Download
kapittel 6 koordinert prissetting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 6: Koordinert prissetting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 6: Koordinert prissetting

Kapittel 6: Koordinert prissetting

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 6: Koordinert prissetting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget Kapittel 6: Koordinert prissetting Lars Sørgard Konkurransestrategi - kapittel 6

 2. Gjentakelse kan lede til kartell (collusion)? • Åpent kartell LOVLIG • Bedriftene har en allmenn kjent avtale som er lovlig rent juridisk • Eksempel: OPEC • Hemmelig kartell ULOVLIG • Bedriftene har en avtale (muntlig eller skriftlig), men den er ukjent for utenforstående • Eksempel: Rørgrossister i Norge • Implisitt kartell (tacit collusion) LOVLIG? • Ingen avtale mellom bedriftene, men det er i dets egeninteresse å holde høy pris • Eksempel: SAS versus Braathens (?) Konkurransestrategi - kapittel 6

 3. Hvorfor hjelper gjentakelse? • Skal-skal ikke bryte ut fra en fredelig sameksistens med høye priser? • Kortsiktig gevinst ved å bryte ut, da en stjeler markedsandeler (fangedilemmaet) • Langsiktig tap dersom rivalene svarer med og å senke prisen (straffereaksjon) • Når de møtes kun en gang i markedet, er det ingen incentiver til samarbeide • Gjentakelse kan hindre priskutt • Avstår fra kortsiktig gevinst, for å unngå en ødeleggende priskonkurranse • Samme incentivene til stede i samtlige tre ulike kartellformer som er nevnt over • Det i seg selv gjør saken vanskelig for myndighetene Konkurransestrategi - kapittel 6

 4. Skal-skal ikke bryte ut? • Kartellet har følgende 'regel' for handling: • Sett monopolpris i denne periode hvis begge satt monopolpris i forrige periode. • Hvis ikke, opptre som i statisk Nash-likevekt (Konkurranse) Profitt δ = Diskonteringsfaktor πD Avvik GEVINST πM Samarbeide TAP πN Konkurranse Tid Konkurransestrategi - kapittel 6

 5. Begreper • πM= Profitt hvis begge setter monopolpris • πD= Profitt hvis pris under monopolprisen og rivalen holder monopolprisen • πN = Profitt hvis statisk Nash-likevekt • δ = diskonteringsfaktor • En krone i neste periode neddiskontert til idag • δ nær 1 kan skyldes • Tålmodig eier (lav rentesats r) • Kort periodelengde Konkurransestrategi - kapittel 6

 6. Kartell Avvik Konkurranse Krig eller fred? • Individuelt rasjonelt å ikke avvike dersom: • Individuelt rasjonelt å opprettholde fredelig sameksistens dersom: Konkurransestrategi - kapittel 6

 7. Potensiale for kartell? • Når δ er tilstrekkelig høy • legger stor vekt på framtidig profitt • rivalen kan reagere raskt (periodelengden kort) • Dersom en kan raskt avsløre avtalebrudd vil de andre i kartellet raskt kunne reagere 2. Når πN er lav relativ til πM • Lav profitt når kartellet har brutt sammen sml. med kartell-likevekten Konkurransestrategi - kapittel 6

 8. Karakteristika for et marked med mulighet for vellykket kartell • Tålmodige bedrifter • Eierne er langsiktige investorer som ikke kun er ute etter kortsiktig profitt • Rask respons • Kort tid før rivalene oppdager at vi har senket prisen, og dermed kort tid før de reagerer • Utsikter til hard konkurranse • Stort tap når priskrigen først braker løs • Få bedrifter • Begrenset potensiale for å øke egen markedsandel • Etableringshindringer • Høy pris av de etablerte vil ikke føre til nyetableringer Konkurransestrategi - kapittel 6

 9. Sentralt punkt: Gjennomsiktighet • Uskyldig informasjonsutveksling, om solgt kvantum etc, kan opprettholde kartell • Rask respons, og dermed mindre å tjene på å bryte ut • Tilsynelatende ’uskyldige’ bransje-sammenslutninger ikke så uskyldige? • Bør konkurransemyndighetene sørge for mye informasjon i markedet? • I danskkonkurranselov var det eksplisitt at transparens (mye informasjon) var bra • Gjorde det mulig for kundene å bli informert om hvor det var billigst Konkurransestrategi - kapittel 6

 10. Eksempel: Dansk betongindustri • Ikke mulig å transportere ferdigbetong over lange avstander • Regionale oligopoler, og dermed potensiale for koordinert prissetting • Myndighetene observerte lite hard konkurranse • Listepriser, og så hemmelige rabatter • Myndighetene startet å offentliggjøre de inntil da hemmelige rabattene • Kunne abonnere på slik informasjon fra konkurranse-myndighetene i Danmark Konkurransestrategi - kapittel 6

 11. Konkurransestrategi - kapittel 6

 12. Konkurransestrategi - kapittel 6

 13. Konkurransestrategi - kapittel 6

 14. Potensiale for kartell i kraft i 92? • Tålmodige eiere (+) • Enten offentlige eiere (Statkraft) eller store norske selskaper (Hydro) • Ikke kun opptatt av kortsiktige profitthensyn • Avvik blir oppdaget fort (+?) • Daglige noteringer på spotmarkedet blir alment kjent umiddelbart • Kan raskt observere om avtalen holdes • Men mange bilaterale avtaler, mindre gjennomsiktig • Potensiale for hard konkurranse (+) • Alternativet (2 øre kwH) er pris lik grensekostnad • Disiplinerer hver enkelt fra å bryte ut • Mange produsenter (-) • Taler mot at de lyktes • Etableringshindringer (+) • Avtale undergraves ikke av nyetableringer Konkurransestrategi - kapittel 6

 15. Men stilltiende kartell, eller …? • Prisdirektoratet undersøkte hva som hadde skjedd • '... Statkraft forut for prishoppet aktivt orienterte konkurrenter om at det ikke ville selge spotkraft til under 10 øre/kWh fra 1.oktober' • 10 øre/kWh ble et ’focal point’, noe som bransjen bekreftet • 'Det erkjennes av bransjen selv at det har etablert seg en sammenfallende oppfatning av at spotkraft ikke skal leveres til under 10 øre/kWh' • Var det da et stilltiende samarbeide, eller? • Prisdirektoratet sendte brev til Næringsdepartementet (eier av Statkraft), men intet mer skjedde Konkurransestrategi - kapittel 6

 16. Hva er lov? • Konkurranselovens forbud mot samarbeid om og påvirkning av: • § 3-1: Priser, avanser og rabatter • § 3-2: Anbud • § 3-3: Markedsdeling • § 3-4: Sammenslutninger som oppfordrer • EØS-avtalens artikkel 53: • Forbud mot avtaler eller samordnet opptreden som har til formål eller virkning å begrense konkurransen Konkurransestrategi - kapittel 6

 17. Hvor går egentlig grensen? • Direkte kommunikasjon er åpenbart ulovlig • Men hva med enveis kommunikasjon? • Jfr. Statkraft høst 92 – enveis kommunikasjon uten at det ble reist sak • Free Record Shop i Aftenposten desember 94: • ’Det er ingen vits med priskrig … Vi vil snakke med de andre kjedene. Vi håper at Akers Mic vil heve sine priser når vi gjør det’ • Ble innkalt til Konkurransetilsynet, men ingen tiltale • Synes å være et krav om kontakt, men hva er kontakt? • Hvor indirekte kan kontakten være? • Uavklart grenseland, både i norsk og i EØS lovgivning Konkurransestrategi - kapittel 6

 18. Bransjeorganisasjoner • § 3-4: Forbud mot at sammenslutninger fastsetter eller oppfordrer til reguleringer  • Håndverkerforening i Kristiansand • ’Ingen god håndverker tar en pris under 250 kroner’ • Personen ble bøtelagt • Frikjent i Høyesterett ut fra hensynet til ytringsfriheten • Men foreningen ble bøtelagt Konkurransestrategi - kapittel 6

 19. Hva med indirekte kommunikasjon? • Signaliserer til hverandre hvordan de evt. vil opptre hvis rivalen endrer prisen • Kan ha lignende effekter som en møt-konkurransen klausul • Eksempel 1: Bensinkrig på Os • Illustrerer effekt av momentan respons fra rivaler • Eksempel 2: Aviser i New York • Eksperimenterte med prisendringer i ett segment av markedet • Eksempel 3: Kampen mot JET • Hvordan bruke pressen som informasjonsmormidler Konkurransestrategi - kapittel 6

 20. 8.79 5.89 4.79 MAN LØR SØNDAG Bensinkrig på Os en søndag Hydro: Andre: Pris • Eksempel på signalisering av tit-for-tat, eller … ? • Hvordan var det mulig å komme tilbake til ’høy pris’? Tid Konkurransestrategi - kapittel 6

 21. 0.50 0.40 0.25 Tåken letter i New York • Avispriser i Staten Island, del av New York, i 1994 Pris $ Daily News: New York Post: Tid • Det store priskuttet et signal om hva som kunne skje i andre segmenter i New York området? • Daily News tok signalet, og valgte å øke prisen? Konkurransestrategi - kapittel 6

 22. Bensinmarkedet i Norge • JET etablerte seg i 1996 • La seg under de andre selskapene i pris • Hvordan svarte de etablerte? • Priskonkurranse mot JET i 1996 • Benyttet pressen til å gi signaler om at de ønsket å avblåse priskrigen • Endte med at en gikk foran og hevet prisen Konkurransestrategi - kapittel 6

 23. Bensinmarkedet forts. • 19.12.96 i Dagens Næringsliv (Shell): • ’Alle taper store penger. .. Utålelig i det lange løp’ • 1.2.97 i Aftenposten (ESSO): • ’ESSO vil ikke med rene ord oppfordre andre selskaper til å heve prisen’ • Andre selskaper med lignende uttalelser • 8.2.97 i Dagens Næringsliv (Hydro/Texaco): • ’Uansett hva konkurrerende stasjoner gjør, vil Hydro/Texaco sette en minstegrense på 7.50’ Konkurransestrategi - kapittel 6

 24. Bensinmarkedet forts. • De andre fulgte etter: • Statoil: ’I de områder prisen er på vei opp, vil også vi sette opp prisen’ • ’Jet er beredt til å heve prisene i den grad de andre selskapene gjør det’ • ESSO: ’Vi er i ferd med å tilpasse oss, men ser det an på enkelte steder’ • Dermed var hver sikret å ikke være Svarteper • Gikk fra lav pris for alle, til høy pris av alle • Hindret mellom-tilfellet, der en var alene om høy pris Konkurransestrategi - kapittel 6

 25. Bensinmarkedet forts. • JET til Aftenposten 9.2.97: • ’Vi har folk ute som sjekker prisene på andre bensinstasjoner to til tre ganger hver eneste dag. Hvis prisene går opp på de andre stasjonene, følger vi etter. Men vi legger oss alltid 15-30 øre under’ • Igjen – signal om rask prisrespons kan holde høye priser i sjakk • Men er dette ulovlig i henhold til loven? • Burde det vært grepet inn mot den type adferd sett fra samfunnets side? Konkurransestrategi - kapittel 6

 26. Vanskelig å gripe inn mot kartelladferd • Myndighetene har et problem med å bevise at loven er brutt • Selskapene har egeninteresse av å ikke konkurrere • Kan derfor ikke utelukke stilltiende kartell • Grenseland for hva som er lovlig • Direkte kommunikasjon er klart ulovlig • Men hva med (i) enveis kontakt og (ii) indirekte kontakt? Konkurransestrategi - kapittel 6