cesta ivotem a kolsk m syst mem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cesta životem a školským systémem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Cesta životem a školským systémem - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Cesta životem a školským systémem. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál. Erik Erikson (1902 – 1994). Inspirace Freudem Nezávislost na vnitřní pudech (beztak spekulativních) Bere v úvahu sociální kontext Fáze – konflikt – řešení – „ctnost“ Pokrývá celý život Optimistická perspektiva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cesta životem a školským systémem' - yardley-maxwell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cesta ivotem a kolsk m syst mem

Cesta životem a školským systémem

PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

erik erikson 1902 1994
Erik Erikson (1902 – 1994)
 • Inspirace Freudem
 • Nezávislost na vnitřní pudech (beztak spekulativních)
 • Bere v úvahu sociální kontext
 • Fáze – konflikt – řešení – „ctnost“
 • Pokrývá celý život
 • Optimistická perspektiva
0 1 roku st dium z vislosti
0-1 ½ roku stádium závislosti
 • Určující je jeho vztah s matkou
 • Bazální důvěra versus nedůvěra
 • Mohu důvěřovat světu?
 • Ano! Svět je bezpečné místo k životu.
 • Získanou „ctností“ je naděje
deprivace a subdeprivace
Deprivace a subdeprivace
 • Chybějící mateřská osoba nebo citově chladná a lhostejná matka
 • Není uspokojena potřeba jistoty a bezpečí
 • Též neuspokojení potřeby podnětů
 • Typické pro ústavně vychovávané děti
 • Následky
  • Poruchy osobnosti
  • Opožděný vývoj intelektu, řeči, …
  • Citové defekt včetně vztahu k sobě samému
  • Zvýšené riziko SPU a SPCH
 • Prof. Zdeněk Matějček
1 3 roku st dium nez vislosti
1 ½ - 3 ½ roku – stádium nezávislosti
 • Rodiče kladou na dítě požadavky např. v sebeobsluze (nočník a kapesník)
 • Vymezovat možnosti, povzbuzovat s samostatnosti („já sám“)
 • Je v pořádku, jaký jsem?
 • Autonomie proti pocitu studu a nejistotě
 • Ano – jsem v pořádku!
 • Získanou ctností je vůle
jesle
Jesle
 • Zařízení sociální péče – není součástí školského systému
 • Mnoho rizik – zdravotních i psychologických
 • Ale i pozitivní dopad – nahrazují vrstevnickou skupinu
 • Institucionalizace výchovy do 3 let je mimořádně diskutabilní
p ed koln v k st dium iniciativy
Předškolní věk – stádium iniciativy
 • Rodina pomáhá určit si cíl a aktivně k němu směřovat
 • Je v pořádku to, co dělám?
 • Iniciativa proti pocitu viny
 • Ano – dokáži dosáhnout žádoucího cíle!
 • Získanou „ctností“ je vědomí účelnosti
funkce koly
Funkce školy
 • Výchovná a vzdělávací
 • Kvalifikační
 • Socializační
 • Selektivní a alokativní
 • Ochranná
otazn ky nad kolsk m syst mem
Otazníky nad školským systémem
 • Nespravedlivá selekce
  • Etnická a náboženská
  • Ekonomická a sociální
 • Bersteinova teorie jazykových kódů
 • Systém udržení nadvlády vyšší a střední třídy
 • Školství jako nástroj reprodukce sociálních rozdílů, ale i sociální mobility
 • Přílišná preference „šprtů“
kolsk za zen
Školská zařízení
 • Pozitivní relikt socialistického školství
 • Řada z nich mírní „nespravedlnosti“ systému
 • Školská poradenská zařízení
  • Pedagogicko-psychologická poradna
  • Speciálně pedagogická centra
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení
  • Domov mládeže – (Francouzská ul., Černá ul.)
  • Internát
  • Škola v přírodě
 • Zařízení školního stravování
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
  • Středisko pro volný čas
   • Dům dětí a mládeže
   • Stanice zájmových činností zaměřená na … (přírodovědu, techniku, atd.
  • Školní klub
  • Školní družin
 • Školní účelová zařízení (středisko služeb školám, školní hospodářství, středisko praktického vyučování, školní knihovna a plavecká škola)
z kladn um leck a jazykov vzd l v n
Základní umělecké a jazykové vzdělávání
 • Základní umělecká škola – 2 cykly
 • Jazyková škol s právem státní jazykové zkoušky
soci ln skupiny v r dle pr i a pr ov in havl k ko a 2002 stav devades t ch let
Sociální skupiny v ČR (dle Průši a Průšové in HAVLÍK, KOŤA , 2002) – stav ½ devadesátých let
 • Statické dělnické rodiny
 • Ctižádostivé dělnické rodiny
 • Nerozvinutá střední rodiny
 • Stabilní střední rodiny
 • Podnikatelské rodiny
 • Rodiny odborníků
kolsk syst m v r
Školský systém v ČR
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
 • Zřizovateli škol jsou obce, svazky obcí, kraje
 • Rezort se označuje jak tzv. „regionální školství“
 • Soukromé a „církevní“ školy
 • Ministerstva (obrany, vnitra) – pravé „státní“ školy
 • Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
 • VŠ veřejné (zřízeny zákonem) a soukromé
preprim rn vzd l v n mate sk kola
Preprimární vzdělávání – mateřská škola
 • Mateřskou školu navštěvují děti
 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. (§ 33 šk. z.)
slide17

Výrazně pozitivní dopad na rozvoj všech složek osobnosti

 • Supluje chybějící sourozeneckou skupinu
 • Snazší dosahování školní zralosti (školní připravenosti)
 • Oslabování sociálních a sociokulturních handicapů
 • V arcidiecézi pražské je 9 církevních MŠ
preprim rn vzd l v n p pravn t dy z kladn koly
Preprimární vzdělávání přípravné třídy základní školy
 • § 47 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • (1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.
 • (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Přípravný stupeň mají i ZŠ speciální
povinn koln doch zka
Povinná školní docházka
 • § 36 šk. z. – 9 školních roků – nikoliv 9. tříd!
 • Pro všechny děti (tedy i cizinci)
 • Základního a středního vzdělávání se účastní žáci
 • 15.1. – 15.2. přihlásit k zápisu
 • Od šk. r. následujícího po dni dosažení 6 let
 • Může i žák, jež dosáhne 6 let od září do prosince – doporučení PPP
 • Může i žák, jež dosáhne 6 let od ledna do června – doporučení KPPP a odborného lékaře
 • Odklad – žádost do 31.5. řediteli školy s doporučením KPPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Lze odložit nejdéle do školního roku, ve kterém dovrší 8. rok věku
pln n povinn koln doch zky
Plnění povinné školní docházky
 • Na základní škole nebo na střední škole (po 5 letech)
 • § 38 – 39 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) umožňuje v zahraniční škole, ve škole při diplomatické misi, v zahraniční škole na území ČR, v evropské škole. V zahraničí i formou individuální výuky
 • Jiné způsoby plnění školní docházky
  • Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením
  • Individuální vzdělávání
 • Alternativní koncept povinného vzdělávání vůči povinné školní docházce
 • Pouze žákovi 1. stupně ZŠ
 • Žák je stále žákem školy – pololetní zkoušky
 • Nenárokové - povolení uděluje ředitel
 • ZŠ sv. Voršily se specializuje
vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Koncept specifických vzdělávacích potřeb - § 16 šk. z.
 • Zdravotní postižení - mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování
 • Zdravotní znevýhodnění - zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání
 • Sociální znevýhodnění
  • rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy
  • nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova
  • postavení azylanta …
slide22

Koncept integrace a inkluze a koncept speciálního vzdělávání

 • Postižení
  • Individuální integrace do běžné školy (asistent pedagoga)
  • Skupinová integrace – třída v běžné škole
  • Speciální škola – může a nemusí mít program ZŠ
   • pro zrakově postižené
   • pro sluchově postižené
   • pro hluchoslepé
   • pro tělesně postižené
   • logopedická (CZŠL Don Bosco a MŠL)
   • speciální a praktická
   • se specifickými poruchami učení/chování
   • školy při zdravotnických zařízeních
   • může mít 10 ročníků (1. stupeň 1. – 6. ročník)
  • Individuální vzdělávací plán – i pro mimořádně nadané
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb.
mlad koln v k st dium sna ivosti
Mladší školní věkstádium snaživosti
 • Nové prostředí (zejména škola)vznáší další nároky
 • Mohu být přínosem ve světědalších lidí?
 • Snaživost proti pocitu méněcennosti
 • Ano – jsem (alespoň v něčem) úspěšný
 • Získanou „ctností“ je kompetence
 • Nebezpečí školní neúspěšnosti
 • Syndrom naučené bezmocnosti – postoj získaný opakovaně negativními životními zkušenostmi, kdy se jedinec vžije do role pasivní oběti, přitom chyba může být v jeho nevhodných postupech zvládání zátěže, např. vyhýbavé strategii
prim rn vzd l v n 1 stupe z kladn koly ni sekund rn vzd l v n 2 stupe z kladn koly
Primární vzdělávání – 1. stupeň základní školyNižší sekundární vzdělávání – 2. stupeň základní školy
 • Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (§ 44 šk. z.)
 • Na základní škole
  • 1. stupeň – primární vzdělávání
  • 2. stupeň – nižší sekundární vzdělávání (historický relikt koncepce jednotné všeobecně vzdělávací školy)
 • Na střední škole
  • Osmiletá a šestiletá gymnázia
  • Konzervatoře
 • Systém časné specializace x systém jednotné školy
 • Český systém má rysy obou koncepcí
star koln v k st dium soci ln ch vztah
Starší školní věk – stádium sociálních vztahů
 • Referenční skupinou se stávají vrstevníci
 • Kdo vlastně jsem a čím mohu být?
 • Jaké jsou (budou) hodnoty mého života?
 • Identita proti zmatení rolí (nejistota)
 • (Nejspíš) jsem (budu) …, …, …, …
 • Získanou ctností je věrnost
dosp lost a moratorium
Dospělost a moratorium
 • Biologická – psychická – sociální – ekonomická
 • Puberta a adolescence jsou stádia moratoria
 • Školský systém je institucionalizací moratoria
 • Období utváření identity
 • Četná nebezpečí vč. difusní identity
 • Kritické období náboženského růstu
 • Svátost biřmování – křesťanská dospělost
 • Důležitost přechodových rituálů
stupe z kladn ho vzd l n
Stupeň základního vzdělání
 • Splnění povinné školní docházky není dosažením stupně základního vzdělání!
 • 9. tř. ZŠ (a nižší stupeň gymnázií a konzerv.)
 • Nenárokově (sic!) lze pokračovat v základním vzdělávání i po splnění p. š. d. – do 18. let
 • Ukončením ve speciální škole žák dosahuje základy vzdělání
 • ZŠ nebo SŠ mohou pořádat kurz pro získání základního vzdělání
za zen na pomez kolsk ho a soci ln ho syst mu
Zařízení na pomezí školského a sociálního systému
 • Diagnostický ústav
 • Dětský domov
 • Dětský domov se školou
 • Výchovný ústav
 • Středisko výchovné péče
st edn vzd l v n
Střední vzdělávání
 • Střední vzdělávání – vyšší sekundární vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. (§ 57 šk. z.)

 • Typy škol – rozlišeny názvy - důležitější je obor vzdělávání
 • Stupně středního vzdělávání
  • SV s maturitní zkouškou 4 roky (8, 6) – zkrácené studium 1 – 2 roky pro žáky s jinou maturitou, nástavbové studium 2 roky pro žáky s výučním listem (ze tříletého oboru)
  • SV s výučním listem – 2 nebo 3 roky – zkrácené studium 1-2 roky pro žáky s maturitou nebo jiným výučním listem (i z dvouletého oboru)
  • Střední vzdělávání – 1 nebo 2 roky (např. DKŠ) – vč. praktické školy
vy odborn vzd l v n
Vyšší odborné vzdělávání
 • Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. (§ 92 šk. z.)
 • 3 – 3 ½ roku
 • DiS.
 • Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a umělecko pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Vzdělávání v konzervatoři vytváří dále předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, pokračování ve vzdělávání a pro výkon pracovní činnosti. (§ 86 šk. z.)
 • SV s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
vysoko kolsk vzd l n
Vysokoškolské vzdělání
 • Stupně
  • Bc.
  • Mgr. (navazující x nenavazující)
   • Mgr., MgA., Ing., MUDr., MDDr., MVDr.
   • PhDr., RNDr., JUDr., ThDr., ThLic.
  • Ph.D. a Th.D.
 • Celoživotní vzdělávání
mlad dosp lost st dium intimity
Mladá dospělost – stádium intimity
 • V partnerském vztahu darovat nalezenou identitu vzájemné intimitě.
 • Mohu milovat?
 • Intimita proti izolaci
 • Získanou ctností je láska
zral dosp lost st dium generativity
Zralá dospělost – stádium generativity
 • Dávání ve vztahu k partnerovi, k práci ke světu (děti, výchova, dílo,…)
 • Mohu se ohlédnout za životem?
 • Generativita proti stagnaci
 • Získanou ctností je péče
st st dium integrity
Stáří – stádium integrity
 • Přijetí vlastního života jako něčeho, co muselo být a co nezbytně nemohlo být jinak
 • Bylo v pořádku, jaký jsem byl?
 • Integrita proti zoufalství
 • Získanou ctností je moudrost
literatura
Literatura:
 • Havlík, Radomír a Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7.
 • Langmeier, Josef a Matějček, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • Matějček, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, 1996. 143 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-494-X.
 • Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7.
 • Říčan, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie]: přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006, 2004. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.
 • Šimíčková-Čížková, Jitka et al. Přehled vývojové psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 175 s. ISBN 978-80-244-2141-4.
 • Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 • Váňová, Miroslava. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 42 s. ISBN 80-86723-04-6.