HUKUK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUK PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
HUKUK
231 Views
Download Presentation
zachary-mccoy
Download Presentation

HUKUK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUK Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler -

  2. Tebligat Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  3. Tebligat • Yetkili bir makamın hukuki bir işlemden muhatabını haberdar edebilmek için yazılı olarak ya da ilan ederek yaptığı bildirme işlemidir. • Hem bu işleme hem de bu amaçla gönderilen kâğıda tebligat adı verilir. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  4. Senet • Bir kimsenin borcunu ve bu borcu yerine getir- • meyi kabul ettiğini göstermek için düzenleyip • imzaladığı belgedir. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  5. Dilekçe • Resmî ya da özel kurumlara bir dilek, istek, şikâyet ya da bilgi talebini iletmek üzere sunulan yazıdır. • İsim, soy isim ve adresin yazılması dilekçenin zorunlu unsurlarındandır. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  6. Sözleşme • İki veya daha fazla kişi ya da kuruluşun hukuki • bir sonuç doğurmak amacıyla aralarında • yaptıkları karşılıklı anlaşmadır. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  7. Poliçe • Bir kimseye borçlu olan şahsın bir başkasından • alacağı varsa bu alacağını borçlusu olduğu • kimseye devretmesi için düzenlenir. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  8. Bono • Bir ödeme vaadi içeren ticari belgedir. Nakit • olarak borcunu ödeyemeyecek durumda olan • borçlu bir vade tayin eder ve bu vade gelince • borcunu ödeyeceğini söyler. Bu sözü garanti • altına alan belge bonodur. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  9. Çek • Bir ödeme emri niteliğindedir. Bir kişiye • ödemede bulunacak kimse bu ödemeyi yapması • için bir bankayı görevlendirir. Yani çeki • düzenleyen kimse borcun banka tarafından • ödenmesini ister. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler

  10. Hisse Senedi • Şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil • eden evraktır. Sahibine tüm ortaklık haklarından • yararlanma imkânı verir. Hukuk Okuryazarlığı - Belgeler