2013 vi lxxvii t rv ny a feln ttk pz sr l n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről. Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály. Kire terjed ki az új Fktv . hatálya ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről' - yael


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2013 vi lxxvii t rv ny a feln ttk pz sr l

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Pásztor Tibor

főosztályvezető

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

Képzési Főosztály

slide2

Kire terjed ki az új Fktv. hatálya ?

 • Felnőttképzésben részt vevő, és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre
 • A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőtt-képzésben is részt vevő személyre
 • Felnőttképzési tevékenységet folytató jogalanyokra
 • Szakértőkre
 • Kamarákra
 • Támogatást nyújtókra
 • Gyakorlati képzést szervezőkre
 • Hatóságra (állami szakképzési és felnőttképzési szerv)
 • OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (NYAK)
hat lya nem terjed ki
Hatálya nem terjed ki
 • a honvédelemmel, a büntetés-végrehajtással, a rendészet és a katasztrófa elleni védekezéssel, a polgári titkosszolgálatok irányításával kapcsolatos képzésekre
 • OKJ és nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére
 • belső egyházi jogi személyekre, általuk létesített és fenntartott egyházi intézményekre
 • a közszolgálati tisztviselők képzéseire
 • az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre
 • a pedagógus-továbbképzésekre
 • a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzésekre
 • a hatósági jellegű képzésekre
 • az állami felnőttképzési intézmény kötelező képzéseire
 • a bírák szakmai képzéseire
slide4

Felnőttképzési tevékenység képzési körei

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítés
 • Támogatott egyéb szakmai képzés
 • Általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés
 • Támogatott egyéb képzés
 • Felnőttképzési tevékenység a nem támogatott képzés, ha az e törvényben foglaltak alapján szervezik.
meghat roz sok
Meghatározások
 • általános nyelvi képzés:az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés;
 • egyéb képzés:az általános műveltség növelését vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza;
 • egyéb szakmai képzés:valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges;
 • támogatott képzés:részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés;
a feln ttk pz si tev kenys g folytat s nak enged lyez se i
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése I.
 • Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető (törvénynek megfelelően).
 • A kérelmet a hatóságnál kell benyújtani, a hatóság hatvan napon belül dönt (kiadás, módosítás, kiegészítés).
 • Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén az intézmény nyújtja be kérelmét a hatósághoz.
 • Nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője egy olyan intézmény képviselője (vagy volt képviselője), amely intézmény engedélyét teljesen visszavonták.
a feln ttk pz si tev kenys g folytat s nak enged lyez se ii
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése II.
 • A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az eljárást (kiadás, módosítás, kiegészítés). Az eljárás szakértői bizottság bevonása nélkül kerül lefolytatásra, ha OM-azonosítóval rendelkező intézmény kérelme olyan OKJ-s képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában.
 • A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről (közhiteles hatósági nyilvántartás).
 • Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi.
 • Az engedélyeztetési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
a feln ttk pz si szak rt i rendszer
A felnőttképzési szakértői rendszer
 • szakértőként a hatóság vagy a kamaraengedélyével rendelkező személy vehető igénybe
 • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását a hatóság, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatását a kamara engedélyezi (kérelem)
 • a hatósághattagúFelnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet, mely javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként működik
 • FSZB megállapítja, hogy mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható
 • FSZB elnökét, tagjait a miniszter nevezi ki és menti fel négyéves időtartamra
az enged ly felt telei i
Az engedély feltételei I.

Engedély azon jogalanynak adható, amely rendelkezik

 • szakértő által előzetesen minősített képzési programmal,
 • képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
 • minőségbiztosítási rendszerrel,
 • információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel,
 • minőségcélokat határoz meg,
 • vagyoni biztosítékkal
feln ttk pz si inform ci s rendszer
Felnőttképzési információs rendszer

A hatóság a nyilvántartás adataiból, a szakmai vizsgáztatás adataiból, a támogató, támogatási program, intézmény, területi egység, továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza

 • az induló képzési létszámra,
 • a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára,
 • a képzésből kimaradtak létszámára,
 • a vizsgára bocsátottak létszámára,
 • a vizsgán megjelentek létszámára,
 • a sikeresen vizsgázók létszámára,
 • az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére,
 • a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatokat.
feln ttk pz si szakmai programk vetelm nyek
Felnőttképzési szakmai programkövetelmények
 • célja az egységes követelményrendszer kialakítása
 • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti
 • nyilvántartásba vételről, módosításról, törlésről öttagú bizottság dönt (három tag kamara, egy tag agrárkamara, egy tag miniszter)
 • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, melynek tartalmaznia kell:
  • szakmacsoport megjelölés
  • A Magyar Képesítési Keretrendszer szintjének megjelölését
  • bemeneti kompetenciákat
  • a szakmai végzettséggel ellátható munkaterület leírását
  • minimális és maximális óraszámát
  • szakmai követelmények leírását
  • elméleti és gyakorlati képzési idő arányát
  • végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit
 • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános
feln ttk pz si nyelvi programk vetelm nyek
Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
 • célja az egységes követelményrendszer kialakítása
 • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság vezeti
 • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, tartalmaznia kell:
  • nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának megfelelő megnevezését
  • bemeneti kompetenciákat
  • minimális és maximális óraszámát
  • tananyagegységek megjelölését
  • a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit
 • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános
a k pz si program tartalma
A képzési program tartalma

A képzési program (OKJ) a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, valamint (támogatott egyéb szakmai, nyelvi) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet.

A képzési programnak tartalmaznia kell:

 • a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát,
 • megszerezhető kompetenciát,
 • bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
 • tervezett képzési időt,
 • képzés formájának meghatározását (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás),
 • a tananyag egységeit, ezek részletes leírását,
 • maximális csoportlétszámot,
 • teljesítmény értékelő rendszer leírását,
 • egyes tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
 • személyi és tárgyi feltételeket.
az enged llyel rendelkez k pz int zm nyek ellen rz se jogk vetkezm nyek i
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények ellenőrzése, jogkövetkezmények I.
 • a hatóság a jogszabályi előírások megtartását felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával ellenőrzi kétévenként legalább egy alkalommal
 • ha a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig bírságot szab ki
 • ha a jogszabálysértést nem szünteti meg, engedélyét visszavonja
 • a hatóság ellenőrzési tevékenységét a gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara bevonásával látja el
 • a hatóság az engedély visszavonását honlapján közzéteszi.
a feln ttk pz s t mogat s nak forr sai
A felnőttképzés támogatásának forrásai
 • A felnőttképzés támogatásának forrásai:
  • a központi költségvetés
  • európai uniós források
  • szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére elszámolható része
 • a támogatott a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását, támogatást nyújtó szervezet nevét az intézménnyel közölni
 • a miniszter rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet
 • a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani
hat s g feladatai
Hatóság feladatai
 • felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése
  • 60 napon belül dönt a kérelemről, bejelentés alapján 15 napon belül kiegészíti
  • szakértői bizottság igénybevételével/igénybevétel nélkül lefolytatja az eljárást
 • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának engedélyezése
 • Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) működtetése
 • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése
 • elkészíti a nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását
 • ellenőrzi a jogszabályi előírások megtartását (felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával) – 2 évente legalább egy alkalommal
 • nyilvántartások vezetése, honlapon közzététel
kamara feladatai
Kamara feladatai
 • felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának engedélyezése, nyilvántartás vezetése, honlap
 • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése
 • az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását
 • ellenőrzésben részvétel a képzések gyakorlati képzési részére vonatkozóan
tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések
 • intézmény-akkreditációval rendelkező intézmények
  • a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján 2014. augusztus 31-ig (vagy az intézményakkreditáció lejártáig, ha korábban veszti hatályát),
  • a 2013. január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig

a 2013. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést.

 • az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában
  • 2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai 2014. augusztus 31-ig,
  • a 2013. január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig

megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak.

  • E törvény rendelkezéseit a 2013. augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni.
  • A 2013. szeptember 1-jén folyamatban levő, a felnőttképzési tevékenység folytatásával és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az állami foglalkoztatási szerv jár el.
rendeletek
Rendeletek

Rendeletben meghatározottak lesznek:

 • engedélyezési eljárás
 • pályakövetési rendszer
 • a digitális írástudás képzésekhez kapcsolása
 • a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályai
 • igazgatási szolgáltatási díjak köre, mértéke
 • szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei
 • az OKJ képzések esetén a gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének szabályai
 • a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
 • a programkövetelmények besorolási szempontjai
 • azok a képzések, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet
 • a bemeneti kompetenciamérésre vonatkozó szabályok.