klinikk for psykisk helse og rus vestre viken hf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. OSU 23.09. 2013. Klinikk for psykisk helse og rus. Kirsten Hørthe Klinikkdirektør. Torgeir Vethe Fagsjef. Paul Møller FOU enhet. Heidi Taksrud Psykiatrisk avdeling Lier. Carsten Bjerke Psykiatrisk avdeling Blakstad. Kent Håpnes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF' - yetta-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klinikk for psykisk helse og rus
Klinikk for psykisk helse og rus

Kirsten Hørthe

Klinikkdirektør

Torgeir Vethe

Fagsjef

Paul Møller

FOU enhet

Heidi Taksrud

Psykiatrisk avdeling Lier

Carsten Bjerke

Psykiatrisk avdeling Blakstad

Kent Håpnes

Ringerike

DPS

Mona Grindrud

Kongsberg

DPS

Katrine Hippe

Drammen

DPS

Elisabeth Mork Asker

DPS

Kari Ringstad

Bærum

DPS

Lars Hammer

Barne- og ungdoms- psykiatrisk avdeling

Olaf Bergflødt

Avdeling for rus og avhengighet

Årsverk: ca 1800

Polikliniske konsultasjoner: 202 838

Utskrevne pasienter døgnbehandling: 3 685

phr strategiplan 2013 2016 prosess
PHR - Strategiplan 2013-2016 Prosess

Strategiplanen presentert i seminar - juni 2012 hvor kommunene var målgruppen.

Planen var til høring i kommunene høsten 2012.

Planen og enkelt tiltakene har vært presentert i de lokale samarbeidsutvalgene, i diverse møter med kommunene, og for formannskapet i Asker.

kt opptaksomr de fra 01 01 2014
Økt opptaksområde fra 01.01.2014

Styrevedtak i Helse Sør-Øst 20.06.13: Kommunene Sande og Svelvik skal få spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rus i Vestre Viken fra 01.01.14. ( Jevnaker kommune 01.01.15.)

Økt opptaksområde for Klinikk for psykisk helse og rus gir økt inntektsramme for Vestre Viken HF – finansielt grunnlag for økt aktivitet.

Økt opptaksområde for klinikken - intern gjennomgang av oppgavefordelingen i klinikken.

sande og svelvik
Sande og Svelvik

Klinikken legger nå til rette for å ta imot pasienter fra Sande og Svelvik.

Allerede i dag gis det behandling til en del pasienter, både barn og voksne, fra disse kommunene som følge av fritt sykehusvalg.

Økning i antall henvisninger fra Sande og Svelvik.

phr har 5 distriktspsykiatriske sentre dps
PHR har 5 Distriktspsykiatriske sentre ( DPS).

Dagens størrelse på opptaksområdene :

Bærum DPS - opptaksområde ca 115000

Asker DPS - opptaksområde ca 55000

Drammen DPS - opptaksområde ca 140000

Kongsberg DPS - opptaksområde ca 50000

Ringerike DPS - opptaksområde ca 70000

drammen asker
Drammen - Asker

Drammen DPS et av landets største DPS.

Dekker Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken og Hurum.

BUP poliklinikk i Drammen samme opptaksområde.

Når kommunene Sande og Svelvik inkluderes, vil Drammen DPS og Drammen BUP få ansvar for ytterligere 15.000 innbyggere, gitt nåværende struktur.

forslag til ny oppgavefordeling
Forslag til ny oppgavefordeling
 • Endringer i opptaksområdene til Kongsberg DPS og Ringerike ikke aktuelt .
 • Utjevning mellom Drammen DPS og Asker DPS - gjennomførbart og hensiktsmessig.

Det samme gjelder for BUP Drammen og BUP Asker

 • Overføring av ansvar for kommunene Røyken og Hurum til Asker DPS gir opptaksområde på ca 85000 innbyggere.
 • Drammen DPS, inkludert Sande og Svelvik, gir opptaksområde på ca 125000.
begrunnelse for ny oppgavefordeling
Begrunnelse for ny oppgavefordeling

Mest mulig likeverdig tilbud.

Sikre solide fagmiljøer, god rekruttering og riktig fordeling av ressurser i forhold til oppgaver.

Driftsmessig fordel ved å harmonisere størrelsen på DPSene og BUP poliklinikkene der det er gjennomførbart.

konsekvenser av ny oppgavefordeling
Konsekvenser av ny oppgavefordeling

Det må leies mer areal for Asker DPS og BUP Asker.

Det må etableres flere døgnplasser ved Asker DPS - Sikta.

konsekvenser for d gnplasser
Konsekvenser for døgnplasser

Økningen i befolkningsgrunnlag pga større opptaksområde, befolkningsvekst generelt og nye oppgaver øker behovet for økning av døgnplasser.

I tråd med nasjonale føringer og klinikkens strategiplan planlegges disse på DPS nivå, dvs på Sikta.

Ingen planlagt vekst i antall døgnplasser for akuttbehandling i sykehuspsykiatrien

konsekvenser for d gnbehandling i bupa og i avdeling for rus og avhengighet ara
Konsekvenser for døgnbehandling i BUPA og i Avdeling for rus og avhengighet (ARA)

Døgnplassene i begge avdelinger har områdefunksjon.

Økning på 15000 innbyggere vurderes til å generere behov for mer personell, antall døgnplasser vil bli vurdert, men ikke økt nå.

mer om prosess
Mer om prosess

Orientering i styremøtet i VV-HF 26.08 om forslag til ny oppgavefordeling mellom DPSene.

Orientering i overordnet samarbeidsutvalg.

Ny orientering i LSUene.

Styresak i VV-HF i løpet av høsten 2013.

Ved evt gjennomføring vil det lages plan sammen med Røyken og Hurum kommune i forhold til ivaretakelse av pasientforløp, nye henvisningsveier, nye rutiner, informasjon med mer.

Utlysning av stillinger med forbehold om vedtak.

endring i oppgavefordeling innad i sykehuspsykiatrien fra 01 10 13
Endring i oppgavefordeling innad i sykehuspsykiatrien fra 01.10.13

Pasienter fra opptaksområde til Ringerike DPS, vil fra 1.10.2013 få sykehusbehandling ved Psykiatrisk avd. Blakstad.

Etablering av sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling som områdefunksjon i løpet av 2014.

rus behandling sentrale f ringer
Rus behandling - sentrale føringer:
 • Behandlingskapasiteten økes med særlig fokus på utbygging av den polikliniske og ambulante kapasiteten og økt kapasitet på akuttbehandling og avrusning.
 • Vestre Viken:
  • Poliklinisk tilbud har økt, og bemanningen styrket med spesialister.
  • Ambulant virksomhet under planlegging
  • Akutt/ø-hjelp ivaretatt i samarbeid med psykiatrisk avdeling
  • Antall avrusingsplasser økt fra 9 til 27 siden 2004

(avrusingsplassene benyttes fleksibelt og har et visst akuttpreg)

  • Antall plasser for lengre behandling synker,
  • antall døgnbehandlinger forholdsvis stabilt
  • Bemanningen styrket, - spesielt kvalitativt
sentrale f ringer tsb
Sentrale føringerTSB
 • Kapasitetsutfordringen skal også møtes med bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, herunder mer intensivert døgnbehandling og kortere liggetider der det er faglig riktig
 • Vestre Viken
  • 2004: behandlingstid inntil 18 mnd.
  • 2013: max behandlingstid 6 mnd.
  • Velfungerende dagtilbud som oppfølging av døgntilbudet
  • Egne utredningstilbud
  • Betydelig opprusting i kommunene gjør det mulig for HF`et å utvikle spesialisthelsetjenestetilbud
utvikling
Utvikling
 • Større akuttpreg
  • Kortere avrusinger?
  • flere døgnplasser prioriteres til avrusing/akutt?
 • Bedre utredninger/diagnostisering
  • HF`ene gir avrusing, utredning?
  • de private beholder langtidsbehandlingen?
 • Antall LAR- pasienter stabiliseres på dagens nivå.
  • Ca. 520 i VV. ca 6000 i landet
  • Ressurser til oppfølgingen må prioriteres etter ny retningslinje som inkluderer flere
utvikling1
Utvikling
 • Tettere samarbeid med psykisk helsevern
  • Gode erfaringer med formalisert pasientflyt og kunnskapsdeling mellom psykiatrisk avdeling Lier/ARA
 • Et mål å kunne beholde tettere kontakt, ”kontroll” og ansvar for pasienter under behandling på private institusjoner.
 • HF`enes mulighet for spesialisering avhenger av kommunenes utvikling av egnede boliger og positive arbeids- og aktivitetstilbud
endring i oppgavefordeling mellom de 5 dpsene og sykehusavdelingene lier og blakstad fra 01 10 13
Endring i oppgavefordeling mellom de 5 DPSene og sykehusavdelingene Lier og Blakstad fra 01.10.13.
sentrale f ringer
Sentrale føringer

DPSet skal i så stor grad som mulig stå for behandling av pasienten i alle faser.

Forebygge tilbakefall, redusere ikke planlagte innleggelser på sykehus.

Sikre sammenheng, forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingsforløpene.

Vekt på størst mulig grad av frivillig behandling og brukermedvirkning.

arbeidsdeling mellom dps og sykehus avdelingene
Arbeidsdeling mellom DPS og sykehus avdelingene
 • DPS har ansvaret for:
 • Akutt- og krisetjenester – poliklinikk, ambulant og døgn
 • Spesialisert utredning og behandling –poliklinikk og døgn
 • Tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bistå kommunene med råd og veiledning
 • Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten
sykehusavdelingene blakstad og lier oppgaver
Sykehusavdelingene Blakstad og Lier - oppgaver
 • Øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
 • Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling etter lov om tvunget psykisk helsevern
 • Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander ( spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, alvorlige tvangslidelser med mer)
strategi phr 2013 2016
Strategi PHR2013-2016

DPSene som nøkkelstruktur dvs

Felles inntaksteam til planlagt behandling både poliklinisk og døgnbehandling (ARA , DPSene og sykehus)

Mål: Bidra til bedre koordinert samarbeid mellom TSB og VOP, og mellom PHR og kommunene

Tidspunkt: 01.10 2013

strategi phr
Strategi PHR

Mål: Bedre tilgjengligheten på DPS-nivå

Etablering av ny akuttberedskap ved alle DPSene 1.10.2013. ” En vei inn ”

Pasienter som legger seg inn frivillig, og ikke trenger en lukket dør, tas imot direkte på DPS.

dps akuttberedskap ved de 5 dpsene
DPS akuttberedskap ved de 5 DPSene

Akuttseksjon med døgnplasser

Akuttinnleggelser DPS til kl. 20.00

Mottak av akutte henvendelser fra fastlege/ legevakt og kommunale instanser fra 08.00 – 20.00.

Akuttvurderinger av pasienter til 20.00

Bestilling av akuttime på poliklinikk dagen etter.

konsekvenser
Konsekvenser

Flere akuttvurderinger og behandlinger gjøres ved DPSene

Styrking av vaktordningene for overleger på DPS

Færre innleggelser i sykehuspsykiatrien

Tett dialog mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten om oppgavefordeling – systematiske tilbakemeldinger

tverrg ende klinikk
Tverrgående klinikk

Legger til rette for etablering av robuste områdefunksjoner

Fremmer arbeidet med forskning, fagutvikling og kvalitetsheving ( stor felles FOU - enhet)

Bedre mulighet for god fag og funksjonsfordeling.

Et stort fagmiljø fremmer rekruttering.

etablerte omr defunksjoner kompetansenettverk
Etablerte områdefunksjoner / kompetansenettverk

Nevropsykologi ( Asker DPS)

TIPS nettverk (Asker DPS)

Nettverk - spiseforstyrrelser ( Bærum DPS)

Regionalt senter for utviklingshemmede med alvorlig psykisk lidelse ( Lier)

Døgnbehandling av unge med alvorlige psykiske lidelser ( psykose, schizofreni med mer ) - (Lier og Asker DPS)

BUPA - akutt / ø-hjelp, spiseforstyrrelser, psykosebehandling

OCD - behandling av tvangslidelser ( Bærum BUP /VOP)

Sikkerhet og forsterket psykosebehandling ( under planlegging - 2014)

utviklingsplanen phr fremtidstrekk
Utviklingsplanen – PHR - fremtidstrekk

Sykehuspsykiatrien vil bli mer spesialisert, sammensatte lidelser vil kreve integrert behandling (psykiatri, rus og somatikk).

Økt bruk av billeddiagnostikk og lab.tjenester

Økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i behandling, undervisning og veiledning.

Pasient og pårørende vil i økende grad være premissleverandører i valg av behandlingsmetode.

Nettbaserte løsninger vil øke.

utviklingsplanens konklusjoner psykiatri
Utviklingsplanens konklusjoner - psykiatri
 • Samlokalisering av all sykehuspsykiatri
 • i Vestre Viken sykehuset
 • B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på Blakstad eller Bærum sykehus
utredningsarbeid
Utredningsarbeid

Nytt Drammen DPS - idefaserapport foreligger.

Samlet plan for utbygging av DPSene

Det utredes ulike alternativer for midlertidig flytting av funksjoner fra psykiatrisk avdeling Lier.