1 / 19

Ida-Virumaa lõunaregiooni strateegiliste valikute analüüs

Ida-Virumaa lõunaregiooni strateegiliste valikute analüüs. Kristi Anniste Kristjan Pärnamägi Juhendaja: Garri Raagmaa. Illuka. Tudulinna. Iisaku. Alajõe. Avinurme. Lohusuu. Alajõe vald. Alajõe. Ida-Virumaa lõunaregioon. Alajõe vald. Avinurme vald. Avinurme.

yeriel
Download Presentation

Ida-Virumaa lõunaregiooni strateegiliste valikute analüüs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ida-Virumaa lõunaregiooni strateegiliste valikute analüüs Kristi Anniste Kristjan Pärnamägi Juhendaja: Garri Raagmaa

 2. Illuka Tudulinna Iisaku Alajõe Avinurme Lohusuu

 3. Alajõe vald Alajõe

 4. Ida-Virumaa lõunaregioon Alajõe vald

 5. Avinurme vald Avinurme

 6. Ida-Virumaa lõunaregioon Avinurme vald

 7. Iisaku vald Iisaku

 8. Ida-Virumaa lõunaregioon Iisaku vald

 9. Illuka vald Illuka

 10. Ida-Virumaa lõunaregioon Illuka vald

 11. Lohusuu vald Lohusuu

 12. Ida-Virumaa lõunaregioon L o h u s u u vald

 13. Tudulinna vald Tudulinna

 14. Ida-Virumaa lõunaregioon Tudulinna vald

 15. Olulisemad tegijad Urve Erikson Bruno Uustal Avo Kiir Tarmo Kollo Allan Valk Urmas Soosalu Indrek Kullam

 16. Võimusuhted

 17. Praktika käik Sündmused Kava täitmise edukus ja mahud Teostatud kohtumised Korralduslikud probleemid

 18. Administratsioon Suhtlemine Aktiivsus Strateegilisus Juhtimine

 19. Strateegilised probleemid • Halb demograafiline situatsioon • Madal tulubaas, vähene ettevõtlus • Kvaliteetse tööjõu puudus, madal haridustase • Noorte ja andekate inimeste lahkumine • Halb infrastruktuuri kvaliteet • Ida-Virumaa halb maine • Väljaarendamata turismimajandus • Vähene omaalgatuslik tegevus

More Related