redactioneel schrijven les 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Redactioneel schrijven Les 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Redactioneel schrijven Les 2

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Redactioneel schrijven Les 2 - PowerPoint PPT Presentation

yana
127 Views
Download Presentation

Redactioneel schrijven Les 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Redactioneel schrijven Les 2

 2. Globale indeling les 2 • 5 minuten Klassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken • 10 minuten Klassikale instructie over redactievergaderingen • 15 minuten Redactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel • 10 minuten Klassikale instructie over observerend leren • 15 minuten Expertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht • 25 minuten Expertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren • 10 minuten Redactievergadering: vorderingen bespreken & afspraken maken • 10 minuten Klassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk

 3. 5 minuten Klassikale terugkoppeling naar vorige les + lesindeling komende les bespreken Vragen / onduidelijkheden over les 1 of deze les?

 4. 10 minuten Klassikale instructie over redactievergaderingen De redactievergaderingvindtiedere les plaats. Die redactievergadering is er in de eersteplaatsomgoed in de gatentehouden hoe allesverloopt. Erwordtoverlegd over de samenwerking, de taakverdeling en (de vordering van) het eindproduct. Om de redactievergaderinggoedtelatenverlopen, is het raadzaamvooriedere les een agenda op testellen.Vragen, opmerkingen, tips?

 5. 15 minuten Redactievergaderingen: redacties kiezen onderwerpen voor elk artikel In je redactiega je de verschillendeonderwerpenvoor de verschillendeartikelenkiezen. Kijkgoednaar de inbreng van iedereenen houdrekening met het lezersprofieldatjulliehebbenopgesteld!

 6. 10 minuten Klassikale instructie over observerend leren De basis vooreengoedartikel is eendoordachtschrijfplan. Maar hoe pak je dataan, het schrijven van eenschrijfplan? Iedereenheeftzozijn of haareigenaanpak. Van elkaarsaanpak kun je echterveelleren! Door tekijkennaar hoe iemanddatdoet, doe je ideeën op hoe jij het beter of anderskuntdoen.Uitlegaan de hand van observatieopdracht op de site:Leerling – Observatieformulieren – Observatie Les 2

 7. Je gaat observeren hoe een andere leerling uit de expertgroep het schrijven een schrijfplan aanpakt. Van tevoren oriënteer je je eerst op de schrijftaak.Als je observeert, let je op de manier van aanpak:- beschrijf hoe de leerling het maken van het schrijfplan aanpakt;- beoordeel de aanpak: wat gaat goed?, wat gaat minder goed?;- geef adviezen: wat kan er beter?. Je maakt aantekeningen terwijl je kijkt en luistert en je schrijft de antwoorden bij de drie punten die hierboven staan, op. Je moet daar later iets over kunnen vertellen. Gebruik hiervoor het observatieformulier van de site.Nadat je elkaar hebt geobserveerd, bespreek je elkaars aanpak.

 8. 15 minuten Expertgroepen oriënteren zich op schrijfopdracht Met je expertgroepga je de opdracht die bijjouwartikelhoorteensgoedbekijken. Begrijp je de opdracht? Hoe ga je het aanpakken? Watzijn de eisen? etc.De verschillendeopdrachtenzijntevinden op de site:Leerling – Schrijfopdrachten – OpdrachtIngezonden briefOpdrachtUiteenzettingOpdrachtBeschouwingOpdrachtRecensieOpdracht Column

 9. 25 minuten Expertgroepen: schrijfplan maken a.d.h.v. observerend leren De opdracht voor je in tweetallen uit. Na tien minuten wissel je van taak. De laatste vijf minuten bespreek je met het observatieformulier het resultaat met elkaar.Op de site staan de verschillende schrijfplannen:Leerling – Schrijfplanformulieren – Schrijfplan Ingezonden brief – Schrijfplan Uiteenzetting – Schrijfplan Beschouwing – Schrijfplan Column – Schrijfplan Recensie. en het observatieformulier:Leerling – Observatieformulieren – Observatie les 2

 10. 10 minuten Redactievergadering Bespreek in je redactie de vorderingen en maakduidelijkeafspraken.

 11. 10 minuten Klassikale nabespreking van de les en bespreken huiswerk • Hoe heb je deze les ervaren? Watginggoed? Watging minder goed en waar lag dataan?Watvond je van de werkvormen (in expertgroepenobserveren, redactievergadering)? etc. • Voorbereiding Les 3:- Lesevaluatieinvullen, tevinden op de site: Leerling – Evaluatieformulieren – Les 2- Schrijfplan afmaken, zie ook op de site bij:Leerling - Schrijfplanformulieren

 12. Einde Les 2Redactioneel schrijven