primera sessi deliberativa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMERA SESSIÓ DELIBERATIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMERA SESSIÓ DELIBERATIVA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
yuri-santana

PRIMERA SESSIÓ DELIBERATIVA - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
PRIMERA SESSIÓ DELIBERATIVA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRIMERA SESSIÓ DELIBERATIVA RESPOLIS 21 de març de 2007 a les 7 de la tarda Casal Pere Quart de Sabadell

 2. 8 Territori 7 Sanitat 7 Estat del benestar 7 Participació i democràcia 6 Habitatge 6 Educació 6 Transport 5 Immigració 4 Llengua 3 Energia 3 Finançament 3 Mitjans de comunicació 3 Institucions i funció pública 2 Fiscalitat 1 Relacions amb l’Estat 1 Deixalles 1 Grafitis 1 Tancament Nagi 1 Medi ambient 1 Memòria històrica 1 Cultura 1 Despesa municipal El que més preocupa:

 3. Valoració de les propostes A Adequada i ben formulada B Adequada però poc concreta C Inadequada Per cada proposta valorada amb una B, que s’ofereixi una persona per reformular-la.

 4. Proposta 1: Preservar el Rodal, la biodiversitat cultivada i natural, la valorització i promoció dels productes locals i de proximitat al mercat local (pa, carn, horta, mongeta del ganxet, ...). Proposta 2: Ciutat amable: ampliar voreres i àrees de vianants, jardineres als carrers per evitar aparcar en lloc de pals i jardineres als fanals, carrers amb prioritats invertides a peu, bici, transport públic ..., fora pals i cotxes dels carrers estrets, jardineres a terra, voreres amples o un sol nivell i carrers per a bicis i transport públic, fer servir les rampes de les voreres per les persones (no pels cotxes i tampoc els de la policia), places verdes en lloc de jardinets, carrils bici, controlar de veritat el feixisme, etc. Proposta 3: L’Ajuntament hauria de fer complir la norma als grafiters que embrutessin els edificis i el mobiliari urbà, obligant-los a netejar els gargots existents. Proposta 4: L’Ajuntament hauria de repetir les campanyes dirigides als ciutadans per a no embrutir els carrers utilitzant els contenidors correctament i que els propietaris dels gossos recullin els excrements, reforçant les campanyes amb normes, vigilància i sancions. Proposta 5: Territori:

 5. Proposta 1: Aconseguir durant la legislatura, que la sanitat pública disposi a Sabadell de x llits i personal sanitari per atendre correctament la població afectada, és a dir, incrementar els x actualment existents en x noves places. Proposta 2: Sanitat:

 6. Proposta 1:Realitzar un pla d’equipaments a partir d’un mapa de necessitats de tots els barris de Sabadell (locals socials, hotels d’entitats, etc.), des de la perspectiva del desenvolupament glocal (global-local), per tal de maximitzar el desenvolupament humà i sostenible a tota la ciutat. El pla ha de tenir en compte els equipaments existents, ja siguin públics o privats, per tal d’evitar la seva desaparició i garantir la seva continuïtat, si cal, aplicant l’expropiació (Ex:Nagi). A partir d'aquí, que tota la planificació urbana i totes les polítiques públiques tinguin en compte els resultats d'aquesta avaluació i que s’implanti el pla a partir del segon any de legislatura. Proposta 2:Davant del tancament imminent de les piscines del Nagi, sense que existeixi una alternativa per a la ciutadania i les escoles del centre-nord de Sabadell, es demana que ja per al curs 2006-2007 hi hagi un transport públic adequat per la mainada i la gent gran, que permeti el desplaçament fins a les Piscines Municipals Joan Serra i així no empitjorar els problemes de mobilitat dins de la ciutat. Proposta 3: Estat del benestar:

 7. Proposta 1: Creació d’un fòrum participatiu ciutadà independent (virtual i presencial), organitzat i dirigit pel Postgrau de Participació Ciutadana de la UAB, per debatre temes ciutadans i presentar periòdicament les seves conclusions al Govern Municipal, qui haurà de tenir-les en compte. S’ha de posar en marxa durant el primer any de la legislatura. Proposta 2: Que l'Ajuntament de Sabadell ofereixi un servei d'informació sobre les activitats programades a les sales d'actes de la ciutat, que voluntàriament li vulguin subministrar aquesta informació.  L'objectiu d'aquest Servei Virtual d'Informació d'Actes Programats seria el de facilitar a les diferents entitats de la ciutat la programació dels seus actes, i així s'evitarien solapaments indesitjats d'actes públics, que porten a la divisió d'assistents amb interessos comuns. (Primer any legislatura) Proposta 3: Aplicar normes i ordenances, aprovades amb un ampli debat públic, per al respecte de l’espai públic: més vigilància i disciplina, control de la publicitat, del soroll, emissions, contaminació atmosfèrica, tinença d’animals, etc. Participació i democràcia:

 8. Proposta 1: Creació d’un alberg permanent per a persones “sense sostre” amb dret a alimentació, allotjament i l’oferiment d’un pla d’inclusió social personalitzat. (Primer any de la legislatura) Proposta 2: Construcció durant la següent legislatura de: x habitatges de titularitat pública, en règim de lloguer i ajustar el preu del lloguer a la renda familiar de tal manera que no superi el 30%. X habitatges especials per a persones de la tercera edat i persones amb alguna discapacitat. Proposta 3: Habitatge:

 9. Proposta 1: Construcció d’escoles bressol de manera que a cada barri de la ciutat n’hi hagi, com a mínim, una de titularitat pública. Fer-ne dues per any. Proposta 2: Educació per la ciutadania des de tots els àmbits i de manera coordinada amb les escoles, centres de formació i entitats de la ciutat. Educació:

 10. Proposta 1: Tirar endavant la proposta de Sabadell Cruïlla. Proposta 2: Iniciar un procés d’intercanvi de treballadors entre ciutats per aconseguir que el màxim nombre de persones visquin i treballin a la mateixa població, per enfortir les relacions ciutadanes, reduir els costos de desplaçament (combustible i cotxe privat) dels treballadors i les emissions de CO2, i evitar la construcció del Quart Cinturó. En aquest sentit, desenvolupar un projecte de col·laboració entre administracions públiques, empreses, patronals i sindicats, liderat per l‘Ajuntament de Sabadell. Proposta 3: Garantir el transport públic adaptat per a les persones amb problemes de mobilitat en totes les línies i a tots els autobusos. Proposta 4: Suprimir l’impost de circulació pels vehicles elèctrics. Proposta 6: Que l’Ajuntament pressioni per resoldre els problemes de RENFE. Proposta 7: Estendre el carril bici per tota la ciutat. Transport:

 11. Proposta 1: Immigració:

 12. Proposta 1: Llengua:

 13. Proposta 1: Energia:

 14. Proposta 1: Que l'Ajuntament de Sabadell lideri i faci les gestions pertinents, juntament amb altres ajuntaments i administracions públiques, per aconseguir el canvi de la distribució de la despesa pública entre les diferents administracions. Actualment els ajuntaments gestionen solament entre el 12 i el 13% de la despesa pública i aquests recursos són del tot insuficients, tenint en compte que la major part dels problemes que afecten la ciutadania es produeixen a l'esfera de la vida quotidiana i que en els darrers anys han anat assumint un continu increment de competències. A més, l'escassetat de recursos força als municipis a cercar ingressos en les promocions immobiliàries, afavorint encara més l'especulació en aquest àmbit. La proposta és arribar al 40% (Estat) -30%(governs autònoms) -30%(ajuntaments). (Primera legislatura) Proposta 2: Control i transparència de la despesa municipal, doncs es llencen diners en activitats poc profitoses per la ciutadania. Per exemple, el Centre Cívic de Can Puiggener compta amb 6 línies ADSL, quan amb una n’hi hauria prou. La immensa quantitat de tríptics, sobres, targetes i papereria innecessària, tant des de l’Ajuntament com des de les publicacions gratuïtes. Revisar els sous dels càrrecs públics. Proposta 3: Finançament:

 15. Proposta 1: Mitjans de comunicació:

 16. Proposta 1: Fer política de manera més respectuosa, intentant primer solucionar problemes abans que buscar la confrontació. Estipular un protocol de participació, de debat de temes i canals de tractar les qüestions, generant dinàmiques de confiança en la resolució dels conflictes i evitant confrontacions innecessàries sense devaluar ni desconsiderar la labor de l’oposició. Proposta 2: Que els càrrecs públics estiguin al servei de la gent, no al contrari. Proposta 3: Racionalitzar la burocràcia administrativa que porta a que alguns tràmits, com les inspeccions d’habitatge, tardin més de dues setmanes. Proposta 4: Que els partits que governin l’Ajuntament promoguin la Llei electoral amb llistes obertes. Institucions i funció pública:

 17. Proposta 1: Fiscalitat:

 18. Proposta 1: Relacions amb l’Estat:

 19. Proposta 1: Deixalles:

 20. Proposta 1: Recuperar la memòria històrica en tres àmbits: La immigració arribada de la resta de l’Estat: Pot millorar la comprensió de la immigració actual. La segona república: Per contrarestar el feixisme actual. La història de Catalunya: Per entendre millor el fet diferencial i el concepte de català com a llengua pròpia. Proposta 2: Tenir en compte els diferents grups de cultura que hi ha a Sabadell, ajudar-nos fent possible les propostes que es fan, proporcionar locals, etc. Memòria històrica i cultura: