Download
1 6 2010 ekaneva@mtitc government bg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ели Канева Национално контактно лице 1 6 февруари 2010 г. ekaneva@mtitcernment.bg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ели Канева Национално контактно лице 1 6 февруари 2010 г. ekaneva@mtitcernment.bg

Ели Канева Национално контактно лице 1 6 февруари 2010 г. ekaneva@mtitcernment.bg

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Ели Канева Национално контактно лице 1 6 февруари 2010 г. ekaneva@mtitcernment.bg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Програма “Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации”Тема 5:ИКТ за подобряване на публичните услуги за гражданите и бизнеса Ели Канева Национално контактно лице 16 февруари 2010 г. ekaneva@mtitc.government.bg

 2. ЦЕЛ Темата подкрепя политиката на ЕС за еПравителство – плана за действие за осъществяване на еПравителство. Целта е: • Да се повиши ефективността и ефикасността на публичната администрация и да се улесни взаимодействието на гражданите и бизнеса с нея • Да се отворят нови пазарни възможности за иновативни решения, базирани на ИКТ за управление и администриране.

 3. През 2010 г. приоритет е даден на подкрепата на следните политически инициативи на ЕС: • изпълнението на Директива за услугите чрез разширяване на текущия пилотен проект SPOCS; • планът за действие за еПравосъдие • структурирането на Европейска инициатива на eIdM (управление на електронната идентичност - electronic identity management) От финансираните предложения за проекти по тази тема се очаква да имат принос към уебсайта за обмяна на добри Европейски практики (http://www.epractice.eu) като една от платформите за разпространение.

 4. Бюджет – 13 млн. евро, 3 области/цели. • Област 5.1. Разширяване на пилотния проект "SPOCS", подготвящ изпълнението на директивата за услугите; • Област 5.2. Услуги на електронното правосъдие (еПравосъдие); • Област 5.3. Универсална идентификация

 5. Област 5.1. Разширяване на пилотния проект "SPOCS", подготвящ изпълнението на директивата за услугите. • Финансов инструмент – пилотен проект тип А • предвижда се подкрепа за продължаване на пилотен проект SPOCS" с финансиране от ЕС – до 5 млн. евро за проект

 6. Област 5.1.Цел • Продължаване на текущия пилотен проект SPOCS, като се постигне по-голямо географско и секторно покритие на директивата и се увеличи броя на държавите членки, които участват в проекта. • Разширяването на проекта ще повиши неговото въздействие и ще улесни дългосрочното разпространение на резултатите (предложените пилотни решения) сред всички държави членки на ЕС. • Това ще допринесе също за повишаване на въздействието от прилагането на електронната процедура, предвиждана от директивата за услугите.

 7. Текущият пилотен проект SPOCS от конкурс 2008, е стартирал на 1 май 2009 г. и е с продължителност 3 г. Проектът има за цел съгласно чл. 8 от Директивата за услугите да въведе във всяка участваща държава членка следващо поколение единни точки за контакт (PoSC - points of single contacts) и напълно електронна процедура за достъп до тях в два сектора на услугите. • В настоящия конкурс проектът трябва да бъде разширен в две направления: • да включи нови държави членки; • да предложи подход за разширение към нови сектори на услугите и да приложи разработеното решение в поне още един такъв сектор.

 8. Условия и характеристики (1) • Разширяването на проекта трябва да включва най-малко 3 допълнителни подходящи администрации (или юридически лица, посочени от националните администрации) от държавите членки на ЕС или асоциирани страни, които още не са в консорциума на SPOCS. • Резултатът трябва да осигури методология за включване на всички държави членки на ЕС, независимо от състоянието на развитието на тяхната електронна процедура и методология за включване на други сектори на услугите

 9. Условия и характеристики (2) • Проектът трябва да разработи дългосроченплан за устойчивост и разпространение на резултатите в целия ЕС. • Предложенията трябва да включват специфични и реалистични количествени индикатори за наблюдение на изпълнението на различните етапи от проекта. • Предложението трябва да се одобри от координатора на текущия проект SPOCS, да се съгласува с всички участници в съществуващия проект, съвместно с новите участници.

 10. Очаквано въздействие • Повишаване на конкурентоспособността на Европейския бизнес и особено на МСП чрез осигуряване на оперативно съвместима единна точка за контакт PoSC във всяка държава членка на ЕС. • Осигуряване на възможност на всички държави членки на ЕС бързо да възприемат и внедрят предложеното пилотно решение, а на бизнеса да се възползва от намаляването на административната тежест.

 11. Тема 5.2. Услуги на електронното правосъдие (еПравосъдие) • Финансов инструмент – пилотен проект тип А. Предвижда се да се подкрепи 1 пилотен проект с до 7 млн. евро финансиране от ЕС. • Като част от стартиралия през 2008 г. Европейски план за действие за еПравосъдие, държавите членки на ЕС са се споразумели да предприемат дейности за подобряване на ефективността и ефикасността на нарастващия брой на трансгранични граждански съдебни процедури (повече от 10 млн. случая).

 12. Целта на плана еПравосъдие е да се модернизират юридическите системи в Европа, като в същото време се повиши сътрудничеството и обмяната на информация между юридическите системи в държавите членки на ЕС. • Очакванията от този голям пилотен проект са да подкрепи плана на ЕС за еПравосъдие и особено постигането на оперативна съвместимост между ИКТ базираните системи на държавите членки на ЕС.

 13. Цел на Област 5.2. • да се постигне хоризонтална оперативна съвместимост и управление на e-Id между съществуващи национални юридически системи, на държавите членки на ЕС, и така да се създаде сигурна мрежа за юристите (съдии, адвокати и др.) в рамките на ЕС. • Това ще помогне за рационализиране и опростяване на юридическите процедури (намаляване на процедурните срокове и оперативните разходи в полза на гражданите, работата, адвокатите и юридическата администрация).

 14. Условия и характеристики (1) Интегрираното пилотно решение трябва: • да е съобразено с правната рамка на ЕС и с плана за действие на еПравосъдие и да бъде в съответствие с националното изпълнение на този план; • да се изгражда върху съществуващи системи национални за е-Правосъдие, като осигури транс-граничен достъп до тях и се базира на безплатни и публично достъпни общи спецификации за оперативна съвместимост, одобрени от институциите, отговорни за националните стратегии за еПравосъдие във всички държави членки на ЕС или асоциирани страни;

 15. Условия и характеристики (2) • да се основава на и да използва повторно резултатите от предишни пилотни проекта по „Подкрепа за ИКТ политики” (особено на STORK - голям пилотен проект за електронна идентификация, стартирал през 2008) и да разшири тези резултати с цел посрещане на нуждите на юридическите системи в Европа; • да е недискриминационно, достъпно и оперативно съвместимо, ефикасно и понижаващо разходите за всички участващи; • да има висока степен на използваемост и надеждност. • Участващите публични власти трябва да осигурят тестването и функционирането на пилотната система минимум за 1 година.

 16. Условия и характеристики (3) • В рамките на проекта трябва да се оценят и бариерите пред разпространението на услугите на електронно правосъдие като правна и регулаторна рамка и да се набележат мерки за евентуалното им преодоляване. • Консорциумът трябва да включва институциите, отговорни за дефинирането на националното прилагане на плана за еПравосъдие. Участието на индустрията като доставчици се насърчава, както и включването на международни/ЕС стандартизиращи организации.

 17. Условия и характеристики (4) • Проектът трябва да разработи референтен материал – насоки, ръководства, спецификации, учебни материали и стратегия за разпространение на резултатите, за да може да се осигури широко възприемане на пилотното решение. • Предложенията трябва да включват специфични и реалистични количествени индикатори за наблюдение на изпълнението на различните етапи от проекта.

 18. Очаквано въздействие • Възможност за всички държави членки да работят заедно за постигане на по-ефективна юридическа система в Европа, избягвайки разработването на не-оператавивно съвместими решения за еПравосъдие. • Осигуряване на безопасна среда за гражданите на ЕС. • Осигуряване на по-сигурна среда за развитие на бизнеса и особено за МСП, за да има повече полза от вътрешния пазар.

 19. Област 5.3. Универсална идентификация • Финансов инструмент – Тематична мрежа. Предвижда се да се подкрепи 1 тематична мрежа – до 1 млн. евро финансиране от ЕС. • Управлението на електронната идентификация в бъдещото цифрово общество ще бъде основа за сигурни услуги и взаимодействие между домейните като еПравителство, еЗдравеопазване, еТърговия, финанси, транспорт.

 20. Цел – да се осигури платформа за всичкизаинтересовани страни да работят заедно и да си сътрудничат за подготовка на стратегия за широкообхватна инфраструктура за управление на електронната идентификация. • Очакван резултат – Съществуват различни бариери като икономически, технологически, правни, социални и организационни за изграждане на инфраструктура за електронна идентификация. Резултатът от тематичната мрежа се очаква да бъде пътна карта за осъществяване на инфраструктура за електронна идентификация, включваща стъпки за преодоляване на бариерите.

 21. Условия и характеристики (1) Тематичната мрежа трябва да: • включва ИКТ експерти, политически експерти и експерти от администрацията, както и представители от организациите на потребителите и изследователите, имащи дълбоки познания за дейностите по електронната идентификация в Европа и други части на света; • се изгради върху резултатите и научените уроци от STORK и регулярни консултации с тези партньори, като в същото време включи нови участници от индустрията, гражданското общество, търговията, транспорта и др.; близко сътрудничество трябва да се поддържа и с други големи пилотни проекти PEPPOL и SPOCS, които са финансирани от „Подкрепа за ИКТ политики”;

 22. Условия и характеристики (2) • Осигури отворени консултации и принос във всички аспекти на сигурната идентификация, достоверността на данните и упълномощаването на гражданите и бизнеса, по-конкретно неприкосновеността на личната информация, сигурността, лесното използване, оперативната съвместимост и правната уредба.

 23. Очаквано въздействие • Създаване на форум, включващ различни участници - публични власти, индустрия, академия, граждански и неправителствени организации, които участват в изследвания, развитие, внедряване и вземане на решения за осигуряване на приложения и услуги с използване на електронна идентификация. • Създаване на рамка и пътна карта за успешно стартиране на голяма Европейска инициатива през 2013 в рамките на ЕС за изграждане на инфраструктура за управление на електронната идентификация в ЕС. • По-добро разбиране на потенциалното въздействие на универсалната идентификация от гражданите и бизнеса.

 24. Допълнителна информация • http://ec.europa.eu/egovernment • http://ec.europa.eu/eparticipation • http://ec.europa.eu/egovernance • http://www.epractice.eu • Contact person: jeanfrancois.junger@ec.europa.eu

 25. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ekaneva@mtitc.government.bg