dagkirurgi i et helse s r st perspektiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv - PowerPoint PPT Presentation

zamir
163 Views
Download Presentation

Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv Norsk dagkirurgisk forum 2008 Anne Karin Lindahl Medisinsk direktør

 2. Hva innebærer et Helse Sør- Østperspektiv?- bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

 3. Visjonen- det er derfor vi er her Gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

 4. Fakta om Helse Sør-Øst • Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007 • 69 000 medarbeidere • utfører om lag 53 000 årsverk • Omsetningen i 2006 var 47 milliarder kroner • Befolkning på cirka 2,6 millioner mennesker • 56% av landets befolkning • 15 Helseforetak • 5 private sykehus • Avtalespesialister og private aktører

 5. Helse Sør-Øst

 6. Opptaksområder (2005) Mange små opptaksområder Buskerud140.378 Ringerike55.666 Innlandet389.737 Blefjell97.128 Hovedstadsområdet 864.772 Telemark118.193 Sørlandet266.401 Østfold259.719 Asker og Bærum157.412 Vestfold222.104 Kilde : NPR 2006

 7. Oppdraget • Bedre samordning i hovedstads- området • Samordning på fag og styrking av forskning • Økonomiske resultatkrav • Sikre et fortsatt desentralt tilbud • Ta ut stordriftsfordeler • Komme hele nasjonen til gode • Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som bor i regionen

 8. Derfor er det nødvendig med et ambisiøst omstillingsprogram Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Et økende gap mellom muligheter og finansiering Omstilling med fem innsatsområder • Sykdomsgrupper i vekst • Forskning • Medisinsk teknologi • IKT • Moderne nybygg • Kompetanseutvikling • Hovedstadsprosessen • Forskning • IKT, stab og støtte • Kunnskapshåndtering • Mobilisering

 9. A B C Overordnede mål for program for en bærekraftig utvikling i Helse Sør-Øst RHF Nasjonal kvalitetsstrategi Et kvalitativt godt helsetilbud er basert på: Opprettholde eller forbedre den medisinske kvaliteten i regionen • 1. Virkningsfulle tiltak(føre til helsegevinst) • 2. Trygge og sikre tjenester (unngå utilsiktede hendelser) Økt pasientopplevd kvalitet • 3. Å involvere brukerne og gi dem innflytelse • 4. God samordning og kontinuitet i tilbudet God ressursutnyttelse, effektiv drift • 5. God ressursutnyttelse • 6. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling

 10. Sammenhengen mellom innsatsområdene Kunnskapshåndtering og beste praksis Mobilisering av ansatte og ledere INNSATSOMRÅDER IKT, stab- og støtte-funksjoner Hovedstads-prosessen Forskning VIRKE-MIDLER

 11. Aktuelle virkemidler Behandle på riktig nivå Samle kliniske funksjoner Tilpasse kapasitet og optimalisere arealbruk Endre HF struktur Skape gode og effektive fellestjenester innen stab og støtte IKT Innkjøp HR Effektiv eiendomsdrift Gode og effektive pasientforløp God ledelse

 12. Styrebeslutning på: • Antall sykehusområder • Fordeling av HF’ene • Opptaksområder • Funksjonsfordeling • Styrebeslutning på: • Ferdig forslag til inndeling i sykehus-områder • Implementeringsplan • Plan for gevinstrealisering Plan for hovedstadsprosessen 2008 Rapportering mot Direktørmøtet og Programforum Grupper per sykehusområde Lokalsykehus, rus, psykiatri Oppstart Kjerneteam Implemen-tering Høring Grupper per sykehusområde Spesialiserte funksjoner Grupper per sykehusområde JAN FEB APRIL JUN OKT 

 13. Oppdrag og råd om hva vi bør gjøre: • Tydeliggjøre lokalsykehusfunksjonen • Redusere antallet døgndrevne akuttkirurgiske løp • Samle hele avdelinger med regionsykehus-funksjoner til ett HF • Samling av spesialiserte funksjoner i det enkelte fag til få sykehus i regionen

 14. Dagkirurgi innen Helse Sør-Øst pr i dag • Utvikling: • fra noen få steder med særlig fokus – Ullevål, Bærum mfl og de private • til sentral aktivitet ved alle HF • Kjennetegnet ved effektiv drift, gjennomtenkt logistikk • og ofte god pasientoppfølging og kvalitet

 15. Hvordan har utviklingen i Helse Sør-Øst vært de siste årene? • Har dagkirurgisk aktivitet økt? • Har det skjedd en vridning fra døgn- til dagbehandling innen kirurgiske pasientbehandling?

 16. Helse Sør- Øst Antall opphold med operative inngrep • Tallmaterialet viser økning i antall Dagkirurgiske opphold for elektiv virksomhet • Fra 85 tusen til 90 tusen

 17. Helse Sør- Øst. Kirurgiske DRG, andel dagopphold • Andelen dagkirurgi av total elektiv kirurgi har økt ca 1%

 18. Foretaksperspektiv: stor variasjonDagkirurgi: antall pasienter og andel dagkirurgiske opphold

 19. Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv: • Skal dagkirurgi utbygges mer?

 20. Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv: • Vil man satse kun på dagkirurgi ved de små sykehusene (som kanskje vil miste sin kirurgiske akutt funksjon) eller vil man også gjøre dagkirurgi på de store akutt sykehusene?

 21. Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv: • Tenker man seg frittstående enheter eller ønsker man tettere integrering inn i sykehusets inneliggende drift?

 22. Dagkirurgi i et Helse Sør-Øst perspektiv: • Hvilken rolle skal de private aktørene ha?