Download
a n elija rati iii5 lea boronka iii5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A nđelija Ratić III5 Lea Boronka III5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A nđelija Ratić III5 Lea Boronka III5

A nđelija Ratić III5 Lea Boronka III5

97 Views Download Presentation
Download Presentation

A nđelija Ratić III5 Lea Boronka III5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anđelija Ratić III5 Lea Boronka III5 BANKARSKI SISTEM SRBIJE

 2. Uvod: • Bankarski sistem – zakonsko regulisanje bankarskih pitanja • Bankarsko poslovanje- funkcionisanje bankarskog sistema • Bankarski sistem je jedan od vodećih oblasti tranzacije srpske privrede. • Proces tranzicije banaka je počeo 2001. godine. Do 2003. godine taj broj je prepolovljen tako što su neke banke likvidirane (Beogradska, Beobanka, Jugobanka, Investbanka). Ostale su privatizovane. Krajem 2003. godine u Srbiji broj banaka je sveden na 40, a danas ih ima 33. • Proces restruktivanja i privatizacije banaka u Srbiji je završen.

 3. Osnove karakteristike današnjeg bankarskog sistema Srbije • Bankarski sistem Republike čine: • Centralna banka (NBS) • Poslovne banke • Nebankarske institucije • Poslovne banke svoju delatnost obavljaju nezavisno od NBS, sa ciljem ostvarenja profita. • U bankarskom sektoru Srbije u 2012. godini posluje ukupno 33 banke i 7 predsedništva stranih.

 4. Struktura bankarskog sistema Srbije

 5. Poslovne banke u Srbiji • Agrondustijska komercijalna banka • Alpha Bank Srbija • Banca Intesa • Banka Poštanska štedionica • Credit Agricole banka Srbija • Credy banka • Čačanska banka • Dunav banka • Erste Bank • Eurobank EFG • Findomestic banka • Hypo Alpe- Adria- Bank • JUBMES banka • Jugobanka Jug banka • KBC banka • Komercijalna banka • Marfin banka • Moskovska banka • NLB Banka • Opportunity banka • Piraeus Bank • Poljoprivredna banka Agrobanka • Privredna banka Beograd • ProCredit Banka • Raiffeisen banka • Ravojna banka Vojvodine • Societe Generale Banka Srbije • Srpska banka • Unicredit Bank Srbija • Univerzal banka • Vojvođanska banka • Volksbank • OTP banka Srbije

 6. Banke po bilansnoj aktivi u Srbiji • Rezultati pokazuju da pet banaka u Srbiji imaju bilansnu sumu od čak 46, 3 % ukupne bilansne sume svih banaka u zemlji. • Njaznačajnije strane banke po učešću u ukupnoj aktivi sektora potiču iz Italije i Austrije sa po 21 i 18 % ukupnog učešća, zatim sledi Grčka sa 16 %, Francuska sa 9 % i sve ostale zemlje sa ukupno 9 % učešća.

 7. Osnovne karakteristike današnjeg bankarskog sistema • Bankarski sistem je stabilan i pod nadzorom NBS. Likvidnost , solventnost i rezervacija za moguće gubitke su tri parametra koja su važna i govore o stabilnosti banaka. • Srpske banke imaju visoku likvidnost i viši nivo kapitalizacije od međunarodnih standarda. • Relativno je stabilan sistem cena i deviznog kursa. • U Srbiji je kapitalizacija banaka preko 20 %, a međunarodni standardi su 8 %. Današnji bankarski sistem je stabilan. • Trenutni kapital i imovina svih banaka u našoj zemlji iznosi 24, 76 milijardi evra.

 8. Osnovne karakteristike današnjeg bankarskog sistema • Strani kapital • Politika visoke stope obavezne rezerve kod NBS. • Visoke kamatne stope poslovnih banaka u zemlji • U bankarskom sektoru Srbije postoji jaka konkurencija. • Restriktivna monetarna politika NBS   • Trenutna referentna kamatna stopa je 10,50%

 9. Prvih pet banaka po netobilansnojaktivi: • Banca Intesa 407, 545, 817 • Komercijalna 302, 669 , 760 • Unicredit Banka 220, 562, 809 • Raiffeisen 192, 387, 972 • Societe Generale 190, 899, 395

 10. Poslovanjebanaka u prvomtromesečju 2012. godine • Banke u Srbiji su u prvom tromesečju ove godine ostvarile ukupan dobitak pre oporezivanja od 9,4 milijarde dinara, što čini 98,4 odsto dobitka iskazanog u istom periodu lane, objavila je 25.07.2012. Narodna banka Srbije.

 11. Banke koje su poslovale sa dobitkom • Prvih pet banaka po visini ostvarenog dobitka pre oporezivanja su : • “Banka Inteza” sa 2,4 milijarde dinara, • “Rajfajzen banka” - 1,8 milijardi, • “Unikredit” - 1,4 milijardi, • “Komercijalna banka” - 1,1 milijardi i • AIK banka sa 0,9 milijardi dinara dobiti.

 12. Banke koje su poslovale sa gubitkom • Prvih pet banakapovisiniostvarenoggubitkasu: • “Alfa banka” sa 0,5 milijardidinara, • “Vojvođanskabanka” - 0,3 milijarde, • “OTP banka” - 0,2 milijarde, • “Krediagrikol” i • Privrednabanka Beograd sapo 0,1 milijardidinaragubitka

 13. HVALA NA PAŽNJI! ☺