PNE 33 0000-1; 5. vydání
Download
1 / 25

Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják , ČEZ Distribuce, a.s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

PNE 33 0000-1; 5. vydání Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě. Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják , ČEZ Distribuce, a.s. Obsah 1. části vystoupení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják , ČEZ Distribuce, a.s.' - yered


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PNE 33 0000-1; 5. vydání Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě

Seminář ČENES 8. dubna 2011

Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.


Obsah 1 sti vystoupen
Obsah 1. části vystoupení

 • Vztah PNE 33 0000-1 k zákonům, vyhláškám a Pravidlům provozování distribučních soustav

 • Vymezení pojmů živé a neživé části,

 • Zásadní požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

 • Prostředky základní ochrany


Syt m energetick legislativy

Sytém (energetické) legislativy_____________________________________________________

zákony

vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)

(PPPS + PPDS)

technické normy


Členění technických norem

A)     Mezinárodní

- ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky

- IEC normy pro elektrotechniku

B) Regionální - evropské (EN, HD):

- CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky

-CENELEC pro elektrotechniku

- ETSI pro telekomunikace

C) Národní - ČSN, DIN, BS, NF, GOST

D) Organizací (podnikové) – PN, PNE, TNŽ apod.


Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)§ 11 odstavec 1 písmeno c): „zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami …“


Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb.

o stanovení vybraných elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Účinnost od 1. června 2010 Zařazení elektrických zařízení do tříd a skupinDoklady o podmínkách bezpečnosti zařízení ve smyslu přílohy č. 2


Pravidla provozování distribučních soustav

čl. 4.6.3 – povinnost uvádět do provozu jen taková zařízení distribuční soustavy, která odpovídají příslušným platným normám a předpisům, ….


Raz elektrick m proudem electric shock

Úraz elektrickým proudem (electric shock)

fyziologický účinek elektrického proudu procházejícího tělem člověka nebo zvířete


 • Základní členění prostor

 • Prostory normální - prostory, ve kterých je provozování elektrického zařízení považováno za bezpečné (protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud elektrická zařízení odpovídají ustanovením, která se jich týkají a jsou provozována obvyklým stanoveným způsobem);

 • b) Prostory nebezpečné - prostory, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem;

 • c) Prostory zvlášť nebezpečné - prostory, ve kterých působením zvláštních okolností vnějších vlivů (případně jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Rozdělení napětí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Napětí se z těchto důvodů člení:

- napětí nebezpečná;

- napětí bezpečná (napětí, která v daném prostoru neohrožují bezpečnost osob, hospodářských zvířat a volně žijící zvěř).

Meze bezpečných napětí dle prostor :


Vymezen pojm iv ch a ne iv ch st
Vymezení pojmů živých a neživých částí elektrickým proudem

 • Živé části

  Za živou část, kterou je nutné chránit proti přímému dotyku, je považován vodič, včetně vodiče středního, nebo vodivá část určená k tomu, aby byla při obvyklém užívání pod napětím; podle dohody však nezahrnuje vodič PEN

 • Neživé části

  Za neživou část, kterou je třeba chránit proti nepřímému dotyku, je považována vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která není při obvyklém užívání živá, ale může se stát živou v případě poruchy. S ohledem na čl. 3.1.1 je za neživou část v distribuční síti dodavatele elektřiny považován i vodič PEN 


Ne iv sti za zen do 1000 v
Neživé části zařízení do 1000 V elektrickým proudem

 • vodivé kostry točivých i netočivých strojů

 • vodivé kostry a kryty elektrických přístrojů a prvků rozvodného elektrického zařízení

 • kovové nosné konstrukce a kovový upevňovací materiál nesoucí elektrické předměty (stožáry, konzoly, háky, kotvy a vzpěry)

 • kovové trubky

 • kovové obaly

 • vodivé odnímatelné zábrany


Ne iv sti za zen nad 1000 v
Neživé části zařízení nad 1000 V elektrickým proudem

Stejné jako u zařízení do 1000 V a navíc:

 • kovové části budov umístěné ve zdivu, betonu, dřevu atd., kterých se mohou dotknout osoby vně el. provozovny a které mohou přijít pod napětí

 • podpěrné body a jiné konstrukce ze železobetonu, nesoucí elektrické vedení, přístroje nebo výzbroj

 • rámy s průchodkami a kotvy ve zdivu k upevnění izolátorových závěsů, pokud se nepoužijí neprůrazné izolátory


Z kladn principy ochrany
Základní principy ochrany elektrickým proudem

 • trvale zamezit přístup k živým i neživým částem při provozu elektrického zařízení s napětím vyšším než je mezní hodnota bezpečného napětí

 • omezit proud protékající lidským tělem při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení na úroveň, která není nebezpečná

 • omezit dobu, po kterou při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení protéká proud lidským tělem tak, aby nenastaly nebezpečné patofyziologické účinky u zasažených osob


Ochrana p ed razem elektrick m proudem sest v z
Ochrana před úrazem elektrickým proudem sestává z: elektrickým proudem

 • vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo

 • zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše


Rozd len ochran
Rozdělení ochran elektrickým proudem

 • Základní ochrana – ochrana za normálních podmínek; ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí)

 • Ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí)


Zp soby z kladn ochrany
Způsoby základní ochrany elektrickým proudem

 • Polohou

 • Zábranou

 • Přepážkami nebo kryty

 • Izolací živých částíOchrana zábranou elektrickým proudem

Princip

zábrany jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však úmyslnému dotyku záměrným obejitím nebo překonáním zábrany

Provedení ochrany zábranou:

a) v prostorech přístupných laikům a osobám bez požadované odborné způsobilosti    v elektrotechnice (na veřejně přístupných místech) - uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením (např. mříží nebo oplocením) dostatečně pevným, vysokým a vzdáleným od živých částí;

b) v prostorech nepřístupných laikům a osobám bez požadované odborné způsobilosti v elektrotechnice (uvnitř elektrických stanic) - uzavřením, ohrazením (např. provazem, tyčí, zábradlím, mříží, plotem apod.), které může být i odnímatelné

Doporučení

odnímatelné zábrany z izolačního materiálu; podmínky při použití poddajného materiálu


Ochrana přepážkami nebo kryty elektrickým proudem

Princip

přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí; stupeň ochrany alespoň  IPXXB nebo IP2X

Požadavek na kabelové skříně

přístupné laikům a pracovníkům seznámeným - krytí alespoň IP4X nebo IPXXD.

Demontovatelnost přepážek nebo krytů:

-  s použitím klíče nebo nástroje, nebo;

-  po samočinném odpojení napájení živých částí před jejichž nebezpečným dotykem přepážky nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napájení může být obnoveno pouze po obnoveném umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů, nebo

-  jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze použitím klíče nebo nástroje.

Elektrická zařízení určená k zabudování

V průvodní dokumentaci výrobku se doporučí popř. předepíše způsob zabudování k docílení předepsané ochrany. Splnění požadavků na ochranu se posuzuje na takto zabudovaném zařízení.

Elektrické náboje

(kondenzátory atd.) - jsou požadovány výstražné tabulky

 Neúmyslný dotyk se nepovažuje za nebezpečný, jestliže stejnosměrné napětí vyskytující se jako projev elektrostatického náboje klesne za méně než 5 s od odpojení pod 120 V .


Ochrana živých částí izolací elektrickým proudem

Způsob provedení

dvojitá nebo zesílená izolace

 Toto ochranné opatření je určeno k tomu, aby zabránilo výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech elektrických zařízení v důsledku poruchy základní izolace.


Požadavky na izolaci pro základní ochranu a ochranu při poruše

Elektrické zařízení

Elektrické zařízení musí být následujících typů, typově zkoušené a označené podle příslušných norem:

elektrické zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci (zařízení třídy ochrany II);

elektrické zařízení uvedené v příslušné předmětové normě jako ekvivalentní k zařízení třídy ochrany II, jako jsou sestavy elektrických zařízení označovaná jako izolačně krytá (viz IEC 60439-1).

Kryty

Elektrické zařízení připravené k provozu, jehož vodivé části jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťujícím stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X.

Dále platí následující požadavky:

- izolačním krytem nesmějí procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí a

- izolační kryt nesmí obsahovat žádné šrouby nebo jiné upevňovací prostředky, které by mohly být odstraněny nebo u nichž je pravděpodobné, že by mohly být odstraněny během instalování a údržby a jejichž nahrazení kovovými šrouby nebo jinými upevňovacími prostředky by mohlo narušit izolaci krytu.

Instalace

Instalace zařízení (upevnění, připojení vodičů atd.) se musí provést tak, aby tím nebyla narušena ochrana poskytovaná podle dokumentace zařízení.

Vedení

O vedeních se předpokládá, že splňují požadavky, jestliže:

- jejich jmenovité napětí není menší než jmenovité napětí sítě a přitom není menší než 300/500 V a

- mají odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou některým nebo některými z následujících způsobů:

- nekovový plášť kabelu nebo

- nekovové lišty nebo kanály odpovídající IEC 61084 nebo nekovové instalační trubky odpovídající buď souboru IEC 60614 nebo IEC 61386.


Ochrana doplňkovou izolací poruše

Spočívá ve vybavení elektrického zařízení izolačním stanovištěm nebo v použití ochranných pomůcek.

Ochranu doplňkovou izolací lze použít v případě, že k zařízení mají přístup jen pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací * kromě laiků a pracovníků seznámených.

Pokud jsou poblíž stanoviště živé nebo neživé části, jejichž potenciál se liší od potenciálu částí, u nichž se dotyk předpokládá, musí být také u těchto částí dotyk znemožněn.

* Viz vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.


ad