Utjecaj
Download
1 / 30

Utjecaj ?ovjeka na hidrosferu i kriosferu - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Utjecaj čovjeka na hidrosferu i kriosferu. Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. hidrosfera s vodenom masom od 1,4 milijarde km 3 pokriva 71% površine planeta Zemlje od 1,6 do 1, 8 milijuna opisanih vrsta –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utjecaj ?ovjeka na hidrosferu i kriosferu' - yves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Utjecaj čovjeka na hidrosferu i kriosferu

Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • hidrosferas vodenom masom od 1,4 milijarde km3pokriva 71% površine planeta Zemlje

  od 1,6 do 1,8 milijuna opisanihvrsta–

  hidrosfera sadrži 275.000 vrsta

 • moraioceaničine 97,5% hidrosfere

 • hidrosfera je izvorhraneiosnovazaživot(ribeidrugivodeniorganizmi), 2/3 svjetskog stanovništva živi u priobalnom području mora i oceana u pojasu širokom 60 km, od 23 najveća grada na svijetu, 16 se nalazi na morskoj obali

 • prema podacima (FAO -a) 1995. bilo je30 milijunaribara, 95% u Aziji

 • ulov je iznosio preko 80 milijuna tonaribe

 • od 20.000 postojećih vrsta riba gospodarskiulovse odnosi na oko 200 vrstariba

Slika 105. Kontinenti i oceani


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • hranidbeni lanciu mnogim morskim područjima su isprekidani, poremećena je dinamika populacije pojedinih vrsta, te često i cijela biološka ravnoteža

 • FAOpredlaže redukcijusvjetskihlovnihkapaciteta prije svega industrijskih brodovaza 50%

 • 1998. proglašena je godinomoceana,gdje se upozorilo na posljedice prelovaionečišćenostimorskihekosustava

 • najčešći lovniciljevisu

  tuna (Thunnusthinnus) i

  pilun(Xiphiasgladius)

 • od 1993. do 1998. uginulo je u mrežama ribara 40.000 dupinai 30 kitovaulješura

Slika 107. Thunnus

thinnus

Slika 106. Xiphiasgladius


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • potraženja za nekim vrstama riba,

  školjkaša i rakova ostvaruje se kroz

  umjetniuzgoj u marikulturama,

  tzv. plavarevolucijakoja godišnje

  donosi 6 milijardi $i u kojoj sudjeluje

  oko 50 zemalja

 • morskirakovi iznose samo 3%po

  težini, a prodajnavrijednost iznosi20%

 • glavni proizvođači su Kina s 57%

  svjetske proizvodnje, Indija9%,

  Japan, Indonezija4%

 • prema FAO-a od1992. do 1996., uništeno je 1,2 milijuna ha mangrova, šumskih ekoloških sustava na plitkim obalama u zoniplimeioseke, koji su važna mrijestilišta riba i drugih vodenih organizama

 • utvrđena je kemijskaopterećenostakvakultura zbog uporabe ribljeg brašna i antibiotika

Slika108. Plutajući ribogojilišni bazeni (kavezi) za uzgoj riba u prirodnom okruženju


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • neživiresursi u moruioceanimasu zemniplin,koji se crpi sa 17%,naftasa 26%

 • zalihenaftese procjenjuju na

  6,5 milijardi t, zemnogplina

  21,4 milijarde t

 • nadubinama većim od 400 m

  nalazi sehidratmetana

  (80% vode + 20% metana)

 • pretpostavlja se da je tako uskladišteno 10.000GtC (metanatmosfere 3,6 GtC)

 • čovjekonečišćuje kemikalijama:padaline, stajaćuitekućupovršinskuvodunakopnu, ponirućuipodzemnuvodu, moraioceane, vodenuparu

Slika 109. Platformanafte


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • godišnjaproizvodnjakemikalijaprocjenjuje se na 300 milijuna tona

 • s kopnadolazi 80% onečišćenja: industrijskekemikalije, otpadnevode selaigradova,poljodjelskagnojiva, pesticidi, teškimetali, bojezabrodove, kloriraniugljikovodici, čvrstikućniiindustrijskiotpad

 • dovode često dohormonalnihporemećajamorskih organizama

Meksičkizaljev(ispred obalaLuisianeu SAD) nastaje svake godinebeživotan morski prostor površine 10.000 km2, dubine 60 m zbogeutrofikacijeunosa N iP izrijekeMississipiu iznosu od1,82 milijunatonagodišnje

Slika 110. Meksički zaljev


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

u unutrašnjosti se koristi 130 kg N pohazauzgojkukuruza

tankeriza prijevozsirovenafte godišnje prevezu 1,4 milijardet, koje često rezultiraju nesrećama:

Andros Patria (Grčka) 1978.,Španjolska(50.000t), Amoco Cadiz (Liberija) Brest (230.000 t), Kharg 5 (Iran) 1989. SjevernaAfrika (70.000 t), Haven (Cipar) 1991. Đenova (50.000 t) itd.

Slika 111. Naftna korporacija

Exxon Mobil

takvenesrećesudjeluju u onečišćenju mora s 10%, ukupnigodišnjiizljevnafteiznosi 3,2 do 6,3 milijunat

iz pogonskih goriva brodova u atmosferu se otpušta 10 milijunatNOxi

8,5milijunat SO2


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • 1 l uljapokvari okus1.000.000 l pitke vode

 • pretpostavlja se da na morskomdnu ima

  desetak milijuna t naftnogmulja

 • plutajućislojnafte: onemogućavafotosintezu fitoplanktona i uzrokujeugibanjemorskih životinja (ptice i sisavci)

 • nezasićeniaromatskiugljikovodicismanjuju mogućnost orijentacije, traženjehranekod morskih organizama već i pri malim koncentracijama

  od0,001 x 10-6

 • globalizacija privrede dovodi i do globalizacije flore i faune

Slika 112. Plutajućislojnafte


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Slika 113.Caulerpataxifolia

Slika 114. Mnemiopsis leidyi

zelenaalgaCaulerpataxifolia(tropskiPacifik)

prvonalazište uMonaku 1984.

(za 5godina - 1 ha površine)

1996. unutar 100 km dugog pojasaodTulonaiAlassiana površini od 4630 ha

u Hrvatskoj je nađena oko otokaHvara, Krka i Raba

konkurentna jevogi, morskojtravi(Posidoniaoceanica)

ne ulazi u prehrambenelance, otporna je na hladnoću;možepreživjetinekolikodanana70C, 3 mjesecana100C, raste na temperaturiiznad150C

širi se sidrimabrodova, mogućnostsuzbijanjamehaničkimčišćenjem

rebrasta meduza Mnemiopsisleidyi- Crno more - smanjenulovsrdelaza 90%.


Iskori tavanje i one i ivanje slatke vode
Iskorištavanjeionečišćivanjeslatke vode

slatkavoda je: životniprostor, živežnanamirnica,

sirovina, transportnimedij, izvoriprenosilacenergije,

otapalo, prijamnikiotpremniknečistoće, sredstvoza

poljoprivrednu iindustrijskuproizvodnju,

multifunkcionalniresurs

nakopnogodišnjepadneoko110.000 km3padalina, ispari71.000 km3

obnovavodnihzalihaiznosi39.000 km3godišnje

Slika 115. Voda za piće


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Slika 116. Slapovi Krke

25.000 km3(64%) otječepovršinski(nestabilnazaliha)

za očuvanje ove vode izgrađeno je 40.000 akumulacijskihjezera

14.000 km3obnavljapovršinskustajaćuvoduipodzemnuvodu(stabilnazaliha)

fosilnapodzemna voda, voda prošlih klimatskih razdoblja nalazi se na dubinido 2000 m,njen volumen se procjenjuje na 23,4 milijuna km3od čega, 45%iznosi slatkavoda


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 7. Godišnjaobnovljivavodenamasanapojedinimkontinentima


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • 2 milijardeljudinemadovoljnuopskrbuvodom

 • najvišapotrošnjavodepostanovnikuje u UAE 528 l dnevno

 • individualna dnevna potrošnja vode: Italija251 l, Švicarska242 l, Španjolska210 l, Etiopija16 l, Indija25 l

 • 4% ljuditrošidnevnovišeod300 do 400 l vodepoosobizakućanskepotrebe

 • 2/3 stanovništva50 l vode(dnevno)

 • najveća potrošnjavodeje u:

  poljoprivredi 70%

  industriji 22 do 24%

  domaćinstvima tek 8%

Slika 117.Navodnjavanje


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 8. Količinagodišnjepotrošnjevodenapojedinimkontinentima


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 9. Dnevnapotrošnjavodepostanovniku u SrednjojEuropi

(Njemačka1996).


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • intenzivnije obrađivane poljoprivrednepovršine danas zauzimaju oko1,5milijardi ha, navodnjava se18%ili 270 milijuna ha s 3.100 km3vode

 • godišnje se na njima ostvaruje40% svjetskoguroda, najviše 64 % od tih poljoprivrednih površina nalazi se u Aziji, Kini, Indiji, Pakistanu, Indoneziji, TajlanduiTurskoj,u zemljama tzv.zelenerevolucije

 • PROSJEČNA POTROŠNJA VODE U INDUSTRIJSKIM GRANAMA IZNOSI OD 22% DO 24%

  razlike:

 • Njemačka, Belgija, Finska,80 - 85 %potrošnja vode u industriji,

  Grčka, Španjolska, Portugal , 30%,zemlje u razvoju10 do30%


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 10. Godišnjapotrošnjavodenakontinentima(km3), u

poljoprivredi,po stanovniku(m2) iudiopoljoprivrede u

potrošnjivode(%)


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 11. Potrošnjavode u industrijipokontinentima


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • 5%otpadnihvoda se nasvijetupročišćuje

 • onečišćenom vodomčesto se prenose različiti uzročnicibolesti

 • procjenjuje se da godišnjeumire 25 milijunaljudiodinfekcijauzrokovanih protozoima:Entoameba histolytica iGirardia lamblia

Onečišćenost tekućica i stajaćica

bakterije:

Escheriacoli,Salmonella

typhi, Legionella

pneumophila, Vibrio

choleraete razni virusi

zbog nedovoljnog

razdvajanja pitke i

otpadne vode

Slika 118. Entoameba

histolytica

Slika 119. Girardia

LambiaUtjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • u 20 st. sintetizirano je 10 milijunakemijskihspojeva

 • pretpostavlja se da hranasadrži6 - 8000spojeva

 • posebno su štetni spojeviklorakoji djelujumutagenoikancerogeno

 • Njemačkagodišnje proizvodi 3 milijuna t kloraili37 kg postanovniku

 • klorsluži u proizvodnji:sredstavazadezinfekciju, lijekova,pesticida, začišćenjeitd.

 • Uzroci onečišćenosti stajaćica i tekućica su:

  otopljene soli: kloridi, sulfati, bikarbonatinatrija,

  kalija, kalcijaimagnezija,

  zbog navodnjavanja, kiselih kiša, industrijskih

  djelatnosti isolizaautoceste


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • teškimetali: krom, mangan, cink, arsen, kadmij, bakar, živa, nikal, olovo izmetaloprerađivačkeindustrije, iz kopovamineralnihsirovina, metalnih rudača, iz odlagališta industrijskog i komunalnog otpada

 • organoklorpesticidi (DDT), organofosforpesticidi,

  karbamati, triacini,u prodaji se nalazi oko 10.000

  pesticidakoji se koriste upoljoprivredi

 • graničnevrijednosti ovih spojevau pitkoj vodi

  pojedinačnoiznose0,1g/l skupno 0,5 g/l

Slika 121. DDT

?


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • u Njemačkoj je30%obradivihratarskihpovršina, a u Europi 65%obradivihratarskih površinaonečišćeno

 • PCB – poliklorirani bifenili su izuzetno štetni , nakupljaju se u hranidbenim lancima, gdje uzrokujurazne karcinomei mutagenedeformacije

 • eutrofikacija(N, P)

Slika 123. Obradive ratarske površine

Slika 122. Poliklorirani bifenili


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Tablica 12. Stupnjevieutrofikacijepovršinskihvoda


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

 • bilježi se porastkoličine dušikovihspojeva

  (NH4, NO3) za 210 milijunat godišnje

  (prirodnimputemnastaje 140 milijuna t),

  što ukazuje na poremećaje globalnog kruženja dušika

 • u srednjojEuropiu poljoprivredi troši se 95 kg/ha dušikovih spojeva godišnje

 • 1980. trošilo se 120do130 kg/ha dušikovih spojeva

 • koncentracijanitratau drenažnoj vodi ispod oranica iznosi60 do150mg/l , agraničnavrijednostza pitku vodu je50mg/l

 • nitrat- nitrit - graničnavrijednost (0,1 mg/l) - kancerogeninitrosamini

 • nadzemneipodzemnenuklearneeksplozije, nuklearneelektrane, radioaktivniotpad


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

1995. bilježi se 440 nuklearnihelektranas

kapacitetom od2,2milijarde KWh

(17% svjetskeproizvodnjeelektričneenergije)

glavni problem je skladištenje radioaktivnog otpada

godišnje se ispušta 150 milijuna t sumpora iztermoelektrana i 49 milijuna tdušika iz motornihvozila

zakiseljavanjevoda(SO2) i(NO, NO2)

kišnicamijenja pH vrijednost, nekada je imala4,6

do 5,6zbog (H2CO3),danasima pH od 4,0- 4,6

poljoprivredadoprinosi emisiji dušika s 54 milijuna

tu oblikuNH3koji se pretvarau NH4+

Slika 124. Černobil26. travnja1986Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Utjecaj čovjeka na kriosferu


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

polarniledenjacina moru,kopnu, glečerivisokihplanina, trajnimraz, led u

rijekama, jezerima, i snijegpokrivaju 16% površineZemlje

sadrže 1,7 % vodenaZemljiili 69% slatkevode

predviđa se daljnjesmanjivanjeledenogpokrova do 2050.

otapanjempolarnogledasmanjuje se slanost, a temperaturapovršinske vode poraste za nekoliko stupnjeva, to bi moglo dovesti do izostankaponiranjahladnihvodenihmasa, a time i do izostanka prodora toplijih površinskih struja na sjever

rezultat ovoga je novi raspored klimatskih prilika na Zemlji

kriosfera je spremište za polarnu faunu štetnih polikoriranihbifenila, halona,pesticida itd.


Utjecaj ovjeka na hidrosferu i kriosferu

Literatura:

Glavač V. 1999. Uvod u globalnu ekologiju. Duzpo i Hrvatske šume. Zagreb, 211pp.

http://images.google.hr/(1.10.2012.).

http://www.nacional.hr/(1.10.2012.).

http://www.destinacije.com/(1.10.2012.).