بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 21

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Updated On :

بسم الله الرحمن الرحيم. هزينـه هاي لجستيک Logistics Costs هادي بصيري، مير سامان پيشوايي استاد راهنما: دکتر رضا زنجيراني فراهاني. تعريف لجستيک.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???? ?????? ??????' - zacharee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Logistics costs

بسم الله الرحمن الرحيم

هزينـه هاي لجستيک

Logistics Costs

هادي بصيري، مير سامان پيشوايي

استاد راهنما:

دکتر رضا زنجيراني فراهاني


Logistics costs
تعريف لجستيک

 • مديريت لجستيک عبارتست از برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل موثر و کاراي جريان مستقيم و معکوس ذخيره‌کردن کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط بين نقطه اصلي و نقطه مصرف, بمنظور تامين نيازمندي مشتري.(CSCMP, 2006)

Source: Rushton A., Croucher P., Baker P.; “Handbook of Logistics and Distribution Management”,3rd edition 2006


Logistics costs
اجزاي لجستيک

Source: Rushton A., Croucher P., Baker P.; “Handbook of Logistics and Distribution Management”,3rd edition 2006


Logistics costs
اهميت هزينه هاي لجستيک

 • هدف از فرآيند هاي مديريت لجستيک چيست؟

 • حداکثر کردن سود حال و آينده از طريق کارايي هزينه سفارشات.

 • يک عامل کليدي هزينه هاي لجستيک است که در ادبيات چندان به آن پرداخته نشده است.

 • در کشورهاي توسعه يافته سهم هزينه هاي لجستيک 20% - 30% کل هزينه هاي يک شرکت است.(Rzymyszkiewicz, 1995)

Source: Wajszczuk K.; Logistics Costs Analysis as an Assisting Tool to Achieve Competitive Advantage for Agricultural Enterprises; the XIth International Congress of the EAAE; Denmark: 2005.


Logistics costs
اهميت هزينه هاي لجستيک (ادامه)

هزينه هاي لجستيک به عنوان درصدي از GNP در رابطه با نوع

فعاليت هاي يک کشور


Logistics costs
اهميت هزينه هاي لجستيک (ادامه)


Logistics costs
هزينه هاي لجستيک در کشاورزي

ساختار هزينه هاي لجستيک

Source: Wajszczuk K.; Logistics Costs Analysis as an Assisting Tool to Achieve Competitive Advantage for Agricultural Enterprises; the XIth International Congress of the EAAE; Denmark: 2005.


Logistics costs
هزينه هاي لجستيک در کشاورزي (ادامه)

 • نتايج تحقيق نشانگر آن است که سهم هزينه هاي لجستيک از کل هزينه ها در شرکت هاي کشاورزي در مقايسه با ساير شرکت ها بيشتر است. اين سهم 42% در مقايسه با 20% الي 30% است.

 • همچنين هزينه هاي لجستيک در شرکت هاي کشاورزي برابر 5/27% ارزش کالاها و خدمات فروخته شده است.

 • در مقابل در تحقيقاتي که در گذشته در چند کشور توسعه يافته روي ساير شرکت ها انجام شده اين سهم برابر 8/5% تا 1/12% محاسبه شده است.

  (Blaik, 2001; Christopher, 2000; Skowronek and Sarjusz-Wolski, 1999)

Source: Wajszczuk K.; Logistics Costs Analysis as an Assisting Tool to Achieve Competitive Advantage for Agricultural Enterprises; the XIth International Congress of the EAAE; Denmark: 2005.


Logistics costs
هزينه هاي لجستيک در کشاورزي (ادامه)

 • نتيجه:اهميت زياد هزينه هاي لجستيکي در شرکت هاي کشاورزي.

 • سهم بالاي جريان فيزيکي در هزينه هاي لجستيک کشاورزي.

Source: Wajszczuk K.; Logistics Costs Analysis as an Assisting Tool to Achieve Competitive Advantage for Agricultural Enterprises; the XIth International Congress of the EAAE; Denmark: 2005.


Logistics costs
روش (ادامه)CASS براي محاسبه هزينه‌هاي لجستيك

 • GDPبه بيان ساده معادل كل ارزش محصولات و خدمات نهايي توليد شده براي مصرف در محدوده دروني يك كشور در يك دوره زماني مشخص (معمولاً يك ساله) است.

 • GDP= مصرف خصوصي + مصرف دولتي + سرمايه‌گذاري + صادرات خالص

 • صاردات خالص = صادرات – واردات

 • GDPشامل محصولات و خدمات مياني نمي‌شود، و فقط محصولات و خدمات نهايي را دربر مي گيرد.

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
روش (ادامه)CASS براي محاسبه هزينه‌هاي لجستيك(ادامه)

 • بنابراين تخمين‌هاي معمول در خصوص هزينه‌هاي لجستيك اين مشكلات را دارند:

 • اين غلط است كه بگوئيم هزينه‌هاي لجستيك %x از GDP را توليد مي‌كند.

 • اين غلط است كه بگوئيم هزينه‌هاي لجستيك معادل%x از GDP را مصرف مي کند.

 • اما مي‌توان گفت كه هزينه‌هاي لجستيك معادل %x از GDP است. اين عبارت تنها مقايسه ابعاد اين دو عدد است و نه اينكه چقدر اين دو عدد به هم وابسته‌اند.

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
روش (ادامه)CASS براي محاسبه هزينه‌هاي لجستيك(ادامه)

 • براساس تعريف CSCMP، فعاليت‌هاي مديريت لجستيك معمولاً شامل اين موارد مي‌شود:

 • مديريت حمل‌ونقل دروني و بيروني

 • مديريت ناوگان

 • انبارداري

 • جابجايي مواد

 • برآورده كردن سفارش

 • طراحي شبكه لجستيك

 • مديريت موجودي

 • برنامه‌ريزي عرضه/تقاضا

 • مديريت شركت‌هاي خدماتي 3PL

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
متدولوژي (ادامه)CASS براي محاسبه هزينه‌هاي لجستيك

 • روش شامل سه جزء اصلي هزينه اعم از لجستيك تجاري مي‌شود. اين سه جزء عبارتنداز:

 • هزينه‌هاي نگهداري

 • هزينه‌هاي حمل‌ونقل

 • هزينه‌هاي اداره و مديريت لجستيك(اين هزينه‌ها شامل مديريت غيرمستقيم و نيرو‌هاي پشتيباني مي‌گردد. پرسنل مراكز توزيع، كاركنان بخش تحليل و برنامه‌ريزي و دپارتمان ترافيك را در بر مي‌گيرد. هزينه سخت‌افزار و نرم‌افزار اختصاص يافته نيز جزء هزينه‌هاي مهم در بخش توزيع است.)

  (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Commercial Development of Regional Ports as Logistics Centers, New York 2002.)

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
اجزاي هزينه هاي لجستيک در سال 2002آمريکا

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
هزينه 2002آمريکا‌هاي نگهداري موجودي

 • اين هزينه‌ها را مي‌توان بدين شكل دسته‌بندي كرد:

 • هزينه‌هاي سرمايه‌اي

 • هزينه‌هاي خدمات موجودي

 • هزينه‌هاي فضاي انبار

 • هزينه‌هاي ريسك موجودي

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
هزينه 2002آمريکا‌هاي نگهداري موجودي در سال 2002 آمريکا

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
هزينه 2002آمريکا‌هاي حمل‌ونقل‌

 • هزينه‌هاي كل حمل‌ونقل شامل هزينه‌هاي حمل‌ونقل اوليه و ثانويه مي‌گردد:

 • حمل‌ونقل اوليه شامل جابجايي از كارخانجات يا مراكز توزيع به ديگر كارخانجات و مراكز توزيع و همچنين حمل داخلي محصولات نهايي خريداري شده به كارخانجات و مراكز توزيع براي خرده‌فروشان مي‌شود.

 • حمل‌ونقل ثانويه، يعني تحويل محصولات نهايي به مشتريان. هزينه‌هاي حمل‌ونقل ثانويه شامل پرداخت‌ها به بخش‌هاي حمل‌ونقل، اجازه ترخيص، كاميون‌ها و تجهيزات ريلي و هزينه‌هاي عملياتي مي‌شود.

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
متدولوژي 2002آمريکاEno براي محاسبه هزينه هاي حمل و نقل

 • روش CASS در بخش حمل‌ونقل، كاملاً روش Eno را مورد استفاده قرار مي‌دهد و قابل توجه آن است كه اين هزينه‌ها، بزرگترين بخش در هزينه‌هاي لجستيك را به خود اختصاص مي‌دهد.

 • کاميون هاي بين شهري

 • کاميون هاي محلي

 • راه آهن ها

 • آب

 • خطوط انتقال نفت

 • هوا

 • متصديان حمل و نقل

 • هزينه هاي مربوط به حامل بار

  (Eno Transportation Foundation, Transportation in America: Statistical Analysis of Transportation in the United States, 19th Edition, 2002.)

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
هزينه 2002آمريکا‌هاي حمل‌ونقل در سال 2002 آمريکا‌

Source: Logistics Costs and U.S. Gross Domestic Product, Prepared by: MacroSys Research and Technology,Washington, DC,August 25, 2005


Logistics costs
حرکت به سوی تعالی لجستيک در ایران 2002آمريکا

 • نتيجه: برای حرکت به سوی تعالي لجستيک در ايران ناگزير به محاسبه و بهينه سازی هزينه های لجستيک ملي هستيم.


Logistics costs

با سپاس فراوان از همراهيتان 2002آمريکا

پيروز باشيد