Projektowanie i zarz dzanie projektami mpa
Download
1 / 39

Projektowanie i zarz?dzanie projektami MPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Projektowanie i zarządzanie projektami MPA . Jerzy Kisielnicki. Zarządzanie projektami PLAN Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna Analiza Projektowanie Wdrażanie Doskonalenie. Literatura. Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 200 8

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektowanie i zarz?dzanie projektami MPA' - yair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

Zarządzanie projektami

PLAN

 • Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna

 • Analiza

 • Projektowanie

 • Wdrażanie

 • Doskonalenie


Literatura l.jpg
Literatura

 • Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 2008

 • Grudzewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, 2004

 • Kerzner; H. Zarządzanie projektami, Helion 2005

 • Mingus N. Zarządzanie projektami One Press 2002

 • Pawlak M., Zarządzanie projektami PWN 2006

 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. , Zarządzanie projektami, PWE, 2003

 • Young T. L., Skuteczne zarządzanie projektami , One Press ,2006

 • Wysocki R.K., Mc Gary R.: Efektywnie zarządzanie projektami, Helion 2005


In ynieria informacyjna podstawy l.jpg
Inżynieria informacyjna Podstawy

 • Warstwowe tworzenie zintegrowanych aplikacji

 • Koncentrowanie się na modelowaniu danych i funkcjach systemu jako podstawie procesu projektowania


Dekompozycja funkcjonalna l.jpg
Dekompozycja funkcjonalna

Podział procesu na podprocesy

System – Podsystemy – Funkcje- Moduły

Dekompozycja na takie zadania które będą możliwe do jednostkowej realizacji


Procedura tworzenia aplikacji za o enia l.jpg
Procedura tworzenia aplikacji założenia

 • Tworzenie planu całego systemu tzw IPS Information System Plan

 • Koncentracja na bazie danych

 • Podstawa analiza struktury organizacji

 • Podejście metodyczne – Top Down


Procedura l.jpg
Procedura

 • Potrzeby użytkownika

 • Plan systemu- IPS

 • Wyodrębnienie tzw. dziedzin zarządzania (naturalny podział wg. struktury rynek, pokrewieństwo procesów) – BA

 • Szczegółowa analiza dziedzin- BAA wynik dokładna analiza bazy danych

 • Projekt konkretnej aplikacji – BSD

 • Konstrukcja systemu i testowanie - BSC


Model projektu l.jpg
Model projektu

PS = { D, F, R}

Gdzie:

PS – projekt systemu

D - dane

F – funkcje systemu

R - relacje


Poj cia l.jpg
Pojęcia

Projektowanie systemu HR jest to zbiór logicznie uporządkowanych czynności mających na celu budowę HR

Metodyka projektowania jest to sformalizowany opis tych czynności. W budowie projektu HR stosujemy konkretne metody i techniki jak między innymi:PATERN, PERT, CPM


Cel metodyki l.jpg
Cel metodyki

 • Budowa spójnego planu

 • Dobra komunikacja pomiędzy klientem, realizatorami, ekspertami

 • Kontrola wykorzystania zasobów ( czas, pieniądze, ludzie)

 • Zarządzanie ryzykiem


Parametry projektu l.jpg
Parametry projektu

ZAKRES

CZAS KOSZT

REALIZACJI ( BUDŻET)


Organizacja procesu projektowania l.jpg
Organizacja procesu projektowania

 • Komitet Sterujący

 • Zespół kierownictwa taktycznego

 • Zespoły zadaniowe – kierowanie operacyjne

 • Struktury organizacyjne: liniowe, sztabowo liniowe, macierzowe, sieciowe

 • Outsorsing


Etapy budowy projektu l.jpg
Etapy budowy projektu

 • Badanie potrzeb – sformułowanie problemu

 • Analiza w tym modelowanie BIS

 • Projektowanie

 • Programowanie

 • Testowanie

 • Wdrożenie

 • Reenginering


Model budowy systemu morrisa l.jpg
Modelbudowy systemu Morrisa

 • Studium wykonalności projektu (Feasibility Study)

 • Planowanie i projektowanie (Planning and design)

 • Wykonanie ( Production)

 • Wdrożenie ( Turnover and startup)


Zarz dzanie projektem l.jpg
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zasady opracowane przez PMI (Project Management Institute) i obejmują zarządzanie:

Integracją, Kosztami,

Komunikacji, Zakresu,

Jakością, Ryzykiem,

Czasem, Ludźmi,

Dostawami.


Rozk ad koszt w projektowania wg schindlera l.jpg
Rozkład kosztów projektowania wg Schindlera

 • Analiza, projektowanie, programowanie, testowanie – 33%

 • Integracja z systemami już funkcjonującymi – 7 %

 • Usuwanie błędów , adaptacja- 18%

 • Rozwój systemu , koszty aplikacji w tym szkolenia 42%


Rozk ad koszt w usuwania b d w l.jpg
Rozkład kosztów usuwania błędów

Koszty

Koszt usunięcia błędu

Prawdopodobieństwo popełnienia błędu

Etapy projektu


Podej cia stosowane do projektowania l.jpg
Podejścia stosowane do projektowania

 • W zależności od uwzględnienia elementu czasu- diagnostyczne i prognostyczne

 • W zależności od metody działań: kaskadowa, ewolucyjna, przyrostowa, spiralna


Model systemu idealnego tr jk t nadlera l.jpg
Model systemu idealnego – Trójkąt Nadlera

Stan idealny

C

A’

B’

B*

A*

Stan obecny

B

A


Model kaskadowy l.jpg
Model Kaskadowy

Założenie:

Wszystkie wątpliwości rozwiązywane są na czas

Praktyka

Pogoń za jednoznacznym określeniem wszystkich elementów prowadzi do zwiększenia ryzyka i wzrost kosztów


Procedura kaskadowa l.jpg
Procedura kaskadowa

 • Proces projektowy odbywa się stopniowo.

 • Stosowana jest zasada sprzężenia zwrotnego, ponieważ nie znamy wszystkich elementów projektu często powracamy do etapu poprzedniego.


Model ewolucyjny l.jpg
Model Ewolucyjny

Cele stale ulegają zmianie stąd cały czas monitorowanie i korekta realizacji projektu

Projekt jest wielokrotnie modyfikowany i dostosowany do zmieniających się wymagań użytkownika jak i zmian warunków zewnętrznych


Procedura ewolucyjna l.jpg
Procedura ewolucyjna

 • Projektowanie nadążające za zmianami warunków i celów

 • Monitorowanie mające na celu określenie zmian warunków technicznych i zmian preferencji użytkownika

 • Stosowana wraz z podejściem prognostycznym


Model przyrostowy l.jpg
Model Przyrostowy

Dla całego systemu realizowane są łącznie:

Etapy wstępne jak: Wymagania i analiza

Etapy końcowe jak:Testy, instalacja i wdrożenie

Etapy środkowe realizowane są oddzielnie i rozłącznie w różnych okresach czasu


Procedura przyrostowa l.jpg
Procedura przyrostowa

 • Stosowana wtedy kiedy istnieją ograniczenia kadrowe i finansowe

 • Zespół projektowy jest przy dobrej organizacji pracy stale zajęty realizacją projektu

 • Klasyczny przykład na zastosowanie podejścia strukturalnego


Model spiralny l.jpg
Model Spiralny

Model realizowany jest w całości i sprawdzany Po fazie weryfikacji i testowania realizowany jest nowy system

Czas realizacji najdłuższy w porównaniu do pozostałych systemów i najbardziej kosztowny.

Stosowany dla rozwiązań sprzętowych


Procedura spiralna l.jpg
Procedura spiralna

 • Polega na opracowywanie tzw. prototypów

 • Każdy prototyp jest sprawdzany na drodze zastosowania metod symulacyjnych

 • Procedura składa się z : Planowania –Analizy ryzyka – Konstrukcji prototypu - Weryfikacji


Geneza metodyki l.jpg
GENEZA METODYKI

Metodyka PRINCE powstała w 1989 roku dzięki CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Została ona oparta na wcześniejszej metodyce, znanej pod nazwą PROMPT, a opracowanej przez Simpact System Ltd. w roku 1975. PROMPT został zastąpiony w 1989 roku metodyką PRINCE, kiedy to po raz pierwszy ją zaprezentowano. W chwili obecnej metodyka ta jest publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich.PRINCE jest marką zastrzeżoną przez CCTA.


Co to jest prince 2 l.jpg
Co to jest Prince 2?

PRINCE 2 jest strukturalną metodyką oferującą organizacjom standardowe podejście do organizacji, zarządzania i kontroli przedsięwzięć. O jej wartości świadczą przedsięwzięcia zrealizowane z powodzeniem na całym świecie, jak również w Polsce (Telekomunikacji Polskiej S.A.)

Nazwa metodyki wywodzi się z angielskiego "PRojects IN Controlled Environments" (Przedsięwzięcia Realizowane w Kontrolowanych Środowiskach).


Podstawow e w a ciwo ci metodyki prince ii l.jpg
Podstawowe właściwości metodyki Prince II

 • Skupienie uwagi na ocenach według kryteriów biznesowych,

 • procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością,

 • zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem,

 • planowanie działań zorientowane na produkty,

 • dzielenie projektu na łatwo zarządzane etapy,

 • zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu,

 • ustalone procedury postępowania,

 • precyzyjny system dokumentowania,

 • elastyczność pozwalająca na zastosowanie do różnego rodzaju projektów.


Za o enia l.jpg
Założenia

PRINCE 2 dzieli każde przedsięwzięcie na zarządzane i kontrolowane etapy. Tym samym, kontrola oraz szacowanie kosztów i czasu realizacji nawet złożonych projektów są znacznie ułatwione. Ma na to również wpływ hierarchiczna struktura organizacyjna zespołu projektowego, sprzyjająca jednoznacznemu podziałowi obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne obszary przedsięwzięcia. Podejście to jest na tyle elastyczne, iż może być stosowane w niemal każdym przypadku.


Korzy ci l.jpg
Korzyści

 • PRINCE 2, dostarcza przejrzystych reguł komunikacji i podejmowania decyzji w ramach zespołu. Zorientowana na produkty, co ułatwia komunikację pomiędzy dostawcą oprogramowania, a klientem.

 • PRINCE 2 wspiera standard ISO 9001:2000 stanowiąc dobry fundament do budowania systemu zarządzania jakością w organizacji programistycznej


S abo ci l.jpg
Słabości

 • Duża ilość dokumentacji. Organizacja musi ją opracować od podstaw, ponieważ PRINCE 2 definiuje jedynie zawartość poszczególnych dokumentów, nie dostarczając jednocześnie odpowiednich szablonów.

 • Proces planowania proponowany przez PRINCE 2 wymaga określenia czasu trwania i zakresu przedsięwzięcia już na jego początku.


Problem do zastanowienia l.jpg
Problem do zastanowienia

 • Jak dobrać metodę projektowania do realizacji konkretnego projektu?

 • Podejście obiektowe a projektowe różnice i podobieństwa