Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
leta 2004 PowerPoint Presentation

leta 2004

139 Views Download Presentation
Download Presentation

leta 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVILA leta 2004 in nikdar več V prisilno poravnavo in v stečaj je odšla jeseni 2004. Prej je bila ponos mariborske tekstilne industrije. Posebej Pobrežja, v katerega vertikali se je bohotil obnovljeni dimnik. Toda, najprej so se lotili rušenja dimnika. Ta bi lahko bil lep muzej tehnike, ki ga sicer še ni v naboru kulturne dediščine mesta Maribor.

 2. Tako je bilo pomladi 2009

 3. In tako jeseni 2009 Za samo pol leta je nastala opazna razlika. Zgradbe rastejo kot gobe po dežju.

 4. Tako pa pomladi 2010 Poleg ilegalno parkiranih osebnih avtomobilov še težki tovornjaki

 5. in ilegalno skladišče na parcelnih številkah, ki jih ni v gradbenem dovoljenju…

 6. Pogled na dvorišče v smeri železokrivnice in prizidka k upravni stavbi…

 7. Mar je to prizidek k upravni zgradbi? Ni ga na seznamu dokumenta na naslednjem diapozitivu…

 8. Iz INFORMACIJE je razvidno, da bi za dejansko izvedene gradnje moral obstajati Občinski lokacijski načrt (OLN). Ni ga.

 9. Pričujoči medij ni primeren za dolga besedila, vendar je resnici na ljubo, treba povedati, da pri celi zadevi nekaj ni skladno z veljavnimi predpisi. Če druga ne, je gotovo sumljiva prodaja in nakup vsaj parcele (176/32) in parcele v tej parceli (176/8). Zadeva je očitno speljana prek “slamnatega podjetja”- družbe SINVEST d.o.o. , Štihova ulica 1 Ljubljana, kjer združbe na tem naslovu že dalj časa ni več… Ve se, da se prek podobnega podjetja stranke zlahka izognejo plačila davka svoji lastni državi… Zanimivo je tudi kako hitro so se izvedle vknjižbe lastninskih pravic… Več o tem se prebere v izvlečku dokumenta na naslednji strani:

 10. Pripomba: Skupna površina zgornjih parcel presega dovoljeno površino določeno v lokacijski informaciji…

 11. Izvleček iz gradbenega dovoljenja Tukaj sta omenjeni samo dve parcelni številki, medtem ko je na enem diapozitivu zgoraj zapisano, da gre za nakup 63 zemljiških parcel.

 12. V nadaljevanju nekaj zanimivih posnetkov

 13. Pri železokrivnici očitno ni nobenega prizidka, kot so zapisali v gradbeno dovoljenje… Je novogradnja, kar se mora ugotoviti na kraju samem.

 14. Pričetek gradnje prizidka k upravni zgradbi

 15. Prizidek k upravni zgradbi

 16. in prizidek k prizidku…

 17. Prizidek k upravni zgradbi v zoomu…

 18. Iz drugega zornega kota…Prizidek, da je kaj?

 19. Parkirišče in menda skladišče na tuji zemlji…

 20. Tukaj parkira dnevno prek 100 avtomobilov

 21. še vozila in stroji gradbene mehanizacije…

 22. Tovornjaki in “betonske hruške”

 23. na prodnatih tleh brez asfaltne zaščitne prevleke in lovilcev olja…

 24. Posest so ilegalno razširili proti jugu in vzhodu daleč na tuje parcele…

 25. Na tujem zemljišču se izpirajo betonske hruške…

 26. Teren za izpiranje betonskih hrušk…

 27. Zoom terena za izpiranje betonskih hrušk…

 28. Izvleček iz O D L O K A o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor Na Studencih so površine za obrtno dejavnost možne na obeh straneh železniške proge, na območju Počehove pa na delu centralnega območja bivše opekarne in delno glinokopa Košaki. Manjše površine za obrtne dejavnosti so še v Zg. Počehovi, v Damiševem naselju, med Limbuško cesto in železnico, ob tovarni Svila in ob Zagrebški cesti. b) Nove površine za proizvodne dejavnosti: Nove površine za proizvodne dejavnosti bomo zagotovili v industrijski coni na Studencih na območju Marlesa in na zemljiščih v njegovi bližini in na Pobrežju ob Zrkovski cesti v neposredni bližini avtoceste. Vse parcelne številke 176 v opisu namenske rabe imajo zapis:Ureditveno območje naselja s katerim so povezana zemljišča primarne namenske rabe podrejena zahtevam poselitve… In v opisu legende: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja

 29. Tako je pisalo na parcelni številki 176/32 prej

 30. in tako je sedaj V preglednici Ploskovne analize (na sliki zgoraj) je izbrisana vrsticaProstorsko planske enote iz UZ mesta Maribor območje za stanovanja in dopolnilne dejavnosti Pobrežje (glej preglednico na prejšnji strani!)

 31. KONEC Ali pa tudi (še) ne?Hvala na pozornosti!