javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. NASTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA. JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med. JAVNO ZDRAVSTVO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi' - yitro


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

Medicinski fakultet

Sveučilišta u Rijeci

NASTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR

U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA

JAVNO ZDRAVSTVO- sadašnja organizacija i budući izazovi

dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.

javno zdravstvo
JAVNO ZDRAVSTVO
 • “Javno zdravstvo je znanost i umijeće sprečavanja bolesti, produženja života, unapređenja (mentalnog) i fizičkog zdravlja putem ORGANIZIRANIH NAPORA ZAJEDNICE (u sanitaciji okoliša, suzbijanju zaraze, odgoju pojedinaca u načelima osobne higijene, organizaciji zdravstvene službe za ranu dijagnozu i preventivno liječenje bolesti, te razvoj društvenog mehanizma koji će osigurati svakom pojedincu u zajednici životni standard dostatan za održavanje zdravlja).”

C-E. A. Winslow, 1923. godine, Odbor stručnjaka SZO, 1952. godine

fokus djelovanja
FOKUS DJELOVANJA
 • zdravlje i prevencija bolesti ostvaruje se putem:
  • sprečavanja širenja bolesti i prevencije epidemija,
  • zaštite od štetnih čimbenika okoliša,
  • prevencija nesreća,
  • promocije i zagovaranja zdravih stilova življenja,
  • odgovora na prirodne i društvene nesreće,
  • osiguranja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.
slide4

IMPLEMENTACIJA

Kako primjeniti?

STRATEGIJAJAVNOGZDRAVSTVA

I N T E R V E N C I J A

E V A L U A C I J A

Što je učinkovito?

IDENTIFIKACIJA

RIZIČNIH ČIMBENIKA

Koji je uzrok?

N A D Z O R

Što je problem?

PROBLEM

ODGOVOR

slide5
Najčešća podjela:
 • Epidemiologija zaraznih bolesti,
 • Zdravstvena ekologija,
 • Socijalna medicina,
 • Zdravstvena statistika.
javnozdravstvena djelatnost
JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST
 • Prema Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) uključuje aktivnosti usmjerene unapređenju zdravstvenog stanja populacije za razliku od kurativne zaštite usmjerene bolesti.
 • Akcije koje provodi javnozdravstvena djelatnost nazivaju se INTERVENCIJE (npr. kampanje cjepljenja, preventivni programi).
 • Svrha je prevencija bolesti putem sustava stalnog nadzora i praćenja rizika i slučajeva bolesti i promocija zdravih stilova življenja.
tri klju ne funkcije
TRI KLJUČNE FUNKCIJE
 • PROCJENA
 • RAZVOJ JAVNOZDRAVSTVENE POLITIKE
 • OSIGURANJE
slide8

M A T R I C A F U N K C I J A

 • FUNKCIJA PROCJENE
 • procjena zdravlja i zdravstvenih potreba
 • provođenje epidemioloških istraživanja
 • analiza odrednica zdravlja
 • FUNKCIJA RAZVOJA JAVNOZDRAVSTVENE POLITIKE
 • izgradnja baze za djelovanje
 • odabir i postavljanje prioriteta
 • razvoj planova, strategije i politike zdravlja
slide9

FUNKCIJA OSIGURANJA

 • rukovođenje resursima
 • implementacija programa
 • provođenje evaluacije i kontrole kvalitete
 • edukacija i informiranje javnosti
razine djelovanja
RAZINE DJELOVANJA
 • Populacija obuhvaćena javnozdravstvenom intervencijom može biti mala grupa ljudi (obitelj ili lokalna zajednica) ili tako velika kao stanovništvo nekoliko kontinenata (npr. u slučaju pandemije).
 • Razine djelovanja mogu biti slijedeće:
  • lokalna,
  • regionalna (od temeljne važnosti – “čuvari ulaza” za bolesti koje bi se mogle proširiti preko granica pojedinih zemalja),
  • nacionalna (SAD, US Public Health Services, Agencija odhgovorna za javno zdravstvo stanovištva, upravlja brojnim značajnim zdravstvenim agencijama: Food and Drug Administration, Centres for Disease Control, National Institute of Health; Finish National Public Health Institute – KTL je klasificirana među najvažnije javnozdravstverne institucije s velikim utjecajem diljem svijeta , npr. program intervencije u suzbijanju nezaraznih bolesti – Countrywide Integrated Non-communicable Diseases Intervention - CINDI),
  • internacionalna i
  • globalna (World Health Organization – WHO, Center for Disease Prevention and Control – CDC, European Center for Disease Prevention and Control – ECDC).
javno zdravlje u europi danas izazov za javnozdravstvenu djelatnost
JAVNO ZDRAVLJE U EUROPI DANAS - IZAZOV ZA JAVNOZDRAVSTVENU DJELATNOST
 • Društvene promjene u prošlim dekadama – pad nataliteta, visoka stopa divorcijaliteta, rast urbanizacije, starenje stanovništva.
 • Promjene u morbiditetu i zahtjevu za zdravstvenom zaštitom, stalno preispitivanje ravnoteže između primarne zdravstvene zaštite i bolničke skrbi.
 • Postojeća iskustva pokazuju težinu uspostave ravnoteže između odabira prioriteta i zahtjeva za djelotvornosti zdravstvenog sustava i jednakosti u ostvarenju prava korisnika.
odgovori na postoje i pritisak
ODGOVORI NA POSTOJEĆI PRITISAK

DEMOGRAFSKI TRENDOVI

 • kruta natalitetna stopa u većini europskih zemalja je približno 13 na 1 000 stanovnika godišnje, jednaka je ili niža od mortalitetne stope (relativno stabilna populacija),
 • stalni porast starijih dobnih skupina uz stalni pad mlađih dobnih skupina (nastavak niske stope fertiliteta, rast trenda obitelji s malim brojem djece),
 • udio mladih opada ali raste broj problema s kojima se mladi suočavaju (nesreće, zloporaba opojnih sredstava, neželjene trudnoće i psihološki negativni efekti nezaposlenosti, samoće i migracija),
 • stalno rastući problem starijih dobnih skupina (kronicitet bolesti, veći zahtjevi za zdravstvenom zaštitom, povećana potrošnja lijekova, veća potreba za kućnim liječenjem i njegom).

Važne odrednice za kreiranje socijalne i zdravstvene politike što će zahtijevati i promjenu u alokaciji resursa u skoroj budućnosti.

srednje o ekivano trajanje ivota pri ro enju
SREDNJE OČEKIVANO TRAJANJE ŽIVOTA PRI ROĐENJU
 • u Europi varira od 65,8 godina (Rusija) do 81,6 (Island),
 • u našem okruženju:

Izvor: Očekivano trajanje života pri rođenju, 2005. (Health for All Data-Base, WHO)

vode i javnozdravstveni problemi
VODEĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEMI

KRONIČNE

BOLESTI

ZARAZNE

BOLESTI

NENAMJERNE

OZLJEDE

A I D S

MENTALNI

POREMEĆAJI

S A R S

. . .

. . .

determinante zdravlja izvan zdravstvenog sustava
DETERMINANTE ZDRAVLJAIZVAN ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

ŽIVOTNO I RADNO

OKRUŽENJE

PREHRANA

STIL ŽIVLJENJA...

slide16

DRUŠTVENI I

EKONOMSKI RAZVOJ

RAZVOJ

ZDRAVLJA

OSTALE

GENETSKE

ODREDNICE

ZDRAVLJA

DRUŠTVENE

EKONOMSKE

slide17
Postoje ozbiljni problemi u mobiliziranju stručnjaka u zdravstvu i primjeni njihovih preporuka prilikom kreiranja zdravstvene politike.
 • U međuvremenu uloga vlada pojedinih zemalja i resora zdravstva uglavnom su sužene na kontrolu troškova, osiguranje jednakosti i pravičnosti u distribuciji resursa i razvoju lokalne zdravstvene skrbi.
 • Malo je dokaza da se napori usmjeravaju ostvarenju zdravstvenih ciljeva.
 • Troškovi zdravstvene zaštite – stalno rastući troškovi u većini europskih zemalja uz istovremena ograničenja u mogućnosti financiranja.
intersektorski napori za unapre enje zdravlja
INTERSEKTORSKI NAPORI ZAUNAPREĐENJE ZDRAVLJA
 • U diskusiji o “javnom zdravlju”, generalno je zaključeno da su važne one politike, akcije i ishodi koji proizlaze iz javnog sektora, aktivnosti zdravstvenih odjela, znanstvenih i istraživačkih institucija i zakonske regulative.
 • Važno je kreirati djelotvorne organizacije na primarnoj, sekundarnoj, i tercijarnoj razini zdravstvenog sustava uključujući socijalne resurse (postojeće socijalno i mirovinsko osiguranje, školovanje, standarde rada i politike zapošljavanja, komunikacije i transporta, industriju i gospodarstvo).
najve i izazov promocija zdravlja
NAJVEĆI IZAZOV - PROMOCIJA ZDRAVLJA
 • WHO – novi temelji aktualnoj zdravstvenoj politici,

“Health 21” – The Health for All policy frameworks for the WHO European

Region for the 21st century.

 • OSNOVNI PRINCIPI:
 • zdravlje jest temeljno ljudsko pravo,
 • za postizanje ciljeva nužna je pravičnost i solidarnost unutar i između zemalja,
 • ostvarivanje ciljeva zahtijeva aktivno učešće kao i odgovornost prema stalnom razvoju zdravlja.
etiri klju ne strategije za akciju
Četiri ključne strategije za akciju:
 • međuresorski pristup,
 • odabir učinkovitih programa,
 • integrirana primarna zdravstvena zaštita i prilagodljiv sustav bolničke zaštite,
 • uključivanje partnera relevantnih za zdravlje.
javno zdravstvo u hrvatskoj
JAVNO ZDRAVSTVO U HRVATSKOJ

Povijesni pregled

Organizirane preventivne aktivnosti u Hrvatkoj imaju dugu tradiciju:

 • Osnivanje javnozdravstvenih institucija (1924-1930.), međunarodni značaj dr. Andrije Štampara.
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, sa stoljetnom tradicijom neprekinutog rada, sljedbenik Kraljevske stanice za kemijska ispitivanja hrane, osnovane 1900. (Ugarsko Ministarstvo poljoprivrede).
slide22
Sadašnja organizacijska shema

javnozdravstvenih institucija u Hrvatskoj

Zakonska regulativa - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)

 • Nacionalni, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i
 • Županijski Zavodi

Organizacija javno zdravstvene djelatnosti na regionalnoj razini prati

administrativo-teritorijalni ustroj Republike Hrvatske (Slika 2).

matrica funkcija
MATRICA FUNKCIJA

ORGANIZACIJA JAVNOG ZDRAVSTVA

DRŽAVA

ŽUPANIJA

slide24
Prema Zakonu, javnozdravstvena djelatnost obuhvaća:
 • epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analize zaraznih i nezaraznih bolesti,
 • nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka,
 • prikupljanje i analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu,
 • preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata,
 • javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost,
 • primarnu prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti.
promocija zdravlja najve i izazov i za hrvatsku javnozdravstvenu djelatnost
Promocija zdravlja – najveći izazov i za hrvatsku javnozdravstvenu djelatnost

Postoji potreba stvaranja nove socijalne mreže (društvene povezanosti) za

primjenu strategije promicanja zdravlja.

Prednosti Zavoda za javno zdravstvo, kao promotora implementacije

promicanja zdravlja su:

 • bogate veze s različitim društvenim podsustavima i njihovim organizacijama,
 • varijabilitet komunikacijskih vještina,
 • različitost profesija, zadataka i metoda rada i stoga otvorenost prema uspješnom uvođenjunovih oblika rada i djelovanja,
 • svjesnost i razumijevanje važnosti i mogućnosti promocije zdravlja.
razli ite veze i povezanosti koje odr avaju upanijski zavodi za javno zdravstvo

lokalna

zajednica

mediji

škole

Ministarstvo

zdravstva

civilne

udruge

ŽUPANIJSKI

ZAVOD ZA

JAVNO

ZDRAVSTVO

poslovni

partneri

N V O

međunarodne

organizacije

zdravstvene

organizacije

hrvatski zavod

za javno

zdravstvo

vlada

županijski odjel

za zdravstvo

Različite veze i povezanosti koje održavaju županijski Zavodi za javno zdravstvo
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • svrha javnog zdravstva znatno je ekspandirala
 • porastao je broj rizika po zdravlja ali i strategija za njihovo zbrinjavanje
 • većina je zaraznih bolesti pod kontrolom
 • buduća nastojanja treba usmjeriti na kontrolu kroničnih bolesti, mentalno zdravlje, zdravo okruženje i promociju zdravog stila življenja
novi izazovi
NOVI IZAZOVI
 • PROMOCIJA ZDRAVLJA PRISTUPOM INVESTIRANJA U ZDRAVLJE
 • PREVENCIJA NASILJA I NENAMJERNIH OZLJEDA
 • ZDRAVO OKRUŽENJE
 • PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U CILJU OSIGURANJA KVALITETNIH INFORMACIJA O ZDRAVLJU
 • ZAŠTITA OD NOVIH ZARAZNIH BOLESTI
ad