak persembahan Persepsi Pengalaman lalu Critical listening Mendengar secara kritis Komunikasi rasmi Bergantung kepada 3 syarat (Aristotle~ The Rhetoric); Ethos Kredibiliti pemidato; kepakaran, kebolehpercayaan Logos Hujah berasaskan logik Pathos Ketrampilan psikologikal; cara menagih perhatian KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 29. Discriminative listening Mendengar dan mendiskriminasi Kemampuan mendengar Kesedaran struktur bunyi Intergrasi tanda nonverbal KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 30. PENDENGARAN BERKESAN Understand the complexities of listening Perlukan respons yang aktif Bukan sahaja tertumpu kepada bunyi bahasa tetapi juga nonbahasa Prepare to listen Mendengar untuk jangka masa yang berbeza Kuasai kosa kata Sesuaikan diri dengan situasi Tiada situasi mendengar yang serupa KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 31. Tumpu kepada idea utama Jangan terpengaruh dengan lelucon Capitalized on the speed differential Latih untuk tingkat konsentrasi Hindari gangguan kosa kata tak relevan Organize material for learning Sediakan nota supaya mampu memberi respons yang spontan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 32. MENINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Establish eye contact with the speaker Gerak mata boleh memberi tafsiran tersirat berbanding yang tersurat Take notes effectively Catat kata kunci Peta minda Be a physically involved listener Gerak badan Gerak mata KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 33. Hindari tingkah laku negatif Hormati orang yang bercakap Melihat jam, mengetuk pensil, baca surat khabar Exersice your listening muscles Konsentrasi semasa mendengar Biasakan mendengar penyampaian yang serius Follow the golden rule Mendengar seperti mana anda mahu orang lain mendengar anda KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM4

 34. KEMAHIRAN BERTUTUR Melafazkan gabungan bunyi menggunakan alat artikulasi Proses memproduksi bunyi setelah menerima dan memahami input Kemahiran dikuasai melalui pengalaman mendengar dan meniru; jarang dihasilkan secara semula jadi KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM5

 35. Dipengaruhi oleh Ciri fizikal; alat artikulasi dan pendengaran Ciri mental; kemahiran memahami, menginterpretasi Ciri emosi; gemuruh, kontak mata, tidak cukup maklumat dan persediaan Memberi respons dan menyampaikan maklumat dengan berkesan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM5

 36. ASPEK BERTUTUR Sebutan mengenal nilai bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat Tekanan Melantang sebutan pada bahagian suku kata perkataan, perkataan tertentu dalam ayat, ayat tertentu dalam wacana Mora Harakat; panjang pendek sebutan perkataan yang membezakan makna KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 37. Jeda Persendian; berhenti sebentar antara perkataan, frasa, klausa dan ayat Intonasi Keadaan menaik-menurun apabila melafazkan ayat Nada Menaik-menurun pada suku kata; lapan tangga sofa; khusus dalam lafazan lirik lagu atau puisi Tatabahasa Sistem yang digunakan untuk menggabungkan huruf dan perkataan untuk menjadi ayat; fonologi, morfologi dan sintaksis KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 38. Kelancaran Lafazan perkataan dan ayat secara kemas dan teratur Kefasihan Ketepatan sebutan Laras bahasa Penggunaan bahasa mengikut konteks KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 39. JENIS BERTUTUR Monolog Dalaman; tutur dan dengar sendiri Luaran; tutur dan @ tanpa pendengar Dialog Membabitkan dua pihak Berbual Bersembang Berpidato Mengajar, berceramah, bersyarah, berucap, mengacara, berbahas, memberi taklimat, temu duga / temu bual, bercerita KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 40. PERINGKAT BERTUTUR Awal Mengajuk Menyoal soalan mudah Menjawab soalan mudah Bertegur sapa Pertengahan Mendeskripsi gambar Mendeskripsi pengalaman Bercerita Memberi ucapan pendek Perbualan mudah Memberi arahan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 41. Maju Mendeskripsi hal abstrak Bersyarah, berbahas, berbincang Memberi penerangan Mengkritik Mendeklamasi puisi KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 42. PRASYARAT PERTUTURAN Kawalan intro Tatacara “menyampuk” Alu-aluan Minta laluan Memastikan isu Mengemukakan pandangan Kawalan postur Tatacara memasuki majlis Kawalan gestur Mimik, memek, gerakan mata, gerakan mulut, gerakan hidung KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 43. TATACARA BERTUTUR Dalam perbualan Tahu apa yang dibualkan Kenal siapa pelaku Berhemah; kata-kata yang baik, sistem panggilan yang sesuai, nada sederhana Dalam perbincangan Tahu yang sedang dibincangkan Siapa peserta Latar perbincangan Elakkan emosional Berhemah; diksi yang sesuai, ikut giliran, nada sederhana KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 44. Dalam pengucapan awam Tahu tajuk dan fakta Kenali khalayak; kata sapaan Jangka masa Suasana/mood Penggunaan alat bantu; nota, pembesar suara, slaid & LCD, papan putih KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 45. 10 PRINSIP MENGATASI MASALAH KETIDAKYAKINAN BERTUTUR DALAM KHALAYAK Speaking in public is not inherently stressful You don’t have to be brilliant or perfect to succeed All you need is two or three main points You also need a purpose that is right for the task KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 46. The best way to succeed is not to consider yourself a public speaker Humility and humor can go a long way When you speak in public, nothing bad can ever happen You don’t have to control the behaviour of your audience The more you prepare, the worse you will do Your audience truly wants you to succeed KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM6

 47. BAHASA DALAM PERTUTURAN Fungsi asal bahasa Meluah perasaan, menyebar/bertukar-tukar berita/maklumat, perkongsian budaya, hubungan sosial Lisan rasmi @ tak rasmi Ulangan, hentian, ayat pendek Kolokial Basahan Tak rasmi Dialek, singkatan, penukaran kod, pasar KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM7

 48. Slanga Kosa kata popular semasa Kumpulan sosial & profesional Tidak difahami di luar lingkungan Dialek Kelainan bahasa berasaskan geografi, temporal, sosial Kosa kata, tatabahasa, ungkapan Laras Kelainan bahasa berasaskan bidang/topik/wacana Bentuk pertuturan, cara pertuturan Gaya Kelainan bahasa berasaskan individu @ kumpulan Untuk menghasilkan impak emosi kepada khalayak Boleh juga dalam tulisan KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM7

 49. Dialek Bahasa + Geografi = Dialek Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak Idiolek Bahasa + Individu = Gaya Bahasa Perbandingan, Pertentangan, Pertautan, Perulangan Sosiolek Bahasa + Kelas Sosial = Neka Bahasa Bahasa halus, bahasa kasar, bahasa kesat, bahasa istana Wacana Bahasa + Tajuk = Laras Bahasa Laras Sains, Laras Ekonomi, Laras Kreatif, Laras Iklan RAGAM BAHASA PERTUTURAN

 50. GAYA BAHASA • Perbandingan • Perumpamaan/simile, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis, tautologi, perifrasis, prolepsis, koreksio/antisipasi • Perulangan • Aliterasi, asonansi, antanaklasis, kiasmus, epizeukis, tautotes, anafora, epifora/epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, anadiplosis