Uppföljning av reformen skydd mot olyckor - PowerPoint PPT Presentation

uppf ljning av reformen skydd mot olyckor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppföljning av reformen skydd mot olyckor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppföljning av reformen skydd mot olyckor

play fullscreen
1 / 11
Uppföljning av reformen skydd mot olyckor
110 Views
Download Presentation
yuli-davidson
Download Presentation

Uppföljning av reformen skydd mot olyckor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uppföljning av reformen skydd mot olyckor

  2. Reformens intentioner • Ökat skydd mot olyckor och skador • Stärkt förebyggande arbete • Tydligare ansvarsförhållanden • Minskad detaljreglering från staten • Målstyrning med lokal anpassning • Ökad tvärsektoriell samverkan och samordning • Mer av lärande och systematisk förbättring

  3. Sammanfattningsvis Reformen har utvecklats enligt intentionerna men utvecklingen har gått för långsamt Mycket arbete återstår när det gäller tillämpningen av lagen, inte minst den kommunala styrningen av säkerhetsarbetet med mål, handlingsprogram, samverkan, genomförande, uppföljning och förbättring.

  4. Brist på motivation i andra generationens handlingsprogram ”Arbetet behöver tillföras ny energi och stödåtgärder för att intentionerna i ett målstyrt och systematiskt förbättringsarbete ska uppnås”

  5. Vad är bra? • Olyckor och skador som hanteras av räddningstjänst har minskat • De förebyggande insatserna har ökat • Reformen har bidragit till bättre dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän och skydd mot olyckor har fått mer uppmärksamhet

  6. Huvuddragen i vad som behöver göras: Ett bredare och mer samordnat säkerhetsarbete på kommunal nivå genom bl a. samordnat riskanalysarbetet utifrån olika lagstiftningar Utveckling av målformuleringar Utveckla systematik för egenkontroll och förbättringar Tillsyn av den enskildes ansvar bör utvecklas Stödet till enskilda behöver utvecklas och samordnas

  7. Kommunernas styrning och process Det finns stora utvecklingsbehov när det gäller kommunernas styrning av och process för det kommunala säkerhetsarbetet. Styrningen bör utgå från medborgarnas nytta, inte från detaljer i resurser och organisation inom räddningstjänsten. Här krävs en utveckling av målstyrningen och handlingsprogrammen, där inte minst kommunernas egenkontroll med uppföljning, utvärdering, lärande och förbättringsarbete måste utvecklas.

  8. Riskanalys Få kommuner har använt riskinventering och riskanalys metodsikt som utgångspunkt för prioriteringar och mål • Verka för-uppgiften Man berör ofta andra olyckstyper men beskriver sällan hur det förebyggande arbetet ska organiseras och hur det ska samordnas med andra aktörer • Målen Målen för det förebyggande arbetet handlar ofta om att man ska bibehålla en nivå än om att utveckla och förbättra • Egenkontrollen Noggrann när det gäller uppföljning av resurser och ”produktion” men inte när det gäller resultat och förbättringar

  9. Har skyddet mot olyckor och skador ökat och det förebyggande arbetet stärkts? Olyckor och skador har ökat, men de olyckor som hanteras av kommunal räddningstjänst har minskat något, trots befolkningsökning och högkonjunktur i periodens början Insatserna för förebyggande har ökat Utvecklingen är dock mycket ojämn mellan olika kommuner.

  10. Finns det skäl att sammanföra lagstiftningarna LSO och LXO? Nej, men det finns skäl att underlätta för gemensamt analys- och planeringsarbete i kommmunerna