Nezavisni sindikat zaposlenih
Download
1 / 31

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Tema: OBRAČUN PLAĆA U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA. kolovoz, 2012. Cilj današnje radionice. 1. upoznavanje s problemima u obračunu plaća 2. osnovne kontrole u obračunu plaća. Zakonski izvori.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nezavisni sindikat zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske

Tema:

OBRAČUN PLAĆA

U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA

kolovoz, 2012.


Cilj današnje radionice

1. upoznavanje s problemima u obračunu plaća

2. osnovne kontrole u obračunu plaća


Zakonski izvori

Zakonski propisi koji uređuju plaće zaposlenika u sustavu srednjoškolskog obrazovanja:

1. Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)

2. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova

u javnim službama (NN 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 39/05,

82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 22/07, 112/07 I 127/07)

3. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim

službama (NN 115/10)

4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

(granski, NN 11/08)

5. Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti

(od 26.11.2006. god.)

6. Sporazum o osnovici plaće u javnim službama (od 23.11.2006. god.)


Osnovni pojmovi

Pojam plaće određuje Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01), a utvrđuje ga i čl.51 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10).

1. Plaću zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na plaću.

2. Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta

složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen

i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku

navršenu godinu radnog staža.

3. Dodaci na osnovnu plaću su stimulacija, dodaci za

posebne uvjete rada, položajni dodaci i uvećanjaplaća.


MZOŠ svaki mjesec u računovodstva škola šalje listu sa obračunskim koeficijentima, koja služi kao podlogaza obračun plaće. Na toj listi koeficijenti su razvrstani u tri stupca, pa je naš današnji zadatak objasniti svaki od njih pojedinačno.

U našoj prezentaciji nazvat ćemo ih 1., 2. i 3. koeficijent.


Izračun 1. koeficijenta

1. koeficijent (složenosti poslova) određen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova

u javnim službama.

Povećava se primjenom Odluke Vlade iz 2002. godine, s primjenom od 1.1.2003. godine, kojom se koeficijenti složenosti iz Uredbe jednokratno povećavaju ovisno o godinama staža, i to:


Izračun 1. koeficijenta

Tako dobiveni koeficijent je osnovni koeficijent, tj.

prvi na listi MZOŠ-a koji se dostavlja školi svaki mjesec.


Izračun 2. koeficijenta

Na 1. koeficijent dodaje se obračun ukupnog staža, i to 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

Tako uvećani koeficijent još jednom povećavamo za staž,

i to ukupni, ane samo u prosvjeti, što je zaslugom našeg Sindikata, slučaj samo u srednjim školama.

Tablica je sljedeća:


Tako dobiveni koeficijent, pomnožen s osnovicom* daje osnovnu bruto plaću.

2. koeficijent × osnovica = osnovna bruto plaća

* Osnovicaza izračun plaće korisnika državnog proračuna iznosi 5.108,84 kn (Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 13.05.2009).


Izračun 3. koeficijenta

3. koeficijent, koji MZOŠ na listi naziva obračunskim koeficijentom, osim 2.koeficijenta sadrži i dva dodatka, koji se svaki posebno pribrajaju 2.koeficijentu, i to:

I. za povećanje obujma i složenosti poslova sukladno Sporazumu

o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25.11.2006.g.

od 01.08.2007. 2,0% koef. 1,020

od 01.07.2008. 2,1% koef. 1,021

od 01.07.2009. 2,2% koef.1,022

od 01.07.2010. 2,2% koef. 1,022

od 01.07.2011. 2,2% koef. 1,022

od 01.07.2012. 2,3% koef. 1,023

Kako je 1,020×1,021×1,022×1,022×1,022×1,023 = 1,13725

znači da ukupno povećanje iznosi 13,725%


II. dodaci za znanstvene stupnjeve magistra i doktora znanosti

(8% i 15%)

Umnoškom 3.koeficijenta i osnovice 5.108,84 dobiva se bruto plaća bez dodataka po Kolektivnom ugovoru.

3. koeficijent × osnovica (5.108,84) =

bruto plaća (bez dodataka iz KU)


Dodaci na plaću po Kolektivnom ugovoru

Prema čl.18. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama određena su sljedeća uvećanjaosnovne plaće:

a) rad noću 40%

b) prekovremeni rad 50%

c) rad subotom 25%

d) rad nedjeljom 35%

e) smjenski rad 10%

f) dvokratni rad 10%

g) mentorstvo na maturalnim, završnim i pomoćničkim ispitima 4 sata

po kandidatu

h) rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom

i rad na dan Uskrsa 150%

Prema čl.19. zaposlenicima srednjoškolske ustanove s otežanim uvjetima rada osnovna se plaća uvećava za 10%.

Ovi dodaci nisu sadržani u obračunskom koeficijentu i obračunavaju se temeljem 2. koeficijenta, odnosno, na bazi osnovne plaće.


Obračunski koeficijent - rekapitulacija

Nalazi se u 1.stupcu liste koju u školu šalje MZOŠ, sadrži prvo uvećanje za staž.

koeficijent iz Uredbe

+ 3 ili 5 ili 7 ili 9%

1.osnovni koeficijent

1.osnovni koeficijent

+ 0,5% za god.staža

+ 4 ili 8 ili 10%

Koeficijent iz 2.stupca liste, sadrži povećanja za staž i služi za izračunavanje osnovne bruto plaće i dodatke po KU.

2.koeficijent za izračun

osnovne plaće

2.koef. za izračun osn.plaće

+ dodaci 13,725%

+ dodaci 8 ili 15 %

Koeficijent iz 3.stupca liste, služi za obračun bruto plaće BEZ dodataka po KU.

3.ukupan obračunski

koeficijent


Primjer obračuna

ZADATAK:

Obračunati plaću profesoru koji:

 ima VSS (koeficijent iz Uredbe 1,25)

 ima 24 godine radnog staža

 radi 10 sati prekovremeno u nastavi

 mijenja smjene i ostvaruje pravo na naknadu za

smjenski rad od 80 sati;

 škola radi u otežanim uvjetima rada.


Primjer obračuna

1) IZRAČUN 1.KOEFICIJENTA

koef. iz Uredbe = 1,25

radni staž = 24 godine

Za obračun staža (24 god.) koristimo 7% povećanja osnovnog koeficijenta (iz Odluke, 3, 5, 7 i 9% povećanja),

pa je:

1.koeficijent = 1,25 × 1,07 = 1,34


Primjer obračuna

2) IZRAČUN 2.KOEFICIJENTA

osnovni (1.) koeficijent = 1,34

radni staž = 24 godine

Za obračun staža koristimo 0,5% za svaku godinu radnog staža:

24 godine × 0,5% = 12%, tj. 1,12

i povećanje od 4, 8 ili 10% ovisno o ukupnom stažu

(u našem slučaju 4%, tj. 1,04) pa je:

2.koeficijent= 1,34 × 1,12 × 1,04 = 1,561


Primjer obračuna

3) IZRAČUN 3.KOEFICIJENTA

2. koeficijent = 1,561

dodatak (Sporazum) = 13,725%

3. koeficijent = 1,561 + 1,561 × 13,725% = 1,561 + 0,214 = 1,775


Primjer obračuna

4) IZRAČUN OSNOVNE PLAĆE I BRUTO SATNICE

kao podloge za izračunavanje daljnjih dodataka

2. koeficijent = 1,561

osnovica za plaću = 5.108,84

umnoškom zadanih veličina dolazimo do OSNOVNE BRUTO PLAĆE:

osnovna bruto plaća = 1,561 × 5.108,84 = 7.974,90 kn

Ako osnovnu plaću podijelimo sa prosječnim brojem sati 174, dobivamo bruto satnicu:

bruto satnica = 7.974,90 : 174 = 45,83 kn


Primjer obračuna

5) Izračun dodatka za PREKOVREMENI RAD (KU)

bruto satnica = 45,83

sati prekovremenog rada u nastavi = 10

Prema KU, prekovremeni rad = 50%

Napomena:

Kod obračuna prekovremenog rada u nastavi, zaposleniku se priznaje dodatnih 50% sati za stručno metodičku pripremu.

broj sati za obračun = (10+5) + ((10+5) × 50%) = 15 + 7,50

= 22,50 sati

iznos dodatka =45,83 × 22,50 = 1.031,18 kn


Primjer obračuna

6) Izračun dodatka za SMJENSKI RAD (KU)

bruto satnica = 45,83

broj sati smjenskog rada = 80

Prema KU, uvećanje za smjenski rad = 10%

iznos dodatka =45,83 × 80 × 10% = 366,64 kn


Primjer obračuna

7) Izračun dodatka za OTEŽANE UVJETE RADA (KU)

osnovna plaća = 7.974,90

Prema KU, uvećanje za otežane uvjete rada = 10%

iznos dodatka =7.974,90 × 10% = 797,49 kn


Primjer obračuna

8) IZRAČUN DODATKA

(prema Sporazumu o dodacima na plaću od 11/06)

osnovna plaća = 7.974,90

dodatak (Sporazum) = 13,725%

iznos dodatka = 7.974,90 × 13,725% = 1.094,56 kn


Izračun bruto plaće

7.974,90 = 1.561 x 5.108,84

1,020x1,021x1,022x1,022x1,022x1,023=1,13725

1.094,56 = 7.974,90x13,725%

sadrži sva povećanja za staž i služi za izračun osnovne bruto plaće i svih dodataka po KU

sadrži dodatak 13,725% i

NIJE OSNOVICA ZA IZRAČUN DODATAKA po KU

* broj sati zajedno s pripremom

(Lista MZOŠH: koef.1 = 1,34 koef. 2 = 1,561 koef.3 = 1,775)


Važno je znati...

Od 1. svibnja 2011. stupio je na snagu novi Pravilnik osadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/11), koji zamjenjuje raniji propis istog naziva.

U odnosu na raniji Pravilnik, novi sadrži sljedeće izmjene:

- u podacima o radniku obvezno je navesti naziv banke za isplatu plaće

- više se ne upisuje planirani redoviti fond sati

- obvezni podaci su osobni odbitak i stope poreza i prireza

- u slučaju neisplate plaće, obračun treba sadržavati i potpis ovlaštene

osobe i pečat poslodavca

- iskazuju se samo podaci o plaći i dodacima na plaću po pojedinim

osnovama koje su bile prisutne u razdoblju na koje se odnosi isplata.

Poslodavac je radniku dužan uručiti obračun plaće najkasnije u roku 15 dana od dana isplate i mora raspolagati dokazom da je to učinio (potpis radnika).


U obračunu plaće ne moraju biti navedeni postupci obračuna, ali mora biti naznačena osnova na temelju koje je izračunata svota plaće i naknade plaće, odnosno pojedinog dodatka.


Važno je znati... obračuna, ali mora biti

Što ako poslodavac radniku ne uruči pravilnu ispravu

o obračunu plaće?

To je prekršaj kategoriziran kao jedan od najtežih u ZOR-u.

Ako poslodavac ne dostavi radniku ispravu o obračunu plaće iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine, ili ako taj obračun ne sadrži propisane podatke, prema čl.294 točka 50. ZOR-a, poslodavac pravna osoba (škola) kaznit će se novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kn.

Za isti prekršaj temeljem istog članka, novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba pravne osobe (ravnatelj).

Za prekršaj neizdavanja potvrde o plaći, poslodavcu pravnoj osobi može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 20.000,00 kn, a odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu 6.000,00 kn.


Zaključak obračuna, ali mora biti

Zadaća našeg Sindikata je inzistiranje na uvođenju jedinstvenog sustava obračuna plaća u srednjim školama, pri čemu bi nas MZOŠ morao uvažiti kao direktnog sudionika provedbe takvog sustava.


Zahvaljujemo na pažnji! obračuna, ali mora biti


Nezavisni sindikat zaposlenih obračuna, ali mora biti

u srednjim školama Hrvatske

Radionica Skupštine ‘11

Tema:

MATERIJALNO FINANCIJSKO

POSLOVANJE PODRUŽNICA


ad